Padėkite mums pastatyti Keturkampį Miestą

TEMOS: Gyvenimas yra daugiau nei asmeninis augimas – Vertikali ir horizontali vienovė – Esminis pakylėjimo reikalavimas – Amžinosios Tėkmės invokacija

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 kovo 06 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, ateinu pakalbėti su jumis šią dieną apie Keturkampio Miesto koncepciją. Kai kurie iš jūsų esate pažįstami su šia koncepcija iš Biblijos. Tačiau mažai žmonių Žemėje suprato tikrąją vidinę šios koncepcijos prasmę ar tai, dėl ko ji buvo duota.

Jau anksčiau jums sakiau, kad turite keturis žemesniuosius kūnus. Turite fizinį kūną, emocinį kūną, mentalinį kūną ir identiteto kūną. Paaiškinau jums, kaip šviesa iš jūsų AŠ ESU Esaties, jūsų Dievo Liepsnos šviesa, pirmiausia atiteka į identiteto kūną, tuomet į mentalinį kūną, tuomet į emocinį ir galiausiai į žemesnįjį protą ir fizinį kūną.

Paaiškinau jums būtinybę išvalyti savo keturis žemesniuosius kūnus, kad šviesa galėtų tekėti savo tyru pavidalu, ir kad keturiuose jūsų žemesniuosiuose kūnuose būtų tik tie įvaizdžiai, kurie yra harmonijoje su Dievo įstatymais ir yra dermėje su jūsų dangiškuoju planu šiam gyvenimui ir dermėje su visa jūsų viešnage šioje planetoje.

Paaiškinau jums, kad, kai išvalysite savo keturis žemesniuosius kūnus, pasieksite tokią būseną, kurioje galėsite būti čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje. Būsite kaip Viršuje, taip ir apačioje. Jūsų išorinis gyvenimas, jūsų keturi žemesnieji kūnai, atspindės jūsų dangiškąjį planą ir jūsų tikrąjį, Dievo jums duotą individualumą, kuris yra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje.

Mano Mylimieji, tą akimirką, kai būsite išvalę savo keturis žemesniuosius kūnus ir kai būsite priėmę, kad iš tiesų esate Dievuje laisva dvasinė būtybė, tik laikinai gyvenanti šioje tankioje materijos karalijoje – tuomet būsite tapę, asmeniniame lygmenyje, Keturkampiu Miestu. Tai reiškia, kad visi jūsų keturi žemesnieji kūnai bus tyri ir bus harmonijoje su jūsų aukštesniąja Esybe, ir todėl atspindės jūsų aukštesniosios Esybės tyrumą ir tikslą.

Gyvenimas yra daugiau nei asmeninis augimas

Iš esmės visi rožiniai ir invokacijos, kuriuos jums daviau, ypač tie, kurie koncentruojasi į jūsų asmeninį augimą, turi tikslą atnešti jus iki to taško, kuomet tapsite Keturkampiu Miestu. Tačiau gyvenimo šioje karalijoje tikslas nėra tiesiog asmeniškai augti. Ateina toks taškas dvasinėje gyvybės srauto evoliucijoje, kuomet šis gyvybės srautas turi pradėti žvelgti už savo ribų. Jis turi pasiekti gilesnį vienovės jausmą su visa gyvybe. Ir todėl jis turi pripažinti tiesą, kad vienintelis būdas iš tiesų pakylėti save yra pakylėti visą gyvybę.

Todėl nė vieno šioje planetoje egzistuojančio dvasinio mokymo tikslas nėra padėti individams iškelti save aukštyn ir tapti Keturkampiu Miestu, idant išsiskirtumėte iš minios ir demonstruotumėte, kad esate labiau dvasiškai pažengę už kitus. Faktas yra toks, jog yra žmonių, kurie pasinaudojo tikrais dvasiniais mokymais, kad iškeltų save iki to lygmens, bet tuomet jie įstrigo mąstyme, kad dabar jie jau pasiekė kažkokį aukščiausią lygmenį ir jie dabar yra geresni ar labiau dvasiškai pažengę už kitus. Ir tuomet dvasinis kelias gali pavirsti spąstais, ir iš tiesų, daug žmonių papuolė į šiuos spąstus.

Turiu jums pasakyti, jog vienas iš didžiausių rūpesčių, kurį mes, pakylėtieji mokytojai, turime, yra būtent tai, kad nemažas skaičius dvasinių mokinių įpuolė į šiuos spąstus, manydami, kad atrado aukščiausią mokymą, ir jog dėl to, kad dėjo tokias dideles pastangas tokį ilgą laiką, jie dabar jau yra pasiekę kažkokį aukščiausią būvį. Ir todėl jiems tereikia daryti tai, ką jie dabar daro visą savo likusį gyvenimą, ir tuomet kažin kokiu tai būdu – magiškai – jie pakils po šio gyvenimo.

Mano Mylimos širdys, tai yra ne kas kita kaip iliuzija. Nes jeigu leidžiate sau galvoti, jog jau pasiekėte kažkokią aukščiausią būseną tebebūdami Žemėje, tuomet tiesiog negalite progresuoti link pakylėtosios būsenos. Matote, pakylėtoji būsena nėra kažkokia magiška vieta, kurią pasiekiate, atlikdami milžinišką šuolį. Pakylėtoji būsena pirmiausia yra sąmonės būsena. Pasiekiate pakylėtąją būseną, transcenduodami savo dabartinę sąmonės būseną ir toliau tęsdami šios sąmonės būsenos transcendavimą, kol galiausiai atliekate tą paskutinį transcendavimo aktą ir staiga pamatote atsidūrę pakylėtoje sąmonės būsenoje.

Todėl dvasios ieškotojui yra labai svarbu suvokti, kad, kol tebesate įsikūnijime čia Žemėje, nėra tokio dalyko kaip aukščiausia augimo riba. Niekada negalite sau leisti manyti, kad padarėte užtektinai, kad užtektinai visko pasiekėte, kad pasiekėte kažkokį aukščiausią meistriškumo lygį.

Amžių bėgyje buvo nemažai žmonių, kurie pasiekė tam tikrą meistriškumo lygį, bet tuomet jie apsiskelbė mokytojais ir leidosi garbinami savo pasekėjų, vaizduodamiesi, jog pasiekė kažkokį aukščiausią meistriškumo lygį – ir kad jiems nebereikia daugiau augti – tačiau šitaip jie suklaidino ne tik save, bet ir savo pasekėjus.

Kaip manote, kodėl Jėzus su savo mokiniais išbuvo tik trejus metus? Nes jis nenorėjo, kad jie įpultų į šiuos spąstus, o taip pat dėl to, jog suvokė, kad pats turi praeiti dar daugiau iniciacijų. Ir būtent dėl to jam reikėjo patirti nukryžiavimą, mirtį ant kryžiaus ir dvasinį prisikėlimą. Matote, Jėzus buvo pasiekęs aukštą pasiekimų lygmenį prieš savo nukryžiavimą. Jis galėjo atlikti daug stebuklų. Jam tebuvo 33 metai ir jis būtų galėjęs pasilikti Izraelyje ištisus dešimtmečius, rodydamas didžius ženklus ir stebuklus, ir palaipsniui pritraukdamas vis daugiau ir daugiau žmonių.

Tačiau, jeigu jis būtų tai padaręs, nebūtų peržengęs to pasiekimų lygmens, kurį pasiekė. Ir todėl jis pats nebūtų praėjęs iniciacijų, kurias jam reikėjo praeiti, kad galėtų pilnai pademonstruoti nesenstantį kelią į asmeninį Kristiškumą. Ir kokie buvo paskutiniai šio kelio etapai? Jie įvyko, Jėzui suvokus, kad jis yra viena su Tėvu, ir būtent dėl to jis sakė: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Ir jis taip pat suvokė esantis vienovėje su visa gyvybe, ir todėl sakė: „Ką padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių,man padarėte.“

Vertikali ir horizontali vienovė

Tad matote, mano mylimieji, Jėzus pademonstravo vertikalią vienovę su Dievu viršuje ir horizontalią vienovę su visais Dievo bendrakūrėjais čia apačioje. Tad Keturkampio Miesto įkūrimo pagrindas yra kiekvienam kelyje į Kristiškumą esančiam žmogui įtvirtinti savo vidinę vienovę su savo AŠ ESU Esatimi, idant jų Dievo liepsna galėtų persišviesti per jų keturis žemesniuosius kūnus, kad jos nebedengtų netobuli įvaizdžiai ir įsitikinimai ar iškreiptos energijos. Tačiau, kai iš tiesų pasiekiate šį lygmenį, turite tuomet suvokti, kad Dievo tikslas nėra iškelti jus aukščiau virš visų kitų ir pastatyti jus ant pjedestalo, idant atrodytumėte esantys geresni už kitus.

Dievo tikslas yra iškelti jus aukštyn, kad galėtumėte tapti įrankiu, keliančiu aukštyn visą gyvybę. Kaip Jėzus aiškiai pasakė: „Ir aš, jei aš būsiu pakylėtas, visus žmones patrauksiu link savęs.“ Todėl Dievas nenori tiesiog įkurti Keturkampio Miesto jūsų esybėje. Dievas nori įkurti Keturkampį Miestą visoje planetoje. O tam reikia išvalyti keturis žemesniuosius Motinos Žemės kūnus ir sugrąžinti juos į harmoniją su dieviškuoju planu šiai planetai. Šis planas yra saugomas dvasinėje karalijoje ir mes esame pasirengę jį nuleisti į materialią karaliją, kai pakankamas žmonių skaičius Žemėje įkurs Keturkampį Miestą individualiame lygmenyje.

Ir būtent todėl, mano mylimos širdys, mes kalbėjome apie vienovę. Nes iš tiesų, Dievas turi galią jėga nuleisti Keturkampio Miesto matricą į šią planetą ir akimirksniu pašalinti viską, kas yra priešinga šiai matricai. Tačiau tai neatitiktų paties Dievo sukurto Laisvos Valios Įstatymo. Ir todėl Keturkampis Miestas gali būti įkūnytas šioje planetoje tiktai per įsikūnijime esančių žmonių laisva valia padarytus pasirinkimus. Ir visgi neužtenka, kad žmonės pakylėtų aukštyn savo pačių sąmonę ir įkurtų Keturkampį Miestą savo pačių esybėje.

Kitaip tariant, net jeigu planetoje turėtume vaikščiojančius dešimt tūkstančių žmonių, kurie būtų įkūniję savo individualų Kristiškumą, tai automatiškai neatneštų Keturkampio Miesto į fizinį įsikūnijimą. Nes nepakanka, kad šie žmonės vaikščiotų savo Kristiškume, atskirai vienas nuo kito. Mums reikia, kad didelis jų skaičius susirinktų drauge ir suvoktų, sąmoningame lygmenyje, kas jie yra, ir kad jie visi yra to paties Kristaus Kūno, to paties Dievo Kūno Žemėje dalis. Ir tuomet jie savanoriškai pasiektų vieningo tikslo harmoniją, žinodami, kad yra Vandenio Aukso Amžiaus pionieriai, kuris atneš į įsikūnijimą, savo aukščiausiame potenciale, Keturkampį Miestą.

Mano Mylimieji, jeigu vertikali vienovė su Dievu netaps horizontalia vienove su visa gyvybe, Keturkampis Miestas nebus įkūnytas šioje planetoje. Ir todėl matote spąstus, į kuriuos įpuolė tiek daug nuoširdžių dvasios ieškotojų. Jie įpuolė į spąstus, kuriuose tiesiog siekia eiti savo individualiu keliu, bet nenori žengti sekančio žingsnio ir nenori nuoširdžiai siekti vienovės su kitais, kurie yra pasiekę tą patį pasiekimų lygį.

Esminis pakylėjimo reikalavimas

Matote, kad galėtumėte įtvirtinti šią vienovę, turite būti pasirengę paaukoti, ne savo gyvybę, o savo dvasinius pasiekimus – net ir savo Kristiškumą – turite paaukoti jį dėl visų augimo. Ir tai yra viena esminė, neišvengiama sąlyga, skirianti tuos, kurie tebėra asmeninio augimo kelyje, nuo tų, kurie įžengė į vienovės kelią, į vienovės su Dievu ir vienovės su Dievu visoje gyvybėje kelią.

Tik kai įžengsite ir priimsite šį vienovės kelią, galėsite pakilti ir tapti pakylėtuoju mokytoju. Leiskite man pakartoti tai dar kartą. Jeigu jūsų siekis dvasiniame kelyje yra iškelti aukštyn save, negalite tapti pakylėtuoju mokytoju. Nes, nors pakylėjimas yra individualus procesas, kurio metu pakyla tik po vieną žmogų, nepakilsite, jeigu matysite save kaip individą, kuris yra atskirtas nuo visumos.

Todėl negalėsite pakilti ir nepakilsite, kol nebūsite pasirengę paaukoti savo Kristiškumo, paaukoti visų savo pasiekimų dvasiniame kelyje, idant jie būtų panaudoti, keliant visą gyvybę aukštyn ir atnešant Keturkampį Miestą į Žemės planetą. Nėra nė vieno pakylėtojo mokytojo dvasinėje karalijoje, kuris nebūtų perėjęs šio proceso.

Žinau, kad praeityje jums sakėme, jog įmanoma pakilti, kai esate subalansavę 51% savo karmos. Tačiau turiu jums pasakyti, kad daugelis mokinių klaidingai interpretavo šį mokymą, imdami manyti, kad subalansavę 51% savo karmos automatiškai pakilsite po šio savo dabartinio gyvenimo. Tai nėra tiesa, nes mes gi iš tiesų jums sakėme, kad egzistuoja ir kiti reikalavimai, kurie privalo būti įvykdyti, kad galėtumėte užsitarnauti savo pakylėjimą. Ir iš tiesų, aš jums dabar daviau papildomą reikalavimą.

Mano Mylimieji, mes, kurie esame pakylėtieji mokytojai, nebendraujame su gyvybės srautais Žemėje dėl to, kad norėtumėme būti garbinami kaip esantys aukščiau už jus ir jums nepasiekiami. Mes visiškai netrokštame, kad jūs mus garbintumėte ir užkeltumėte mus ant pjedestalo, ar bijotumėte mūsų kaip kokių teisėjų. Mums nieko iš jūsų nereikia. Mums nereikia jūsų energijos. Mums nereikia jūsų maldų, šaukinių ar rožinių. Mes esame pačios sau pakankamos, savarankiškos dvasios būtybės. Mes su jumis bendraujame tik dėl vienos priežasties – dėl to, kad žinome, jog esate to paties Dievo Kūno dalis, su kuriuo mes esame tapę viena. Ir todėl mes iš tiesų jus mylime taip, kaip mylime save. Ir mes norime, kad jūs būtumėte pakylėti ir mėgautumėtės gausingu gyvenimu, kuriuo mes mėgaujamės čia dvasinėje karalijoje. Netgi daugiau nei tai, mes norime pamatyti gausingą gyvenimą ateinant į Žemę, idant visi žmonės galėtų jame dalyvauti, užuot patyrę gyvenimą kaip kančią, kuri yra daugumos žmonių kasdienybė.

Amžinosios Tėkmės invokacija

Mes viliamės, kad įsiliesite į šią Gyvenimo Upę. Ir kad nukreipsite visą savo energiją ir dėmesį, kol vis dar tebesate fiziniame įsikūnijime, įkvėpdami ir kitus įsilieti į šią Gyvenimo Upę. Ir būtent dėl to daviau Gyvenimo Upės invokaciją, kuri yra nepaprastai galingas įrankis.

Turiu pagirti jus, pagirti jus visus, kurie dalyvavote šioje paskutinėje vigilėje, kalbėdami šį rožinį 33 dienas. Tai buvo didžiulė tarnystė planetai. Ir galiu jus užtikrinti, kad davėte pradžią povandeniniams srautams kolektyvinėje sąmonėje, net ir kolektyvinėje pasąmonėje, kurių negalės sustabdyti jokios tamsos jėgos ar masinės sąmonės trauka žemyn. Todėl pamatysite, kaip – laipsniškai – viskas pradės keistis, kaip ledas ant upės ima eižėti pavasarį. Ir iš pradžių, tai vyksta pamažu ir atrodo, kad niekas nejuda. Tačiau palengva imate girdėti skilinėjimą ir – staiga – išgirstate pajudėjusių upe ledų ūžesį, kurie palaipsniui skyla vis labiau, kol pradedate matyti atvirus vandens plotus. Ir tuomet žinote – atėjo pavasaris.

Mano Mylimieji, kaip atlygį už jūsų tarnystę, kurią atlikote kalbėdami keletą pastarųjų invokacijų, atėjau padovanoti jums dar vieną invokaciją, kuri gali sustiprinti jūsų Gyvenimo Upės pojūtį ir padėti pasinerti į vienovės su visa gyvybę tėkmę. Tai yra Amžinosios Tėkmės invokacija. Tai yra trumpa invokacija. Ir nors galite sukalbėti ją daugiau nei kartą, noriu paraginti iš pradžių sukalbėti ją tik po kartą vienu prisėdimu – galbūt sukalbant ją keletą kartų per dieną. Noriu, kad kalbėtumėte šią invokaciją lėtai, medituodami jos žodžius ir vizualizuodami aštuonetu tekantį srautą tarp savo AŠ ESU Esaties ir savo žemesniosios esybės, ir vizualizuotumėte, kaip jūsų AŠ ESU Esaties šviesa, šviesa, kuri iš tiesų yra jūsų Dievo Liepsna, teka šia aštuoniuke ir nušviečia jūsų žemesniąją esybę.

Noriu, kad vizualizuotumėte, kad, kai tekėjimas pasiekia žemiausią aštuoniukės tašką, jis yra išspinduliuojamas į pasaulį aplink jus, nes jis sukuria saulę, saulę, kurią maitina jūsų Dievo Liepsna viršuje. Ir todėl, kai ši saulė yra įkūnijama jūsų žemesniojoje esybėje, dalis šios saulės šviesos dabar teka atgal į viršų, uždarydama aštuoniukės tekėjimo ratą. Nes iš tiesų, tik nesavanaudiškai duodami visai gyvybei, dauginate savo talentus ir uždarote aštuoniukės tekėjimo ratą, ir tuomet Dievas gali padauginti tai, ką padauginote jūs ir duoti jums dar daugiau.

Daugelis iš jūsų padarėte didelį progresą kelyje, tačiau dar neuždarėte aštuoniukės tekėjimo rato, nes dar nepasiekėte to taško, kuriame imtumėte nesavanaudiškai duoti visai gyvybei. Tad tikiuosi, jog galėsite vizualizuoti šį aštuoniukės tekėjimą ir pasinaudosite šia invokacija, kad uždarytumėte šį aštuoniukės tekėjimo ratą, iš tiesų būdami čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje, nes tai yra raktas į tapimą daugiau.

Galiu jus užtikrinti, kad pagrindinis blokas aštuoniukės tėkmei tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų būtent ir yra širdies kietumas, kabantis virš Šiaurės Amerikos žemyno kaip juodas debesis. Šis širdies kietumas yra sukoncentruotas vienoje konkrečioje vietoje, virš Čikagos miesto, kuris yra Amerikos širdies čakra. Tiek daug širdies kietumo yra sukoncentruota toje vietovėje, kad, jeigu galėtumėte pažvelgti į tai iš pakylėtos perspektyvos, pamatytumėte, kad juodas debesis, kuris kabo virš viso žemyno, susikoncentruoja į piltuvą, ir kaip tornadas nusileidžia į Čikagą ir jos apylinkes.

Ir tai yra vaizdas, kurį galite laikyti savo prote, ir tuomet galite vizualizuoti, kaip Dievo šviesa teka iš Šiaurės ašigalio, žemyn per Kanadą ir atiteka į Čikagos vietovę, teka žemyn į žemesnę aštuoniukės dalį, einančią per Pietų Ameriką, ir tuomet vėl teka aukštyn, vėl pereina Čikagos vietovę ir tuomet kyla aukštyn į Šiaurės ašigalį. Ir tuomet galite vizualizuoti, kaip ši šviesos tėkmė atneša su savimi tokią šviesos koncentraciją į Čikagos vietovę, jog ji visiškai sudegina juodo debesies piltuvą virš tos vietovės, kartu sudegindama ir visą juodą debesį, kabantį virš Šiaurės Amerikos žemyno.

Iš tiesų, širdies čakra yra jūsų žemesniosios esybės centras. Joje yra įtvirtinta trilypė liepsna. Būtent į ją pirmiausia nusileidžia jūsų Dievo Liepsna, kuri tuomet yra išspinduliuojama į visą jūsų esybę. Mano Mylimos širdys, duosime apie tai daugiau mokymų, kai perduosime savo sekančią invokaciją. Bet norėjau jums duoti šią vizualizaciją, kad galėtumėte pradėti ją daryti, kalbėdami Amžinosios Tėkmės invokaciją. Nepaskirkite visos invokacijos šiai vizualizacijai, bet naudokitės ja, kaip jums atrodys geriausiai, kai būsite įtvirtinę savo pačių aštuoniukės tėkmę.

Tad, mano mylimieji, palieku jus, dar kartą norėdama išreikšti savo didžiulį dėkingumą už jūsų tarnystę, kalbant šias invokacijas. Iš tiesų, jūs susikrovėte sau turtus danguje. Ir nors nenoriu pasirodyti kaip motina, kalbanti savo vaikams, turiu jums pasakyti, kad atlygis už jūsų tarnystę bus didelis.

Tad noriu pagirti jus ir pakviesti jus į savo Dangiškosios Motinos ramybę ir džiaugsmą. Nepamirškite, kad, kai įtvirtinate aštuoniukės tėkmę iš Viršaus į apačią, turėtumėte leisti sau pajausti Dievo džiaugsmą. Nes iš tiesų, nepaisant visos tamsos, kuri egzistuoja Žemėje, Dievas yra džiaugsmas. Dievas yra džiaugsmingas ir mes, pakylėtieji mokytojai, visada esame džiaugsmingi. Net ir tuomet, kai dirbame su savo nepakylėtaisiais broliais ir seserimis, net kai susiduriame su grėsmingomis sąlygomis, kurios šiuo metu egzistuoja Žemėje, mes vis tiek išlaikome tą vidinį džiaugsmo jausmą, kurio niekada negalėtų užtemdyti jokie praeinantys rūpesčiai. Taigi, mano mylimieji, leiskite sau įsilieti į Dievo džiaugsmo tėkmę, kuriuo burbuliuoja Gyvenimo Upė. Ir todėl sakau: „Tebūna jūsų džiaugsmas pilnas!“ AŠ ESU Marija, Dievo Motina Žemės planetai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels