Dangiškosios Motinos dėkingumas ir teismas

Temos: Dangiškosios Motinos teismas tiems, kurie neigia vidinį Kristų – Jūs esate daugiau nei gyvūnai

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija 2005 m. spalio 21 d. per Kim Michaels.


Mano Mylimos širdys, ateinu su dėkingumo žinia. Nes tiek daug iš jūsų ištikimai kalbėjote mano rožinius ir invokacijas, ir ateinu jums išreikšti visą savo širdies dėkingumą. Nes iš tiesų, turiu jums pasakyti, kad šiuo metu nėra galingesnės jėgos Žemėje už žmones, visame pasaulyje kalbančius šiuos rožinius.

O taip, daugybė žmonių yra atsidavę man ir kalba katalikiškus rožinius. Ir nors šiuos rožinius jie kalba su dideliu atsidavimu, turiu jums pasakyti, kad, jei tik jie sugebėtų perkelti šį atsidavimą į mano naujus Stebuklingos Laisvės rožinius, mes galėtume transformuoti šią planetą per vieną dieną. Todėl, kad šių naujų rožinių galia yra nepalyginamai didesnė už senųjų rožinių galią, ypač tuomet, kai juos kalbantys žmonės turi tokį atsidavimą kaip jūsų, ir tokį momentumą kaip jūsų. Tokį momentumą, kuris jau inicijavo aukštyn kylančią spiralę, kurios nesugebės sustabdyti jokia jėga šiame pasaulyje, kol išlaikysite šį momentumą ir šią meilę savo širdyse.

Ir todėl ateinu jums pranešti, kad tie iš jūsų visame pasaulyje, kurie priėmėte šiuos rožinius ir kalbėjote juos jau daugiau kaip metus laiko, iš tiesų inicijavote aukštyn kylančią spiralę, atvesiančią į Aukso Amžiaus įsikūnijimą. Ir su tuo jus sveikinu ir jums dėkoju.

Nesakau, kad dabartinis žmonių skaičius yra pakankamas pilnai įkūnyti Aukso Amžių fizinėje plotmėje. Visgi sakau, jog tai yra pakankamas skaičius inicijuoti spiralę, kurios šio pasaulio jėgos negalės sustabdyti. Ir jos negalės jos sustabdyti dėl to, kad šie rožiniai sukuria taurę Dangiškajai Motinai. O Dangiškosios Motinos galia yra ta galia, kuri sustabdys tamsą šioje planetoje.

Dangiškosios Motinos teismas tiems, kurie neigia vidinį Kristų

Ir nors jūs dažnai mane girdėjote kalbant švelniai, turiu jums pasakyti, kad šiandien esu daug daugiau nei buvau praeityje. Iškilau daug aukščiau dangaus gretose, ir todėl mano galia yra pačios Dangiškosios Motinos galia – perduodama į Žemę per mano širdį ir jūsų.

Tai yra galia, kurios jokia jėga materialioje visatoje negali sustabdyti, nes bet kuri jėga šioje visatoje turi naudotis Materijos šviesa, o AŠ ESU Dangiškosios Motinos atstovė Žemei. Ir todėl aš turiu įgaliojimus iš Dievo paimti savo valdžion Materijos šviesą – kai tiktai tie, kurie yra Žemėje, pasinaudos savo laisva valia ir leis man įžengti į jų širdis – ir peržengti šydą per juos – ir tuo būdu leis man manifestuoti savo Esybę, išlaisvinant Materijos šviesą nuo netobulų matricų ir netobulų vizijų, kurias jai primetė tie, kurie yra įstrigę dualizmo prote, antikristo prote.

Jie nestovės! Jie nepereis į Vandenio Amžių, su savo baimėmis ir baime paremtomis religijomis, pavertusiomis mano sūnų stabu! Jie nepereis į šį naująjį amžių! Tiems, kurie neigia Kristų savyje ir tiems, kurie neigia Kristų kituose, nebus vietos Vandenio Amžiuje, nes Dangiškosios Motinos meilė bus aukščiausia valdžia tame amžiuje.

Tai yra mano įsakas šią dieną. Tai yra Dangiškosios Motinos teismas, perduodamas fizinėje oktavoje visiems tiems, kurie neigia vidinį Kristų ir vidinį kelią į Kristiškumą. Ar jie būtų bažnyčiose, ar jie būtų valdžioje, ar jie būtų mokslo sferoje, žiniasklaidoje ar bet kuriose kitose visuomenės sferose. Tie, kurie neigia, kad kiekvienas žmogus šioje planetoje yra daugiau nei išsivystęs gyvūnas, tie, kurie neigia vidinį dvasingumą ir kurie teigia, kad žmonės išsivystė iš beždžionių, jie nepraeis. Nes iš tiesų, Vandenio Amžiuje visi turi pažinti savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą. Tai yra Sen Žermeno, Laisvės Dievo Žemei, skirta lemtis.

Jūs esate daugiau nei gyvūnai

Kas yra tikroji laisvė? Tai yra dvasinė laisvė nuo netikro tapatumo jausmo, teigiančio, kad esate žmogiška būtybė, kad esate tik gyvūnas, kad po mirties nieko nėra, kad, mirus jūsų kūnui, tiesiog išnyksite. Tai yra laisvė nuo tikėjimo, kad esate vargšas nusidėjėlis, tesugebantis daryti nuodėmes ir nieko nesugebantis atlikti teisingai Dievo akyse. Tai yra toks absoliutus Dievo neigimas savyje, jog tai yra didžiausia piktžodžiavimo forma, kokią tik įmanoma įsivaizduoti. Ir vis dėlto, ji taip plačiai pasklido šioje planetoje, kad beveik nėra nė vieno žmogaus, kurio tai nebūtų palietę.

Esu čia dėl to, kad išgirdau šauksmus tų, kurie suvokė, jog kenčia, jog juos į mažą dėžutę įgrūdo apsišaukėliai pamokslautojai bažnyčioje ir valstybėje. Jie jaučia, kad jų dvasia prislėgta, kad negali pajudėti, ir todėl grąžydami rankas kreipėsi į mane, nors sąmoningai to ir nesuvokia. Ir aš išgirdau jų maldas, ir esu čia tam, kad juos išlaisvinčiau.

Ir mano rožiniai tėra tik pirmasis įrankių lygmuo, kuriuos jums duodu, kad galėtumėte išlaisvinti tuos, kurie šaukiasi laisvės, bet kurie dar nėra subrendę vidiniuose lygmenyse ir kurie dar neišsilaisvino nuo išorinio programavimo, kurį jiems daugybę metų diegė krikščioniškos bažnyčios, o tuomet mokslo institucijos, kurias visada, visada, visada kontroliuoja valdžios elitas, norintis priversti jus neigti Kristaus kibirkštį tikruosiuose Dievo sūnuose ir dukteryse, kad galėtų išlaikyti savo kontrolę šiai planetai.

Iš tiesų, sakau jums, raktas į Aukso Amžių yra laikyti tyrą viziją, kad už visų išorinių pasireiškimų yra tyra Motinos Šviesa. Šiuo metu Motinos Šviesa yra prisiėmusi daugybę netobulų formų Žemėje. Bet sakau jums, jog Motinos Šviesa daug mieliau norėtų išsilaisvinti ir įkūnyti Dievo karalystę. O Dievo karalystė gali būti įkūnyta beveik akimirksniu, jei tik pakankamai žmonių laikytų tyrą viziją šiai planetai.

Ir todėl savo naujoje knygoje paaiškinu tyros vizijos koncepciją, paaiškinu, kodėl yra svarbu išsilaisvinti nuo dualizmo sąmonės. Nes, kol nebūsite išsilaisvinę nuo šios sąmonės, negalėsite iki galo laikyti tyros vizijos, negalėsite pilnai suprasti ir priimti šios tyros vizijos, ir negalėsite suvokti, ką tai iš tiesų reiškia.

Ir iš tiesų, duosiu jums ir kitų mokymų apie tai, ką darys ir kiti mokytojai. O kol kas tiesiog atėjau pasakyti: „Ačiū jums, kad kalbate mano rožinius! Jūs iš tiesų darote skirtumą!“ Ir todėl užsklendžiu jus savo širdies meilėje, iki kol vėl su jumis kalbėsiu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels