Tikroji širdies alchemija

TEMOS: Yra galia ir yra Galia – Liaukitės statyti vežimą priešais arklį – Esminis alchemijos principas – Išorinės regimybės nėra svarbios – Širdies kietumas ir abortai – Širdies kietumas ir imigracija – Atgal į gamtą ar atgal prie Dievo

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2006 gegužės 25 d., per Kim Michaels


Sveiki atvykę į Amerikos širdį ir sveiki atvykę į Sen Žermeno širdį! Nusprendžiau jus pasveikinti pačioje šios konferencijos pradžioje, nes jau kurį laiką su nekantrumu laukiau šio susibūrimo. Ir tiesiog nebegalėjau tverti savame kailyje. Ir todėl, štai aš čia, atėjęs pasveikinti jūsų į šį vidinio kelio patyrimą.

Amerikos širdies čakra iš tiesų yra esminis faktorius Amerikos pakylėjime į Vandenio Amžių. Nes, kaip Jėzus sakė prieš 2000 metų, širdis yra jūsų Esybės centras. Ir tai, kuo bus pripildyta širdis, lūpos išsakys, ir todėl visas žmogus yra pavaldus tam, kas vyksta širdyje – kaip tam pavaldi yra ir visa šalis.

Taigi, mano mylimieji, galiu jums pasakyti, kad viena iš pačių svarbiausių tarnysčių, kuri kada nors buvo atlikta Amerikos labui, buvo ši vigilė, kurią tiek daug žmonių visame pasaulyje kalbėjo šį praėjusį mėnesį, kalbėdami širdies išvalymo invokaciją. Tai iš tiesų išvalė kiekvienos šalies, kurioje ši invokacija buvo kalbama, žmonių širdis. Tačiau, kadangi dėmesio centras buvo ši konferencija, iš tiesų buvo atliktas didžiulis Amerikos širdies čakros išvalymas.

Ji dar nėra iki galo išvalyta, ir todėl dar turėsite darbo, kurį jums reikės atlikti per šią konferenciją. Tačiau turiu jums pasakyti, kad didelė dalis širdies kietumo šioje vietovėje buvo suminkštinta. Ir nors gali neatrodyti, kad ji buvo išvalyta, nešvarumai yra paruošti paėmimui, ir tai panašu į skeldėjančią užtvanką, kuomet vandenys vėl gali laisvai tekėti. Šie vandenys buvo užtvenkti taip ilgai, jog pasidarė nejudantys, tvankūs, pilni visokiausių šiukšlių ir purvo, ir būtent tokia buvo situacija čia, Čikagoje, su šioje vietovėje egzistuojančiomis energijomis.

Šis miestas jokiu būdu nebūtų toks, koks galėtų būti, jeigu širdis būtų išvalyta, jeigu širdyje atsirastų vietos. Tai yra didelė, labai didelė problema, stabdanti Aukso Amžiaus progresą. Ir todėl išvalymo potencialas šioje konferencijoje yra milžiniškas. Ir noriu, kad jūs laikytumėtės įvaizdžio, jog tamsi širdies kietumo substancija, dengianti Čikagos vietovę – kuri apima daug didesnį plotą nei siekia pats miestas – iš tiesų gali – per jūsų darbą čia apačioje ir mūsų darbą Viršuje – būti išvalyta per likusį šios konferencijos laiką. Laikykitės šios tyros vizijos. Ir iš tiesų, Dievo malonės dėka, stebuklas galės įvykti, precendento neturintis stebuklas. Nes Motinos Marijos rožiniai ir invokacijos yra precendento neturintys įrankiai.

Yra galia ir yra Galia

Dvasinio įrankio galia nėra vien išorinė galia. Galia nėra kažkas, ką jūs tiesiog iškviečiate. Ši galia privalo, kaip ir visa kita, ateiti iš vidaus. O iš vidaus ji ateis tik tuomet, kai pasieksite integraciją ir Vienovę su savo pačių aukštesniąja Esybe, idant būtumėte čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje.

O per šią Vienovę bus galima perduoti galią, kuri išeis už daugumos žmonių suvokimo ribų. Nes rožiniai yra sukurti ne tik iškviesti šviesą; jie taip pat suteikia pamatą jums integruoti savo žemesniąją esybę su savo aukštesniąja Esybe. Ir tuomet per šią Vienovę, jūsų aukštesnioji Esybė gali veikti visiškai kitokiu būdu, nepalyginamai aukštesniu būdu. Iš tiesų, kaip sakė Jėzus: „Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.“

Tai yra galia, kuri gali ateiti tik per Vienovę. Jos neįmanoma suvaidinti. Jos neįmanoma įgyti per jėgą. Jos negausite tiesiog priklausydami kokiai nors organizacijai ar daugybę metų kartodami tam tikrus ritualus. Nėra jokių mechaniškų priemonių, kurios galėtų suteikti šią integraciją ir Vienovę, nes pakaitalas neegzistuoja. Nėra jokių būdų gudrauti. Nėra jokių būdų užsidėti kaukę ir vaidinti, jog esate vienovėje su savo aukštesniąja Esybe, kaip daugelis dvasingų žmonių daugelyje įvairių organizacijų ir religijų labai gerai mokėjo vaidinti, jog yra dvasingi arba religingi, nes laikėsi savo religijos išorinių taisyklių ir praktikų.

Liaukitės statyti vežimą priešais arklį

Ir dabar mes pasiekėme tašką, kuomet galime perduoti mokymą, kad tai privalo liautis ir kad mūsų mokiniams reikia palypėti į aukštesnį lygmenį ir liautis žaisti šiuos žaidimus. Liautis žaisti ego žaidimą, kuriame apsimetinėjate geru žmogumi. Atėjo laikas, Žuvų amžiaus pabaigoje, suvokti, kad pats Jėzus kartojo tai vėl ir vėl prieš 2000 metų, gėdindamas tuos, kurie buvo veidmainiai, gėdindamas rašto aiškintojus ir fariziejus, kurie apsimetinėjo, garbindami Dievą burna, bet jų širdis buvo toli nuo Jo.

Neįmanoma suvaidinti širdies tyrumo, širdies atvirumo. Tą tegalima pasiekti per visišką atsidavimą aukštesniajai Esybei, kuria jūs esate. Kuomet tampate viena, nes žinote, kad jūsų aukštesniosios esybės valia, arba Dievo Valia, nėra svetima jūsų pačių valiai. Tai yra jūsų pačių aukštesnioji valia, tai yra ta priežastis, dėl kurios atėjote į įsikūnijimą, dėl kurios ir atėjote į šią planetą.

Ir todėl nedirbate prieš savo pačių tikslą. Nesate susiskaldę, nemėginate tarnauti dviem šeimininkams. Kuomet vienas šeimininkas yra jūsų dangiškasis planas, kurį susikūrėte prieš ateidami į įsikūnijimą, kuomet buvote Vienovės būsenoje su savo aukštesniąja esybe ir savo dvasiniais mokytojais. Tačiau po to, kai atėjote į įsikūnijimą, po to, kai užaugote ir susidūrėte su gyvenimo išbandymais, susikūrėte išorinę asmenybę, išorinius lūkesčius. Ir dabar ši išorinė asmenybė kariauja prieš jūsų aukštesniąją Esybę ir jūsų dangiškąjį planą, kuomet manote, kad turite padaryti tą ar aną čia Žemėje. Turite pasiekti tuos ar anuos tikslus, kuriuos į jūsų protą užprogramavo visuomenė ar jūsų tėvai. Ir tuomet manote, kad, kai būsite pasiekę šiuos tikslus, na štai tuomet pagaliau galėsite būti dvasingi.

Bet viskas veikia ne taip, kaip Jėzus aiškiai sakė: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta.“ Jeigu manote, kad viską galima daryti atvirkščiai, statote vežimą priešais arklį. Tai neveiks! Milijonai žmonių įvairiose dvasinėse organizacijose mėgino padaryti, kad tai veiktų. Ir turiu jums pasakyti, kad nė vienam iš jų tai nepavyko ir to padaryti niekada niekam nepavyks.

Tad paleiskite šią svajonę. Palikite iliuziją, kad Dievas ir mes, pakylėtieji mokytojai, norime išorinių regimybių ir apsimetinėjimo. Nenorime, kad apsimetinėtumėte esantys kažkuo kitu, pagal kažkokios religijos žmonių sukurtą standartą. Mes norime, kad jūs BŪTUMĖTE tuo, kuo esate. Tačiau Būtybė, kuria mes norime, kad būtumėte, žinoma, nėra ego, nėra šio pasaulio sukurta išorinė asmenybė. Norime, kad BŪTUMĖTE savo pačių aukštesniąja Esybe, savo pačių AŠ ESU Esatimi, savo tikrąja Esybe danguje. Ir netgi kad BŪTUMĖTE didesniąja dvasine Esybe, kurios individualizacija esate.

Ir kai kurie iš jūsų iš tiesų esate tos pačios didesniosios Esybės individualizacijos, iš kurios gimiau ir aš. Ir todėl galite pirmiausia pasiekti didesnę Vienovę, pirmiausia su manimi, kaip su šios Būtybės atstovu, bet tuomet ir su pačia didesniąja Esybe, iš kurios gimėte prieš tokią daugybę amžių. Ir kai kurie iš jūsų esate viena su kitų pakylėtųjų mokytojų Esybėmis. Ir mes čia esame ne tam, kad atsistotume tarp jūsų ir aukštesniosios Esybės iš kurios mes visi gimėme. Mes čia esame tik tam, kad parodytume jums, kas jūs esate, parodydami pavyzdį, kaip mes susivienijome su savo pačių aukštesniąja Esybe.

Esminis alchemijos principas

Tad noriu jūsų paprašyti pamąstyti apie esminį alchemijos principą, kurį klaidingai suprato tokia daugybė žmonių, net ir daugybė dvasingų žmonių. Alchemijos principas yra toks, kad paimate tai, kas netobula, ir transformuojate į tai, kas tobula – ne mėgindami priversti tai atitikti kokias nors išorines regimybes, bet transcenduodami išorines regimybes ir įkūnydami tyrą viziją, saugomą Dievo prote, ir jūsų pačių aukštesniojoje esybėje.

Atkreipkite dėmesį į esminį skirtumą. Žmonės žvelgia į sąlygas šioje Žemėje ir sako: „Tai neteisinga.“ Priežastis, dėl kurios žinote, jog tai yra neteisinga, yra ta, kad gilesnėje savo esybės dalyje, turite tyrą viziją apie tai, kaip Dievo karalystė turėtų atrodyti čia Žemėje ir kaip turėtų vystytis jūsų pačių dangiškasis planas. Tačiau šiame pasaulyje nutinka taip, kad susikuriate pasaulietiškus lūkesčius apie tai, kaip viskas turėtų būti. Ir šie pasaulietiški lūkesčiai užtemdo jūsų vidinį žinojimą, jūsų dangiškąjį planą ir Dievo karalystės realybę.

Tad, kai atrandate dvasinį kelią ir labiau įsisąmoninate būtinybę kelti savo pačių sąmonę ir kelti planetą, perkeliate savo pasaulietiškų lūkesčių įvaizdį ant savęs ir ant pasaulio. Ir manote, kad alchemija reiškia, jog turite paimti tai, kas netobula, ir transformuoti į pasaulietišką „tobulumo“ įvaizdį, kuris buvo sukurtas šiame pasaulyje per antikristo protą, per jūsų pačių ego, ar netgi per žmones, kurie nori gero, bet tiesiog nėra susiderinę su Kristaus realybe.

Ir visą savo gyvenimą galite vaikytis šio klaidingo tikslo, kuris nėra tikras tikslas. Ir todėl tiesiog puldinėsite nuo vieno kraštutinumo prie kito. Mėginsite pabėgti nuo pasaulietiško netobulumo, kuris tėra regimybė, sukurdami pasaulietiško tobulumo išorinę regimybę. Mano Mylimieji, atidžiai paklausykite. Tai darydami galite daryti progresą. Suvokdami, kad jūsų pačių gyvenimas, jūsų pačių sąmonė nėra ten, kur turėtų būti, išsikeldami aukštesnį tikslą ir siekdami šio tikslo – visa tai gali vesti į progresą. Tačiau tai atves tik iki tam tikro lygmens progreso, ir tuomet sustosite – nebent suvoksite tikrąjį alchemijos principą – kad privalote visiškai atiduoti visus savo pasaulietiškus lūkesčius.

Turite daryti kaip sakė Jėzus – prarasti savo pasaulietišką gyvenimą vardan susivienijimo su Kristaus tiesa, idant atgimtumėte pagal tyrą savo pačių Esybės viziją. Ir šiame visiškame žemesniųjų lūkesčių ir ego atidavime, galėsite pasiekti Vienovę su savo aukštesniąja Esybe. Ir ši Vienovė yra išminties akmuo, aukso vidurys, Kristaus taurė, X faktorius, kurio tiek alchemikai, tiek ir daugelis kitų žmonių ieškojo ištisus amžius. Manydami, kad, jeigu atrastų šiame pasaulyje tą kažkokį magiškas savybes turintį daiktą, tuomet šis daiktas paverstų juos tobulais žmonėmis, arba paverstų šviną auksu, arba paverstų Žemę Dievo karalyste, be būtinybės jiems pereiti Vienovės pasiekimo procesą per ego mirtį.

Išorinės regimybės nėra svarbios

Šiame amžiuje mes šaukiame tuos, kurie yra pasirengę, palikti šias išorines regimybes ir tiesiog BŪTI, kuo esate, bet būti didesniąja Esybe, kuria esate, o ne žemesniąja esybe. Tai gali atrodyti labai paprasta, labai neįmantru. Gali atrodyti, kad mokymai yra paprasti, tačiau jie yra visiškai kitame lygmenyje. Ir netgi nėra svarbu, ar jie yra aukštesni ar žemesni, nes mes šiandien jus kviečiame pakilti virš dualistinės sąmonės, kuri teisia ir lygina pagal išorines regimybes.

Išorinės regimybės nėra svarbios. Svarbiausia, kad transcenduotumėte išorinę regimybę ir pažvelgtumėte į už jos slypinčią vidinę realybę. Pakelkite žvilgsnį virš išorinių sąlygų. Atraskite gilesnę realybę viduje ir siekite šios vienovės su savimi, su savo pačių aukštesniąja esybe, ir siekite vienovės vienas su kitu. Ir jeigu sugebėsite ją pasiekti, jeigu sugebėsite atsiskirti nuo išorinių regimybių, tuomet iš tiesų galėsite tapti instrumentu visos šalies širdies kietumo išvalymo stebuklui. Kartu išgydydami ir savo pačių esybę nuo širdies kietumo, kuris daugeliu atveju yra pamatinė priežastis visoms išorinėms problemoms su kuriomis susiduriate ir kurios regimai nenori nuo jūsų pasitraukti. Nes kaip gi jos gali pasitraukti, jeigu širdies kietumas neleidžia Gyvenimo Upei tekėti per jus, kuri vienintelė gali sudeginti problemas, transformuoti jas per širdies alchemiją į aukštesnį tyros vizijos jūsų gyvenimui tobulumą.

Tai yra tikrasis integracijos kelias. Tai yra kelias, kurio neįmanoma skleisti išoriniu būdu. Nes jis nepasirodys patrauklus tiems, kurie vis dar tebėra įstrigę dualistinėje sąmonėje ir nori kurtis regimybes, kad žmonės nėra lygūs, ir kad kai kurie žmonės yra svarbesni, galingesni ar dvasingesni už kitus. Ir todėl jie mieliau renkasi pasilikti prieblandos zonoje, kurioje šviesa ir tamsa gali egzistuoti drauge, ir tai yra ta situacija, kurią matote šioje planetoje ir matėte ją tokią daugybę amžių, jog belieka tik klausti savęs, kada gi pakankamas žmonių skaičius prabus ir tars: „Viskas, jau gana!“

Širdies kietumas ir abortai

Norėčiau trumpai su jumis pakalbėti apie abortų problemą, kuri, kaip žinote, ištisus dešimtmečius gulėjo ant pakylėtųjų mokytojų širdžių ir protų. Mes iš tiesų turime planą šiai šaliai, pakylėti aukštyn Ameriką ir visą pasaulį. Tačiau priešingai senajam įvaizdžiui – kurį žmonės turėjo dešimtmečiais, šimtmečiais, tūkstantmečiais religijose – kad Dievas ar pakylėtieji mokytojai stebuklingu būdu išgelbės žmoniją ir atneš Aukso Amžių, realybė yra tokia, kad Aukso Amžius ateis tik tuomet, kai pakankamas skaičius žmonių įsikūnijime atras vidinį kelią, pradės juo eiti ir pasieks tam tikrą Kristiškumo laipsnį. Kuomet jie galės būti atviromis durimis – kaip Jėzus kad buvo atviros durys – per kurias tyra Aukso Amžiaus vizija galės nusileisti į fizinį įsikūnijimą.

Kad tai įvyktų, į įsikūnijimą turi ateiti gyvybės srautai, kurie ankstesniuose gyvenimuose buvo pasiekę tam tikrą Kristiškumo lygį. Šis planas, žinoma, turi vieną didelį trūkumą, nes antikristo jėgos puikiai žino, kad būtent žmonės turi atnešti pokyčius į pasaulį. Jos tai žinojo labai ilgą laiką ir jos puikiai tai suvokia – nors dauguma žmonių – dauguma dvasingų žmonių ir plačioji visuomenė – to nesuvokia. Kadangi valdžios elitas sukūrė kultūrą, kuri stengiasi nuvertinti individo svarbą, siekdama paversti didžiąją žmonijos dalį jų – aklų vadų – aklais pasekėjais. Kurie tuomet sektų masinės sąmonės srautu, užuot pasiekę aukščiausią individualumą, kuris yra Kristaus sąmonė.

Tad jie puikiai suvokia, kad, jeigu jiems pavyks neleisti ateiti svarbiausiems individams, tuomet kritinė masė Kristaus Būtybių neateis į šią planetą, ir jie galės atidėti – bent kuriam laikui – Aukso Amžiaus įsikūnijimą, kuris reikštų jų ištrėmimą iš šios planetos ir kontrolės praradimą. O kadangi Amerika yra raktas į Aukso Amžiaus įsikūnijimą, jie ypač mėgino sukliudyti tinkamam Kristaus Būtybių skaičiui gyventi Jungtinėse Valstijose.

Abortai buvo viena iš pagrindinių jų strategijų. Ir turiu jums visiškai atvirai pasakyti, kad pagal dangiškąją matricą, pagal dangiškąjį planą Jungtinėse Valstijose turėtų gyventi 44 milijonais daugiau žmonių negu gyvena šiandien. Daugelis žmonių išgirdę šį stulbinantį skaičių sakys: „Bet kas tuomet nutiktų ekonomikai, kas nutiktų ekosistemai? Mūsų šalis būtų perpildyta. Tik pagalvokite apie transporto kamščius!“ Bet matote, tai yra savanaudiškas susirūpinimas. Ir būtent dėl to antikristo jėgoms pavyko įteisinti abortus kaip teisėtą priemonę bet kuriai moteriai, be jokių sąlygų. Tai įvyko dėl to, kad tokia daugybė žmonių Jungtinėse Valstijose pasidarė taip stipriai susikoncentravę į save ir tokie savanaudiški, jog jų širdyje nebėra vietos dar vienam žmogui šeimoje, ar dar vienai šeimai kaimynystėje.

Tai yra širdies kietumas, kuris yra toks subtilus, kad dauguma žmonių nesuvokia, jog tai yra širdies kietumas. Jie nesuvokia, kad tai, ką jie savo intelektualiais protais laiko visiškai logiškais ir racionaliais argumentais, tiesiog yra ego gebėjimas viską pateisinti, net ir širdies kietumą, kuris neleistų Kristaus būtybei ateiti į įsikūnijimą. Kaip karalius Herodas mėgino nužudyti Kristaus kūdikį, ir kad tai pasiektų, buvo pasirengęs išžudyti visus aplinkui gimusius vyriškos lyties kūdikius. Tik pamąstykite apie tokį įsakymą galėjusio duoti valdovo širdies kietumą. Tačiau Amerikoje šiandien yra žmonių, kurie turi tokį patį širdies kietumą ir todėl mano, kad abortą galima pateisinti.

Bet dabar, mano mylimieji, turiu jums pasakyti, kad pakylėtieji mokytojai niekada nė į vieną klausimą nežiūri juodai baltais terminais. Praeityje prieš abortą pasisakėme juodai baltu būdu, nes mums atrodė būtina pateikti požiūrį, kuris, kaip vylėmės, galėjo pažadinti bent kai kuriuos žmones. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje mes galime matyti visuomenę, kurioje abortas būtų prieinamas moteriai, esant tam tikroms sąlygoms, kurios nepastatytų į pavojų jos dvasinio augimo.

Todėl ši problema nėra tokia juodai balta, kaip gali pasirodyti. Ir vis dėlto, turiu jums pasakyti, kad Jungtinės Valstijos dar nėra pasiekusios šio taško, kuomet sugebėtų įteisinti teisingas Kristaus sąlygas. Ir todėl būtų buvę geriau, jeigu Jungtinės Valstijos būtų turėjusios aiškų įstatymą, draudusį abortus per šiuos paskutinius keletą dešimtmečių, nuo to lemtingo Aukščiausiojo Teismo priimto sprendimo. Nes tuomet įsikūnijime turėtumėte daug daugiau amerikiečių nei jų yra šiandien.

Širdies kietumas ir imigracija

Pakylėtieji mokytojai turi planą, o tamsos jėgos mėgina visais įmanomais būdais neutralizuoti šį planą, dirbdamos per savo instrumentus įsikūnijime. Tačiau tai nereiškia, kad viskas tuo ir baigiasi, nes mes, pakylėtieji mokytojai, žinoma, žinome, kas yra daroma, ir turime savų būdų su tuo kovoti.

Ir priešingai nei gali pamanyti daugelis žmonių, dalis mūsų plano, kuriuo norime kompensuoti Kristaus būtybių praradimą per abortus, iš tiesų yra imigracija. Jeigu gyvybės srautas negali gimti Jungtinėse Valstijose, na tuomet Karminei Valdybai tikrai nėra sunku surasti šiam gyvybės srautui tėvus į Pietus nuo sienos arba kitose pasaulio šalyse. Ir tuomet įkvėpti šį žmogų padaryti viską, kas įmanoma, kad jis atvyktų į Jungtines Valstijas vėliau savo gyvenime – ir tiesiog būtų čia ir būtų dalimi eksperimento, kuris iš tiesų yra Amerika.

Todėl esu šiek tiek nusivylęs, kad dalis dvasinių mokinių nesuvokė, jog imigracija yra vienintelė praktiška priemonė kompensuoti tai, kas buvo prarasta per abortus. Net ir žvelgiant iš grynai praktinės perspektyvos, kaip išlaikysite į pensiją pasitraukusią per didįjį kūdikių gimstamumo sprogimą gimusią kartą su dabartiniu mokesčių mokėtojų skaičiumi? Nebūtų laiko juos užauginti, net jeigu šiandien įvyktų naujas kūdikių gimstamumo sprogimas. Tad vienintelis praktiškas sprendimas yra leisti jiems atvykti iš užsienio ir suteikti jiems galimybę, kuria Jungtinės Amerikos Valstijos nuo pat pradžių buvo sukurtos būti. Galimybę būti laisviems nuo priespaudos ir taisyklių, draudimų bei apribojimų, kurie tokiai daugybei žmonių viduramžių Europoje kliudė išreikšti savo Kristiškumą ir paaugti aukščiau savo turėto sąmonės lygmens.

Mano Mylimieji, kas verčia tokią daugybę žmonių Jungtinėse Valstijose būti nusistačiusiais prieš imigraciją? Vėlgi, širdies kietumas. Širdies kietumas, kuris kartais įgauną subtilų pavidalą, kuomet žiūrite iš aukšto į tuos žmones, kurie pereina per sieną iš kaimyno Pietuose. Tačiau aš, Sen Žermenas, nežiūriu į žmogaus odos spalvą, tautybę ar kultūrą. Aš žiūriu į širdies kokybę.

Ir galiu jums pasakyti, kad yra milijonai nuostabių gyvybės srautų, gyvenančių lotynų kultūroje, Meksikoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje, bei kitose pasaulio dalyse, kurie yra artimi mano širdžiai. Ir aš juos pasveikinsiu perėjus šios šalies sienas. Man daug labiau patiktų, kad jie tai galėtų padaryti teisėtai ir kad viena iš sąlygų jų atėjimui būtų elementarus anglų kalbos mokėjimas.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad imigracijos poreikis, net ir nelegalios imigracijos poreikis, buvo sukurtas žmonių širdies kietumo, kurie taip išlepo, augdami klestėjimo dešimtmečiais, jog mano, kad kažkodėl yra geresni už žmones vargingose šalyse. Mano, jog yra nusipelnę visų šių turtų ir mano jog ši Amerikos šalis priklauso jiems. Jie mano, kad tai jų pačių darbas, ar bent jau jų tėvų sunkus darbas pastatė šią šalį.

Ir nors aš jokiais būdais nenoriu sumenkinti jų sunkaus darbo, turiu jums pasakyti, kad Jungtines Amerikos Valstijas iš tiesų sukūrė pakylėtųjų mokytojų parama. Todėl, kad mes šią šalį sukūrėme būti Vandenio Amžiaus pioniere. Ir tiktai žmonių čia apačioje ir pakylėtųjų mokytojų Viršuje bendradarbiavimas padarė Ameriką tuo, kuo ji yra šiandien, pozityviais šios šalies išreiškiamais aspektais.

Ir yra gyvybės srautų, kurie nusipelnė būti šios dispensacijos dalimi, ir būtent dėl to jie čia gimė. Tačiau jie čia gimė dėl to, kad nusipelnė galimybės būti viso to dalimi, būti dalimi alchemijos, kuomet paėmę tyrlaukius paverčiate juos modernia šalimi. Tuo būdu transcenduodami gamtines sąlygas, kurios negalėtų išmaitinti tokio kiekio žmonių, kiek jų gali būti išmaitinama šiandien šiuolaikinių žinių ir technologijos pagalba.

Atgal į gamtą ar atgal prie Dievo

Mano Mylimos širdys, mes, pakylėtieji mokytojai nepriklausome „atgal į gamtą“ judėjimui. Mes priklausome „atgal prie Dievo“ judėjimui! Nereikėtų manyti, kad būtina sugrįžti į „tyrą“ gamtą, kuri egzistavo prieš čia atvykstant pirmiesiems naujakuriams, idealizuojant šią gamtą ir galvojant, kad Amerika kažkaip turėtų sugrįžti į šį būvį, kuriame tik nedidelis skaičius žmonių galėtų čia išgyventi, ir tai tik nuolat kariaudami vienas prieš kitą dėl ribotų gamtos resursų.

Ne, mūsų planas Aukso Amžiui, yra toks, kad Amerika turėtų transcenduoti save ir sukurti šiuolaikišką visuomenę, kurioje tyros sąlygos egzistuotų tiek žmonių gyvenamose vietovėse, tiek ir tose vietovėse, kurios bus paliktos natūraliose sąlygose. Mes, žinoma, netrokštame matyti perpildytų ir užterštų miestų, su išsikerojusiais lūšnynais. Mes taip pat nenorime, kad visa maisto grandinė būtų teršiama chemikalais. Tai nėra mūsų planas šiai šaliai.

Tačiau tai, ką šiandien matote kaip gamtos teršimą prasideda nuo užterštumo šios šalies žmonių širdyje. Ir vėlgi, tai yra širdies kietumas, jautrumo trūkumas, nenoras siekti aukštesnės vizijos, kad galbūt yra geresnis būdas daryti dalykus nei tas būdas, kuris yra patogus – arba atrodo patogus – šiuo metu. Arba tas būdas, kuris leidžia nedideliam elitui kontroliuoti didžiąją visos šalies turtų ir resursų dalį.

Sustabarėjusią feodalinę sistemą Europoje nuvertė auganti populiacija. Elitistinę sistemą Jungtinėse Valstijose nuversti gali tiktai – bent jau fiziniame lygmenyje – populiacijos augimas, dėl kurio pasidarys neišvengiama perskirstyti – ne turtą, kaip sako komunistai – bet perskirstyti ekonomines ir dvasines galimybes. Kad su visais vyrais ir moterimis būtų elgiamasi taip, kokiais jie buvo sukurti būti – kaip su turinčiais vienodą vertę ir vienodas galimybes pakilti virš savo praeities karmos sąlygų. Ir šitaip jie galėtų patirti asmeninę alchemiją, kuri, pasiekusi kritinę masę, pavirstų nacionaline alchemija, apgręždama visą šalį aplinkui ir pakylėdama ją į visiškai naują lygmenį, kuris yra taip nepalyginamai aukščiau už tai, ką turite šiandien, jog žmonės šiandien net nepajėgtų to įsivaizduoti.

Mano vizija šiai šaliai priverstų visą jūsų mokslinės fantastikos literatūrą raudonuoti iš gėdos. Visi tie dalykai, apie kuriuos skaitote mokslinės fantastikos knygose ir apie kuriuos girdite iš ateities tyrinėjimų studijų yra kaip niekas, lyginant su tikrąja vizija, kurią mes, pakylėtieji mokytojai, laikome šiai šaliai ir pasauliui. Tačiau, kad ši vizija galėtų pavirsti realybe, kad ji galėtų įsikūnyti, kritinė masė žmonių turi būti pasirengę paleisti tai kas sena, paleisti senuosius įvaizdžius – senąją pasaulėžiūrą, senuosius lūkesčius – ir leisti jiems visiems mirti, kaip pademonstravo Jėzus savo pasiryžimu mirti ant kryžiaus ir atiduoti dvasią.

Ir išgirsite dar daugiau – iš paties mokytojo ir iš mokytojo mokytojo – per šią konferenciją apie dvasios atidavimą. Ir todėl aš apie tai nekalbėsiu, bet paliksiu jums patiems pamąstyti apie dvasios atidavimo koncepciją, ir ką tai reiškia jums asmeniškai atiduoti dvasią. Tad, vėlgi, sveikinu jus atvykusius į šią konferenciją, į šį eksperimentą Vienovėje. Sveikinu jus atvykusius į mano širdį, nes AŠ ESU Sen Žermenas. AŠ ESU, iš tiesų, čia. BŪKITE su manimi!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels