Suformuokite branduolį pasauliui keisti

TEMOS: Ne kelionės tikslas, o tai, ką išmokstate kelionėje – Kas yra Abraomo sėkla? – Įženkite į džiaugsmingos pergalės kelią – Džiaugsmas paleisti ego – Jūsų ego pamatyti yra sunkiausia jums patiems – Dievas atidavė valdžią savo sūnums ir dukterims – Dvasinis judėjimas Vandenio amžiuje neturės taisyklių – Jūsų pirmoji meilė yra Dievas

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2005, liepos 4 d.


Aš esu El Morija, ir aš atėjau pridėti savo Dievo valios momentumą prie Sen Žermeno momentumo ir paremti naująjį judėjimą, judėjimą tų, kurie gins Motinos Šviesą. Nes kaip gi Motinos Šviesa galės būti ginama ir keliama aukštyn, jeigu ji nebus harmonijoje su Dievo Valia, tobula Dievo valia ir Dievo Įstatymais?

Išties, problema Žemėje yra ta, kad Dievo Įstatymas buvo užgožtas žmonių sukurtais įstatymais, kai jie nusekė netikrais vadais, įsitikinusiais, jog gali būti patys sau įstatymu, atsiskyrusiais nuo Dievo Tėvo, prievartavusiais Dievo Motiną ir sukūrusiais didžiausią visų laikų iliuziją, kad jiems kažkaip įmanoma atsiskirti nuo Dievo Visumos ir sukurti dirbtinę kūriniją, kuri būtų priešinga Tėvo Valiai ir Įstatymui.

Tie, kurie imsis ginti Motinos Šviesą, tie, kurie bus Motinos Šviesos Sergėtojais, pirmiausia turi pakylėti savo sąmonę ir atkurti vienybę su Dievo Valia, su Dievo Įstatymu, kurį Jis įdėjo į vidines jų esybės klostes. Jie privalo atrasti savo AŠ ESU Esatį, saugojančią Dievo Valią ir Dangiškąjį planą jų gyvybės srautui, idant galėtų atstatyti šį planą ir atnešti jį į fizinį įsikūnijimą, o tai, savo ruožtu, yra raktas į visos Žemės harmonizavimą, nusikratant tų, kurie nenori keistis, nusikratant tų, kurie nenori pakilti aukščiau Dievuje, Gyvenimo Upės tėkmėje.

Iš tiesų, tai yra procesas, kuris buvo pradėtas prieš daugybę metų, per mano inkarnaciją Abraomu* ir mano pasišventimą Dievui Tėvui. Tačiau prireikė šių tūkstančių metų, kad būtų sukurta spiralė, kuri galiausiai galėtų pasiekti kritinę masę, kuomet pakankamai žmonių yra pasirengę iš tiesų atkurti harmoniją su Dievo Valia savyje. Ir todėl mes inicijavome šias rožinių vigiles, pradėdami nuo Rožinio Dievo Valiai, kuris iš tiesų yra mano paties rožinis.

Ne atvykimo tikslas, o tai, ką išmokstate kelionėje

Ak, mano mylimieji, koks mums buvo džiaugsmas dalyvauti kartu su jumis šiame ašrame. Noriu jus pagirti už kiekvieną jūsų pastangų aspektą, taip pat ir už toleranciją bei neprisirišimą prie anaiptol ne idealių fizinių sąlygų, su kuriomis susidūrėte. Turiu jums pasakyti, kad tai yra testas, kurį turi išlaikyti visi tikrieji pakylėtųjų mokytojų mokiniai. Nes kaip gi galėsite laikytis dvasinės vizijos, jeigu būsite prisirišę prie to, kad tam tikri dalykai Žemėje būtinai turi būti taip, o ne kitaip? Mes čia esame ne tam, kad veiktumėme, tik sulaukę tobulų sąlygų. Mes čia esame tam, kad savo veiksmais įkūnytume Dievo karalystę Žemėje.

Todėl svarbiausia mintis, kurią galite išsinešti su savimi apie dvasinį kelią, yra ta, kad negausite aiškios vizijos, kur veda kelias. Jeigu žinotumėte atvykimo tikslą prieš pradėdami kelionę, ką tuomet išmoktumėte iš šios kelionės? Svarbiausias dalykas gyvenime yra ne kelionės tikslas, o tai, ką išmokstate eidami keliu, priiminėdami sprendimus, geriausius, kokius šiuo metu sugebate, ir mokydamiesi iš visų savo sprendimų. Ar jie būtų laikomi teisingais ar klaidingais iš išorinės žmogiškos perspektyvos, nėra svarbu. Svarbu tai, kad pasimokytumėte ir pasinaudotumėte šiuo sprendimu, kad ir kokie bebūtų padariniai, tardami: „A, bet dabar aš jau žinau, kaip žengti sekantį žingsnį, dabar galiu pakilti aukščiau.“

Ir todėl nė vienas sprendimas nenueina veltui, nė vienas sprendimas iš tiesų nėra klaida – kol esate pasiryžę žengti tą sekantį žingsnį kelyje. Ir, žinoma, žmogiškojo ego esmė yra ta, kad jis mėgins manipuliuoti jumis, kad nežengtumėte šio sekančio žingsnio. Netikros puolusių angelų hierarchijos esmė yra ta, kad jie mėgins sukliudyti jums žengti tą sekantį žingsnį arčiau Dievo, kad sustotumėte ten, kur šiuo metu esate. Ir jie išrado daugybę gudrių pinklių, sukurdami šią iliuziją, kad jūs negalite arba, kad jums neleidžiama, arba, kad jums nereikia žengti šio sekančio žingsnio arčiau Dievo.

Kas yra Abraomo sėkla?

Tačiau aš žinau, kad jūs būsite tie, kurie pamatys ir atskleis šias iliuzijas savyje. Ir iš kur aš tai žinau? Na, pirmiausia žinau tai dėl to, kad pažįstų jūsų gyvybės srautus labai ilgą laiką. Jūs iš tiesų esate Abraomo sėkla. Ir jūs iš tiesų esate manieji. Kaip galiu tai sakyti tokiame bendrame teiginyje? Galiu tai sakyti kaip sakė Jėzus: „Tie, kurie girdi Dievo Žodį ir jį daro, tie yra mano broliai ir seserys – tie yra Abraomo sėkla.“ Tie, kurie siekia Dievo Valios savo pačių esybėje ir įkūnija šią valią Žemėje, tie yra Abraomo sėkla.

Aš taip pat tai žinau, nes jūs esate pasirengę apnuoginti savo ego, pašiepti jį, iš jo pasijuokti ir juoku palydėti šį ego pro duris, nes jis tiesiog negali pakęsti, kai iš jo juokiamasi, kai jis lieka kvailio vietoje. Ir tai yra raktas, kuriuo norėtumėme, kad naudotumėtės. Nedarykite dramos iš ego atsikratymo. Pašiepkite jį. Juokitės iš jo. Tegul tai būna džiaugsminga. Kvatodami palydėkite ego pro duris. Tegul jis sau ritasi pro tas duris. Nustokite rimtai į jį žiūrėti. Nustokite žiūrėti rimtai į save. Jeigu tai nėra smagu, kokia tuomet prasmė?

Įženkite į džiaugsmingos pergalės kelią

Labai gerai žinau, kad praeityje davėme daug niūresnę ir rimtesnę žinią, kaip jūsų mylimas Sen Žermenas sakė jums šią popietę. Tačiau anuomet, prieš dešimt, penkiolika, dvidešimt, trisdešimt, šimtą metų, situacija Žemėje iš tiesų atrodė daug niūriau. Ir todėl mes turėjome duoti žinią, kuri pažadintų žmones ir paskatintų juos imtis darbo. Ir žmonės buvo žemesnėje sąmonės būsenoje, kurioje, liūdna man tai sakyti, buvo būtina įvesti tam tikrą rimtumo elementą, balansuojantį ant baimės ribos – kurią daugelis žmonių peržengė ir iš tiesų pateko į baimės lygmenį – kad turėtumėme bent kokį šansą juos pažadinti ir paskatinti daryti kažką nekasdieniško.

Tačiau daugiau taip nebėra, nes tokia daugybė jūsų pakilote aukštyn. Jūs čia esate ne iš baimės. Esate čia ne iš pareigos ar prievolės jausmo. Esate čia dėl to, kad mylite kai ką daugiau, nei tai, ką visas likęs pasaulis veikia šią liepos ketvirtąją. Jūs mylite Dievo Valią, įdėtą jūsų esybės klostėse. Jūs mylite Dangiškąją Motiną. Mylite Kristų. Mylite Dievą labiau už viską. Ir būtent dėl to jūs esate čia – iš meilės, iš džiaugsmo, ir būtent dėl to galiu sakyti, kaip sakė Kristus: „Gerai, gerasis ir ištikimasis tarne. Buvai ištikimas mažuose dalykuose. Pavesiu tau valdyti didelius. Eikš į savo Šeimininko džiaugsmą.“

Ak, mano mylimieji. Danguje yra džiaugsmas. Ir nėra daugiau nieko kaip tik džiaugsmas danguje, nes kaip gi galėtumėte nebūti džiaugsmingi, tekėdami su Gyvenimo Upe, stebėdami šį intensyvų, milžinišką Dievo kūrinijos grožį, besiskleidžiantį jums prieš akis. Ir žinote, kad nesate stebėtojai, stovintys užribyje, stebintys Gyvenimo Upę, tekančią jums pro šalį. Jūs iš tiesų esate šios didžiosios dramos, besivystančios Kūrėjo prote, dalyviai. Ir žinote, kad nesate atskirti nuo šio Kūrėjo. Esate Kūrėjo tąsa. Esate Visumos dalis.

Ir žinote, kad, kai pakylate, Sąmoningasis AŠ, kuriuo jūs esate, gali susitapatinti su bet kuria Dievo kūrinijos dalimi. Ir todėl jūs turite potencialą būti visur Dievo sąmonėje, arba būti viename taške Dievo sąmonėje, sutelkdami savo tapatumo jausmą šiame konkrečiame taške ir patirdami Dievo kūriniją, gyvybės audžiamą kilimą, iš to konkretaus požiūrio taško.

Džiaugsmas paleisti ego

Tai yra džiaugsmas, kurį galite patirti Žemėje. Tai yra džiaugsmas, kurį galite patirti, paleisdami savo ego, kad galėtumėte kalbėti apie ego be jokio prisirišimo prie jo. Mano Mylimos širdys, mes matėme daug dvasinių organizacijų, į kurias atėję žmonės demonstravo esantys labai rimti, labai ryžtingi ir labai nuovokūs mokiniai. Ir daugeliu atžvilgiu jie iš tiesų buvo nuovokūs. Turiu pasakyti, jog jie iš tiesų dėjo dideles pastangas, ir aš gerbiu šias jų pastangas. Tačiau turiu pasakyti, kad priėjus prie paties esminio dalyko, daugelis jų neturėjo visiškai jokio noro pažvelgti į save veidrodyje, pažvelgti savo ego tiesiai į akis ir tarti: „Tu nesi mano dalis ir aš nebeleisiu tau būti savojo aš sferoje.“ Vietoj to, jie netgi nenorėjo pripažinti turintys ego, manydami, kad – dėl tos ar anos priežasties – jie tikrai turi būti pažengę mokiniai. Bet, kaip sakė Sen Žermenas, nebūtinai taip ir yra.

Tiems, kurie patikėjo esantys išrinktieji Dievo žmonės, šis tikėjimas iš tiesų gali būti duodamas kaip nuolankumo testas. Ar jie pavers tai puikybe, toliau tęsdami puikybės momentumą – kurioje gyvena jau tūkstančius metų? Ar pagaliau nuolankiai nusilenks tardami: „Ne, tai aš esu tas, kuris turi pasikeisti. Aš esu tas, kuris turi pripažinti, turintis savyje kažką netikro, ką man reikia paleisti – užuot mėginus tai saugoti, myluoti ir slėpti, apsimetant, kad jo čia nėra, kad jis tikriausiai pats pasitrauks, jeigu pakankamai ilgai jį ignoruosiu.“

Ir su tokiu požiūriu jūs, žinoma, niekur nenueisite. Ir mačiau tai tokią daugybę kartų. Nepatikėtumėte, kokią daugybę kartų mačiau žmones ateinant į dvasinę organizaciją, kurioje jie staiga susiduria su tuo vienu mažyčiu dalyku, kuris įžeidžia jų ego, ar šiaip nepateisina jų lūkesčių, ir staiga jie supykę išeina. Ir taip pat mačiau juos liekant, ir liekant, ir liekant ir darant visus išorinius dalykus teisingai, bet taip, atrodytų, niekada ir nesikeičiant. O nesikeičia jie dėl to, kad nenori pripažinti turintys pažvelgti į savo vidų. Turintys labai sąžiningai pažvelgti ir atrasti savo ego.

Jūsų ego pamatyti yra sunkiausia jums patiems

Nes iš tiesų, nors ir noriu pagirti jus už tai, kad atskleidėte įvairius ego lygmenis ir ego charakteristikas – ir, žinoma, jų yra be galo daug – yra vienas dalykas žinoti apie ego teoriniame lygmenyje. Ir visai kitas dalykas yra pamatyti jį žmonėse praktinėse situacijose. Ir dar kitas dalykas yra pamatyti jį savyje.

Tai nėra kažkas, ką būtų galima sudėlioti į mokymo sistemą ir išmokyti, nes kiekvienas asmuo yra truputį kitoks. Kiekvienas žmogus turi truputį kitokį požiūrį į gyvenimą. Ir todėl jūsų asmeninio ego charakteristikos truputį skirsis nuo jūsų brolio ar sesers ego charakteristikų. Mes tiesiog negalime ateiti ir duoti jums knygos, kurioje būtų aprašyta kiekviena žmogiškojo ego charakteristika, kad perskaitę šią knygą, automatiškai imtumėte matyti savo ego.

Mes galime jums duoti tam tikras bendras gaires, ką ir padarysime. Tačiau turi ateiti toks taškas, kai turite paimti tą bendrą gairę ir ją pritaikyti, apsukti ją aplinkui, kažkokiu būdu išlipti iš savęs – išlipti iš tos ego kalėjimo vienutės – pažvelgti į jį iš išorės ir tarti: „Aha, dabar jau matau, kur tu slepiesi! Dabar jau matau, kur slėpeisi visus tuos metus, visus tuos įsikūnijimus, už šitos iliuzijos, kuri yra visiškai netikra. O dabar, kai jau esi apnuogintas, leisiu Mykolui ateiti ir nusivesti tave į vietą, kurioje galėtum pranykti. Nes man tavęs daugiau nebereikia! Aš iškviesiu violetinę liepsną ir išvalysiu tave, išmesiu tave pro duris.“

Būtent tie – žmonės, kurie yra pasirengę tai padaryti – yra tie, kurie gali būti Motinos Šviesos Sergėtojais. Nes iš tiesų, juk būtent ego iškreipė Motinos Šviesą. Galite sakyti, kad tai puolę angelai iškreipė Motinos Šviesą Žemėje. Ir tai iš dalies yra tiesa, tačiau tik iš dalies, nes prisiminkite žodžius Pradžios Knygoje: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą“ (Pradžios knyga 1,26). Ir tuomet jis tarė: „Dauginkitės ir viešpataukite Žemėje“ (Pradžios knyga 1,28).

Dievas atidavė valdžią savo sūnums ir dukterims

Matote, mano mylimieji, Dievas neatidavė Žemės valdyti puolusiems angelams; Jis Žemės valdymą patikėjo Dievo sūnums ir dukterims. Ir todėl puolę angelai negali ateiti čia ir užteršti Motinos Žemės ir Motinos Šviesos. Jie tai gali daryti tik netiesiogiai, per Dievo sūnus ir dukteris, kuriuos jie apgaule pastūmėja susikurti ego, per kurį tuomet Motinos Šviesa yra įspraudžiama į netobulą matricą. Matote, jeigu puolę angelai būtų turėję galią iškreipti šią planetą, tai ši planeta jau seniai būtų susinaikinusi ir sudegusi pragaro liepsnose.

Jie turi dirbti netiesiogiai, per sūnus ir dukteris, kaip ir mes, pakylėtieji mokytojai Viršuje, turime dirbti netiesiogiai, įkvėpdami jus kilti aukščiau ir atkurti ryšį su Dievo Valia. Tai yra esminis dalykas, kurį turite suprasti Žemėje. Tamsos jėgos neturi tiek galios, kiek kai kurie žmonės tiki jas turint. Jos neturi galios daugiau, negu jūs joms duodate. Ir todėl, kai atskleidžiate šį ego ir paleidžiate šį ego, nustojate duoti joms galią. Ir jų galiai greitai sudegant ir mažėjant, jie bus pašalinti iš Žemės. Nes ji pradės suktis greičiau ant savo ašies ir nusvies juos, nes jie nebeturės jėgų išsilaikyti.

Ir ši diena nėra taip toli, kaip galite galvoti. Ir nuo tos akimirkos girdėsite beveik kaip teškantį vandenį ant karštų akmenų, kuris, ant jų užtiškęs, sušnypščia ir išgaruoja. Ir tai iš tiesų bus puolusios būtybės, kurias ši planeta nusimes nuo savęs tokiu greičiu, kad negalėsite patikėti pokyčiais, kurie galės įvykti, kai galiausiai įvyks šis lūžis, ir jos bus nusviedžiamos vis greičiau ir greičiau. Todėl, kad jūs keliate savo vibracijas, šitaip kartu keldami Motinos Šviesą aukštyn, kol ji galiausiai susivienys su Tėvu, su Buda karūnoje, ir įkūnys tą tobulą lotoso žiedą, tą tobulą Alfos ir Omegos pusiausvyrą, kaip Viršuje, taip ir apačioje, kurios nebus įmanoma sužlugdyti. Ir tuomet Žemė bus užsklęsta tyroje vizijoje.

Dvasinis judėjimas Vandenio amžiuje neturės taisyklių

Noriu pagirti jus už jūsų pastangas, darant savo darbo dalį. Ir galiu pasakyti jums, kad yra užtektinai žmonių įsikūnijime, kad būtų galima sudaryti branduolį, kuris – jei tik išlaikysite šį Motinos Šviesos kėlimą aukštyn savo esybėje, jei tik išsaugosite Motinos Šviesą savo pačių esybėje – iš tiesų galės tapti katalizatoriumi, pakylėsiančiu žmonijos suvokimą ir pasklisiančiu kaip ratilai vandenyje.

Praeituose amžiuose – dėl žemos žmonijos sąmonės – mes davėme daug taisyklių ir nuostatų, ir labai specifinius nurodymus, kaip organizacija turėtų vystytis, ir ką nariai turėtų ar neturėtų daryti. Turite suprasti, kad Vandenio Amžiuje mes to nebedarysime. Mes nebestovėsime priešais jus, kalbėdami per pasiuntinį, pasakinėdami jums kiekvieną mažmožį, ką turėtumėte ir ko neturėtumėte daryti. Todėl, kad kaip dvasingi žmonės jūs dabar esate pasirengę eiti vidun ir gauti nurodymus iš vidaus, surinkti draugėn savo protus ir širdis ir padauginti vienas kito pastangas. Ir šitaip jūs sužinosite iš vidaus, ką daryti, užuot gavę nurodymus iš išorės. Ir todėl jūs visi galėsite pajausti, kad nesate pasyvūs organizacijos nariai, o esate organizacijos bendrakūrėjai.

Ir nors mes, danguje, turime tam tikrą viltį daugeliui dvasinių judėjimų, mes neturime fiksuotos matricos, kas turėtų ar neturėtų įvykti. Tam tikrų parametrų ribose, tam tikrų gairių ribose, turite didelę laisvę daryti su savo judėjimu tai, ko geidžia jūsų širdis, pagal vidinius nurodymus. Mes jums suteikiame šią laisvę, kadangi žinome, jog esate jai pasirengę. Esate pakankamai subrendę. Turite pakankamai aiškų savo ego vaizdą – arba net jau ir esate atsikratę šio ego – iki tokio taško, kuomet galite būti patys sau pakankami, galite būti dvasiškai nepriklausomi, ir jūsų nebereikia kaip kūdikių maitinti šaukšteliu, kuomet turime nuvalyti priekį, ir nuvalyti užpakalį, nes pastoviai išsitepate.

Žinome, kad esate pakankamai subrendę, kad nebebūtumėte kūdikiai Kristuje, o iš tiesų būtumėte Kristaus būtybės Žemėje, apšviesiančios šią planetą ir pakelsiančios laisvės deglą, kad Sen Žermenas galėtų nuleisti savo ranką ir uždegti šį deglą, kaip matote per olimpiadą kas ketverius metus. Ir tuomet jūs galite paimti šį deglą ir bėgti aplink planetą, ir pamatysite, kaip šviesos bangos ims ristis per planetą. Ir planeta ims suktis vis greičiau ir greičiau, kol viskas pavirs Šviesa.

Jūsų pirmoji meilė yra Dievas

Aš galiu būti griežtas mokytojas, galiu būti tiesus mokytojas. Tačiau aš taip pat galiu būti mylintis Tėvas, kuris iš tiesų žvelgia į savo sūnus ir dukteris, ne su žmogišku pasididžiavimu, o su tikru džiaugsmu, matydamas, kaip jūs suaugate, tapdami tikrais Kūrėjo sūnumis ir dukterimis, Tėvo, kurį nepaprastai myliu, ir kurį myliu jau daugybę tūkstančių metų.

Todėl sakau jums: „Prisiminkite savo pirmąją meilę!“ Jūsų pirmoji meilė yra Dievas. Jūsų vienintelė meilė yra Dievas. Ir iš tiesų, galite mylėti Dievą, įsikūnijusį žmogiška būtybe, galite jį mylėti kaip gamtos grožį, tačiau visada aiškiai savo prote ir širdyje žinokite, kad jūs mylite ne išorinį pasireiškimą. Jūs mylite Dievą, vidinę Dievo realybę. Ir matote šią vidinę realybę, visada lyg šešėlį sekančią paskui išorinį pasireiškimą ir atkuriate jos ryšį su tyra vizija, laikoma universalaus Kristaus prote. Tai yra mano žinia, Tėvo meilės žinia, Tėvo meilės visiems. Ir aš užsklendžiu jus šioje meilėje, ir dar kartą sakau: „Prisiminkite savo pirmąją meilę – visada!“

*El Morija buvo įsikūnijęs Abraomu.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels