Drįskite leisti savo šviesai šviesti!

TEMOS: Liaukitės slėpti savo šviesą! – Ego nori pabėgti – Rašykite apie mano knygą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 gegužės 26 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, Motinos Šviesa buvo sukurta su dvejopu tikslu. Ji buvo sukurta išreikšti tyrą viziją, saugomą Kosminiame Kristaus Prote, kaip Tėvo valios pasireiškimą. Tačiau ji taip pat buvo sukurta leisti reikštis Laisvos Valios Įstatymui, idant Dievo bendrakūrėjai galėtų naudotis savo laisva valia ir bendrakurti viską, ką tik gali įsivaizduoti. Ir tuomet jie perkeltų šiuos proto įvaizdžius ant Materijos Šviesos, kuri klusniai prisiims šį pavidalą, atvaizduodama fizinėje plotmėje tai, ką bendrakūrėjai laiko savo protuose – idant jie galėtų patirti savo veiksmų pasekmes.

Tai yra padaryta tam, kad jūs, kurie esate bendrakūrėjai su Dievu, turėtumėte maksimalias galimybes mokytis, augti ir tapti DAUGIAU. Ir todėl realybė yra tokia, kad per šį laisvos valios reiškimąsi, Žemė nusileido į būvį, kuris yra daug žemiau už pirminę būseną, kurioje ji buvo sukurta. Ir todėl turiu jums pasakyti, kad sąlygos Žemėje iš tiesų yra tokios tamsios, kad gyvybės srautui yra labai sunku išsaugoti ryšį su savo aukštesniąja Esybe.

Liaukitės slėpti savo šviesą!

Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad tie iš jūsų, kurie esate dvasiniame kelyje, nusileidote į šį pasaulį, turėdami specifinį tikslą, ir šis tikslas yra liudyti tiesą, kad iš tiesų yra kažkas už mirties sąmonės ribų, ir kad leisdami Dievui jumyse – jūsų pačių aukštesniajai Esybei, o ne kokiai nors išorinei dievybei – dirbti per jus, galėsite imti viešpatauti Žemėje. Tai reiškia, kad galėsite imti viešpatauti Materijos Šviesai, sugrąžindami ją į harmoniją su tyra vizija, saugoma Kristaus prote.

Ir būtent dėl to jūs čia atėjote. Ir privalau jums pasakyti, kad tarp jūsų iš tiesų esama tokių, kurie patikėjo subtiliu šio pasaulio princo skleidžiamu melu, teigiančiu, kad, kai esate šiame pasaulyje, turėtumėte taikytis prie šio pasaulio, užuot naudojęsi – o tiksliau paleidę į darbą – jūsų viduje esančią Dievo galią, idant ši galia galėtų imti viešpatauti, priversdama Motinos Šviesą prisitaikyti prie tyros vizijos, saugomos Kristaus prote.

Todėl jūs nesate čia tam, kad patenkintumėte kitus žmones šioje planetoje. Nesate čia tam, kad prisitaikytumėte prie jų mirties sąmonės ir prie jų kultūros, kuri yra gimusi iš mirties sąmonės, nedrįsdami būti tuo, kuo esate. Nedrįsdami leisti savo šviesai šviesti, baimindamiesi, kad ji gali ką nors sutrikdyti, ir kad jie gali supykti ar imti jus kaltinti, ar projektuoti ant jūsų negatyvius įvaizdžius, kurių tikslas yra sukliudyti jums šviesti savo šviesą. Nesate čia tam, kad slėptumėte savo šviesą po indu. Ir kai kurie iš jūsų savo šviesą slepiate jau labai ilgą laiką. Jokiu būdu jūsų dėl to nekaltinu. Kaip sakiau, tai yra visiškai suprantama, atsižvelgiant į šiuo metu Žemėje egzistuojančias sąlygas, kad jaučiate baimę šviesti savo šviesą.

Aš tiesiog atėjau, kaip Dangiškosios Motinos atstovė, truputį griežčiau su jumis pakalbėti, atėjau duoti jums griežtesnę motinišką meilę, ir sakau jums: Ateina metas, kai jums reikia nuspręsti liautis slėpti savo šviesą. Nes, kol to nenuspręsite, negalėsite pakilti virš taško, kuriame esate, kuomet nevykdote savo dangiškojo plano – nevykdote savo bendrakūrėjo rolės – neviešpataujate Žemei. Leidžiate Motinos Šviesai – savo dabartinėje netobuloje formoje – viešpatauti jums.

O tai, mano mylimieji, yra Dievo neigimas savyje, Kristaus neigimas savyje. Nes Kristus, kaip Jėzus pademonstravo, niekada nesitaikys prie mirties sąmonės, bet mes jai iššūkį visur, kur ją besutiktų, mes iššūkį tiems, kurie atstovauja netikrą mirties hierarchiją, mes iššūkį netikriems mirties mokytojams, skleidžiantiems savo melus visuose subtiliausiuose jų pavidaluose. Tame tarpe ir skleisdami šį melą, apie kurį anksčiau šiandien kalbėjau, gamtos išsaugojimo judėjime, pritraukusiame tiek daug nuostabių ir mylinčių žmonių, kurie tiesiog nesuvokė to, ką sakiau. Tai yra, kad Motinos meilė privalo dirbti didesnės Tėvo meilės nustatytuose rėmuose, ir tai tuomet atves prie savitranscendencijos ir augimo, o tai yra vienintelis būdas, kuriuo Žemės planeta gali save transcenduoti ir sugrįžti atgal į savo pirminį tyrumą.

Tad sakau jums: „Liaukitės slėpti savo šviesą.“ Jūs nesate pasiruošę leisti savo šviesai šviesti. Tačiau jūs – tai yra, jūsų žemesnio tapatumo jausmas, kurį sukūrė ego – nesate darytojas! Dievas jumyse yra darytojas. Tad leiskite Dievui BŪTI per jus. Nebijokite leisti jo šviesai šviesti, net jeigu ji ką nors įžeistų. Tai, mano mylimieji, yra esminis Kristiškumo testas.

Ir aš jums jau anksčiau sakiau, kad net ir Jėzus dvejojo, kai pasiekė tą momentą vestuvėse Kanoje, kuomet turėjo paversti vandenį vynu. Ir turėjau šiek tiek griežtokai į jį pažiūrėti, kuomet pažvelgiau jam tiesiai į akis, prasiskverbdama iki pačių jo esybės gelmių. Ir turiu jums pasakyti, kad jis buvo šiek tiek sukrėstas, nes retai mane tokią matydavo. Tačiau jis akimirksniu nubudo ir tapo pasirengęs apsisiausti šiuo apsiaustu, prisiimti šią rolę ir pradėti savo misiją – žengdamas tą paskutinį žingsnį, nuo kurio nebebuvo jokio kelio atgal.

Ego nori pabėgti

Nes, mano mylimieji, kas gi nori pabėgti? Kas gi nori atrasti būdą nusigręžti nuo kelio į Kristiškumą? Ar manote, kad tai yra Kristaus AŠ? Jūsų AŠ ESU Esatis? Ar nemanote, kad tai galėtų būti ego? Tiktai ego gali sukurti sąlygas, mėgindamas išlaikyti bent kažkokią kontrolę. Nes jis žino, kad, jeigu eisite tuo keliu į Kristiškumą, jis praras bet kokį būdą jus kontroliuoti.

Ir todėl sakau jums, mylimieji, jūs atlikote didžiulį šuolį pirmyn, net tik savo pačių augime, bet taip pat būdami instrumentais, per kuriuos šios koncepcijos yra nuleidžiamos į fizinę oktavą, tokiu pavidalu, kuris yra aiškesnis ir labiau tiesus, ko nebuvo jau ištisus tūkstantmečius. Tad aš taip pat noriu jus pagirti už šį galingą darbą, ir turiu pasakyti, kad, jei ne mano invokacijos, tai nebūtų buvę įmanoma.

Nes, jeigu pamąstytumėte apie rožinius ir invokacijas, kuriuos perdaviau per šiuos praėjusius metus, pamatytumėte, kad kiekvienas rožinis metė iššūkį tam tikram mirties sąmonės aspektui. Ir todėl tai paruošė kelią jums pasiekti tą tašką, kuriame galiausiai galite išvalyti širdį ir tapti naujos invokacijos – pergalės prieš mirtį invokacijos – instrumentais.

Rašykite apie mano knygą

Na o dabar, mano mylimieji, liko tik dar vienas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti. Daugelis iš jūsų esate perskaitę šią knygą [ Kursas į gausingą gyvenimą], kai kurie iš jūsų perskaitėte ją daugelį kartų. Neuždėsiu jums jokių apribojimų, ką galite rašyti, ir taip pat nesakysiu, ką turėtumėte rašyti. Tegul tai jums ateina iš vidaus. Tai gali būti trumpa, tai gali būti ilga. Tai gali būti paprasta, arba taip sudėtinga, kaip tik to norite. Tačiau parašykite ką nors – ne tam, kad reklamuotumėte knygą, o kad parodytumėte, ką įsisavinote, kas jums buvo svarbu, kaip iš to paaugote.

Įsisavinkite šią knygą ir tuomet parašykite kažką iš šios knygos. Nes, jeigu iš tiesų ją studijuosite, tikrai atrasite kokią nors koncepciją, kuri galės padėti kitiems žmonėms dvasiniame kelyje įveikti apribojimą, su kuriuo buvote susidūrę ir jūs. Tad ryžkitės padėti kitiems, dalindamiesi savo patyrimais. Ir tai bus vienas būdas, švelnus būdas, įveikti savo baimę leisti savo šviesai šviesti. Nes aš iš tiesų jaučiu šią baimę daugelyje iš jūsų.

Jeigu atiduosite ją man, aš iš tiesų perkeisiu ją savo širdyje. Tačiau tai nesustabdys jūsų ego, kuris tuoj pat puls iš naujo kurti šią baimę. Todėl aš mieliau norėčiau matyti, kad jūs naudotumėtės šia knyga, kurioje yra pateikiamos visos idėjos, reikalingos šiai baimei įveikti, įveikti iliuzijai, kuri laiko jus įstrigusį baimėje – nes jūs nepamatėte, kas per viena yra ši iliuzija.

Tad aš taip pat jaučiu didelį džiaugsmą ir dėkingumą jums už tai, kad čia susirinkote. Mano Mylimieji, būti Dangiškosios Motinos atstove Žemės planetai gali būti didelė užduotis. Ir kartais beveik galima pasijusti sugniuždytu. Todėl yra iš tiesų nuostabu turėti galimybę ateiti į susibūrimą, kuriame mirties sąmonei nebuvo leista įeiti, ir todėl jame egzistuoja ramybė, tokia ramybė, kokios paprastai nerasite Žemėje, o tik aukštesnėse karalijose.

Ir todėl aš iš tiesų mėgaujuosi, galėdama išreikšti savo Esatį čia su jumis šioje konferencijoje, nes esu su jumis kiekvieną dieną. Ir ar matote ar nematote mane kalbant, žinokite, kad esu čia su jumis. Ir jūs – kiekvienas iš jūsų individualiai – galite užmegzti ryšį su manimi savo širdyje, jeigu to norite. Mano Mylimieji, jums nereikalingas išorinis pasiuntinys, kad galėtumėte užmegzti ryšį su manimi. Tai yra iliuzija. Iliuzija yra tai, kad negalite manęs pasiekti kitaip kaip tik per išorinį pasiuntinį, nes, kai esate pasirengę palikti ego, tuomet galite pasiekti tašką, kuomet galėsite bendrauti su manimi tiesiogiai. O būtent to aš ir noriu, kiekvienam iš jūsų.

Paprašykite manęs, prieš eidami miegoti, apšviesti jus apie konkrečią problemą. Ir tuomet atkreipkite dėmesį pabudę ryte, kokius sapnus sapnavote, ar kokios jums atėjo mintys, ar kokias vizijas prisimenate. Ryžkitės atverti savo protą naujam būdui pažvelgti į savo gyvenimą, idant iš tiesų galėtumėte suvokti, kad pakilote į aukštesnį lygį. Ir tuomet galėsite eiti ir išlaikyti šį lygį savo kasdienybėje. Taigi, mano mylimieji, ačiū jums, kad sukūrėte šią nuostabią Vienovės sferą, į kurią mums visiems yra didelis džiaugsmas įžengti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels