Jeigu norite BŪTI su manimi, tapkite daugiau, kaip AŠ ESU

Temos: Pavojus pasiekti komfortą kelyje – Yra tik vienas būdas pažinti El Moriją – Vienovė tarp mokytojo ir mokinio – Išorinis kelias ir vidinis kelias – Automatiško kelio iliuzija – Jūsų baimė atveria duris tamsos jėgoms – Bendravimas su šmėklomis – El Morija yra DAUGIAU – Motinos Marijos nauja knyga – Aukštesnis mokymas apie pakylėjimą

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2005 spalio 22 d., per Kim Michaels


Aš, Morija, atsiliepiu į jūsų kvietimą, nes jūs iš tiesų iškvietėte mano Esatį ir Dievo Valios Esatį. Mano pėdsakai yra kiekvienoje šio rožinio Dievo Valiai eilutėje, kurį sukūriau vienovėje su Motina Marija. Ir iš tiesų, atėjau duoti jums atlygio už tai, kad pakylėjote šviesą šiuo rožiniu. Ir aš prašau jūsų keliauti su manimi savo prote ir vizualizuoti, kad mes dabar stovime Jungtinių Valstijų Kapitolijaus rotundoje.

Mes esame čia, šioje vietoje, su Dievo Valios kupolu virš mūsų, kad įtvirtintume Dievo Valios Liepsną, idant visi žmonės, kurie priklauso Amerikos vyriausybei ir kurie eis pro šį kambarį, galėtų būti paliečiami – ir įkvepiami bei pakylėjami – Dievo Valios Liepsnos. Tad kartokite kartu su manimi:

DIEVO VALIA AŠ ESU, AŠ ESU DIEVO VALIA.

AUKŠTYN KELIU ŠIĄ NACIJĄ. (18X)

Morija AŠ ESU. Daugiau AŠ ESU. Daugiau Morija AŠ ESU. Daugiau nei Morija AŠ ESU. Aš ateinu Dievo Valios Liepsnoje, o Dievo valia yra tai, kad visa gyvybė taptų daugiau – dabar ir amžinai. Tad mano klausimas yra toks: „Ar tie, kurie save vadina El Morijos mokiniais, taps viena su manimi, man kylant aukštyn begalinėmis Dievo nuolat besiplečiančios valios spiralėmis?“ Štai kur klausimas, ir šiame amžiuje galėtume paimti amžinąjį klausimą, kurį Sen Žermenas uždavė Hamletui: „Būti ar Nebūti,“ ir perfrazavę sakyti: „Būti DAUGIAU ar nebūti DAUGIAU, štai kur klausimas šiam amžiui ir šiai valandai.“

Pavojus pasiekti komfortą kelyje

Yra žmonių, kurie buvo ištikimi El Morijai ištisus dešimtmečius. Jie uoliai kalbėjo šaukinius ir šaukėsi manęs ir Dievo valios, ir esu dėkingas už kiekvieną pasitarnavimą, atliktą mano vardu. Tačiau turiu jums pasakyti, kad vakarykščio tarnystės lygio, ir vakarykščio pasiekimų lygio šiandienai nėra gana. Noriu, kad žinotumėte, jog, kai vaikščiojau Žeme, būdamas Tomu Moru, dėvėjau ašutinius marškinius, kad nepasijausčiau pernelyg komfortiškai fizinėje oktavoje. Jūs, tie, kurie save laikote El Morijos mokiniais – turite labai saugotis, kad neleistumėte savajam ego įvilioti jus į spąstus, kuomet pasiekiate komfortą tam tikrame tarnystės lygyje, tam tikrame dvasinio kelio supratimo lygmenyje.

Dievo Valia nuolatos plečiasi. Todėl, kai duodame dvasinį mokymą per bet kurią organizaciją ar pasiuntinį, mes perduodame mokymą, kuris yra teisingas, kuris yra išbaigtas, kuris yra pilnas, tuo metu, kai yra duodamas. Tačiau nė vienas mokymas, kuris yra išreikštas žodžiais, negali tiksliai atvaizduoti ir neatsilikti nuo nuolatos besiplečiančios Dievo valios. Įsivaizdavimas, kad tai yra įmanoma, yra ne kas kita kaip ego kvailybė, kuris ieško aukščiausio saugumo fizinėje oktavoje, įsivaizduodamas, kad priklauso vienintelei tikrai bažnyčiai ar kad turi „aukščiausią mokymą planetoje,“ ir todėl gali jaustis visiškai saugus ir užtikrintas.

Tačiau ego iš tiesų niekada nebus saugus, kad ir kiek iliuzijų, sudarančių saugumo įspūdį, susikurtų. Ir todėl jūs – Sąmoningasis AŠ, kuris iš tiesų esate – turite nuolatos budėti, kad neleistumėte ego įvilioti jus į komforto zoną, kuomet įsipatoginate tam tikrame mokyme arba tam tikrame kelio supratime. Nes iš tiesų, mokymas, kurį davėme praeityje, negali jums duoti pilno ir išbaigto supratimo apie kelią, nes kelias pajudėjo į priekį, nuo to laiko, kai buvo duotas mokymas, kaip kelias pajudėjo į priekį ir nuo to laiko, kai Jėzus davė savo mokymus prieš 2000 metų.

Todėl laipsniškas apreiškimas yra nuolatinis procesas, kuris nesibaigs tol, kol paskutinis žmogus Žemėje nebus pasiekęs Kristaus sąmonės, ir todėl nebeliks būtinybės duoti laipsnišką apreiškimą per išorinį pasiuntinį ar išorinį mokymą. Nes kiekvienas žmogus bus tapęs nesibaigiančios, nuolat tekančios Gyvenimo Upės dalimi, kuri iš tiesų ir yra Dievo kūrinija ir Dievo karalystė.

Ir yra tiek daug dvasingų žmonių, kurie pasiekė tam tikrą ribą. Jie tarė – nebūtinai sąmoningai, bet savo pasąmonėje jie tarė – „Manau suprantu, kas yra dvasinis kelias. Manau suprantu pakylėtųjų mokytojų mokymus. Manau, kad žinau, ko reikia, kad užsitarnaučiau savo pakylėjimą, ir ką reikia daryti, norint pakylėti planetos sąmonę. Manau, kad pažįstu El Morija ir koks jis yra. Manau, kad žinau, ką jis sakytų ir ko jis nesakytų.“

Yra tik vienas būdas pažinti El Moriją

Bet aš jums sakau, kad jeigu neinate pirmyn kartu su manim, nepažįstate Morijos. Nes aš niekada nestovėsiu vietoje, kad patenkinčiau stabmeldišką įvaizdį, kurį susikūrė mokiniu save įsivaizduojantis žmogus. Mano mokiniai yra tie, kurie žengia pirmyn su manimi. Ir jie niekada nedvejoja, niekada nesižvalgo atgal. Jie tiesiog palieka savo šio pasaulio nuomonėmis ir paradigmomis suraizgytus tinklus. Palikti savo tinklus nebūtinai reiškia palikti fizines aplinkybes. Visų pirma tai reiškia palikti savo ego iliuzijų tinklus apie tai, koks yra kelias, kokie yra pakylėtieji mokytojai. Nes, iš tiesų, El Morija, kurį pažinojote vakar, nėra tas pats El Morija šiandien.

Kilimas aukštyn reiškia daug dalykų. Tai reiškia, kad pakilote aukščiau savo vienovėje su Dievo valia. Tai taip pat reiškia, kad aš pakilau aukščiau ir man buvo leista turėti artimesnį asmeninį ryšį su tais, kurie yra mano tikrieji mokiniai ir yra pasirengę judėti pirmyn su manimi. Ir šios valandos būtinybė yra ta, kad mokiniai – tikrieji pakylėtųjų mokytojų mokiniai – kiltų aukštyn su mumis, šitaip panaikindami prarają tarp mūsų ir jūsų, tarp mūsų sąmonės ir jūsų sąmonės, ir kad šitaip galėtume panaikinti prarają tarp Dangaus ir Žemės – tuo būdu pakylėdami Žemę į Kristaus sąmonės lygį, idant Dievo karalystė galėtų būti įkūnyta Žemėje.

Neįmanoma atnešti Dievo karalystės žemyn, į žemas Žemės vibracijas. Ir todėl vienintelis būdas atnešti Dievo karalystę į Žemę yra pakelti Žemės vibracijas aukštyn, pažadinant protus tų, kurie būtų pasirengę pakylėti savo protus ir pakylėti savo sąmonę ir būti vienovėje su mumis. Valandos būtinybė nėra būti pakylėtųjų mokytojų mokiniu, kuris matytų mus atskirai nuo savęs, kuris laikytų mus taip aukštai virš savęs, jog manytų negalintis mūsų pasiekti, šitaip toliau pratęsdamas stabmeldišką krikščionybės jau 2000 metų propaguojamą kultą, kuriame ji laikė Jėzų užkėlusi ant pjedestalo, nepasiekiamą nė vienam žmogui.

Ne, jums reikia palikti šią sąmonę, jums reikia atsiskirti nuo baime paremtos Žuvų amžiaus sąmonės ir pakilti aukščiau, kad galėtumėte panaikinti prarają tarp mūsų ir jūsų. Nes suvokiate, kad tikrasis, aukščiausias pakylėtųjų mokytojų mokymų studijavimo tikslas yra tapti viena su mokymu. O tuomet tapti viena su mokytoju, perdavusiu šį mokymą, idant suvoktumėte, kad esate mūsų pačių tąsa Žemėje, ir todėl mes galime BŪTI savimi įsikūnijime per jus. Tai yra šios valandos būtinybė. Tai yra naujo amžiaus būtinybė.

Vienovė tarp mokytojo ir mokinio

Iš tiesų, mums reikia jūsų, tų, kurie yra pasirengę tapti viena su mumis. Tačiau, kad galėtumėte tapti viena su mumis, turite būti pasiryžę stoti prieš savo ego. Ir turite būti pasirengę suprasti esminę tiesą, kad jūsų ego susikūrė stabmeldišką pakylėtųjų mokytojų įvaizdį, ir šis stabmeldiškas įvaizdis vaizduoja mus atskirtus nuo jūsų, vaizduoja mus esančius daug aukščiau už jus, nepasiekiamus jums. Ir tuomet jums reikia suprasti, kodėl ego susikūrė šį stabmeldišką įvaizdį.

Tai paprasta. Kol tikite, kad aš esu atskirtas nuo jūsų, tol negalite tapti viena su manimi. Ir todėl jūsų ego jaučiasi saugus, nes žino, jog esate jo valdžioje. Jis žino, kad negalite iki galo atsiskirti nuo ego, nes vienintelis būdas atsiskirti nuo ego yra tapti viena su aukštesniąja savo pačių esybės dalimi.

Daugybė mokinių amžių bėgyje klaidingai suprato dvasinį kelią, manydami, jog tai išorinis kelias. Akivaizdžiausiai tą galima pamatyti fundamentalistinėse krikščionių religijose, kurių įsitikinimu, užtenka paskelbti Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir Išganytoju ir automatiškai būsite išganyti. Tačiau turiu jums pasakyti, jog ši sąmonė yra paplitusi visose dvasinėse organizacijose šioje planetoje, ir daugelis įkliuvo į šios sąmonės spąstus – į antikristo sąmonės, į puolusiųjų sąmonės spąstus!

Kristaus sąmonė yra sąmonė, kuri yra vienovėje su Dievu. Daugeliui žmonių Žemėje yra sunku tapti viena su Dievu. Todėl mes, pakylėtieji mokytojai, pasisiūlėme būti tarpininkais tarp žmonių dabartinio sąmonės lygmens ir vienovės su Dievu sąmonės. Mes tai darome tam, kad nutiestume jums tiltą – Tiltą į Laisvę – į laisvę nuo ego – kad, negalėdami tapti viena su Dievu, galėtumėte tapti viena su mumis. Ir per šią vienovę tapsite laisvi nuo ego ir galėsite judėti pirmyn link savo pilnos Dievo sąmonės.

Išorinis kelias ir vidinis kelias

Tad kai dvasiniame kelyje esate dar neseniai, jums yra suteikiamas mokytojas, kuris yra jūsų išorėje. Ir kurį laiką jums reikia sekti šiuo išoriniu mokytoju. Tačiau ateina toks metas, esminis metas kelyje, kuomet jums reikia palypėti žingsneliu aukštyn, ir nebesekti išoriniu mokytoju, kuomet sekdami juo visuomet matote atstumą tarp savęs ir mokytojo. Jums dabar reikia pereiti į tikrąjį vidinį kelią, kuriame galėtumėte pripažinti, kad esate pasirengę tapti viena su mokytoju.

Tai yra tikrasis kelias, ir tai visada buvo tikrasis kelias, tikrasis vienovės kelias, o ne kelias, kuris atrodo žmogui teisingas, kelias, kuris atrodo teisingas ego, nes jis leidžia ego išgyventi, o jūs tuo tarpu manote darantys dvasinį progresą ir artėjantys prie aukščiausio savo pakylėjimo ar savo Kristiškumo tikslo. Tai yra kelias, kuris atrodo žmogui teisingas, nes jūs neatsiskyrėte nuo ego. O to nepadarėte dėl to, kad sąmoningai ir iš tiesų nepripažinote, jog norite tapti viena su pakylėtuoju mokytoju, kuris yra jūsų asmeninis guru.

Tie, kurie yra tikrieji El Morijos mokiniai, neseka El Morija amžinai kaip išoriniu guru. Turite pasiekti tašką, kuriame būtumėte pasirengę sulieti savo esybę su manąja – idant taptume viena. Tai nereiškia, kad prarandate savo individualumą. Visgi tai reiškia, kad prarandate savo ego. Ir tai yra vienintelis būdas iki galo prarasti savo ego. Nes, iš tiesų, jūs buvote sukurti būti bendrakūrėju su Dievu, o kurti kartu su Dievu galite tiktai būdami vienovėje su Dievo esybe, vienovėje su Dievo valia, idant bendrakurtumėte Dievo valios rėmuose ir jums niekada nė mintis nešautų, kad Dievo valia galėtų būti svetima jūsų pačių valiai.

Automatiško kelio iliuzija

Tai yra šio amžiaus būtinybė. Mes jums davėme naujus mokymus, ir turiu jums pasakyti kad šios valandos būtinybė yra jūsų integracija su mumis. Jums nėra būtina sekti kažkokiu konkrečiu pavyzdžiu. Nėra būtina būti kokios nors organizacijos nariais – aš kalbu ne apie tai. Tačiau, jeigu sąmoningai ir su meile nesiekiate vienovės su manimi, tuomet nesate tikras El Morijos mokinys.

Jeigu manote, kad toliau darysite tai, ką darėte dešimt ar dvidešimt metų, ir to pakaks būti El Morijos mokiniu, tuomet esate įstrigę puolusiųjų sąmonėje – kurie nupuolė, nes atsisakė būti vienovėje su Dievu ir su Dievo valia. Jie save atskyrė. Ir čia, Žemėje, jie susikūrė savo pačių iliuzinį pasaulį, kuriame net ir Šėtonas gali atrodyti kaip šviesos angelas. Tai yra vilkai avių kailyje, kurie išorėje atrodo gražūs, bet viduje yra pilni mirusiųjų kaulų – maišto prieš Dievą ir savo atskirties nuo Dievo Esaties.

Yra visiškai įmanoma būti dvasinės organizacijos nariu ir vis tiek eiti keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, keliu, kuriame ištisus dešimtmečius matote mus atskirtus nuo jūsų, nes jūsų ego nori išlaikyti atstumą, kad galėtų išsaugoti savo iliuzijas ir galėtų išlaikyti savo valdžią jums. Tai yra mokiniai – o tiksliau, tai yra sielos, kurios sakosi esančios El Morijos mokiniai – tačiau, kai pamato mane ateinant pas juos išskėstomis rankomis, jie bėga ir slepiasi.

Jūsų baimė atveria duris tamsos jėgoms

Jeigu turite šią baimę, jums reikia priremti ją prie sienos. Turite pažvelgti jai tiesiai į akis ir įveikti ją. Ir tą galite padaryti su Motinos Marijos rožiniais, kurie iš tiesų yra patys efektyviausi įrankiai, kurie šiuo metu yra prieinami šioje planetoje. Jeigu nesate pasirengę stoti prieš šią baimę, pasiliksite įstrigę puolusiųjų sąmonėje.

Ką reiškia būti puolusiuoju? Yra dvi reikšmės, apie kurias dabar pakalbėsiu. Pirmoji reikšmė yra ta, kad jūs iš tiesų nupuolėte kaip angeliška būtybė ir esate Žemėje, nes buvote angelu ankstesnėje sferoje, iš kurios nupuolėte. Tačiau net ir angelai, kurie nupuolė, nupuolė dėl vienos priežasties – nes atsiskyrė nuo Dievo ir įžengė į atskirties sąmonę. Taip pat yra Žemėje tokių, kurie įžengė į šią atskirties sąmonę, tačiau jie nupuolė ne iš viršaus, jie nupuolė iš apačios. Tačiau priežastis yra ta pati.

Ar būtumėte nupuolę iš viršaus, ar būtumėte nupuolę iš apačios, tai įvyko dėl to, kad atsiskyrėte nuo vienovės sąmonės, Kristaus sąmonės. Ir vietoj jos įžengėte į atskirties sąmonę, į antikristo sąmonę. Ir kol esate šioje sąmonės būsenoje, esate – plačiąja šio žodžio prasme – puolusi būtybė, nes manote esantys atskirti nuo Dievo.

Visų mūsų perduotų mokymų ir visų mūsų remtų organizacijų tikslas yra padėti jums įveikti atskirties jausmą nuo mūsų, kad galėtumėte susilieti su mumis ir atsiskirti nuo nuopolio sąmonės, nuo antikristo sąmonės, nuo atskirties sąmonės.

Padarėme viską, kas įmanoma, dirbdami su tuo sąmonės lygiu, su kuriuo mokiniai atėjo pas mus, mėgindami juos vienaip ar kitaip ištraukti iš tos sąmonės būsenos. Tačiau tiek daug iš jų nepamatė vidinio kelio, slypinčio už išorinių mokymų ir išorinės organizacijos. Todėl likote įstrigę spąstuose, kuriuose yra įstrigę fundamentalistai, manydami, kad išorinis žodis turėtų būti absoliuti ir neklystanti tiesa, ir kad kiekvieną mūsų duotą nurodymą reikėtų suprasti pažodžiui.

Nesupratote, kad mūsų tikslas nėra duoti absoliučią ir neklystančią tiesą, nes joks žodžiais išreikštas mokymas negali būti absoliuti ir neklystanti tiesa. Todėl, kad tą pačią akimirką, kai mokymas yra išreiškiamas žodžiais, Dievo Esybė, Dievo Esatis, Dievo tiesa jau transcendavo save.

Nesupratote, kad turite atsiskirti nuo tos sąmonės, įžengdami į vienovę su mumis, užuot matę mus taip aukštai virš savęs, jog manotės negalintys mūsų pasiekti. Ir tuomet patekote į baimės sąmonę, manydami, kad turėtumėte sekti tik tuo bendravimu, kuris ateina per išorinį pasiuntinį, ir kad neturėtumėte drįsti nusileisti į savo širdį ir neturėtumėte drįsti bendrauti su mumis patys.

Bendravimas su šmėklomis

Kai kurie mano, kad kiekvienas, kuris bendrauja arba kuris teigia bendraujantis su pakylėtaisiais mokytojais, yra mediumas, ir todėl turėtumėte nutraukti bet kokį vidinį bendravimą, idant nepapultumėte į psichinės karalijos spąstus. Mes iš tiesų davėme daug perspėjimų apie šmėklų karaliją ir šie perspėjimai galioja – tačiau jie galioja tik kuriam laikui.

Pradedantysis mokinys jokiais būdais neturėtų daryti kažko, kas šį mokinį galėtų atverti bendravimui su šmėklų karalija. Tačiau iš tiesų ateina momentas kelyje, kuomet negalėsite toliau progresuoti, jeigu nedrįsite atsiverti vidiniam bendravimui su savuoju Kristaus AŠ ir pakylėtaisiais mokytojais. Kaip galite tapti viena su manimi per išorinį mokymą ar išorinį pasiuntinį? Su manimi galėsite tapti viena tik tuomet, kai drįsite žengti žingsnį aukštyn ir išdrįsite bendrauti su manimi tiesiogiai, per savo Kristaus AŠ.

Ir todėl turi ateiti toks taškas, kuomet paklūstate amžinajam kvietimui B-A-N-D-Y-T-I. Drįskite leisti Teos Jus Valdyti (vertėjo pastaba: angl. bandyti yra T-R-Y, ir šių raidžių akronimas Theos Rule You), atsiverdami savojo Kristaus AŠ nusileidimui į žemesniąją jūsų esybę. Jeigu taip bijote papulti į šmėklų karaliją, jog net nedrįstate bandyti, tuomet mes nebegalime jūsų pasiekti. Ir tuomet sėdite sau, jausdamiesi geresniais už kitus, kaip kad fundamentalistai krikščioniai sėdi savo bažnyčiose, nes, nors tikinate esąs El Morijos mokinys ir pakylėtųjų mokytojų mokinys, įžengėte į tą pačią sąmonę kaip ir fundamentalistai krikščioniai, ir fundamentalistai musulmonai ir bet kurios kitos religijos fundamentalistai.

El Morija yra DAUGIAU

Laikas suprasti, kad aš, El Morija, esu nepalyginamai daugiau už tą mano įvaizdį, kurį priėmėte. Tiek daug žmonių mane laiko griežtu mokytoju ir bijo gauti papeikimą iš manęs. Bet tai tik ego turi šią baimę. Nes iš tiesų, tikrasis jūsų aš neturi baimės – nebent yra susitapatinęs su ego, ir prisiima sau ego baimes.

Šis pasiuntinys papasakojo istoriją, kaip jis visiškai save atidavė ir iš karto pajuto mano buvimą, tačiau pajuto šį buvimą kaip rožinę meilę, kurią daugelis iš jūsų asocijuojate su moteriškąja pakylėtąja mokytoja. Norėčiau, kad visi jūs patirtumėte rožinę El Morijos pusę, nes, kaip tapo populiaru sakyti pastaraisiais metais, aš esu pakylėtasis mokytojas, palaikantis ryšį su savo moteriškąja puse.

Aš esu Dievo valios pilnatvė. O Dievo valioje nėra kompromisų ir ji gali būti griežta, kai esate sąmonės būsenoje, kuri yra kompromisas. Tačiau Dievo Valia turi ir Omega aspektą, ir tai yra begalinė ir besąlyginė meilė mokiniui, atidavusiam kažkurį ego aspektą. Ir iš tiesų, kai atiduodate, galite patirti šią meilę. Ir iš tiesų, tiktai tuomet, kai patirsite mano meilės rausvumą, galėsite iki galo įveikti tapimo viena su manimi baimę – nes koks gi jautrus žmogus norėtų tapti viena su griežtu mokytoju, nuolat kritikuojančiu jį už menkiausią netobulumą.

Tad, jei norite tapti viena su manimi, turite pakelti žvilgsnį virš šio griežto įvaizdžio. Turite suprasti, kad man buvo būtina būti labai griežtu ir nedarančiu jokių kompromisų praeityje. Nes tik tai darydamas, turėjau bent kokią galimybę išpurtyti žmones iš jų sąmonės būsenos. Ir tik tai darydamas, turėjau geriausią šansą neleisti jiems nupulti į puikybės sąmonę, į komfortiškumo sąmonę – kuomet žmonės ima manyti, jog dėl to, kad yra išorinės organizacijos nariai, arba dėl to, kad tiek daug padarė praeityje, jie dabar pasiekė lygmenį, kuriame jiems nebėra būtinybės kilti aukščiau.

Tad dariau viską ką galėjau, pagal sąmonės lygį ir kosminius ciklus, kad pristatyčiau save tam tikru būdu. Tačiau aš pakilau aukščiau, ir todėl atėjo metas jums pamatyti, kad esu daugiau nei tas rūstus ir griežtas mokytojas. Aš iš tiesų esu mylintis Tėvas, tėvas, kuris gali žiūrėti į savo žaidžiantį vaiką ir pajusti ašarą ištrykštant iš akių, dėl besąlyginės meilės šiam vaikui, kad ir kokiame išsivystymo etape jis bebūtų. Ir aš visada jaučiau šią meilę tiems, kurie yra iš mano paties Esybės, ir kurie turi potencialą sugrįžti namo pas savo Dievą, tapdami viena su mano Esybe.

Tad palieku jus pamąstyti apie El Morijos rausvumą ir pamąstyti, kad galbūt jūs iš tiesų esate vienas iš manųjų, o galbūt esate iš kito pakylėtojo mokytojo Esybės. Ir kad ir kokį mokytoją jaustumėte esant savo asmeniniu mokytoju, prašau, kad pamąstytumėte, jog turite nuimti šį mokytoją nuo pjedestalo, turite nukabinti šį mokytoją nuo kryžiaus, ant kurio mokytojo įvaizdį prikalė jūsų ego ir atskirties sąmonė. O kai nuimsite šį mokytoją nuo kryžiaus – kai jis nebekabės ten viršuje, o jūs nebestovėsite ten apačioje – tuomet suvoksite, kad esate tame pačiame lygmenyje. Tą akimirką galėsite įžengti į mokytojo Esatį ir galėsite pradėti susilieti su šiuo mokytoju.

Motinos Marijos nauja knyga

Mano Mylimieji, tikrasis kelias yra vienovės kelias, integracijos, vientisumo kelias. Netikras puolusiųjų kelias yra atskirties kelias, ego kaip atskiro vieneto išaukštinimo kelias, kuomet jis gali jaustis esąs geresnis už kitų žmonių ego. Tačiau visi ego egzistuoja dualizmo karalijoje ir todėl iš tiesų nėra tikri.

Svarbiausia knyga, svarbiausias išorinis mokymas, kurį kada nors galėtumėte perskaityti apie tikrąjį vienovės kelią, yra Motinos Marijos nauja knyga „Visrakčiai į gausingą gyvenimą.“ Ši knyga yra aukščiausias tiltas tarp Žuvų sąmonės ir Vandenio sąmonės. Ji iš tiesų yra atviros durys. Ji iš tiesų yra geriausias įmanomas įrankis – ir netgi pasakysiu, jog tai yra geriausias įrankis, koks tik kada nors buvo prieinamas šioje planetoje – galintis padėti jums palikti netikrą atskirties kelią ir įžengti į tikrąjį vienovės kelią.

Jokia knyga to negali padaryti už jus. Visada turėsite peržengti išorinį mokymą ir gauti savo pačių įžvalgas iš vidaus, iš savojo Kristaus AŠ ir pakylėtojo mokytojo, kuris tarnauja kaip jūsų guru. Tačiau iš tiesų, knyga gali sužadinti vidines patirtis, vidinį vedimą, ir šiam tikslui nėra geresnės knygos Žemės planetoje. Ji yra išbaigta, ir jūs galite ją paimti ir pakilti virš išorinio mokymo, ir ši knyga gali tapti atviromis durimis jūsų pakylėjimui ir jūsų Kristiškumui.

Aukštesnis mokymas apie pakylėjimą

Nes iš tiesų, šiandien svarbiausia yra ne tai, kad pakiltumėte, subalansavę penkiasdešimt vieną ar netgi šimtą procentų savo karmos. Šiandien svarbiausia, kad vaikščiotumėte Žeme su šimtu procentu subalansuotos karmos, tačiau netgi daugiau nei tai, nes karmos balansavimas yra šiek tiek mechaniškas procesas. Galite subalansuoti nemažą dalį savo karmos, dar nebūdami pasiekę savo Kristiškumo. Svarbiausias dalykas yra jūsų Kristiškumas, nes šiame amžiuje svarbiausia yra tai, kad vaikščiotumėte Žeme fiziniu kūnu, būdami vienovėje su mumis, idant mes būtumėme jūs, o jūs būtumėte mes. Ir didesnioji dvasinė esybė, iš kurios gimėte, dabar galėtų būti įsikūnijime Žemėje per jus. Ir šitaip pilna mano Esybės ugnis galėtų būti sutelkta per žemesniąją esybę, kuri AŠ ESU per jus.

Tai yra mokymas, kuris iš tiesų yra visų mūsų per įvairias organizacijas per paskutinį šimtmetį duotų mokymų kulminacija. Šio mokymo nebuvo įmanoma duoti anksčiau, nes žmonių sąmonė nebuvo pakankamai aukšta.

Mano Mylimos širdys, paskirkite šiek tiek laiko vienovės koncepcijai apmąstyti, ir paskirkite šiek tiek laiko pamąstyti, kad atskirties sąmonėje, dualizmo sąmonėje, atrodo, kad viskas egzistuoja atskirai, tačiau Kristaus sąmonėje viskas yra viena. Nors mes, pakylėtieji mokytojai tebeturime savo individualius bruožus, mes esame viena kita prasme, kurios negalite suvokti linijišku, dualistiniu protu, bet kurią galite suvokti savo širdyje, jei tik norėsite apie tai pamąstyti.

Ir todėl prašau jūsų retkarčiais sukalbėti Dievo Valios Rožinį. Ir kalbėkite jį lėtai ir kontempliuodami, mąstydami apie faktą, kad šį rožinį davė Motina Marija, tačiau El Morija yra tas mokytojas, kuris koncentruoja Dievo valią Žemės planetai. Ir tuomet, galbūt, galėsite bent akies krašteliu pamatyti, kad egzistuoja gilesnė vienovė tarp Motinos Marijos ir manęs. Vienovė, kurios negalite suvokti linijišku protu, tačiau jos apmąstymai gali jums padėti įveikti atskirties jausmą.

Tad užsklendžiu jus Dievo valios liepsnoje, Dievo valios mėlynos liepsnos Alfa aspekte ir Dievo valios rausvos liepsnos Omega aspekte. Nes iš tiesų, meilė ir valia yra vienas ir tas pats, kaip ir išmintis. Būkite ramybėje Dievo Valios liepsnoje. Ramybė. Ramybė. Ramybė. Ramybė.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels