Laisvės Liepsnos įtvirtinimas Žemės centre

TEMOS: Mes esame ant Aukso Amžiaus slenksčio – Ko reikės, kad Aukso Amžius įsikūnytų Žemėje? – Ko reikia, norint būti Sen Žermeno mokiniu? – „Dievo išrinktieji žmonės“ yra tie, kurie nupuolė dėl puikybės – Tikrasis nuolankumo kelias – Aukso Amžiaus pradžia – Motinos Šviesos Saugotojų judėjimas – Sen Žermeno santykiai su Motina Marija – Marijos Motinos Liepsna yra esminis raktas į Aukso Amžių – Niekas negali apriboti Laisvės Dievo

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, 2005 m. liepos 4 d. per Kim Michaels. PASTABA: Prieš diktavimą buvo grojamas Respublikos Kovos Himnas.

[Respublikos Kovos Himnas]


Gyvenkime, kad neštume laisvę žmonėms, Dievui žygiuojant pirmyn. Kartokite paskui mane: „AŠ ESU Laisvė. Laisvė AŠ ESU.“ AŠ ESU Laisvė! Laisvė AŠ ESU! Ir aš esu Sen Žermenas ir esu čia būti laisve per jus!

Prieš daugelį metų žmogus, per kurį šiandien kalbu, išgirdo mane kalbant per kitą pasiuntinį pirmą kartą. Anais laikais, 1985 metais, turėjau daug mažiau optimizmo nei šiandien. Daug sudėtingų situacijų kaip juodi debesys kabojo virš Žemės planetos horizonto, iš kurių iš tiesų galėjo pasipilti dar niekada anksčiau nematytos katastrofos. Todėl daugelis pranašysčių, kurias daviau aš ir kiti mokytojai, iš tiesų turėjo tikrą potencialą išsipildyti.

Tačiau, kadangi daugelis sureagavo į mūsų šauksmą – ne tiktai tie, kurie girdėjo mane kalbant tiesiogiai, bet taip pat ir kiti žmonės visame pasaulyje, kurie pakėlė savo sąmonę ir savo vibracijas iki laisvės liepsnos – jų dėka šių kataklizmų pavyko išvengti. Ir todėl šiandien galiu stovėti prieš jus ir sakyti: „Mes esame ant Aukso Amžiaus slenksčio.“

Nesakau, kad nebėra debesų horizonte, tik sakau, kad šiuos debesis horizonte gali nupūsti Laisvės Liepsna, deganti jūsų ir mano širdyje, tekanti aštuoniukės srautu iš manęs Aukštai į jus žemai. Todėl šiandien ateinu nešinas absoliučia Dievo Pergale, liepsnojančia Laisvės Liepsna Vandenio Aukso Amžiui. Ir ateinu įtvirtinti Žemėje atvaizdą Laisvės Liepsnos, degančios ant Centrinės saulės altoriaus, kuri iš tiesų yra pirmykštė Laisvės Liepsna, uždegta šios visatos Kūrėjo. Dar niekada anksčiau ši liepsna nebuvo įtvirtinta Žemės planetoje, ir ji yra įtvirtinama šią akimirką Žemės centre, šventykloje, kurios nesukūrė rankos ir kurios neregėjo žmogiškos akys. Ji yra čia ir ji čia pasiliks!

Ši liepsna įtvirtinama per mano širdies liepsną, mano individualizuotą Dievo Liepsną, kuri AŠ ESU. Esu pasirengęs perduoti dalį šios Laisvės Liepsnos, kuri AŠ ESU, jums, kiekvienam iš jūsų, jei tik panorėsite. Esu pasirengęs įtvirtinti ją slaptame jūsų širdies kambarėlyje, kuriame ji apgaubs jūsų trilypę liepsną, jūsų individualią liepsną, ir įpūs šią liepsną, kad ji augtų ir dar skaisčiau degtų, tapdama švyturiu, rodančiu visiems žmonėms kelią link saugių Aukso Amžiaus krantų.

Todėl sakau jums, kiekvienam kuris klausys arba skaitys šiuos mano žodžius: apsispręskite greitai. Ar norite Laisvės liepsnos, ar nenorite? Nes aš ją perduodu jums dabar! Tuomet tai atlikta, pagal jūsų norą!

Ko reikės, kad Aukso Amžius įsikūnytų Žemėje?

Tad ko gi reikės, kad ši planeta būtų ištraukta iš sąlygų, kurias matome šiandien, ir pakylėta į Aukso Amžiaus tobulumą? Reikės, kad kai kurie iš jūsų iš tiesų taptumėte čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje. Ir todėl šis Jėzaus teiginys iš tiesų yra moto, Aukso Taisyklė ateinantiems 2000 metų. Ir aš jį visa širdimi palaikau, suvaidinęs nedidelį vaidmenį šio teiginio formulavime.

Nes iš tiesų, daugelis žmonių mano, kad Jėzus ir Sen Žermenas nedirba kartu. Tiek daug žmonių pripažįsta Jėzų, ir be jo daugiau nieko. Tiek daug žmonių apleido krikščionybę ir pripažįsta Sen Žermeną arba kitus Naujojo Amžiaus mokymus, tačiau nesuvokia Kristaus svarbos. Bet kaip gi Aukso Amžius galės būti įkūnytas, jeigu nebus statomas ant Kristaus uolos? Jis bus kaip vėjo nupūstas ir pamestas laivas. Jis bus kaip namas, pastatytas ant smėlio, žmogiškojo ego lakaus smėlio.

Ko reikia, norint būti Sen Žermeno mokiniu?

Tad kai šis pasiuntinys pirmą kartą išgirdo mane kalbant 1985 metais, aš buvau Europos kontinente. Ir turiu pasakyti, kad pernelyg daug žmonių atėjo į mūsų veiklą, prie mokytojų kojų, trokšdami, kad jų ego būtų popinamas. Jie norėjo išgirsti mielą savo ausiai žinią, kad yra svarbiausi žmonės planetoje ir kad gelbėja planetą Sen Žermenui. Bet kaip gi žmogiškasis ego gali išgelbėti planetą, jei būtent ego įstūmė planetą į tokią padėtį, kurioje ji yra šiandien? Ir todėl tuomet tariau: „Kur yra tie, kurie išdrįstų man pasakyti – Sen Žermenai, nutrauk nuo manęs mano pseudo aš?“ Ir daugelis žmonių ištarė tai burna, bet tik nedaugelis ištarė tai širdimi.

Ateinu su žinia, kad tie, kurie norėtų tapti Sen Žermeno mokiniais, geriau jau tegu pirma susitaiko su Viešpačiu Kristumi ir su pačiu Jėzumi. Ir kas gi yra Kristiškumo esmė? Tai yra nugalėti žaltišką protą, puolusių angelų protą, kuris yra paremtas puikybe.

Yra žmonių, tiek Naujojo Amžiaus bendruomenėje, tiek ir kitur, kurie teigia esantys dvasiniai lyderiai, arba guru, arba pasiuntiniai, arba mediumai, ir jie teigia perduodantys žinias iš Sen Žermeno ir kitų mokytojų. Tačiau jie nesusitaikė su Kristumi. Jie nepaleido savo ego. Jie nenorėjo priimti nuolankumo. Ir galite matyti, kaip jie stengiasi išaukštinti save, nes padarė tą ar aną svarbų dalyką šiame gyvenime, arba buvo tuo ar anuo svarbiu asmeniu praeitame gyvenime.

Tačiau išties, jeigu norite būti Sen Žermeno mokiniu ir nešti šviesą, nešti Vandenio Amžiaus deglą, tuomet esminė savybė, kurią privalote turėti, yra nuolankumas. Nes sakau jums, Laisvės Amžius negalės ateiti, kol žmonėse neatsiras noro išsilaisvinti nuo savo ego. Ir todėl sakau jums, Šventojo Miesto vartų sergėtojai netoleruos žmogiškojo ego. Neįeisite į Šventąjį Miestą, kol su savimi nešiositės ego ir sieksite į Miestą patekti tam, kad išaukštintumėte savo ego.

Ir todėl galiu jums garantuoti, kad, jeigu ateisite pas mane ir prašysitės tapti mano mokiniu arba norėsite padėti man išgelbėti planetą, aš sakysiu: „Pirma eik pas Viešpatį Kristų ir leisk jam gerokai apkulti tavo ego, o tada – kai būsi nusikratęs savojo ego – galėsi sugrįžti ir tuomet jau galėsime kalbėtis.“

Aš esu griežtas mokytojas, nes mačiau praėjusiuose amžiuose, kaip per kelias kartas iš vidaus gali sugriūti Aukso Amžiaus civilizacija, kai žmogiškajam ego leidžiama nevaržomai siautėti. O aš esu pasiryžęs neleisti, kad Vandenio Amžiuje Aukso Amžiaus civilizacija sugriūtų per kelis dešimtmečius. Mes įtvirtinsime Dievo Karalystę Žemėje visam laikui. Tačiau tai galės įvykti tik tuomet, kai jūs, kurie esate pasirengę būti mūsų rankomis ir kojomis, taip pat būsite pasirengę paleisti savo ego, ir kai nebesieksite, kad jūsų ego būtų popinamas, idant galėtumėte jaustis svarbesniais už kitus. Tad duosiu dabar jums mokymą, kuris šioje planetoje dar niekada nebuvo duotas.

„Dievo išrinktieji žmonės“ yra tie, kurie nupuolė dėl puikybės

Kai Dievas pasiuntė Mozę pas izraelitus, jis jo nesiuntė konkrečiai žmonių grupei. Tai tiesiog yra tam tikros sąmonės būsenos simbolis. Ką tai reiškia būti išrinktaisiais Dievo žmonėmis? Kas yra išrinktieji Dievo žmonės, ir kas jie yra šiandien?

Dievo išrinktieji iš tiesų yra tie, kurie buvo sukurti dvasinėje karalijoje angelais, Dievo atstovais. Jie buvo šitaip sukurti; jie buvo sukurti būti angelais aukštesnėse karalijose, ir jų užduotis buvo žeminti Dievo energijų intensyvumą, perduodant jas į žemesniąsias karalijas. Ir todėl jie buvo pirmieji Dievo kūriniai, ir todėl galėtume sakyti, kad Dievas juos pasirinko svarbiam vaidmeniui – žeminti šviesos vibracijų dažnį kitiems. Tačiau, kai apsvaigo nuo puikybės ir nupuolė, jie išlaikė šią puikybę ir išlaikė ją iki pat šių dienų.

Ir todėl, kai Mozė buvo pasiųstas izraelitams, jis buvo pasiųstas kaip Dievo pasiuntinio simbolis, ateinančio pas tuos, kurie nupuolė dėl puikybės. Jie manė, kad yra pačios svarbiausios būtybės. Jie manė, jog yra Dievo išrinktieji žmonės, ir būtent dėl to jiems buvo duota žinia, kad yra išrinktieji žmonės.

Jų testas buvo suvokti, kad buvo sukurti aukštai pozicijai – jie iš tiesų buvo sukurti aukštam postui, tačiau šiame poste galėjo būti tik su absoliučiu nuolankumu, tame tarpe ir su nuolankiu pasiryžimu tarnauti tiems, kuriuos jie laikė žemiau už save – ir kurie tam tikra prasme iš tiesų yra žemiau už juos, nes buvo sukurti vėliau, buvo sukurti būti Dievo sūnumis ir dukterimis, evoliucionuojančiais per materialių pasaulį aukštyn, aukštyn per Dvasines karalijas, kol ir jie pasieks Dievo sąmonę, su kuria angelai buvo sukurti nuo pat pradžių.

Tad iš tiesų, kai tai suvokiate, imate suprasti, kad būti išrinktaisiais Dievo žmonėmis Žemėje nėra labai aukšta pozicija. Nes tai reiškė, jog nupuolėte per puikybę, ir kad jums reikia eiti vidun, pažvelgti į veidrodį, pažvelgti į rastą savo akyje, užuot ieškojus krislo akyse tų, kurie savo rangu yra žemiau už jus, bet kurie savo nuolankumu iš tiesų nėra žemiau už jus. Ir argi Kristus nesakė: „Te didžiausias iš jūsų būna visų tarnas“ (Morkaus 10,43). Ir tai iš tiesų yra dar vienas moto, kuris galėtų liepsnoti Vandenio Amžiaus dangaus skliaute.

Tikrasis nuolankumo kelias

Gyvenkime, kad neštume laisvę žmonėms. Ar manote, kad esu čia tam, jog aukštinčiau save? Ar manote, kad esu čia tam, jog pristatyčiau save kaip kokį karalių, kaip stabą, kurį reikėtų garbinti, kaip buvo garbinamas Jėzus, kurį pavertę stabu garbino apsišaukėliai krikščionybės pamokslautojai 2000 metų?

Ne, nesu čia tam, kad save aukštinčiau, nesu čia tam, kad išaukštinčiau save virš visų kitų. Esu čia tam, kad padėčiau visiems pamatyti Dievą viduje, Kristų viduje, kad jie galėtų išvysti, jog nėra nė vieno, kuris būtų svarbesnis už kitus, nes Dievas myli visus. Nors žmonės buvo sukurti vaidinti skirtingas roles gyvenimo dramoje, tai nereiškia, jog kažkuris iš jų yra vertingesnis. Buvimas išrinktaisiais Dievo žmonėmis reiškia, jog buvote išrinkti specialiai misijai, ir kol šią misiją vykdote, tol viskas yra gerai ir jūs dauginate jums duotus talentus. Tačiau, jeigu jūs – per puikybę – imate galvoti, kad kiti žmonės turėtų jums tarnauti, tuomet tai reiškia, jog praradote ryšį su savo Viešpačiu.

O tuomet vienintelis kelias atgal – kai nupuolėte į puikybę – vienintelis kelias atgal yra per absoliutų ir visišką nuolankumą. Ir būtent dėl to visiems, kurie norėtų būti pakylėtųjų mokytojų mokiniais, mes nurodome nuolankumo kelią.

Nesvarbu, iš kur atėjote, ar būtumėte nupuolę iš Aukštai, ar būtumėte nupuolę iš žemai. Praeitis nėra svarbu. Svarbu yra tai, kur norite eiti. Ar esate pasirengę leisti, kad jūsų ego būtų apkultas? Ar esate pasirengę priimti nuolankumą? Ir todėl sakau jums: „Vandenio Amžiuje, tie, kurie yra laikomi didžiausiais Dievo akyse, yra tie, kurie turi daugiausiai nuolankumo, nes turi mažiausiai ego. Jie turi mažiausiai puikybės.“

Nesiekite būti didžiais žmonių akyse, jeigu norite būti didžiais Dievo akyse. Vietoj to siekite visiško nuolankumo, kuriame suvoktumėte, jog esate čia ne tam, kad išaukštintumėte savo individualųjį aš, nes jūs esate didesnį už šį individualųjį aš. Jūs esate Dievo Kūno Žemėje dalis, ir tiktai tuomet, kai visas Dievo Kūnas bus pakylėtas aukštyn, jūs patirsite pilnatvę, dėl kurios atėjote. Jūs čia atėjote ne tam, kad išaukštintumėte savo ego, jūs atėjote išaukštinti Dievą – Visą visuose.

Aukso Amžiaus pradžia

Tai yra mano žinia šią 2005 metų liepos ketvirtąją, kuri žymi pradžią to, ką aš laikau tikruoju Vandenio Amžiumi. O jeigu norite tikslaus laiko, tai šis laikas būtų 12:00 Rytų Zonos standartiniu laiku, 2005 metais. [PASTABA: Tai yra pradinė Vandenio amžiaus stadija, o oficialiai Vandenio amžių Sen Žermenas inauguravo 2010 metų kovo 22 d.]

Tačiau būkite atsargūs, kad neskirtumėte pernelyg didelio dėmesio išoriniams dalykas – tiksliam laikui ar žvaigždžių išsidėstymui – ir nepasiklystumėte išorėje, pamiršdami, kad tikrasis raktas į Vandenio laisvės Amžių yra laisvė nuo ego, laisvė nuo puikybės, laisvė nuo antikristo sąmonės, nuo žaltiško puikybės proto, sakančio, kad viena Dievo individualizacija yra svarbesnė už kitas Dievo individualizacijas. Tai buvo Žemės prakeiksmas daugybę tūkstančių metų, nuo to laiko, kai tiems gyvybės srautams, kurie nupuolė iš Viršaus, buvo leista įžengti į šią karaliją. Ir laikas iš čia išvaryti tuos, kurie nenori su tikru nuolankumu nusilenkti Viešpačiui Kristui savyje ir kituose. Laikas jiems iškeliauti.

Tačiau, kad jie iškeliautų, įstatymas reikalauja, kad kas nors privalo pakilti iki tokio paties Kristiškumo lygmens, kokį buvo pasiekusios puolusios būtybės prieš savo nuopolį. Ir tiktai tuomet jas bus galima iš čia paimti. Ir todėl tik nuo jūsų priklauso, nuo tų, kurie esate Kristaus kelyje, kurie suprantate tikrąjį Kristaus mokymą, pakelti savo Kristaus pasiekimus į tą lygmenį, kuriame galėtumėte tapti atsveriančia jėga, leidžiančia Mykolui, Arkangelui Mykolui, ateiti ir paimti tuos puolusius angelus, kurių puikybė neleidžia jiems nusilenkti, paimti juos į antrąją mirtį, į šventosios ugnies teismą, kuriame jie gautų paskutinę galimybę pasirinkti – nusilenkti, palikti puikybę, ar ištirpti savo pačių susikurtame blogyje.

Motinos Šviesos Sergėtojų judėjimas

Aš taip pat atėjau įkurti naują judėjimą, ir šis judėjimas yra dedikuotas Motinos Šviesos saugojimui. Nes iš tiesų, viskas šioje karalijoje yra Motinos Šviesa, ir raktas į šios planetos pakylėjimą, kad ji įkūnytų Aukso Amžių, yra Motinos Šviesa ir šios šviesos pakylėjimas. [PASTABA: Tai ne fizinis judėjimas, o judėjimas sąmonėje. Nėra išorinės narystės. Prisijungiate prie jo savo širdyje.]

Mes kartais jums kalbėdavome, kad Aukso Amžius arba Šventasis Miestas, arba Dievo Karalystė bus nuleista ant Žemės ir įkūnyta Žemėje. Tačiau ši koncepcija yra pritaikyta linijinei žmonių sąmonei, nes kaip gi Dievo tobulumas galėtų būti nuleistas į tokias žemas vibracijas, kokiose šiandien yra Žemės planeta? Tad yra tik vienas būdas įkūnyti Dievo karalystę Žemėje, ir tai yra pakylėti Žemės vibracijas, pakylėti Materijos šviesos vibracijas iki Šventojo Miesto ir Dievo Karalystės vibracijų.

O tai gali įvykti tik tuomet, kai esantieji įsikūnijime bus pasirengę tapti Motinos Šviesos sergėtojais – savo pačių esybėje ir visos Žemės gyvybėje. Tais, kurie gintų Motinos Šviesą, tais, kurie būtų pasirengę siekti tyros vizijos, kurią tegalima pamatyti per Kristaus protą. Ir tais, kurie būtų pasirengę žinoti, jog yra viena su Visu, ir kad visa yra keliama aukštyn. Ir būtent to mums šią akimirką labiausiai reikia – tų, kurie taptų Motinos Šviesos sergėtojais.

Tad inauguruoju šią akimirką naują judėjimą, pavadintą „Motinos Šviesos Sergėtojai.“

Tačiau tai yra būtinas laiptelis aukštyn, nes nebeužtenka saugoti Šviesos liepsną savo pačių šventykloje. Šią akimirką labiausiai reikia, kad Motinos Šviesa būtų saugoma visuose – ne tik gyvuosiuose, bet net ir negyvojoje materijoje. Tad mums reikalingi tie, kurie būtų pasirengę pasišvęsti šios šviesos saugojimui, Motinos Šviesos vibracijų kėlimui savyje ir Motinos Šviesos gynybai visais būdais, kuriuos sužinosite savo pačių širdyje, ir kuriuos mes taip pat jums atskleisime, atėjus tinkamam metui.

Sen Žermeno santykiai su Motina Marija

Ir noriu užbaigti švelnesne gaida. Norėčiau pasiimti jus su savimi atgal į praeitį, kai turėjau garbės sergėti Motinos Šviesą Jėzaus Motinoje. Iš tiesų, ši nepaprasta Būtybė, kurią žinote Motinos Marijos vardu, nuolankiai prisiėmė ant savęs ateiti į įsikūnijimą. Ji nuolankiai tarė angelui: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią,“ nežinodama, kur tai nuves. O tuomet vieną dieną, ji sužinojo iš Šventosios Dvasios, kad šis stačiokiškas, prieš ją stovintis senyvas džentelmenas yra jos būsimasis vyras, ir kad kartu jie pradės Kristaus kūdikį.

Turiu jums pasakyti, kad tais laikais nepasižymėjau ypatingu džentelmeniškumu. Buvau šiek tiek šiurkštoko charakterio tipas, ir būtent tokį mane visi pažinojo toje bendruomenėje. Tad galiu jus užtikrinti, kad tokiai šventyklos mergelei kaip Marija, tai buvo labai didelis pasikeitimas palikti šventyklos gyvenimą ir prisijungti prie šio senyvo, šiek tiek neaiškios reputacijos džentelmeno. Tačiau ji liko ištikima savo Dievui duotam pažadui. Ji nuolankiai visa tai priėmė, o aš turiu jums pasakyti, jog ne visada buvau tas vyras, su kuriuo būtų buvę lengva kartu būti. Nes ir aš užaugau vyrų dominuojamoje kultūroje, kurioje vyras buvo laikomas svarbesniu už moterį. Ir aš jaučiau tam tikrą tos kultūros man įdiegtą įprotį ir prievolę trenkti kumščiu į stalą ir būti vyru namuose, tuo, kuris dėvi kelnes šeimoje. Tačiau akivaizdu, jog Marija buvo toji, kuri turėjo dvasinius pasiekimus šeimoje.

Ir retkarčiais, turiu jums pasakyti, pabusdavau anksti ryte, Marijai vis dar tebemiegant. Ir gulėdamas stebėdavau jos profilį, jos švelnų kvėpavimą. Ir kartais man pavykdavo atidėti į šalį tą išorinį vyrišką ego, kuris yra toks trapus dalykas, ir, žvelgiant į ją, ašaros man pradėdavo kauptis akyse ir sakydavau sau: „Kuo gi užsitarnavau tokią laimę būti šalia šios Šviesos Būtybės?“

Ir jokiu būdu nenoriu ignoruoti fakto, kad tiek aš, tiek ir Marija abu pasijutome neverti garbės, tekusios per mums gimusį sūnų. Tačiau šiame kontekste mano tikslas yra pagerbti Mariją ir Motinos Liepsną, kurią ji saugojo anuomet, ir kurią ji netgi dar stipriau saugo šiandien.

Marijos Motinos Liepsna yra esminis raktas į Aukso Amžių

Nes turiu jums pasakyti, kad, kai kalbėjau praeityje, situacija šioje planetoje buvo labai grėsminga. Iš tiesų negalėjau žinoti, ar bus įmanoma įkūnyti laisvės Aukso Amžių. Iš tiesų egzistavo galimybė Žemei patekti į žemyn traukiantį sūkurį, į kurį patekusi ji ristųsi vis žemiau, ir žemiau, ir žemiau, kol turėtų praeiti šimtmečiai ar netgi tūkstantmečiai iki Aukso Amžiaus sukūrimo. Ir turiu jums pasakyti, kad vienintelis dalykas, padaręs skirtumą, nusvėręs svarstykles ir pastūmėjęs Žemę spirale aukštyn, iš tiesų buvo Motinos liepsna, kurią Marija saugo Žemei. Jeigu ne Marija, nei Jėzus, su visais savo pasiekimais, nei aš, su visais savo laisvės pasiekimais, nebūtume galėję sustabdyti kylančios bangos ir nukreipti Žemę spirale aukštyn.

Ir todėl turiu jums pasakyti, kad didžiausia mūsų turima viltis apsukti šią planetą aplinkui – sustiprinti aukštyn kylančią planetos spiralę, nes ji jau buvo apsukta aplinkui – yra, kad tie, kurie yra įsikūnijime, eitų keliu, kuriame pašvęstų save kelti Motinos Šviesą, sergėti Motinos Šviesą, ir darytų tai Motinos Marijos vedini, ir naudodamiesi jos duotais įrankiais. Iš tiesų, rožiniai ir invokacijos yra ESMINIAI dvasiniai įrankiai Vandenio amžiui.

Nesakau, kad nėra kitų gerų įrankių. Tačiau Motinos Marijos rožiniai yra ESMINIS įrankis, kuris sustiprins visus kitus. Ir todėl turiu jums pasakyti: „Jeigu esate atsidavę Sen Žermenui ir esate atsidavę laisvei, tuomet imkite kalbėti Motinos Marijos rožinius!“ Bent jau aš niekaip negaliu suprasti, kaip galima teigti, jog esi Sen Žermeno mokinys ir tyčiotis iš šių rožinių, kurie spinduliuoja tiek daug meilės, jog tik aklas gali to nematyti. Tad, jeigu kada nors save laikėte Sen Žermeno mokiniu, sakau jums: „Pabuskite ir suvokite, kad AŠ ESU čia šiame amžiuje.“

Niekas negali apriboti Laisvės Dievo

Ir vėl turiu pasitaisyti, nes neužbaigsiu švelnesne gaida. Iš tiesų užbaigsiu tvirtesne gaida, nes turiu jums pasakyti, kad yra daug, daug žmonių, užmezgusių ryšį su mano širdimi per išorinę organizaciją, išorinį mokymą ar knygą. Ir jie iš tiesų suvokė turintys ryšį su mano širdimi. Tačiau jie pasinaudojo šiuo išoriniu mokymu, išorine organizacija ar netgi išorine knyga, kad susikurtų įvaizdį savo prote, koks, jų manymu, yra Sen Žermenas, ką Sen Žermenas turėtų sakyti, ir ko jis neturėtų sakyti, ir kada jis turėtų pasirodyti, ir per ką jis turėtų kalbėti, ir kaip jis turėtų atrodyti.

Tai yra kvailystė! Aš esu Laisvės Dievas ir Laisvės Dievas niekada nestovi vietoje. Aš nesu toks pat, koks buvau prieš trisdešimt metų, prieš šešiasdešimt metų, kai daviau tam tikrus mokymus. Iš tiesų, tie mokymai buvo tikri, aš iš tiesų juos daviau. Tačiau jie buvo duoti, remiantis tuometine planetos sąmone ir sąmone, kurioje aš tuo metu buvau. Tačiau aš save transcendavau daugybę kartų per šiuos pastaruosius keletą dešimtmečių.

Ir todėl sakau jums: „Jeigu esate tikras Sen Žermeno mokinys, būkite pasirengę pažvelgti į veidrodį, būkite pasirengę ištirti įvaizdžius, kuriuos susikūrėte savo prote, ir suvokite, kad joks proto įvaizdis negali sugauti, išlaikyti ir įkalinti Laisvės Dievo, nes aš nuolat judu pirmyn su Dievu. Aš esu Gyvenimo Upėje ir aš nuolatos teku kartu su ja.“

Ar norite būti kartu su manimi ar nenorite būti kartu su manimi? Ar norite sėdėti ir garbinti stabą, kurį susikūrėte, remdamiesi vakarykščiais mokymais? Ar geriau būsite kartu su manimi dabar, ir plauksite pirmyn Gyvenimo Upe? Nes turiu jums pasakyti, kad atėjau nešti laisvę žmonėms, ir per mane Dievas žygiuoja pirmyn.

Žygiuokite kartu su manim arba pasilikite praeityje, nes nebeturiu laiko tupinėti aplink žmogiškąjį ego ir jo lūkesčius. Todėl sakau: „Viskas baigta su ego! Ir jūs su juo baikite! Aš su juo baigiau! Nes Vandenio Amžius jo neįsileis.“ Tad tai yra užsklęsta. Tad tai yra atlikta, nes aš, Laisvės Dievas, tai pasakiau, ir tai yra įkūnyta fiziniame plane, DABAR.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels