Prisijunkite prie manęs Gyvenimo Upėje

TEMOS: Kodėl Dievas sukūrė visatą – Buvimo DAUGIAU tikslas – Kodėl esate Žemėje – Gyvenimo Upės invokacija – Vigilių poveikis – Vidurio Rytai nėra šventas regionas – Pažinkite Dievo Šviesą savyje – Esminis iššūkis Žemėje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 vasario 4 d., per Kim Michaels

 

Iš amžinosios Gyvenimo Upės tėkmės aš ateinu. Pažinojote mane kaip Mariją, Jėzaus Motiną. Pažinojote mane kaip Dangiškosios Motinos Žemei atstovę. Bet aš esu daugiau. Nes esu nemirtinga, pakylėtoji būtybė, o pakylėta esu dėl to, kad pasišvenčiau būti Gyvenimo Upės tėkmėje, kuri yra Dievo Esybės esmė.

Gyvenimo Upė yra tas procesas, per kurį Dievas Save transcenduoja ir tampa daugiau. Ir visi tie, kurie yra Dievo sūnūs ir dukterys – ir kurie yra atsidėję Tėvo reikalams – iš tiesų yra pasišventę dalyvauti šioje Gyvenimo Upėje. Ir transcenduodami save bei tapdami daugiau, jie padeda Dievui ir Visumai tapti daugiau.

Mano Mylimos širdys, daugelis jūsų užaugote su požiūriu, kad Dievas yra statiška, niekada nesikeičianti Būtybė, sėdinti kažkur danguje ir jums nepasiekiama. Žmonės turi poreikį turėti tobulą Dievą. Ir nors Dievas iš tiesų yra tobulas, Dievas nėra tobulas žmogiška šio žodžio prasme, nes žmonės tobulumą suvokia kaip kažką, kas niekada negalėtų keistis, niekada negalėtų augti, niekada negalėtų savęs transcenduoti, niekada negalėtų tapti daugiau. Tačiau tai nėra Dievo tobulumas. Nes Dievas iš tiesų gali tapti daugiau. Tiesą sakant, pats Dievo Buvimo tikslas yra tapti daugiau.

Kodėl Dievas sukūrė visatą

Išsamiai paaiškinu tai savo knygoje apie gausingą gyvenimą. Tačiau duosiu jums trumpą santrauką. Esmė to, ką žmonės vadina Dievu, aukščiausias Dievo pasireiškimas yra tai, ką galėtume pavadinti grynąja Dievo Esatimi. Grynoji Dievo Esatis egzistuoja lygmenyje, kuris išeina už žmogiško proto suvokimo ribų ir jo neįmanoma aprašyti šio pasaulio žodžiais ar vaizdiniais. Tačiau grynąją Dievo Esatį galima apibūdinti kaip Visetą. O Visete nėra erdvės atskirumui, nėra erdvės kažkam būti atskirai nuo Viseto. Nėra erdvės atskiroms būtybėms, kurios laikytų save egzistuojant atskirai nuo savojo šaltinio, atskirai nuo savojo Dievo.

Tad, kai buvo sukurta jūsų visata, Dievo Visetas sutraukė save į tam tikrą erdvę Visete. Šviesa ir energija, kurie yra Dievas, buvo sutraukti į vieną tašką sferos centre. Ir ši sfera tapo tuo, ką kai kurios religijos vadina tuštuma. Ši tuštuma yra tuščia, lyginant su Visetu. Ir todėl tapo įmanoma tuštumoje sukurti formas ir būtybes, kurios atrodo turinčios atskirą egzistenciją.

Tačiau tai nėra tikslas, kad šios būtybės pasiliktų atskiros amžinai. Egzistuoja viltis, kad jos augs savo supratime, kuo jos iš tiesų yra, kad jos yra Kūrėjo tąsos. Ir todėl jos savanoriškai įsilies atgal į Visetą, tačiau turėdamos žinias ir patirtį, ką reiškia būti atskirai nuo Viseto. Ir todėl jos sugebės iš tiesų pradėti vertinti buvimą Visete.

Tad matote, mano mylimieji, jūsų visata gavo pradžią, kai šio formų pasaulio centre esantis Kūrėjas išplėtė Save ir sukūrė sferą, kuri buvo atskirta nuo tuštumos, nes joje buvo šiek tiek šviesos. Jūsų Kūrėjas tuomet sukūrė savimonę turinčias būtybes ir pasiuntė jas į šią sferą su įsakymu daugintis ir viešpatauti. Jie turėjo dauginti savo kūrybinius talentus ir savo šviesą, kurią jiems davė jų Kūrėjas, tuo būdu įvaldydami sferą, kurioje gyveno. Daugindami savo šviesą, jie stiprintų šviesos savo sferoje intensyvumą, kol ši šviesa pasiektų kritinį intensyvumą ir visa ši sfera prisipildytų šviesos.

Kai tai įvyko, Dievas išplėtė pirminę sferą ir sukūrė sekančią sferą už jos ribų. Ši nauja sfera nebuvo pripildyta šviesa, bet joje buvo pakankamai šviesos, kad būtų atskirta nuo tuštumos, ir šitaip kūrybinis procesas prasidėjo iš naujo, su naujais į tą sferą pasiųstais bendrakūrėjais. Šis kūrybinis procesas tęsėsi per daugelį lygmenų. O materiali visata, kurioje gyvenate, tiesiog yra vėliausia šio proceso dalis. Jūsų visata yra atskirta nuo tuštumos, tačiau ji dar nėra užpildyta šviesa iki tokio taško, kuomet tampa įmanoma tiesiogiai matyti, kad viskas yra sukurta iš Dievo Šviesos ir todėl viskas atsirado iš to paties šaltinio.

Buvimo DAUGIAU tikslas

Būtent dėl to žmonėms yra įmanoma išlaikyti iliuziją, kad jie yra atskiros būtybės, atskirtos nuo Dievo, atskirtos viena nuo kitos, ir netgi tikėti iliuzija, kad Dievo nėra, kad nėra jokio šaltinio, egzistuojančio už jų pojūčių suvokimo ribų. Tačiau Dievas nenori, kad ši tuštumos būsena tęstųsi amžinai, ir būtent dėl to Dievas sukūrė žmones pagal Savo paties paveikslą ir panašumą, ir pasiuntė juos į Žemę su įsakymu daugintis ir viešpatauti.

Tad esate čia tam, kad daugintumėte savo talentus, daugintumėte savo šviesą. Ir kai tai darysite, imsite plaukti Gyvenimo Upe, kuri yra Dievo nuolatinės savitranscendencijos tėkmė. Ir šitaip tapsite bendrakūrėju su savo Dievu, įnešdami savo asmeninį indėlį į šviesos intensyvumo šioje visatoje stiprinimą, idant visata palaipsniui galėtų būti pakylėta aukštyn ir Dievo karalystė galėtų būti įkūnyta Žemėje. Kas iš tiesų reiškia, jog Žemė tuomet ims vibruoti tame lygmenyje, kuriame ji taps Dievo Šviesos karalystės dalimi.

Tad matote, nesate čia tiesiog tam, kad nugyventumėte įprastinį materialų egzistavimą, palikdami Žemę tokią pačią, kokią radote. Esate čia tam, nes prieš čia ateidami, nusprendėte norintys būti Dievo Gyvenimo Upės dalimi. Norėjote nusileisti į šią visatą ir sustiprinti Šviesos intensyvumą, norėjote padėti jai tapti Dievo karalystės dalimi. Padarėte šį pasirinkimą iš meilės, iš meilės savo Kūrėjui, iš meilės sau kaip šio Kūrėjo tąsai.

Tai nebuvo į save sukoncentruota ar savanaudiška meilė. Tai iš tiesų buvo realistiška meilė, nes pripažinote save unikaliu ir unikaliai vertingu individu, kuriuo buvote sukurti būti. Todėl tai nėra išpuikimas mylėti savo Dieviškąjį AŠ. Tai tėra aukščiausias realizmas, pripažįstant, kas esate ir iš kur atėjote.

Mano Mylimieji, duodu jums šį mokymą, kad turėtumėte pagrindą suprasti mano naujos invokacijos Gyvenimo Upei tikslą ir reikšmę. Ši invokacija yra sukurta, iki smulkiausių detalių, padėti jums įveikti kai kurias iš daugybės iliuzijų, kurių tokia gausybė sklando šioje Žemėje, iliuzijų, kurios kyla iš antikristo proto, to proto, kuris visada regi save atskirtą nuo Dievo. Jis yra priešingas Kristaus protui, kuris visada regi save vienovėje su Dievu ir todėl skelbia, kaip skelbė ir Jėzus: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“

Kodėl esate Žemėje

Tad matote, kadangi Šviesos intensyvumas materialioje visatoje dar nepasiekė kritinio lygmens, antikristo protas gali egzistuoti šioje visatoje ir išlaikyti savo iliuzijas. Kai žmonės yra įstrigę šiame prote, jie bus tvirtai įsitikinę, kad tai, ko jie negali patirti savo išoriniais pojūčiais ar suvokti išoriniu protu, neegzistuoja. Tačiau iš tiesų jie apribojo savo pačių gebėjimą jausti ir suvokti. Jie apribojo savo viziją ir savo vaizduotę. Ir todėl jie susikūrė savo pačių proto kalėjimą. Ir jie naudojasi tam tikrais įsitikinimais ir idėjomis, kad patvirtintų, jog kalėjimas egzistuoja ir už jo ribų nieko nėra.

Tai, mano mylimieji, reiškia, kad šie žmonės yra įstrigę. Užuot buvę tuo, kuo jie iš tiesų yra, kuo buvo sukurti būti, jie pasidavė iliuzijai, kad yra mažiau nei buvo sukurti būti. Jie yra įkalinti proto kalėjime, kuriame mano esantys mirtingos žmogiškos būtybės. Daugelis jų galvoja, kad nuo pat gimimo yra nusidėjėliai ir kad nieko negali padaryti teisingai. Kai kurie iš jų galvoja, kad Dievo nėra, ir kad jie yra atsitiktinio proceso padarinys, tuo pačiu manydami, kad koks nors atsitiktinis įvykis gali sunaikinti juos pačius ir visą planetą.

Jūs atėjote čia iš užuojautos tiems, kurie yra įstrigę šioje buvimo mažiau sąmonėje. Atėjote čia, nes norėjote visiems pademonstruoti, kad egzistuoja alternatyva, kad neprivalote būti mažiau. Tiesą sakant, galite būti daugiau nei žmogiška būtybė, daugiau nei nusidėjėlis. Galite būti Dievo sūnumi ar dukterimi Žemėje. Galite būti Kristaus Būtybe Žemėje, ir iš tiesų galite būti Dievo karalystėje, įkūnydami dvasiškai gausingą gyvenimą, net ir tebebūdami čia Žemėje, net ir tebebūdami išorinėse aplinkybėse, kurios gali atrodyti mažiau nei idealios žmogiškam protui.

Būtent dėl to jūs atėjote. Atėjote visiems pademonstruoti, kad galite būti DAUGIAU, ir kad norite būti DAUGIAU. Iš tiesų, dauguma žmonių Žemėje yra labai stipriai slegiami tankių šios planetos energijų. Jie pasidavė žaltiško proto, antikristo proto subtiliems melams. Ir todėl juos pakerėjo iliuzija, kad jie yra mažiau, kad Žemė yra mažiau, ir kad jie niekada negalėtų būti daugiau, nei yra dabar.

Gyvenimo Upės invokacija

Tačiau, mano mylimieji, kadangi esate dvasinė būtybė, žinote savyje, kad tai nėra vienintelis būdas gyventi, kad egzistuoja alternatyva, kad jums yra įmanoma tapti DAUGIAU. Ir todėl, norėdama jums duoti labai galingą įrankį, padėsiantį jums sugrįžti į Gyvenimo Upę, su dideliu džiaugsmu perduodu Gyvenimo Upės invokaciją. Pastebėsite, kad ši invokacija ganėtinai skiriasi nuo kelių paskutinių mano perduotų rožinių. Ji nesikoncentruoja tiesiogiai į sąlygas pasaulyje, bet labiau koncentruojasi į psichologinius aspektus.

Tačiau prašydami savo pačių išgijimo ir pakylėjimo, iš tiesų prašysite ir kolektyvinės žmonijos sąmonės išgijimo. Mesdami iššūkį antikristo iliuzijoms savo pačių esybėje, mesite iššūkį joms planetos mastu. Ir todėl, net ir tiesiogiai neišsakydami prašymų dėl sąlygų pasaulyje, nepaprastai pasitarnausite, keldami žmonijos sąmonę.

Mano Mylimieji, ši invokacija yra nepaprastai galinga. Tai yra nepaprastai galingas įrankis jūsų pačių sąmonės kėlimui ir visos žmonijos sąmonės kėlimui. Turiu jums pasakyti, kad dar visai neseniai ši invokacija nebūtų galėjusi būti perduota, kadangi planeta nebuvo jai pasirengusi. Bet planetai pasirengti šiai invokacijai padėjo tai, kad tiek daug žmonių pasaulyje paėmė kalbėti mano rožinius, šitaip nutiesdami kelią šios naujos invokacijos perdavimui.

Ir dėl to esu jums nepaprastai dėkinga. Nes matote, mums yra didžiausias džiaugsmas perduoti jums visus įrankius, kurių reikės, kad pakylėtumėte save ir šią planetą. Mes jau turime šiuos įrankius. Bet nėra jokios prasmės juos duoti, kol nesugebate jais pasinaudoti ir kol jie negali daryti poveikio planetai, kurį jiems yra skirta daryti.

Vigilių poveikis

Mano Mylimieji, noriu išreikšti dėkingumą už šią invokacijų už sąlygas pasaulyje seriją, už invokacijas, kurias dabar jau kalbėjote keletą mėnesių. Nekalbėjau apie tai anksčiau, bet norėčiau padaryti tai dabar. Šie rožiniai, visos Aukso Amžiaus invokacijos ir Begalinės Šviesos rožinis, iš tiesų padarė didelį poveikį. Jie užkirto kelią daugybei didelių ir mažų katastrofų, tarp jų labai dideliam žemės drebėjimui Japonijoje ir naujam žemės drebėjimui bei cunamiui Indijos vandenyne. Vien tik šie du įvykiai būtų buvę tokio didelio masto ir būtų atnešę didžiulius nuostolius ne tik tam pasaulio regionui, bet ir pasauliniu mastu dėl ekonominės griūties.

Turiu jums pasakyti, kad taip pat padėjote išvengti daugelio smurtinių veiksmų, net ir karą galėjusių sukelti veiksmų. Tai sakydama, nemėginu skatinti jūsų susireikšminimo. Tiesiog mėginu suteikti jums realistišką pajautimą, jog dėl to, kad mano rožiniai ir invokacijos yra galingiausi įrankiai, tie, kurie jais naudojasi, tampa visų žmonių Žemėje, kurie naudojasi tos ar anos dvasinės tradicijos įrankiais, piramidės viršūne. Ir todėl, kiekvienas mano įrankiais besinaudojantis žmogus, stovi, taip sakant, ant daugybės žmonių, kurie naudojasi mažiau efektyviais įrankiais, pečių. Jūs tampate centriniu tašku ir bendras visų kitų žmonių momentumas, bei jūsų pačių prašymai bus nukreipiami per jūsų dėmesį ir afirmacijas, kurias išsakote savo rožiniuose. Štai kodėl net ir keletas rožinius kalbančių žmonių gali padaryti didžiulį skirtumą.

Vidurio Rytai nėra šventas regionas

Prašau jūsų rimtai pamąstyti, kad šioje planetoje egzistuoja sąmonė, kuri skiria perdėtą dėmesį Vidurio Rytų regionui. Didele dalimi taip yra dėl žydų-krikščionių tradicijos ir islamo religijos. Kadangi visos šios didžiosios pasaulio religijos savo pradžią gavo Vidurio Rytuose, egzistuoja labai sena tendencija manyti, kad Vidurio Rytai privalo būti švenčiausias regionas planetoje.

Mano Mylimos širdys, taip nėra. Priešingai, Vidurio Rytai yra viena iš tamsiausių vietų planetoje, ir būtent dėl to Dievas siuntė ten tiek daug pranašų, kad pakylėtų sąlygas ir žmones. Todėl noriu, kad pamąstytumėte apie būtinybę atsiskirti nuo planetinės sąmonės, kuri galvoja, kad Vidurio Rytai yra kažkokiu tai būdu svarbesni už visus kitus regionus Žemėje.

Turite suvokti, jog esate ten, kur esate dėl to, kad jūsų namų regionas yra ta vieta, kur turi būti vykdomas jūsų dangiškasis planas, bent jau šiuo metu. Todėl sukoncentruokite savo dėmesį, sukoncentruokite savo prašymus rožiniuose ir sukoncentruokite savo tyrą viziją į tą regioną, kuriame gyvenate, judate ir esate. Nes iš tiesų, mums reikalingi tie, kurie pažįsta tam tikrą regioną, kad jie įsivaizduotų aukščiausią įmanomą viziją tam regionui. Tai nereiškia, kad turėtumėte ignoruoti globalią perspektyvą. Visgi tai reiškia, kad turėtumėte teisingai susidėlioti savo prioritetus, idant neimtumėte pernelyg rūpintis kažkokia tolima pasaulio dalimi, kurioje negyvenate.

Todėl prašau jūsų paleisti visas baimes, susijusias su Vidurio Rytais. Jėgos ir žmonės, kurie veikia Vidurio Rytuose, neturi tokių galių, kurias gali atrodyti turintys. Jų galios greitai nyksta, nes jie yra teisiami savo pačių pykčio, neapykantos ir smurto veiksmais. Kiekvienas smurto ir pykčio proveržis atneša Dievo teismą žmonėms, ir už jų egzistuojančioms tamsos jėgoms bei sąmonei. Ir todėl jų galia mažėja.

Jie vis dar gali atrodyti kaip grėsmė, bet aš jūsų prašau laikytis tyros vizijos, kad Vidurio Rytai bus apvalyti nuo tamsos ir todėl jie nebebus grėsmė taikai Žemėje ir geros valios žmonėms. Laikykitės tyros vizijos, kad Vidurio Rytai yra išlaisvinami nuo pykčio, neapykantos ir troškimo atkeršyti naštos. Laikykitės vizijos, kad žmonės tampa laisvi patys spręsti savo šalių likimą. Ir laikykitės vizijos, kad moterys yra išlaisvinamos nuo vyrų priespaudos, egzistuojančios visuomenėje ir musulmonų religijoje.

Mano Mylimieji, tyros vizijos laikymasis reiškia daugiau nei vien geresnės ateities įsivaizdavimą. Tai reiškia, jog iš tiesų tikite, kad ateitis yra realybė. Ir kai iš tiesų tuo tikite, jums nebelieka jokių priežasčių bijoti netobulų regimybių, kurios vis dar gali vykti Vidurio Rytuose. Nebijokite. Ir jeigu atrandate baimę savo esybėje, būkite pasirengę pažvelgti į šį rąstą savo akyje ir jį ištraukite. Nes jam ne vieta bendrakūrėjo, esančio Gyvenimo Upėje, sąmonėje. Būkite pasirengę tai atiduoti ir transcenduoti. Būkite pasirengę priimti tobulą Dievo meilę, kuri išgina jūsų baimes ir suteikia jums galią tapti daugiau, ir ši galia išlaisvina jus nuo baimių. Pakilkite virš jų, kaip kad pakilote virš savo vaikystės baimių, kuomet bijodavote miegoti be uždegtos šviesos.

Pažinkite Dievo Šviesą savyje

Mano Mylimos širdys, net ir Jėzus turėjo tokių baimių vaikystėje ir bijodavo miegoti tamsoje. Tačiau sakau jums, jis įveikė šias baimes, kai vieną vakarą sėdėdama ant lovos papasakojau jam istoriją apie tai, kad Dievas turi amžiną šviesą danguje, ir ši šviesa yra saugoma jo paties širdelėje ir ji visada galės išsklaidyti į jo protą įslinkusią tamsą, tą tamsą, kuri ir yra tikroji jo baimių priežastis. Net ir būdamas labai mažas, Jėzus suvokė šią istoriją. Jis atrado ryšį su šia dieviškąja šviesa savo širdyje, ir nuo to laiko įveikė savo tamsos baimę, nes žinojo, kad šviesa yra jame.

Jūs taip pat turite šviesą savo širdyje, savo širdies čakroje. Tai yra Dievo meilės, išminties ir galios liepsna, šviečianti tamsybėse. Ir nors tamsa jos nesupranta, jūs galite ją suprasti ir galite būti ramybėje, žinodami, kad Dievo šviesa yra jumyse. Ir kol esate pasirengę dauginti šią šviesą, dovanai duodami tai, ką dovanai gavote, tampate DAUGIAU. Ir kai esate šiame tapimo DAUGIAU procese, jums nereikia bijoti jokių ribotumų Žemėje, jokių netobulų regimybių Žemėje.

Matote, ribotumai Žemėje, kad ir kokie neįveikiami, ar kad ir kokie nepakeičiami jie gali atrodyti, negali sulaikyti žmogaus, kuris yra pasirengęs paimti Dievo šviesą – šviesą širdyje – ir ją padauginti, idant taptų DAUGIAU. Mano Mylimieji, galėjote pastebėti, kad mano nauja invokacija naudoja terminą „DAUGIAU.“

Galėjote pastebėti, kad ji šį terminą naudoja pakaitomis su terminu „Kristus.“ Tai nėra sutapimas, nes Kristus atstovauja sąmonės būseną, kuri yra pasišventusi būti DAUGIAU savo veiksmais Žemėje, pakylėdama aukštyn visą gyvybę ir mesdama iššūkį visiems tiems, kurie yra įstrigę sąmonėje, kurioje mano esantys mažiau. Kristus netgi yra pasišventęs mesti iššūkį žmonių iliuzijoms, idant jie galėtų iš jų atsibusti ir suvoktų, jog nėra įkalinti šiose iliuzijose. Jie nėra įkalinti savo baimėse, dėl kurių bijo kvestionuoti antikristo proto melus, dėl kurių bijo tapti DAUGIAU, tuo būdu sutraukydami savo ribotumų grandines.

Jeigu pasišvęsite kalbėti šią invokaciją ir mąstysite apie joje esančius žodžius, atrasite užgimstant naują ramybės, džiaugsmo ir paguodos jausmą, atrasite naują viltį, kad iš tiesų galite transcenduoti ribotumus savo pačių gyvenime. Ir todėl galėsite transcenduoti jausmą, kad esate ribojami sąlygų pasaulyje. Galėsite transcenduoti bet kokią baimę, jog šis pasaulis tiesiu taikymu ritasi pragaran, kaip sakoma populiariame posakyje. Galiu jums su absoliučiu tikrumu pasakyti, kad pasaulis nesirita pragaran. Pasaulis kyla į dangų, o tiksliau pasaulis transcenduoja pragaro sąmonę ir kyla link dangaus sąmonės.

Esminis iššūkis Žemėje

Bet, šviesai intensyvėjant, tam tikros vietos ims atrodyti tamsesnės, nes šešėliai atrodo tamsesni šviesoje. Tačiau neleiskite, kad tai jus apgautų ir nenugrimzkite į pesimizmo būseną. Nes vėlgi, turite matyti, kad viskas, kas vyksta, net ir regimai baisiausios situacijos pasaulyje, tėra amžinojo iššūkio dalis, kuris yra aprašomas invokacijoje. Iššūkio, kuris egzistuos tol, kol bus likę pakankamai tamsos šioje visatoje, leidžiančios antikristo jėgoms, antikristo sąmonei tęsti savo egzistavimą. Tol, kol šios jėgos čia bus, tol jos kels jums iššūkį. Ar rinksitės tikėti jų melais ir būsite mažiau? Ar priešingai, rinksitės tikėti Kristaus tiesa ir būsite daugiau?

Tad aš sakau jums, kad tie, kurie kalbėjote mano rožinius ir invokacijas, pasirinkote būti DAUGIAU. Ir aš apdovanosiu jus už jūsų tarnystę, padovanodama invokaciją, kuri daugeliui jūsų gali padėti persilaužti į naują sąmonės būseną, į naują ryšio pajautimą su savo pačių aukštesniąja esybe ir su savo Dievu, naują pajautimą, kad su Dievu viskas yra įmanoma jūsų asmeniniame gyvenime ir pasaulyje. Tad priimkite šią invokaciją. Bėkite su ja. Tekėkite su ja. Palikite poreikį jaustis atskirtais nuo Gyvenimo Upės.

Pasinerkite į šią Upę. Susigrąžinkite savo tikrąjį tapatumą – tikrojo Dievo sūnaus arba dukters tapatumą. Ir priimkite savo teisėtą vietą nuolatos tekančioje, nuolatos save transcenduojančioje Dievo Gyvenimo Upėje. Būkite viskuo, kuo esate. Būkite čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje. Ir tekėkite su manimi, man transcenduojant save ir tampant daugiau už visus Motinos Marijos įvaizdžius, kuriuos palaiko katalikų bažnyčią ar bet kuris kitas dvasinis mokymas ar institucija šioje planetoje.

Nes iš tiesų, jaučiu džiaugsmą tapdama DAUGIAU kiekvieną akimirką. Ir kai pasinersite į Gyvenimo Upę, jūs taip pat atrasite šį begalinį džiaugsmą, kuriame žinosite esantys Visuotinumo, kuris yra Dievas, dalis, ir esantys Dievo kūno Žemėje dalis. Tad užsklendžiu jus begalinio džiaugsmo būti DAUGIAU ramybėje. Būkite DAUGIAU – amžinai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels