Už Maitrėjos misterijų mokyklos ribų

TEMOS: Tikroji misterijų mokyklos reikšmė ir tikslas – Misterijų mokyklos misterija – Už misterijos mokyklos ribų – Mielaširdingumas nežino baimės – Atkurkite ryšį su savo pirmine meile ir išsigydykite visas žaizdas – Paleiskite, kad galėtumėte judėti pirmyn – Vienovė nėra tas pats kas vienodumas

Pakylėtasis Mokytojas Viešpats Maitrėja, 2005 gruodžio 30 d., per Kim Michaels


Tikroji misterijų mokyklos reikšmė ir tikslas

Aš iš tiesų esu Viešpats Maitrėja ir ateinu pasveikinti jūsų savo džiaugsmo pilnatvėje. Kodėl mano džiaugsmas pilnas? Nes dabar jau galiu matyti šviesą tunelio gale, kuomet galėsime užbaigti darbą, pradėtą prieš tokią daugybę tūkstantmečių toje erdvėje, kurią žmonija šiandien žino Rojaus Sodo vardu. Mano Mylimos širdys, žinote, kad Rojaus Sodas buvo Maitrėjos misterijų mokykla ir kad aš iš tiesų buvau Dievas tame sode. Tai nereiškia, kad buvau Dievas aukščiausia prasme, tai reiškia, kad buvau dvasinis mokytojas, priskirtas mokyti gyvybės srautus, kurie atėjo į tą misterijų mokyklą išmokti savo pamokų.

Daugelis iš jūsų svarstėte, kodėl Rojaus Sode buvo Žaltys, kuris galėjo gundyti Adomą ir Ievą. Na aš dabar pasistengsiu jums šitai paaiškinti. Ir jau žinote tai, ką jums papasakojo mylimas El Morija, tuo padėdamas pamatą tam, ką ketinu jums pasakyti.

Žaltys Rojaus Sode buvo todėl, kad Rojaus Sodas buvo sukurtas dėl to paties tikslo, dėl kurio mes kūrėme ir kitas dvasines organizacijas, – dėl tikslo suteikti galimybę puolusiems angelams pakilti virš savo puolusios sąmonės, bendraujant su tais, kurie buvo Šventi Nekaltieji. Tai gali šokiruoti tuos iš jūsų, kurie užaugote galvodami, kad Rojaus Sodą Dievas sukūrė dėl tų, kurie buvo nekaltieji.

Tačiau, kai pamąstysite apie tai, ką jums papasakojo El Morija, pamatysite, kad tai iš tiesų yra logiška, jog Rojaus Sodas buvo misterijų mokykla, sukurta mokyti tiek puolusius gyvybės srautus, tiek ir tuos, kurie jau įsisavino šviesą, idant abi pusės turėtų galimybę augti savo sąveikos dėka. Tai iš tiesų buvo tų, kurie nenupuolė iš Aukščiau, auka, tačiau šią auką jie buvo pasirengę padaryti iš savo didelės meilės, ne tik savo puolusiems broliams ir seserims, bet ir Dievo planui.

Misterijų mokyklos misterija

Mano Mylimieji, pamąstykite tuomet, ką gi tai reiškia, kad egzistavo misterijų mokykla. Kur slypi misterija? Misterija iš tiesų yra ta, kad mokykloje egzistuoja iniciacijos, kurios nėra pilnai paaiškintos, ir mokytojas palieka jas kaip misteriją.

Tai kodėl tuomet buvo būtina palikta kažką nepasakyta, palikti kažką kaip paslaptį? Na tai buvo, kaip mylimas El Morija paaiškino, padaryta dėl to, kad puolusieji angelai negalėjo prisipažinti, kas jie yra, ir negalėjo prisipažinti, kad nupuolė. Jie nesugebėjo sąžiningai ir tiesiai pažvelgti savo puikybei, savo ego į akis, ir todėl misterijų mokykla turėjo leisti jiems nuslėpti tai, kuo jie iš tiesų buvo – kitu atveju nebūtume turėję jokių šansų pasiekti šiuos gyvybės srautus.

Ar matote, mano mylimieji, kad tie, kurie yra įstrigę savajame ego, negali akimirksniu įveikti šio ego? Jie negali susidurti su visu savo ego iš karto, todėl turime jiems duoti laipsnišką kelią. O kad galėtume suteikti jiems galimybę laipsniškai augti, turime leisti jiems įeiti, neatskleisdami to, kas jie yra, neatskleisdami jų ego ir daugybės šio ego subtilių žaidimų. Akivaizdu, jog tai turi savo kainą, nes tie, kurie yra nekaltieji, gali būti lengvai paveikti puolusių angelų, kadangi nežino, kas jie iš tiesų yra, nežino jų žaidimų. Tačiau vėlgi, kaip sakiau, tai buvo auka, kurią buvusieji misterijų mokykloje prisiekė padaryti, pasisiūlė padaryti, prieš nusileisdami į misterijų mokyklą.

Pasaulis tiki, kad Rojaus Sodas buvo žmonijos pradžia. Jūs, kurie esate pasiekę aukštesnį dvasinį sąmoningumą, žinote, kad taip nėra. Jūsų esybės buvo sukurtos dvasinėje karalijoje ir nusileido į materialią visatą. Ir nors Rojaus Sodas nebuvo tame pačiame vibracijų lygyje, nebuvo tame pačiame dažnių spektre, kuriame šiandien egzistuoja materialus pasaulis, jis visgi buvo materialiame dažnių spektre. Ir todėl jis buvo žemesnėse vibracijose nei ta vieta, kurią žmonės vadina dangumi, bet kurią šiandien mes labiau esame linkę vadinti dvasine karalija.

Nė vienas gyvybės srautas nebuvo sukurtas Rojaus Sode; visi ten buvę gyvybės srautai buvo arba nupuolę, arba buvo nusileidę savanoriškai į šią misterijų mokyklą. Ir tie, kurie nusileido savanoriškai, tai padarė iš didelės savo meilės. Jie buvo pasirengę aukotis, buvo pasirengę rizikuoti ir patys įklimpti į žaltišką logiką bei nupulti į dualistinę sąmonę. Jie buvo pasirengę visu tuo rizikuoti iš meilės.

Ir dalykas, kurį mes šiame amžiuje stengiamės pasiekti, yra padėti tiems iš jūsų, kurie savanoriškai nusileidote, atkurti ryšį su šia pirmine meile, paskatinusia jus nusileisti. Kad net ir tuo atveju, jeigu nupuolėte, net jeigu prisiėmėte ego ir dualistinę sąmonę, galėtumėte greitai atkurti ryšį su šia pirmine meile ir todėl galėtumėte pakilti virš visų negatyvių jausmų, visų sužeidimų, visų žaizdų, kurias gavote būdami šioje tankioje oktavoje, susidūrę su ego žaidimais, kuriuos žaidė tie, kurie nenorėjo pakilti virš savo ego, nors ir turėjo tam daugybę galimybių, pradedant Rojaus Sodu ir baigiant šiais laikais.

Už misterijos mokyklos ribų

Vienas iš būdų, kuriuo mes siekiame judėti pirmyn, yra įkurti Maitrėjos misterijų mokyklos tąsą. Tai iš tiesų yra dispensacija, kurią gavau iš Karminės Valdybos. Tai yra dispensacija, kuri buvo suteikta tik per šias Kūčias. Ir ji buvo suteikta tik todėl, kad tiek daug žmonių atsiliepė į mūsų Vienovės Kelio šauksmą.

Jūs kalbėjote Motinos Marijos rožinius, kurie yra pats Vienovės Kelio pamatas, kelio, kuriame atsiskiriate nuo savo ego ir keliaujate į vienovę su savuoju Kristaus AŠ, į vienovę vienas su kitu ir su pakylėtaisiais mokytojais. Kadangi kritinė masė atsiliepė į rožinius ir į mūsų duotus mokymus, aš, Maitrėja, galėjau stoti prieš Karminę Valdybą ir gauti šią dispensaciją naujo judėjimo sukūrimui, naujos platformos sukūrimui, kuri būtų ne misterijų mokykla, bet būtų laipteliu aukščiau už misterijų mokyklą, nes joje nebeliktų jokių misterijų. [PASTABA: Tai nėra fizinė organizacija, kuriai būtų reikalinga kokia nors narystė. Tai yra dvasinė iniciatyva, veiksianti su bet kokių dvasinių organizacijų nariais, jiems atsivėrus naujoms energijoms.]

Tad aš ateinu pranešti jums, jog inauguruoju tai, ką pavadinsiu Maitrėjos Vienovės Sfera. Tai yra nauja platforma, per kurią mes sieksime perduoti mokymus, kurie dar niekada anksčiau nebuvo perduoti Žemės planetoje, kadangi žmonijos sąmonė nebuvo pasiekusi kritinio lygmens. Ir tai iš tiesų yra mokymai apie Vienovės Kelią, kuriuos mes trokštame perduoti, ir kuriuos perduoti troškome jau labai ilgą laiką.

Tai yra svarbus siekis šios planetos ateičiai, nes, jeigu neatsiras kritinės masės žmonių, kurie pasišvęstų Vienovės Keliui ir eitų šiuo keliu – kildami į vis didesnę vienovę – nebus įmanoma įtvirtinti Dievo karalystės fizinėje oktavoje Žemės planetoje.

Tad mes siekiame įtvirtinti platformą Aukso Amžiui, Dievo karalystei, sukurdami Šviesos sferą, kuri nebeturėtų reikalavimo maišyti tamsius gyvybės srautus su šviesiais gyvybės srautais, uždengiant viską šydų, leidžiančiu tamsiems gyvybės srautams pasislėpti. Mes sukursime sferą, kuri bus pašvęsta vienovei, ir kurioje nė vienas, nenorintis pažvelgti savajam ego į akis, negalės ilgam pasilikti, kurioje ego paprasčiausiai negalės pasislėpti ir kurioje tie, kurie yra įstrigę ego sąmonėje negalės siekti vadovaujančių postų ir jų išlaikyti.

Ir tai bus pavyzdys, koks dar niekada anksčiau nebuvo regėtas šioje planetoje, pavyzdys vienovės tarp žmonių čia apačioje, kurie įtvirtina taurę, Šventąjį Gralį, atveriantį vartus vienovei tarp jūsų čia apačioje ir mūsų, pakylėtųjų mokytojų, viršuje. Ir tai yra vertikali vienovė ir horizontali vienovė, Alfa ir Omega.

Tad, kai žvelgiate atgal į šios planetos istoriją, nuo dabartinio momento iki paties Rojaus Sodo, matote, kad visos dvasinės organizacijos, visos religijos, buvo misterijų mokyklos, ta prasme, kad jos leido tiems, kurie yra įstrigę ego sąmonėje, pasislėpti ir įsimaišyti tarp tų, kurie buvo pradėję keliauti vienovės su savo aukštesniuoju aš keliu. Tad dabar turime galimybę, kad tie, kurie norės įžengti, paleis savo ego ir šitaip parodys pavyzdį, kuris dar niekada anksčiau nebuvo regėtas šioje planetoje – pavyzdį žmonių, pasišventusių Vienovės Keliui.

Mielaširdingumas nežino baimės

Mano Mylimos širdys, mes iš tiesų duosime daugiau mokymų apie tai kaip įtvirtinti šią Vienovės Sferą bet kurioje dvasinėje organizacijoje, tačiau pradėti norėčiau nuo kelių bazinių mokymų. Girdėjote praeityje, kad, kai aš, Maitrėja, pasisiūliau nusileisti į Žemę padėti šios planetos evoliucijoms, stojau prieš Dievą ir tariau: „Jie nereagavo į nieką kitą, gal galėtume laimėti juos mielaširdingumu?“

Taigi, Maitrėjos Vienovės Sfera turi būti paremta mielaširdingumu. Tačiau, kaip kai kurie iš jūsų žino, man buvo pasakyta, kad, jeigu noriu mėginti laimėti Žemės gyvybės srautus mielaširdingumu, privalau įvaldyti visus mielaširdingumo atspalvius ir aspektus. Tad mielaširdingumas turi daug briaunų, ir mielaširdingumas nėra tas minkštas švelnus mielaširdingumas, kokiu daugelis žmonių jį laiko. Mielaširdingumas visų pirma yra sąžiningumas, atvirumas ir tiesumas, neleisiantis žmogui likti įstrigusiam savajame ego, ir todėl jis yra pasirengęs apnuoginti šį ego ir jo žaidimus, net jei tektų susidurti su negatyvia reakcija, nedėkingumo už jo pasitarnavimą reakcija.

Tačiau turiu jums pasakyti vieną absoliutų reikalavimą. Kaip sakiau, mielaširdingumas gali būti labai tiesus, tačiau turiu jums pasakyti, kad nė vienas mielaširdingumo atspalvis neturi savyje jokios baimės. Tai yra mokymas, apie kurį jums reikia pamąstyti, jeigu norite patekti į Maitrėjos Vienovės Sferą, nes privalėsite įžengti į vienovę su mano Mielaširdingumo Liepsna. Ir sakau jums, negalėsite susivienyti su šia mielaširdingumo liepsna, jeigu nebūsite pasirengę paleisti visų baimių, nes baimė neįmanoma mielaširdingumo liepsnos akivaizdoje.

Todėl noriu, kad tie iš jūsų, kurie buvote bet kokios dvasinės organizacijos nariais, pažvelgtumėte atgal į savo patirtį ir pamatytumėte, kiek daug kartų kiti žmonės elgėsi su jumis nemielaširdingu būdu. Daugelyje dvasinių organizacijų egzistavo tendencija, kuomet tie, kurie manė esantys aukščiau už kitus, piktnaudžiaudavo mokymu, kad pažemintų kitus. Ir šie žmonės prisiima žmonių ganytojų rolę, ką netgi matote krikščioniškose bažnyčiose.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad praktiškai visi žmonės, kurie ant savęs prisiėmė šią rolę – ir atkreipkite dėmesį, jog sakau, kad jie patys ją ant savęs prisiėmė – praktiškai visi jie tą padarė iš baimės. Ir todėl tai, ką jie darė, neišreiškė El Morijos tiesumo, nes El Morijos tiesumas savyje neturi visiškai jokios baimės. El Morijos tiesumas yra mielaširdingumo atspalvis, kuris tiesiog prisiėmė Dievo Valios mėlynos liepsnos pavidalą, kad pažadintų žmones būtinybei sugrįžti į harmoniją su Dievo Valia. Tačiau tie, kurie nepaleido savo baimės, negali absoliučiai jokiu būdu imituoti El Morijos tiesumo. Ir todėl tai, ką jie išreiškia, yra baime paremtas mėginimas imituoti mokytoją, bet tai tegali sužeisti kitus žmones ir juos pačius.

Atkurkite ryšį su savo pirmine meile ir išsigydykite visas žaizdas

Tačiau aš jūsų prašau suprasti, kaip sakiau anksčiau, kad daugelis jūsų prieš ateidami į įsikūnijimą pasisiūlėte įžengti į tam tikrą organizaciją, nes daugelis jūsų buvote pirmykščiame Rojaus Sode, ir nuo pat anų laikų vėl ir vėl siūlydavotės tarnauti toje pačioje rolėje Žemėje. Ar suvokiate, mano mylimieji, kad tai padarėte, kad tarnavote nepailsdami iš savo didelės meilės Dievui ir Dievo išraiškoms, Dievo individualizacijoms, net ir tiems, kurie nupuolė į atskirties jausmą nuo savojo Dievo.

Ir todėl aš jūsų prašau rimtai pasistengti atkurti ryšį su šia pirmine meile, su šiuo pirminiu džiaugsmu. Nes, kai tai padarysite, pamatysite, kad jūsų meilė gali greitai išgydyti visas jūsų gautas žaizdas. Ir todėl galėsite atleisti, galėsite paleisti praeitį. Ir, mano mylimieji, jeigu nepaleisite praeities, jeigu neišsigydysite savo žaizdų, negalėsite įžengti į Maitrėjos Vienovės Sferą. Ar suvokiate tai?

Tai yra vienas iš esminių dvasinio kelio reikalavimų, kad jame egzistuoja skirtingi lygmenys. Kai esate tam tikrame lygmenyje, keliaujate mažais žingsneliais į priekį ir augate palaipsniui. Tačiau tuomet ateina taškas, kai pasiekiate paskutinį žingsnelį tame lygyje, ir dabar, kad galėtumėte pakilti į sekantį lygmenį, privalote paleisti ankstesnį lygmenį. Privalote paleisti tai, kas sena, kad galėtumėte įžengti į tai, kas nauja. Tad, jeigu norite įžengti į šią naują dispensaciją, šią Vandenio dispensaciją, privalote paleisti senąją dispensaciją ir visą Žuvų amžiaus sąmonę.

Paleiskite, kad galėtumėte judėti pirmyn

Ir tai yra tai, ko daugelis dvasingų mokinių, arba tų, kurie norėtų būti mokiniais, nesuprato – būtinybės paleisti viską, ką pasiekėte žemesniajame lygmenyje, kad galėtumėte pakilti į naują lygmenį. Ir būtent dėl to jūs matote žmones daugelyje dvasinių ir religinių organizacijų, kurie daug metų labai sunkiai dirbo, kad pasiektų tą postą toje organizacijoje, ir todėl negali paleisti šio posto, idant pereitų prie kažko naujo.

Ir todėl matote daugelį tų, kurie yra vadovaujančiose postuose ir kurie nesugeba paleisti to posto, dėl kurio taip sunkiai dirbo, idant galėtų judėti pirmyn su pakylėtaisiais mokytojais. Ir netgi matote daugelį mokinių, kurie neturi jokio posto išorinėje organizacijoje, bet ir jiems yra sunku paleisti, nes jie taip pat jaučiasi susikūrę tam tikrą postą sau, kuriame jaučiasi turintys ryšį su mokytojais, jaučiasi esantys saugūs, nes padarė tiek daug dalykų ir tiek daug išoriškai tarnavo. Ir jie nenori paleisti šio saugumo jausmo ir judėti į priekį kartu su pakylėtaisiais mokytojas, bei įžengti į naują sąmonę.

Vienovė nėra tas pats kas vienodumas

Maitrėjos Vienovės Sferoje visi yra pašaukti tapti Viena. Tačiau vienovė nereiškia vienodumo, vienovė nereiškia, kad prarandate savo individualumą, prarandate savo unikalumą, ar kad visi darote tą patį dalyką.

Ir todėl turiu jums pasakyti, kad senosiose misterijų mokyklose mes leidome ego žaisti savo stabų garbinimo žaidimus, ir todėl galite matyti, kad daugelyje dvasinių organizacijų egzistuoja labai aiškus išorinio pasiuntinio arba guru kultas. Mano Mylimos širdys, šis kultas gali kilti tik iš antikristo sąmonės, nes, kai sakote, kad vienas Dievo sūnus arba dukra yra svarbesnis už kitą Dievo sūnų arba dukrą, neigiate Kristų savyje arba kituose žmonėse. Vandenio amžiuje negalime leisti jokios organizacijos vadovų garbinimo kulto. Kaip galite tapti viena tarpusavyje, jeigu kai kuriuos žmones iškeliate ant pjedestalo, manydami, kad jie yra taip aukštai virš jūsų ar kad jie yra svarbesni už jus pačius.

Žinoma, tai taip pat veikia ir atgaliniu būdu, nes ir patys vadovai negali leisti savo įvaizdžio kulto kūrimo. Tad, kai žvelgsite į Vandenio amžiaus dvasinius lyderius, atkreipkite dėmesį, ar jie išreiškia tą mielaširdingumą, kuris yra tiesus, atviras ir niekuo neapsimetinėjantis. Matote, tai būtent ir yra toks mielaširdingumas, kurio turėtumėte siekti, nes mes trokštame, kad vieni su kitais bendrautumėte su mielaširdingumu, kuris būtų atviras, sąžiningas, nežaistų jokių žaidimų, nieko neslėptų, nesiektų manipuliuoti, nekurtų barjerų, išskirtinumų ar skirtumų. Tai yra atviras, tiesus, mylintis mielaširdingumas, kuriuo mes, pakylėtieji mokytojai, galime mėgautis bendraudami vieni su kitais čia, dvasinėje karalijoje. Ir būtent tai mes trokštame išvysti Vienovės Sferoje Žemėje, idant galėtume būti kaip Viršuje taip ir apačioje.

Mano Mylimos širdys, ateinu išreikšti jums savo dėkingumą, begalinį ir beribį dėkingumą, už jūsų pasiryžimą išverti visa tai, ką ištvėrėte, ne tik šiame gyvenime, bet per tokią daugybę gyvenimų. Dauguma žmonių, kurie atsilieps į šią naują Vienovės Sferos dispensaciją, yra tie, kurie savanoriškai pasisiūlė nusileisti į Rojaus Sodą gelbėjimo misijai. Pažįstu jus labai ilgą laiką. Myliu jus labai ilgą laiką. Ir neturiu kito troškimo kaip tik iškelti jus iš baimės ir atskirties sąmonės, kad ir vėl galėtumėte patirti mano meilę jums.

Ir būtent dėl to mano džiaugsmas yra pilnas šią valandą, nes matau, kad aukščiausias Maitrėjos Misterijų Mokyklos išpildymas yra ranka pasiekiamas. Mano Mylimieji, džiūgaukite! Džiūgaukite kartu su manimi, džiūgaukite su savo kitais broliais ir seserimis pakylėtaisiais mokytojais, ir džiūgaukite su savo broliais ir seserimis čia apačioje. Tad sakau: „Būkite užsklęsti Maitrėjos džiaugsmo pilnatvėje. Tai užsklęsta!“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels