Tėra tik vienas testas dvasiniame kelyje

TEMOS: Visi mokiniai privalo pereiti nuolankumo testą – Esminė ego savybė – Labiausiai stebinantis dalykas dvasiniuose mokiniuose – Tikrasis mokinystės kelias – Pasiryžimas kilti aukščiau – Net ir pakylėtasis mokytojas gali susikurti karmą – Ypatingas testas

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2006 sausio 4 d., per Kim Michaels

Visi mokiniai privalo pereiti nuolankumo testą

Jeigu pasiuntinys būtų žmogus, kurį laikote skruzdėle, ar vis tiek išklausysite jo žinią? Ar priešingai – neišlaikysite esminio mokinystės testo, šitaip prarasdami ryšio giją su El Morijos širdimi? Esmė nėra, ką sakau, kaip tą sakau ar per ką tai sakau. Esmė yra jūsų gebėjimas perskaityti mano balso vibraciją, perskaityti vidinę žinutę žodžiuose ir atpažinti mokytoją Moriją, besislepiantį už išorinių regimybių. Tai visada buvo tikrasis mokinystės testas: Ar sugebate atpažinti mokytoją, kad ir kokią kaukę jis šiuo metu bedėvėtų?

Tie iš jūsų, kurie esate pažįstami su mokytoju Morija, žinote, kad prie savo ašramo Dardžilinge turiu šiurkštų vartų saugotoją. Kodėl taip yra? Daugelis žmonių pasaulyje mano, kad pakylėtieji mokytojai nori pritraukti kuo didesnį mokinių skaičių, tačiau taip nėra. Pagrindinis mūsų rūpestis yra duoti kiekvienam su mūsų mokymais susidūrusiam asmeniui esminį mokinystės testą.

Ir šis testas yra tai, ar sugebėsite pažvelgti už išorinių regimybių ir pagausite vidinę žinią, kuri specialiai yra užmaskuota taip, kad išoriniam protui yra sunku atpažinti už jos besislepiantį mokytoją. Tad būtų galima sakyti, jog mano ašramo vartų saugotojas veikia kaip filtras, atsijojantis tuos, kurie nenori paleisti savo iš anksto susidarytų nuomonių apie tai, kaip jie turėtų būti pasitinkami prie pakylėtojo mokytojo Morijos ašramo.

Esminė ego savybė

Esminė žmogiškojo ego savybė yra ta, jog jis negali – jis nenori – matyti realybės. Jis susikuria proto įvaizdį, stabą, ir siekia perkelti jį į tai, ką vadina realybe. Todėl, kai ego sąmonėje įstrigęs žmogus susiduria su išoriniu mokymu, šis žmogus jau yra susikūręs proto įvaizdį apie tai, koks turėtų būti tikras dvasinis mokymas, arba koks turėtų būti tikras dvasinis mokytojas, ir tuomet žmogus siekia perkelti šį įvaizdį ant mūsų mokymų, ant mūsų pasiuntinių ir ant savęs.

Akivaizdu, kad, perdavę išorinį mokymą į fizinę plotmę, ar šis mokymas būtų knygose ar interneto svetainėje, negalime kontroliuoti, kas atranda šį mokymą, nes visiškai netrokštame kontroliuoti laisvos valios. Tačiau dalykas, kurį mes galime kontroliuoti yra tai, kaip naudojamės išoriniu mokymu, duodami per jį mokiniams esminį mokinystės testą, kuris, kaip sakiau, yra nuolankumo testas.

Matote, mano mylimieji, ego nėra pakylėtųjų mokytojų mokinys. Ego yra netikros hierarchijos mokinys, netikrų gurų mokinys, kurie jau labai seniai atėjo į šią Žemę, skleisdami savo teorijas, kilusias iš antikristo proto. Tai prasidėjo nuo paties Žalčio Rojaus Sode, o dabar, kai jau girdėjote esminį Maitrėjos mokymą, žinote, kad slypi daug gilesnis supratimas Rojaus Sodo istorijoje, ir kiekvienoje po jo sekusioje misterijų mokykloje, ir net ir išorinėse religijose šioje planetoje – kurios nenusipelno būti vadinamos Misterijų Mokyklomis, nors jose ir yra pilna misterijų.

Ir šis testas visada buvo, ar žmogus sugebės pažvelgti už savo ego ribų, ar turės noro kvestionuoti savo proto įvaizdį ir virš jo pakilti, pakilti virš ego sukurto stabo, kurį įkvėpusieji labai seniai sukilo prieš Dievą ir nusprendė suklaidinti kiekvieną žmogų, šitaip pasiduodami aukščiausiai puikybės pagundai, manydami, kad jeigu jiems pavyks visus priversti juos garbinti ir priimti jų įsitikinimus apie Dievą, tuomet jie tiesiog privalės būti teisūs.

Labiausiai stebinantis dalykas dvasiniuose mokiniuose

Ak, mano mylimieji, jei tik galėtumėte pamatyti puolusių angelų puikybės gelmę, dauguma jūsų būtumėte sukrėsti iki sielos gelmių, nes jų puikybė yra beveik absoliuti. Ir tai sakydamas turiu omenyje, kad beveik nėra jokių galimybių apgręžti sielą, kuri nusileido į tą puikybės lygmenį, manydama, jog žino geriau už Dievą ir jau tikrai žino geriau už Dievo atstovus, pasiųstus į šią planetą pakylėtųjų mokytojų.

Tad, kai aš, Morija, žvelgiu į dvasines organizacijas, turiu jums pasakyti, jog labiausiai mane stebinantis dalykas yra tai, kad žmogus gali susidurti su išoriniu mokymu ir išorine organizacija. Ir šis žmogus ima studijuoti mokymus. Jis ima taikyti šiuos mokymus, bent jau išorinius šių mokymų aspektus, kalbėdamas šaukinius ir maldas. Praėjus kuriam laikui – ir kai kuriems tam gali prireikti kelių savaičių, o kai kuriems tam prireikia dešimtmečių – šie žmonės ima manyti, jog dabar jau yra verti būti El Morijos ar kito pakylėtojo mokytojo mokiniais.

Jie mano, jog dėl to, kad studijavo mokymus ir gali šiuos mokymus atkartoti, gali atkartoti išorinį žodį, kadangi jie praktikavo ir kalbėjo tiek daug šaukinių ar netgi dėl to, jog išlaikė tam tikras išorines iniciacijas, su kuriomis buvo susidūrę, jie staiga ima manyti pasiekę tam tikrą meistriškumo lygį. Ir dabar jų ego sušnibžda jiems į ausį – ar net ir netikros hierarchijos apsišaukėliai sušnibžda jiems į ausį – jog jie yra tapę tokiais pažangiais mokiniais, kad jiems nebėra būtina laikyti esminio mokinystės testo. Dėl to, kad yra tokie pažengę, dėl to, kad tiek daug padarė, jiems nebėra būtina laikyti nuolankumo testo.

Tačiau būtent mokiniui, kuris daugybę metų darė visus išorinius dalykus teisingai, daugiau nei bet kuriam kitam reikalingas nuolankumo testas. Nes kuo daugiau esate padarę išorėje, kuo daugiau esate padarę išoriniame kelyje, tuo labiau jums reikalingas nuolankumo testas, idant galėtumėte transcenduoti išorinį kelią ir galėtumėte suvokti, jog egzistuoja visiškai kitas mokinystės lygmuo, į kurį turite potencialą pakilti – jei esate pasirengę peržengti išorinio mokymo ribas ir net ir savo išankstines nuomones apie tai, kaip „tikras“ mokinys turėtų sekti šiuo išoriniu mokymu ir išoriniu keliu. Tai, mano mylimieji, yra skiriamoji riba tarp tų, kurie vadina save mokiniais, ir tų, kurie yra El Morijos mokiniai.

Tikrasis mokinystės kelias

Mano Mylimieji, mes priimame daug gyvybės srautų į savo išorinius mokymus. Mes esame sukūrę tam tikrus įėjimo barjerus, kurie kai kuriuos atbaido, tačiau tie, kurie yra pasiryžę įveikti šias išorines kliūtis yra pasitinkami su džiaugsmu. Tačiau tai, kad esate išorinės organizacijos narys, ar kad atliekate išorines praktikas – net ir ištisus dešimtmečius – nereiškia, kad automatiškai tampate tikru El Morijos mokiniu, atradusiu ir pasirengusiu sekti vidiniu mokinystės keliu.

Ir tai yra dalykas, kuriam norėčiau, kad didžioji dvasinių organizacijų narių dalis nubustų ir tai suprastų. Nes, jeigu jie tai suprastų, galėtų labai greitai pakelti savo dvasinius pasiekimus iki tokio lygmens, kuomet galėtume pradėti su jais dirbti visiški nauju būdu, ir todėl jų tarnystė šiai planetai galėtų būti padauginta daugybę kartų.

Tačiau tie, kurie nenori pažvelgti už šio išorinio įvaizdžio, kurį yra sukūręs jų ego, negali atlikti šio tikėjimo šuolio, negali palikti savo išankstinių nuomonių, savo pranašumo jausmo, savo patogumo jausmo išoriniame kelyje, kad galėtų vėl nuolankiai priklaupti ir tarti: „El Morija, esu pasirengęs būti mokomas Dievo. Esu pasirengęs būti mokomas aukštesnio tikrosios mokinystės kelio, vidinio tapimo vienovės su tavimi, El Morija, kelio, su tavąja Dievo liepsna, šitaip tapdamas, iš esmės, tavąja liepsna dvyne fizinėje oktavoje, pakylėtojo mokytojo El Morijos liepsna dvyne.“

Taip, praeityje davėme mokymus apie liepsnas dvynes, tačiau tie mokymai buvo pritaikyti žmonijos tuo metu turėtam sąmonės lygmeniui. Jie buvo labai linijiški, tačiau visuomet egzistuoja aukštesnis supratimas, aukštesnis mokymas. Mūsų ankstesni mokymai nėra neteisingi – iš tiesų egzistuoja liepsnos dvynės sielos lygmenyje – tačiau iš tiesų egzistuoja ir aukštesnis mokymas, nes egzistuoja vertikalus santykis tarp liepsnų dvynių, tarp jūsų čia apačioje ir aukštesnės Esybės, kurios individualizacija jūs esate.

Todėl aš, pakylėtasis mokytojas El Morija, turiu daug liepsnų dvynių, kurios yra įsikūnijusios Žemėje šiame amžiuje. Trokštu, kad visos šios liepsnos dvynės būtų pažadintos ir suvoktų, kas esančios. Nes, jei tai įvyktų, tuomet aš, El Morija, galėčiau būti savimi, mano dvasinė esybė galėtų būti įsikūnijime per mano mokinius apačioje. Ar suvokiate, mano mylimieji, jog tai yra vienovės kelias, apie kurį dabar jau kalbėjome daugelyje diktavimų.

Pasiryžimas kilti aukščiau

Tai yra vidinis kelias, tikrasis kelias, kurį norime, kad atrastų ir priimtų mūsų tikrieji mokiniai. Tačiau turite suprasti, kad šio kelio nebuvo galima duoti viešai praeityje, nes to neleido kosminiai ciklai ir to neleido žmonijos sąmonė. Tad tai, ką dabar matote, iš tiesų yra lūžis šiai planetai, ir šis lūžis yra atneštas fakto, kad kritinė masė žmonių šioje planetoje ryžosi priimti naują sąmonę.

Maitrėjos Vienovės Sfera yra labai didelė dispensacija šiai planetai. Tai iš tiesų yra viso to, dėl ko mes dirbome daugiau kaip šimtmetį ir dar ilgiau, kulminacija, nes ši iniciatyva yra skirta skelbti vidinį vienovės kelią, netgi duodant išorinį mokymą, kurį gali atrasti kiekvienas, net ir tie, kurie nėra pasirengę šiam vienovės keliui, net ir tie, kurie yra pasišventę atskirties nuo Dievo anti-keliui.

Tad galiu jus užtikrinti, kad kiekvienas pakylėtasis mokytojas danguje prideda savo momentumą ir paramą šiai iniciatyvai, ir man, El Morijai, iš tiesų buvo suteikta galimybė remti pačią iniciatyvą. Tačiau, kaip paaiškinome apie Motinos Marijos rožinių padauginimą, padauginimas, parama, kurią galėsiu duoti šiai naujai iniciatyvai, nėra paremta išoriniais kriterijais, tokiais kaip narystė ar pasiryžimas sukalbėti tam tikrą kiekį šaukinių ar atlikti tam tikrą kiekį patarnavimų. Ši parama visiškai priklauso nuo žmonių pasiryžimo eiti vienovės keliu ir įžengti į vienovę vienas su kitu.

Net ir pakylėtasis mokytojas gali susikurti karmą

Iš tiesų, mano mylimieji, galite nustebti sužinoję, kad net ir aš, pakylėtais mokytojas, galiu susikurti karmą, remdamas organizaciją. Leiskite man paaiškinti jums, kaip tai gali įvykti. Tie, kurie yra išoriniame kelyje, yra linkę manyti, kad mūsų išorinės organizacijos rėmimo tikslas yra pritraukti narius ir išgelbėti pasaulį. Mano Mylimieji, tikrasis mūsų bet kokios organizacijos rėmimo tikslas nėra pasiekti kažką išorėje. Tikrasis mūsų tikslas yra pritraukti tuos, kurie yra tikrieji mokiniai, ir iškelti juos į vidinį kelią, idant jie pasiektų aukščiausią įmanomą Kristiškumo laipsnį.

Net ir praeityje daug kartų kalbėjimo apie būtinybę įkūnyti savo individualų Kristiškumą, apie būtinybę kilti aukščiau. Tie mokymai iš tiesų buvo. Mes davėme mokymus apie vidinį kelią. Tačiau šie mokymai buvo uždengti šydu, jie buvo tarp eilučių, kad tie, kurie buvo pernelyg susikoncentravę į išorinį kelią, iš esmės naudodamiesi pakylėtųjų mokytojų mokymais tam, kad išpūstų savo ego, negalėtų atrasti šių paslėptų mokymų. Tikrasis mūsų tikslas buvo iškelti žmones aukštyn į Kristiškumą, ir todėl bet kurios organizacijos sėkmė yra matuojama tuo, kiek žmonių buvo pakylėta į bent pradinius Kristiškumo lygmenis.

Tačiau, kad tai įvyktų, turi atsirasti mokinių, kurie būtų pasirengę peržengti išorinio mokymo ribas, net ir išorinio žodžio ribas, kurie būtų pasirengę įsisąmoninti žodį, kurie būtų pasirengę dauginti savo talentus, užuot užkasę juos į išorinio mokymo ir išorinių praktikų žemę. Matote, šitaip net ir pakylėtasis mokytojas gali susikurti tam tikrą karmos kiekį. Ir nors dėl to mokytojui netampa būtina reinkarnuotis, ši karma privalo būti subalansuota. Ir, žinoma, būdamas pakylėtuoju mokytoju negaliu subalansuoti šios karmos fiziniame plane, todėl žvelgiu į tuos, kurie yra tikrieji mano mokiniai. Ir turiu jums pasakyti, kad net ir keletas mokinių, kurie yra pasišventę vienovės keliui, labai greitai gali subalansuoti šią karmą.

Ypatingas testas

Taigi, mano mylimieji, atėjau pagirti tuos iš jūsų, kurie buvote pasirengę manęs klausytis, net kai kalbu per pasiuntinį, kuris niekada neteigė esantis aukščiau už jus, per pasiuntinį, kuris yra pasirengęs atsistoti ir perduoti Žodį, nesakydamas, kad turi kažkokius ypatingus įgaliojimus tai daryti, ir šitaip visiems suteikdamas labai ypatingą nuolankumo testą.

Ir testas yra paprastas – ar sugebėsite pažvelgti už išorinio pasiuntinio, ar sugebėsite pažvelgti net ir už kai kurių mokymų, kurie specialiai buvo duoti paspaudinėti jūsų ego mygtukus, mesti iššūkį jūsų išankstinėms nuomonėms apie tai, ką pakylėtasis mokytojas turėtų ar neturėtų sakyti. Ir todėl, ar sugebėsite atpažinti tikrąjį, gyvąjį El Moriją, besislepiantį už išorinės žinios ir išorinio pasiuntinio?

Aš, El Morija, turiu privilegiją užsklęsti šią konferenciją Kolumbijoje, užsklęsti jus visus džiaugsmingumo liepsnoje, kurią įkūnijau daugybę gyvenimų ir kurią kviečiu ir jus įkūnyti, idant neįpultumėte į spąstus ir nepradėtumėte žiūrėti į save pernelyg rimtai ar nepradėtumėte pernelyg rimtai žiūrėti į puolusius angelus, tuo būdu suteikdami jiems galią jus valdyti. Taigi, mano mylimieji, būkite užsklęsti mano džiaugsmo pilnatvėje. Morija AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels