Kai nebus susiskaldymo, jūsų džiaugsmas bus pilnas

TEMOS: Svarbiausia yra tai, iš kur atėjote iš dangaus – Įveikite pranašumo ir nepilnavertiškumo žaidimus

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2005 gruodžio 28 d., per Kim Michaels


Aš Dievo Motina, Marija, ateinu pas jus savo džiaugsmo pilnatvėje. Mano Mylimos širdys, kodėl mano džiaugsmas yra pilnas? Nes aš nesu savyje susiskaldžiusi. Ir todėl nesu susiskaldžiusi savo santykyje su Dievu, savo vienovėje su Dievu. Taip pat nesu susiskaldžiusi savo vienovėje su visa gyvybe. Ateinu jūsų pasveikinti, kad esate, tuo kuo esate čia, Kolumbijoje, kad drįsote atsiskirti nuo savo aplinkos, tiek savo bažnyčios, tiek šeimos, tiek ir kultūros, kad drįsote stoti ginti Dangiškosios Motinos ir Motinos Šviesos.

Svarbiausia yra tai, iš kur atėjote iš dangaus

Ar suvokiate, kad, kai žmonės mėgina įgrūsti Dievą arba pakylėtuosius mokytojus į savo proto dėžutę, jie praranda ryšį, praranda ryšio giją su Dievu ir pakylėtaisiais mokytojais? Todėl kad ir kokie bebūtų jų išoriniai darbai, jie iš tiesų nėra pakylėtųjų mokytojų mokiniai. Ir kaip jie galėtų būti, jeigu neseka mumis? Nes, mano mylimos širdys, koks gi yra kelias, kurio pakylėtieji mokytojai mokė daugybę amžių? Tai yra vienovės kelias, kuriame mokytojas padeda mokiniui atsiskirti nuo ego ir įžengti į vienovę su mokytojo sąmone – ir tuomet tai tampa atviromis durimis įžengti į vienovę su jūsų pačių aukštesniuoju aš ir galiausiai su Dievu.

Tėra tik vienas tikras kelias, ir tai yra vienovės kelias. Negalite eiti šiuo keliu, kol esate susiskaldę savyje, kol tebeturite motyvų, kurie ateina iš ego, pavyzdžiui, jei turite motyvą išaukštinti save virš kitų žmonių, lyginti save su kitais arba lyginti save su kitų religijų, kitų kultūrų, kitų rasių ar kad ir kas tai bebūtų, žmonėmis.

Kiek iš jūsų atkreipė dėmesį, kad, kai daviau savo invokaciją, kalbėjau apie eksperimentą vienovėje, kuriame kvietėme jus dalyvauti šiame ašrame? Kodėl tai yra eksperimentas? Todėl, kad iš tiesų, mes turime situaciją, kuomet jūs esate susirinkę iš įvairių skirtingų šalių. Čia yra žmonių iš Jungtinių Valstijų, iš Danijos, iš Australijos ir iš daugelio skirtingų vietų Kolumbijoje. Ar suvokiate, kad jums nuo vaikystės buvo diegiama laikyti save kitokiais nei žmonės, kurie yra kilę iš kitur? Tačiau mes tikimės padėti jums pamatyti, kad nėra svarbu iš kur atėjote čia Žemėje. Svarbu tik tai, iš kur atėjote iš dangaus. Ir iš tiesų, kiekvienas iš jūsų atėjo iš pačios Dievo Esybės.

Ir todėl kiekviena savimonę turinti būtybė savo kelią pradėjo būdama Dievo sūnumi arba dukra. Gali būti, kad nusileidote žemiau šios sąmonės ir nebegalite priimti tai, kuo esate. Tačiau vienovės kelias yra skirtas sugrąžinti jus atgal į tą vienovės su jūsų Dievu jausmą. O kai esate viena su Dievu, matote Dievą savyje. O kai matote Dievą savyje, kaip tuomet negalėtumėte matyti Dievo kiekviename gyvenimo aspekte, tame tarpe ir savo broliuose bei seseryse? Nes iš tiesų, kai matote Dievą, kai matote Dievą savyje, matote, kad viskas buvo sukurta iš Dievo Esybės ir sąmonės.

Mano Mylimos širdys, kai kurie iš jūsų atėjo čia būdami susiskaldę savo psichikoje, turėdami įvairias abejones ir baimes. Suprantu, kad turite šias abejones ir baimes. Jokiais būdais nesmerkiu jūsų, kad turite šias abejones ir baimes. Tiesą sakant, noriu, kad pripažintumėte savo abejones ir baimes, kad ištrauktumėte jas į viešumą ir nebijotumėte jas išsakyti. Nes tiktai tai pripažinę, turėsite galimybę tai apdoroti ir paleisti. Nėra nieko, nėra tokių abejonių ir baimių, kurių negalėtų sudeginti Dievo meilė. Tačiau Dievo meilė neveikia prieš jūsų laisvą valią, todėl visada turite būti pasirengę pripažinti savo abejones ir baimes, ištraukti jas į viešumą, idant kiti galėtų jums padėti pamatyti, ko negalite pamatyti patys.

Įveikite pranašumo ir nepilnavertiškumo žaidimus

Ar galite įsivaizduoti, kad Jėzus vaikščiotų aplinkui, mėgindamas padaryti įspūdį El Morijai arba mėgindamas kaip nors apgauti ar iškrėsti kokią nors šunybę Sen Žermenui? Ne, mano mylimieji, tai būtų neįsivaizduojama, todėl mes lygiai taip pat trokštame kad ir jūs vieni su kitais elgtumėtės tuo pačiu būdu, su ta pačia laisve, kuomet žinote, jog esate laisvi būti tuo, kuo esate. Ir todėl galite išlaisvinti kitus žmones būti tuo, kuo yra jie. Jums nereikia žaisti šių žaidimų, kurių žaisti buvote mokomi nuo vaikystės, nes matėte tai savo visuomenėje, matėte tai filmuose ir televizijoje, matėte tai savo tėvuose ir drauguose. Ir jums buvo įdiegta manyti, kad, jeigu nesilaikysite šių žaidimų taisyklių ir jeigu nežaisite šių žaidimų, nebūsite priimti visuomenėje, tapsite atstumtaisiais.

Leiskite man pasidalinti su jumis savo besąlygine širdies meile ir užtikrinti jus, kad jums nereikia žaisti jokių žaidimų, kad taptumėte priimtini man, nes mano meilė jums yra besąlyginė, mano meilė jums yra pilna. Myliu jus tokius, kokie esate, tačiau noriu, kad išsilaisvintumėte būti VISKUO, kuo esate – net tik tuo, kuo manote esantys dabar.

Prašau jūsų stebėti save ir pastebėti tuos susiskaldymo elementus savo pačių sąmonėje, kurie skaldo jus pačius savyje ir skaldo jus jūsų bendravime su kitais. Noriu, kad tai pamatytumėte ir paleistumėte, paleistumėte tai į liepsną, į šviesą, kurią iškviečiate per rožinius, idant pasijustumėte tokie perkeisti ir tokie tyri, kad galėtumėte visiškai laisvai pasirinkti niekada nebegrįžti į ego žaidimą, kurį žaidėte visą savo gyvenimą.

Mano Mylimos širdys, leiskite man duoti jums vizualizaciją, kuri jums padės paleisti šiuos ego žaidimus. Nes iš tiesų, kas gi jums kliudo palikti ego žaidimus? Jums trukdo tai, kad nesijaučiate vientisi, nesijaučiate pilnatvėje, nes nesijaučiate puoselėjami. Tad aš atėjau jums pasiūlyti savo besąlyginį Dangiškosios Motinos puoselėjimą.

Noriu, kad vizualizuotumėte savo mėgstamiausią paveikslą, kuriame Kristaus kūdikis sėdi ant Motinos Marijos kelių, ant mano kelių. Ir kai pagaunate save ir pastebite, kad esate šiek tiek susiskaldę arba nerimaujantys, arba nesate harmoningoje ir ramioje sąmonės būsenoje, iš karto atsitraukite iš tos situacijos. Neleiskite jai įsibėgėti, bet atsitraukite į savo širdį ir vizualizuokite, kad esate tas Kristaus kūdikis, sėdintis ant Motinos Marijos kelių, švelniai glostomas mano rankų, idant galėtumėte pasijausti taip, kaip kūdikis Jėzus jautėsi ant mano kelių. Jauskitės visiškai apsupti Dangiškosios Motinos meilės, neturėdami jokių šio pasaulio rūpesčių, nes jaučiatės taip giliai įsisupę į besąlyginę Dievo Motinos meilę, kad jokie pasaulio rūpesčiai negali jūsų paliesti. Jie negali prasiskverbti pro gaubtą, pro vienovę – pro vienovės ratą – mano meilės, kuria jus apsupau.

Mano Mylimos širdys, leiskite sau pajausti šią meilę. Leiskite man duoti savo meilę jums, idant galėtumėte pajusti mano meilės pilnatvę ir galėtumėte iki galo priimti šią meilę. Tai yra mano vienintelis troškimas, kad paleistumėte susiskaldymus ir išvystumėte Dangiškosios Motinos meilę, kuri iš tiesų yra raktas į jūsų vienovę čia apačioje, kaip Dievo kūną Žemėje. Mes, kurie esame jūsų pakylėtieji broliai ir seserys viršuje, jau regime jus kaip Dievo kūną, susirinkusius drauge vienovėje. Ir norime, kad ir jūs pradėtumėte taip į save žiūrėti, ir tikimės, kad mums pavyks jus ištraukti iš susiskaldymų sąmonės, idant galėtumėte įžengti į vienovę, išeinančią už visų ribų, net ir už kalbos ribų, kuri nustoja buvusi kliūtimi, kai kalbate širdimi.

Tad sveikinu jus visus už visų jūsų pastangas kalbant rožinius, ir sakau: „Būkite pasveikinti mano meilėje, būkite pasveikinti Dangiškosios Motinos puoselėjime.“ Tad užsklendžiu jus savo širdyje, pagal kiekvieno iš jūsų leidimą man užsklęsti jus. Ir pažadu, kad būsiu su jumis. Mano Mylimos širdys, daugelis jūsų galvojate, kad atėjote išgirsti mane kalbant, ar išgirsti kalbant kitus pakylėtuosius mokytojus per šį pasiuntinį. Ir nors tai yra tiesa, turiu jums pasakyti, kad tikrasis mūsų troškimas yra, kad jūs išgirstumėte mus kalbant jūsų pačių širdyse. Mums būtų didesnis džiaugsmas, kad išgirstumėte mus ištariant vieną žodį savo širdyje, vieną žodį, kuris nebūtų suterštas, nebūtų iškreiptas ego susiskaldymų, bet kuris iš tiesų būtų Gyvasis Žodis, kurį ištartumėme jūsų širdyje. Tai mums suteiktų daug didesnį džiaugsmą, jeigu galėtumėte išgirsti šį vieną žodį savo širdyje, nei kad išgirstumėte tūkstantį žodžių per išorinius pasiuntinius.

Nes mes trokštame užmegzti ryšį su kiekvienu iš jūsų, ryšį, kuris neturėtų tarpininkų, ir kuris neitų per jūsų ego ir nebūtų iškreiptas jūsų ego. Ir todėl tai yra jūsų galimybė – jei tik būsite pasirengę paleisti – pasimokyti iš pavyzdžių tų, kurie buvo pasirengę įžengti į vienovę su mumis, ir suvokti, kad ir jūs galite įžengti į vienovę. Tad vėlgi, sveikinu jus atvykus į mano vienovės širdį. O dabar būkite užsklęsti Vienovės Liepsnoje, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels