Perženkite laiko ir erdvės ribas!

TEMOS: Neturintys dvasinės šviesos atspindi jums jūsų pačių šviesą – Puoselėjimo Rožinis – Gaukite karalystę nemirdami – Laiko ir erdvės iliuzija – Priimkite Dievo rūpinimąsi jumis – Keturių žemesniųjų kūnų įvaldymas – Kaip pajausti, kad jumis rūpinimąsi – Tikėjimas, žinojimas ir malda – Niekada neabejokite procesu – Kodėl valdžios elitas nori išlaikyti nepritekliaus iliuziją – Perženkite laiko ir erdvės ribas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija 2005 metų gegužės 2 d.

Šiandien visi džiūgauja danguje. Visi pilni džiaugsmingo jaudulio ir džiaugsmo. Jaučiame, kad buvo peržengta riba, pasiektas negrįžtamas taškas ir Žemė jau niekada nebebus tokia kaip buvusi.

Mano Mylimos širdys, jūs esate šio džiaugsmo priežastis, nes buvote ištikimi mažuose dalykuose, kuriuos mes jums davėme Visa Persmelkiančios Išminties Rožinyje. Buvote ištikimi ir kalbėjote šį rožinį kiekvieną dieną šias pastarąsias 33 dienas, ir tai darydami pramynėte taką kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Iškirtote kelią per melų ir iliuzijų džiungles, kuriomis yra apaugęs Žemės planetos mentalinis kūnas ir kiekvieno individo šioje planetoje mentalinis kūnas, išskyrus tuos nedaugelį, kurie sugebėjo pasiekti Kristiškumo lygį, leidžiantį praregėti ir nusimesti šiuos melus. Ir, žinoma, tie iš jūsų, kurie sugebėjote atpažinti šio rožinio vertingumą, esate tarp tų, kurie yra pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį. Ir todėl tai buvo jūsų privilegija ir jūsų pašaukimas būti pionieriais ir praminti šį kelią milijonams, einantiems už jūsų, kurie laukia kelio atidarymo, kad galėtų juo eiti ir išvysti savo kelią namo.

Tad galiu jums pasakyti, kad ši vigilė yra didžiulis pasiekimas planetos mastu. Jūs buvote instrumentai čia apačioje, o mes buvome instrumentai čia Viršuje, ir kartu mes atvertėme naują puslapį Žemės planetos istorijos knygoje. Jau niekada daugiau antikristo melai ir iliuzijos nebeturės tokios pačios galios žmonijai. Jau niekada daugiau antikristo jėgos nebesugebės apgaudinėti žmonių taip, kaip apgaudinėjo juos tūkstančius metų.

Tad sveikinu jus, ir visi pakylėtieji mokytojai atsistoję ploja jums, bet ne tam, kad paskatintų jūsų ego puikybę, nes jūs esate tie, kurie buvote pasirengę nugalėti savo ego per šį paskutinį rožinį ir per Dievo Valios Rožinį. Todėl yra tik teisinga, kad suteiktume jums pripažinimą, tačiau ne ego pripažinimą, kurio siekia tiek daug žmonių ir kurio siekia net ir daugelis žmonių dvasiniame kelyje, bet tikrojo Kristaus jumyse pripažinimą, AŠ ESU Esaties jumyse pripažinimą, kuri yra tikrasis darytojas jūsų gyvenime.

Ir kai kalbate šiuos rožinius, turėtumėte žinoti, kad jie yra specialiai sukurti taip, kad sukurtų taurę čia apačioje, žodžių taurę, kurią Sąmoningasis AŠ galėtų iškelti, šią Gyvojo Žodžio taurę, į kurią tuomet AŠ ESU Esatis galėtų įlieti tyrą Dievo šviesą. Todėl, kad Kristaus taurė, kurią iškelsite, talpins Dievo šviesą, idant ji neišsilietų ant žemės ir kad perlai nebūtų numesti kiaulėms, kurios simbolizuoja jūsų pačių ego ir šio pasaulio jėgas.

Neturintys dvasinės šviesos atspindi jums jūsų pačių šviesą

Tiek daug žmonių ateina į dvasinį kelią ir į dvasines organizacijas trokšdami, kad jų ego būtų popinamas, būtų liaupsinamas, būtų pripažintas, kad jie galėtų išsiskirti iš minios ir galėtų pasijusti geresniais už kitus, nes yra tos ar anos religijos ar organizacijos nariai, nes seka tuo ar anuo mokymu ar guru, ir daro tą arba aną.

Mano Mylimos širdys, matėme žmones vėl ir vėl žaidžiant šiuos ego žaidimus milijonus metų – milijonus metų, sakau jums. Matėme, kaip žmonės nubunda, trumpai akimirkai, dvasinei gyvenimo pusei, atranda dvasinį mokymą, ima taikyti šį mokymą, o tuomet palaipsniui, to net nepastebėdami, įsisuka į šiuos nuo neatmenamų amžių egzistuojančius ego žaidimus. Ir jie naudojasi šiuo dvasiniu mokymu, kad iškeltų savo ego, savo puikybės jausmą, imdami galvoti, kad jie yra mylimiausi sūnus, išrinktieji žmonės.

Mums jau gana šių ego žaidimų. Ir aš žinau, kad kai kuriems iš jūsų, kurie kalbėjote šias paskutines rožinių vigiles, taip pat jau gana šių ego žaidimų. Ir todėl laikas, ir jau seniai laikas, kad kai kurie žmonės Žemėje pasirinktų parodyti pavyzdį visiems žmonėms, jog kiekvienam žmogui yra įmanoma pakilti virš žmogiškojo ego, išsilaisvinti nuo šio pasaulio jėgų skleidžiamų melų ir tiesiog BŪTI, kuo jie iš tiesų yra – Dievuje laisvomis būtybėmis. Jau laikas, kad kas nors pademonstruotų, jog įmanoma būti saule, šviečiančia iš savęs, užuot ieškojus kokio nors pripažinimo iš pasaulio, užuot manius, kad jiems reikia kažko iš pasaulio, kad galėtų šviesti savo šviesą.

Iš tiesų yra daug žmonių šioje Žemėje, kuriems reikia kažko iš pasaulio, idant galėtų šviesti šviesą, nes jie neturi savo šviesos. Jie yra tarsi tuščias kiautas. Ir daugelis taip vadinamų pasaulio didžiųjų ir galingųjų, daugelis politikų, verslininkų ir netgi daugelis menininkų ir mąstytojų, tų, kuriuos visuomenė pripažįsta kaip įžymybes, daugelis šių žmonių neturi savo šviesos. Tačiau jie išmoko meno, kurio juos išmokė melų tėvas ir jo pakalikai, kaip būti veidrodžiu, atspindinčiu šviesą atgal tiems, kurie jais seka.

Matote, yra daug žmonių Žemėje, kurie iš tiesų yra Dievo sūnūs ir dukterys, atėję į įsikūnijimą išlaisvinti šią planetą. Ir jie giliai savo esybėje žino, kaip yra svarbu paklusti aukštesniajai valiai. Tai iš tiesų yra aukštesnioji Dievo valia, aukštesnioji jų pačių AŠ ESU Esaties valia, aukštesnioji jų pačių esybės vyriškojo aspekto valia, kuriai Sąmoningasis AŠ turi paklusti ir turi būti harmonijoje su ja, kad galėtų jaustis pilnatvėje ir galėtų išpildyti savo atėjimo į šį pasaulį tikslą.

Tačiau, kai Sąmoningasis AŠ pamiršta, kodėl jis čia, pamiršta savo buvimo priežastį, savo dangiškąjį planą, ir pamiršta net ir žinojimą, kad yra dvasinė būtybė, tuomet šis aš nebežino, ką reiškia tikrasis paklusnumas. Jis žino turįs paklusti kažkam aukštesniam, tačiau nežino, kas tai yra. Ir tuomet jis turi polinkį ieškoti kokio nors vado šiame pasaulyje, kuriuo galėtų sekti. Ir netikri vadai žino tai, ir jie iškelia save ir apsiskelbia turintys kažkokią valdžią, arba kažkokį sugebėjimą, ir skelbia visiems apie savo svarbumą, o tuomet Dievo sūnūs ir dukterys, kurie priima šio asmens apsiskelbtą svarbumą, siunčia šiam asmeniui savo šviesą. O tuomet šis asmuo naudojasi ta šviesa, kad atspindėtų ją pasauliui ir palaikytų savo paties susikurtą svarbumo įspūdį.

Ir matėte tai tiek daug kartų, matote tai vykstant vėl ir vėl su šiais svarbiais žmonėmis, taip vadinamais svarbiais šio pasaulio žmonėmis. Ir šiuos žmones galite rasti visur, net ir dvasinėse organizacijose, kuriose jie išsikelia save vadais, norėdami, kad visi šlovintų jų ego, o ne AŠ ESU Esatį, Dievą už AŠ ESU Esaties.

Bet, iš tiesų, Dievui nereikalingas garbinimas, kaip paaiškino Jėzus. Tačiau Dievas leidžia žmonėms jį garbinti, nes Dievas neturi ego ir todėl nepiktnaudžiaus jo garbinimui siunčiama šviesa. Ir, garbindami Dievą, žmonės bent jau negarbina stabo Žemėje, ir tai yra geriau nei garbinti netikrą stabą čia apačioje. Ir tuomet yra vilties, kad žmonės transcenduos poreikį garbinti kažką už savo ribų ir suvoks, kaip Jėzus jums sakė, kad Dievo karalystė yra jumyse ir jums nieko nereikia iš šio pasaulio, kad jaustumėte pilnatvę, kad jaustumėtės puoselėjami.

Puoselėjimo Rožinis

Ir tai mane atveda prie šio sekančio paties nuostabiausio rožinio, kurį noriu jums perduoti. Ir, mano mylimieji, žinau, kad kiekvieną kartą perduodama jums rožinį sakau, jog tai yra pats svarbiausias ir aukščiausias iki šiol perduotas rožinis. Tačiau turite suprasti, kad, kai perduodame naują rožinį, šis rožinis gimsta iš mūsų pačių esybės ir tai iš tiesų yra aukštesnis rožinis, nei galėjo būti perduotas anksčiau, nes ankstesni rožiniai pakylėjo kolektyvinę sąmonę į aukštesnį lygį. Ir todėl šio Stebuklingo Puoselėjimo Rožinio nebūtumėme galėję perduoti net ir prieš du mėnesius.

Matote, jeigu Dievo Valios vigilė ir Išminties Rožinio vigilė nebūtų padėjusios pamatų, būtų buvę beprasmiška perduoti šį rožinį, nes kolektyvinė sąmonė tam nebūtų buvusi pasirengusi, ir jūsų individuali sąmonė tam nebūtų buvusi pasirengusi. Ir todėl tai būtų tas pats kas mėtyti perlus kiaulėms, nors aš ir nelaikau nė vieno iš jūsų kiaule. Visgi per šiuos pastaruosius mėnesius mes praskynėme taką, atvedusį mus prie momento, kuomet dabar galime imtis esminės problemos santykiuose tarp Dievo ir žmogaus. Ir šis esminis dalykas iš tiesų yra, kaip Jėzus sakė, kad Tėvui yra malonu dovanoti jums savo karalystę.

Gaukite karalystę nemirdami

Ir tai nereiškia, kaip tiki daugelis žmonių, kad, kai mirsite, jūsų siela pakils į dangų ir tuomet paveldėsite karalystę. Ne, tai reiškia, kad Dievas nori jums duoti karalystę jau čia, Žemėje, nes jis nori paversti Žemės planetą savo karalyste, kurioje nebūtų tamsos, blogio, melo, iliuzijų, kančių, skausmo, ir kurioje žmonės nejaustų, jog jais niekas nesirūpina. Matote, ši tiesa buvo slepiama daugybę tūkstantmečių, nes šio pasaulio princas ir jo pakalikai labai stengėsi ją nuslėpti, ir jie sunaikino visus mokymus, ar bent jau mėgino sunaikinti visus mokymus, kalbėjusius apie šią tiesą, ir nužudė visus pranašus, skelbusius šią tiesą.

Matote, Žemės planetą jie nori pasilikti sau. Jie nori išguiti Dievą iš šios Žemės, iš šio materialaus pasaulio. Jie nori, kad tai būtų vieta, kurioje Dievo nebūtų. Ir kaip jie tai gali pasiekti? Pasiekti jie tai tegali klasta priversdami Dievo sūnus ir dukteris patikėti, kad Dievo karalystė Žemėje yra neįmanoma, ir kad Dievo karalystė gali egzistuoti tiktai danguje. Todėl paveldėti Dievo karalystę jie galės tik palikę šią planetą.

Ir jie netgi pasinaudojo nuostabiu Jėzaus duotu pavyzdžiu, apraizgydami jį subtiliais melais, vaizduojančiais, kad Jėzus privalėjo mirti ant kryžiaus ir tik po savo mirties jis buvo prikeltas, ir todėl ir jūs tik po savo mirties galėsite paveldėti Dievo karalystę. Ak, mano mylimieji, net ir tarp Naujojo Amžiaus mokymų yra tokių, kurie antrina šiam požiūriui, skleisdami tikėjimą, kad gyvenimo tikslas yra užsitarnauti pakylėjimą ir kad pakylėjimą patirsite tiktai po savo fizinio kūno mirties. Bet matote, tai yra piktnaudžiavimas mūsų duotais mokymais. Nes, iš tiesų, gyvenimo tikslas yra pakilti, tačiau pakylėjimas reiškia pakilimą į aukštesnę sąmonės būseną. O pakilti į aukštesnę sąmonės būseną galite dar tebebūdami čia Žemėje, dar tebebūdami fiziniame kūne.

Pakilti galėsite suvokę, kad Dievo karalystė yra jumyse. Ji jau yra jumyse. Galite paveldėti karalystę dar tebebūdami čia Žemėje. Neprivalote nueiti į kažkokį fizinį dangų, kaip jį vaizduoja kai kurios religijos. Neprivalote niekur eiti, nes yra tik vienintelė vieta, kurioje galite paveldėti dangaus karalystę, ir ši vieta yra čia. Ir tėra tik vienas laikas, kuomet galite paveldėti dangaus karalystę, ir šis laikas yra dabar.

Laiko ir erdvės iliuzija

Matote, norėdami paveldėti dangaus karalystę, turite transcenduoti iliuziją, kad esate atskirti nuo karalystės, o ši iliuzija yra paremta dviem koordinatėmis, kurias žmonės vadina laiku ir erdve. Iliuzija, kad, jeigu esate čia, negalite būti visur, ir kad, jeigu esate šiame konkrečiame momente, negalite būti amžinajame dabar. Tai yra iliuzija, sukurta iš atskirties nuo visos gyvybės šaltinio sąmonės. Tai yra iliuzija, kurią sukūrė Liuciferis ir visi kurie juo sekė. Tai yra iliuzija, kurią jie iš visų jėgų stengėsi primesti Žemės žmonėms, ir iš kurios jie iš visų jėgų stengsis jūsų nepaleisti.

Bet mano mylimos širdys, jie nesugebės išlaikyti žmonijos protų šios iliuzijos gniaužtuose. Nes grandinės jau buvo nutrauktos. Ir, kai vis daugiau ir daugiau žmonių sudaužys šią iliuziją ir nusimes grandines, teigiančias, kad jūs esate apriboti laike ir erdvėje – kad laikas ir erdvė skiria jus nuo Dievo karalystės ir neleidžia jums paveldėti šios karalystės – štai tuomet takas kolektyvinėje sąmonėje ims plėstis, ir vis daugiau ir daugiau žmonių sugebės jį atrasti ir juo eiti. Tad mes, kurie esame už laiko ir erdvės ribų, mes sukūrėme planą, kaip padėti tiems iš jūsų, kurie vis dar tebemanote, jog esate įstrigę laike ir erdvėje, transcenduoti šią paskutinę iliuziją, kuri iš tiesų yra mirties iliuzija. Ne tiek iliuzija, kad mirtis yra pabaiga, bet iliuzija, kad amžinasis gyvenimas ir Dievo karalystė neprasideda tol, kol nesulaukiate mirties, kol nesate palikę šio pasaulio.

Iliuzija, kurios atėjome sugriauti, yra iliuzija, kad negalite paveldėti savo Tėvo karalystės, kol tebesate fiziniame kūne Žemės planetoje. Ši iliuzija sako, kad, nors Tėvui ir malonu dovanoti jums savo karalystę, negalite šios karalystės turėti Žemėje, nes Žemė negali atspindėti Dievo tobulumo. Ak, koks tai melas. Koks tai yra melas. Koks tai yra absurdiškas melas. Ir vieną dieną jūs iš tiesų pamatysite, kaip tai yra absurdiška ir juoksitės kartu su manimi. Juoksitės iš velnio, kol jis neištvėręs pabėgs ir paliks Žemės planetą, ir ims ieškotis kitos vietos, kurioje galėtų rodyti savo triukus silpnesniems protams.

Priimkite Dievo rūpinimąsi jumis

Ko jums prireiks, kad, dar tebebūdami čia fiziniame kūne, galėtumėte patikėti, jog Tėvui yra malonu dovanoti jums savo karalystę, ir galėtumėte priimti šią gausingo gyvenimo karalystę, priimti, kad jūsų siela yra tobulai rūpinamasi?

Puikiai suprantu, kad, kai žvelgiate į šią planetą, matote daugybę kenčiančių žmonių, matote daugybę žmonių, kurie patiria skausmą, kurie neturi užtektinai pavalgyti, kurie gyvena visiškame skurde ir, rodos, visiškai beviltiškoje situacijoje, kurioje neturi jokių galimybių pagerinti savo padėtį. Matote tiek daug skausmo ir kančių, tiek daug nesirūpinimo. Matote daugybę žmonių, kurie mano, kad Dievas jais nesirūpina ir kuriems pažadas, kad Dievas duos jiems savo karalystę, netgi gali pasirodyti kaip papildomas įžeidimas jų kančioms.

Ir visgi visa tai tėra iliuzija. Tai yra labai atkakli iliuzija daugeliui žmonių. Ir žinau, jog kai kuriems iš jūsų gyvenimas buvo labai sunkus, tačiau taip pat žinau, kad per šias praėjusias 33 dienas kai kurie iš jūsų atkūrėte ryšį su savo dangiškuoju planu, kurį Sąmoningasis AŠ susikūrė prieš ateidamas į įsikūnijimą. Jūs atkūrėte ryšį su savo AŠ ESU Esaties aukštesniąja valia, su aukštesniais savo Sąmoningojo AŠ troškimais. Ir žinote, kad tai, ką patyrėte, buvo kažkas, ką jūs pasirinkote patirti, kad galėtumėte parodyti kitiems žmonėms, jog įmanoma virš viso to pakilti.

Tad kur gi yra raktas, kuriuo pasinaudoję galėtumėte pradėti kelionę, per kurią pakiltumėte virš savo dabartinės situacijos, virš savo dabartinių sunkumų? Kur gi yra raktas, kuriuo pasinaudoję, galėtumėte pradėti procesą, kuris padėtų jums iki galo priimti jūsų Tėvo karalystę dar jums tebesant čia, šioje Žemėje? Šį raktą mylimas Jėzus davė šiam pasiuntiniui, kai ruošė jį pasiuntinystės tarnystei. Jis jam pasakė vieną labai svarbų sakinį:

„Jeigu tu to neturi, tau to ir nereikia.“

Tai yra pradinis taškas kelionėje, kuri gali jus atvesti nuo taško, kuriame esate dabar, kad ir kur tai bebūtų, iki to momento, kuomet galėsite iki galo priimti savo dangiškąjį paveldėjimą. Kad ir kokia sunki bebūtų jūsų situacija, ji gali pasitarnauti kaip tramplinas, kaip atspirties taškas pakilti aukštyn savo sąmonėje ir transcenduoti kažkokį žmogišką apribojimą. Ir šis kažkurio jūsų dabartinės situacijos aspekto transcendavimas yra raktas paveldėti jūsų Tėvo karalystę. Jėzus tai paaiškino kitame teiginyje:

„Jo šeimininkas atsakė: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą! „ (Mato 25,21)

Matote, nesvarbu, kokia bebūtų jūsų dabartinė situacija, nesvarbu, kokia sunki ji beatrodytų, nesvarbu, kokia sunki ji bebūtų, jūs pasirinkote šią situaciją, kad galėtumėte pademonstruoti kitiems, jog yra įmanoma patirti didelius sunkumus ir vis tiek virš viso to pakilti, ir pakilti aukščiau, ir pasinaudoti šia išorine situacija savo sąmonei kelti ir priartėti prie savo Tėvo karalystės paveldėjimo. Tai yra pamoka, kurios moko visa persmelkianti išmintis, persmelkianti bet kokius sunkumus, su kuriais susiduriate, ir padedanti Sąmoningajam AŠ suvokti, kad yra šis tas daugiau, kad yra išeitis, kad įmanoma pakilti aukščiau.

Vis dėlto, kaip mylimas Jėzus taip pat paaiškino savo mokyme apie gydymą, negalite atiduoti to, kas nėra pilnai jūsų. Raktas į transcendenciją yra iš pradžių priimti savo situaciją tokią, kokia ji yra dabar, priimti, kad jūs ją pasirinkote, kad ji yra jūsų pasirinkimų rezultatas. Tai galėjo būti netobuli pasirinkimai, kuriuos padarėte praeityje, tuo būdu susikurdami karmą, su kuria dabar susiduriate, tačiau netgi dar labiau tikėtina, kad dalis jų taip pat buvo pasirinkimai, kuriuos padarėte kurdamiesi savo dangiškąjį planą ir savo tikslą, kuriuo norėjote pademonstruoti kelią, kaip įveikti žmogiškus apribojimus šiame amžiuje.

Ir vis dėlto, kaip paaiškino Jėzus, kartais, kai ateinate į įsikūnijimą, jus taip prislegia jūsų situacijos sunkumas, kad pamirštate šį aukštesnį tikslą, ir todėl nenorite priimti to ar ano savo išorinės situacijos aspekto, ar tai būtų liga ar koks nors kitas jūsų situacijos aspektas. Ir todėl nesąmoningai arba sąmoningai stumiate tai šalin nuo savęs. Stengiatės to išvengti. Stengiatės tai ignoruoti. Stengiatės įvairiais būdais nuo to pabėgti, stengdamiesi atsikratyti nuosavybės teisių į šią situaciją.

O tai reiškia, kad nesate ištikimi mažuose dalykuose, nes užkasėte savo talentus į žemę. Užkasėte kad ir kokius talentus jums Dievas būtų davęs. Ir prisiminkite Jėzaus palyginimą apie talentus, ir kaip vienam tarnui buvo duota dešimt talentų, o kitam buvo duoti du talentai. Tad net jeigu ir manote, kad gyvenimas jums išmetė blogas kortas, tai vis tiek yra jūsų praeityje padarytų pasirinkimų rezultatas ir tai vis tiek yra pamatas jūsų transcendencijai, jūsų kopimui aukščiau. Ir raktas yra priimti savo dabartinę situaciją, priimti, kad ji yra jūsų nuosavybė, priimti, kad ji yra jūsų praeityje padarytų pasirinkimų rezultatas. Ir todėl, kai atskleisite šiuos pasirinkimus ir pakeisite juos geresniais pasirinkimais, galėsite transcenduoti savo dabartinę situaciją ir savo dabartinę sąmonės būseną.

Tiek daug žmonių visą savo gyvenimą nugyvena galvodami, kad, „jeigu tik aš turėčiau tą arba aną, tuomet galėčiau būti laimingas ir galėčiau įvykdyti savo misiją.“ Tačiau, kaip paaiškino Jėzus, jūs neprogresuosite, kol nepripažinsite, kad šiuo metu turite viską, ko jums reikia. Galbūt neturite visko, ko reikia, kad išpildytumėte savo aukščiausius troškimus, tačiau iš tiesų turite viską, ko jums reikia, kad galėtumėte transcenduoti savo dabartinę situaciją, savo dabartinės sąmonės lygį. O kai iš tiesų jį transcenduosite, kai įrodysite buvę ištikimi mažuose dalykuose, kurie jums buvo duoti, tuomet Dievas galės padauginti jūsų talentus ir duoti jums daugiau.

Ir toliau jums tęsiant šį procesą, naudojantis tuo, ką turite, kad žengtumėte sekantį žingsnį kelyje, Dievas padaugins tai, ką turite. Ir kai pilnai atkursite ryšį su savo dangiškuoju planu, visa visata džiūgaus galėdama padėti jums įvykdyti šį planą, ir todėl jūs turėsite viską, ko jums reikės. Nes pažadas, kad Dievas jums atlygins, yra ne tik pažadas, tai yra dieviškasis įstatymas, kuris yra toks pat neišvengiamas, kaip ir gravitacijos dėsnis atrodo neišvengiamas daugumai žmonių.

Keturių žemesniųjų kūnų įvaldymas

Ir vis dėlto, koks gi yra raktas į kopimo aukštyn procesą? Tai turi prasidėti nuo savo situacijos priėmimo, nuo suvokimo, kad tai yra jūsų situacija. O kai jau priimate, kad ši situacija priklauso jums, galite sakyti: „Aš priimu šią situaciją kaip savo praeityje padarytų pasirinkimų rezultatą. Ir, priimdamas ją, taip pat skelbiu, jog žinau, kad, kai pakeisiu šiuos pasirinkimus, kai pakeisiu savo praeityje padarytus pasirinkimus geresniais pasirinkimais, tuomet mano situacija pasikeis.“

O tuomet galite sutelkti savo dėmesį į savo sąmonės keitimo procesą ir į geresnių pasirinkimų darymą, užuot koncentravęsi į išorinę situaciją ir į jos neteisingumą, kas tik padeda išlaikyti jus įstrigusius žemesnėje sąmonės būsenoje, jaustis auka, jaustis suparalyžiuotu ir nesugebančiu nieko padaryti, kad pakeistumėte savo situaciją.

O kai įveikiate buvimo auka jausmą, paralyžiaus jausmą, tuomet galite pradėti atkūrinėti ryšį su savo aukštesniąja esybe. Ir pirmasis žingsnis šiame procese yra suvokti, kad egzistuoja valia, kuri yra didesnė už išorinę ego valią ir išorinę šio pasaulio jėgų valią, net ir žmonių, esančių aplink jus, valią. Ir ši valia yra jūsų AŠ ESU Esaties valia, kuri yra Dievo valia, individualizuota jums. Ir būtent tą mes turėjome padaryti Dievo Valios rožinio vigilėje. Jūs atkūrėte harmoniją su aukštesniąja valia. O atkūrę harmoniją su aukštesniąja valia, išvalėte savo eterinį kūną. Ir, kaip paaiškino Jėzus, jūs turite keturis kūnus ir aukščiausias iš šių žemesniųjų kūnų yra eterinis kūnas, kuriame yra saugomas jūsų tapatumo jausmas.

Atkurdami ryšį su tiesa, kad esate dvasinė būtybė, nesvarbu, kad ir kokie mirtingi ir žmogiški sau beatrodytumėte, jūs žengėte pirmąjį žingsnį kelyje į Dievo karalystės paveldėjimą. Nes iš tiesų, Dievo karalystė negali ateiti iš apačios, ji privalo ateiti iš Aukščiau – iš aukštesnių vibracijų. Visi geri dalykai yra iš Aukščiau, ir, kaip paaiškino Jėzus, visi geri dalykai turi pirma praeiti keturis materialaus pasaulio lygmenis, būtent dėl to jūs pradedate nuo viršaus. Negalite paveldėti Dievo karalystės pradėdami nuo apačios ir stengdamiesi prasiskinti kelią į viršų. Turite pradėti nuo viršaus ir leisti Dievo šviesai leistis, nes būtent ši šviesa jus transformuos, o ne žemesnioji valia, ne žemesniosios šio pasaulio energijos.

Sekantis žingsnis yra eiti į sekantį kūną, į mentalinį kūną ir išvalyti šį mentalinį kūną nuo iliuzijų, ego iliuzijų ir antikristo iliuzijų. Ir būtent tą jūs darėte Visa Persmelkiančios Išminties rožinyje. Po to seka trečiasis žingsnis – emocinio kūno išvalymas, ir būtent emocinis kūnas leidžia jums jaustis, kad jumis yra rūpinamasi, arba verčia jus jaustis, kad kažko neturite, kad esate įstrigę skurde, apribojimuose, kančioje ir skausmuose. Jis gali jus versti jaustis, kad gyvenimas su jumis elgiasi nesąžiningai, kad Dievas su jumis elgiasi neteisingai, neduodamas jums gausingo gyvenimo, o duodamas jį kitiems.

Tai yra Kaino sąmonė, kurioje būdami pavydite tiems, kurie turi daugiau šiame pasaulyje, nors daugelis tų, kurie turi daugiausia šiame pasaulyje, labai mažai ką teturi dvasiniame pasaulyje, ir todėl jie iš tiesų neturi nieko vertingo. Jie neturi turtų, sukrautų danguje, nes pasirinko pasiimti savo atlygį Žemėje.

Matote, mano mylimieji, emocijos yra kaip vanduo, ir žinote, kaip lengvai vanduo vandenyne sukyla į chaotiškas bangas. Lygiai taip pat yra ir su emociniu žmogaus kūnu. Norint harmonizuoti emocinį kūną su Dievo realybe, jis turi paklusti mentaliniam kūnui, o ypač Kristaus protui, kuris yra sutelktas mentaliniame kūne. Į emocinį kūną galite žiūrėti kaip į vaiką, o jūs esate tėvai, ir per mentalinį kūną, per aukštesnįjį Kristaus proto protavimą, galite duoti vaikui suprasti, kad jo elgesys neturi peržengti tam tikrų ribų, jeigu nori būti apdovanotas. O jeigu jis šias ribas peržengs, bus nubaustas ir atlygio negaus.

Kaip pajausti, kad jumis rūpinimąsi

Būtent dėl to matysite, kad naujasis puoselėjimo rožinis kalba emociniam kūnui, kalba emociniam sielos aspektui, tarsi vaikui. Ir jis paaiškina vaikui, kas nutiko ir kodėl vaikas jaučia trūkumą, ir kodėl vaikas negali gauti savo atlygio, kol neatkurs ryšio su realybe, kaip šį atlygį galima gauti.

Šis rožinis yra labai gilus. Ir jį kalbėdami pajusite ne tik didelį poveikį savo emocijoms, bet taip pat pajusite poveikį emociniam žmonijos kūnui, ir šis poveikis bus su niekuo nesulyginamas žinomoje istorijoje. Iš tiesų pamatysite visuotines emocijas rimstant. Tačiau taip pat pamatysite, kad kai kurie žmonės pakils ir pradės reikšti pačias nebrandžiausias ir vaikiškiausias emocijas.

Netgi matysite kai kuriuos galingiausius žmones Žemėje išliejant vaikiškas ir nebrandžias emocijas pasaulinėje scenoje. Ir jie iš tiesų gali sukelti laikinas kančias, tačiau net ir tai yra dalis plano padėti vis didesniam skaičiui žmonių pamatyti kolektyvinės sąmonės ir kolektyvinių emocijų nebrandumą ir disfunkcionalumą, idant jie galėtų sakyti: „Tai daugiau negali tęstis. Turime sudrausminti šitą neklaužadą vaiką. Jau gana, nebetoleruosime daugiau šitokio elgesio.“

Tikėjimas, žinojimas ir malda

Norėčiau pakalbėti su jumis tema, kuri yra labai svarbi, norint priimti Dievo rūpinimąsi jumis. Visi jūs girdėjote apie tikėjimo koncepciją, kaip ją skelbia daugelis religijų, bet ypač tradicinės krikščionių religijos. Visi skaitėte Biblijoje, kad tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome (Laiškas žydams 11,1). Tačiau matote, net ir ši konkreti citata iš Biblijos iš tiesų yra tikrojo Kristaus mokymo iškraipymas.

Jėzus nemokė, kad tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės. Jis mokė, kad žinojimas užtikrina tai, ko viliamės. O sakydamas žinojimas, jis neturėjo omenyje išorinių, intelektualinių žinių. Jis turėjo omenyje vidinį žinojimą, gnosis [gr. žinojimas], tikrąjį vidinį gnosis, kuomet pažįstantysis tampa viena su tuo, kas pažįstama. Jėzus nemokė, kad turėtumėte melstis išoriniam Dievui ir tuomet tiesiog tikėti, kad atsakymas ateis. O jeigu į jūsų maldą nėra atsakoma, tuomet tiesiog turėtumėte nesiliauti tikėti, tarsi tie, kurie nesiliaus tikėti galiausiai bus išganyti.

Jėzus mokė ir demonstravo, kad jūs iškviečiate Dievo pagalbą iš vidaus ir darote tai su absoliučiu vidiniu žinojimu, kad, kai prašysite, tai TIKRAI ir gausite. Tad, jeigu jūsų malda lieka neatsakyta, galite samprotauti, kad neturėjote tikro vidinio žinojimo. Galbūt turėjote tikėjimą, tačiau dar neturėjote pilno žinojimo, kuris yra aukščiausias tikėjimo aspektas. Tad užuot nesiliovę tikėti, galite eiti dirbti su savimi, šalindami blokus, kurie kliudo jums pasiekti vidinį žinojimą – absoliutų tikrumą – ateinantį iš vienovės su savuoju Kristaus AŠ. Matote, daugelis krikščionių visiškai neteisingai suprato Jėzaus mokymą apie tikėjimą, ir vietoj jo tikrojo mokymo priėmė antikristo mokymą, kuris laiko juos įstrigusius išoriniame tikėjime, blokuojančiame jų vidinį žinojimą, tikrąjį Gnosis.

Tai yra pati svarbiausia mintis, kurią turite suvokti, jeigu norite paveldėti savo Tėvo karalystę. Matote, daugumai religingų žmonių buvo įdiegtas absoliučiai neteisingas mokymas apie maldą, apie tai kaip iškviesti kažką iš Aukščiau, apie tai kaip iškviesti Dievo pagalbą savo gyvenime. Jie buvo mokomi žaltiško melo, gimusio iš antikristo proto, kad maldos tikslas yra iššaukti stebuklą. Ir kartais stebuklas įvyksta, tačiau dažniausiai neįvyksta. Ir nėra būdo žinoti, kada tai įvyks, o kada neįvyks, nes visa tai yra paslaptis ir visa tai nusprendžia Dievas. Bet matote, tai yra absoliučiai klaidingas tikėjimas, nes Dievas nesėdi Danguje ir nepriiminėja atsitiktinių sprendimų vienam žmogui duoti stebuklą, o kitam stebuklo neduoti.

Tėvui malonu dovanoti jums savo karalystę. Tėvui malonu dovanoti savo karalystę visiems savo vaikams. Tačiau, kad galėtumėte paveldėti šią karalystę, turite atkurti ryšį su Dievo realybe. O to negalite padaryti per išorines žinias, per intelekto žinias, per išorinį tikėjimą ar aklą kokio nors ritualo kartojimą. Tai pasiekti galite tiktai eidami vidun. Galite tai pasiekti tik per gnosis, kuomet transcenduojate tikėjimą ir pasiekiate vidinį žinojimą, kad, kai iškviesite Dievo pagalbą, kai iškviesite Dievo Esatį savo gyvenime, jūsų prašymas PRIVALĖS būti išpildytas. Prašykite ir gausite. Nes iš tiesų, jūsų Tėvui malonu jums duoti savo karalystę. „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta“ (Mato 7,7).

Bet matote, yra du dalykai, kuriuos jums reikia žinoti. Pirmiausia, jums reikia žinoti, kad, kai prašote, jūsų troškimas negali kilti iš žemesniojo ego troškimo arba troškimų, kuriuos jums primetė jūsų kultūra ir šio pasaulio jėgos. Šie žemesnieji troškimai yra sukoncentruoti į save ir nepaiso visumos. Ir būtent dėl to, kad Dievas nori, jog VISI jo vaikai paveldėtų karalystę, jis negali atsakyti į maldą, kuria vienas žmogus siekia gausos sau, atimdamas iš kitų. Todėl, kai meldžiatės iš savanaudiško troškimo, sukuriate priešingą jėgą, kuri priešinasi jūsų troškimo išpildymui. Tam tikra prasme, visa visata priešinsis jūsų troškimo išpildymui. O jeigu sieksite kažką paimti jėga, jūsų sukurta priešinga jėga paims iš jūsų tai, ką siekiate turėti. Kaip sakė Jėzus: „Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi“ (Mato 25,29).

Kiekvienam, kas turi meilės ir gerbia visumą, bus duota ir jis arba ji turės su perteklium. Tačiau iš to, kuris meilės neturi, iš jo viską atims priešinga jėga, kurią jis pats susikūrė, mėgindamas patenkinti savo egocentriškus troškimus. Tad norėdami iš tiesų tinkamai paprašyti, turite harmonizuoti savo troškimus, savo troškimų kūną su aukštesniaisiais Sąmoningojo AŠ troškimais, kurie yra jūsų dangiškojo plano dalis, ir su aukštesniąja jūsų AŠ ESU Esaties valia, kuri yra vienovėje su Dievo valia jūsų gyvybės srautui.

O kai būsite šioje harmonijos būsenoje, tuomet į kiekvieną jūsų maldą bus atsakyta, nes visa visata džiaugsis galėdama padėti jums vykdyti savo dangiškąjį planą. Taip yra dėl to, kad jūsų asmeninis dangiškasis planas yra harmonijoje su aukštesniuoju Dievo planu, ir todėl tai, kas yra geriausia jums, taip pat yra geriausia ir visai Dievo kūrinijai.

Niekada neabejokite procesu

Taip pat turite suprasti, kad atsakymas į jūsų maldą turi pereiti procesą, per kurį tyra dvasinės karalijos energija yra žeminama savo vibracijose, kol galiausiai pasireiškia kaip energija, iš kurios yra sukurta materiali karalija. Dievas iš karto atsako į jūsų tikrąjį troškimą. Tačiau, kad šis atsakas galėtų fiziškai įsikūnyti jūsų gyvenime, jis turi pereiti per keturis materialaus pasaulio lygmenis. O jeigu turite blokus, jeigu turite neteisingus įsitikinimus arba neištirpdytą substanciją bet kuriame iš šių lygmenų, tuomet atsakas į jūsų maldą gali būti užblokuotas bet kuriame iš šių lygmenų. Ir todėl tam gali prireikti laiko. Todėl jūsų prašymo įkūnijimas fiziniame lygmenyje gali užtrukti.

Ir kuo daugiau blokų turite savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, tuo ilgiau visa tai užtruks. Ir taip iš tiesų yra kuriamas laikas, kuomet delsos trukmė rodo atstumą tarp to, kur šiuo metu esate savo sąmonėje ir kur būtumėte, jeigu turėtumėte pilną Kristaus sąmonę. Tad, jeigu norite paskubinti Dievo atsakymą į savo maldą, turite įveikti šį atstumo jausmą, šį atstumą savo sąmonėje, tačiau to neįmanoma pasiekti vienu žingsniu. Visgi galėsite tai pasiekti, jeigu būsite ištikimi mažuose dalykuose, kuriuos šiuo metu turite.

O kad galėtumėte būti ištikimi, turite žinoti, kad, kai esate pasirengę atsiduoti aukštesniajai valiai ir aukštesniesiems savo Sąmoningojo AŠ ir AŠ ESU Esaties troškimams, į jūsų prašymą bus TIKRAI atsakyta. O jeigu atsakymo nėra, niekada neturėtumėte leisti sau nuslysti į abejones arba pradėti kaltinti Dievą, kad jis neatsakė į jūsų maldą. Vietoj to, turėtumėte samprotauti šitaip: „Jeigu į mano maldą, į mano invokaciją, nebuvo iš karto atsakyta, tam visada egzistuoja priežastis. Viena iš galimybių yra tai, kad mano malda neatitinka mano Sąmoningojo AŠ aukštesniųjų troškimų, mano dangiškojo plano ir mano AŠ ESU Esaties aukštesniosios valios. Todėl turiu iš naujo peržiūrėti savo maldą, iš naujo peržiūrėti savo sąmonę ir turiu būti pasirengęs pakilti aukščiau. Arba gali būti, kad atsakymas buvo duotas, bet jis dar nepasiekė fizinio lygmens, nes turiu pernelyg daug blokų, kurie šį atsakymą lėtina arba jį užlaiko. Ir todėl toliau tęsdamas darbą su savimi, toliau šalindamas šiuos blokus, atrasdamas defektus savo psichikoje ir transformuodamas negatyvią energiją, kuri blokuoja Dievo šviesos nusileidimą, žinosiu, kad atsakymas yra pakeliui.“

Jeigu prašysite tyru protu ir širdimi, IŠ TIESŲ gausite. Ir tai yra raktas į jūsų Tėvo karalystės paveldėjimą; turite įveikti abejones, kurias šio pasaulio princas daugybę amžių sėjo tarp žmonių. Turite įveikti šias abejones ir turite pakeisti jas, ne tikėjimu, kaip jus mokino tradicinės religijos, nes tikėjimas be darbų yra miręs. O šie darbai nebūtinai reiškia išorinius darbus, jie reiškia vidinius jūsų žinojimo darbus, jūsų pasirengimą atkurti vienovę su savo vidine esybe, su savo Sąmoningojo AŠ aukštesniaisiais troškimais, su savo AŠ ESU Esaties valia.

Ir tuomet ne tik tikėsite, bet ir žinosite, kad prašymas reikalauja atsakymo ir atsakymas bus duotas. Žinosite tai, nes suprasite, kad Tėvui malonu dovanoti jums savo karalystę, ir todėl turėti Dievo gausą yra natūralus dalykas. Todėl, jeigu neturite šios gausos, žinote, kad kažkas blokuoja jos įsikūnijimą fizinėje karalijoje. O kai pašalinsite šiuos blokus, ši gausa natūraliai ir neišvengiamai nusileis ant jūsų. Tad, jeigu atsakymo iš karto negaunate, žinote, kad turite save pakeisti ir tuomet, kai atkursite ryšį su tuo, kas iš tiesų esate Dievuje, atsakymas įsikūnys ir patirsite, kad jumis iš tiesų yra rūpinamasi.

Tačiau darbai taip pat yra žinojimas, kad šiame pasaulyje jūs esate ne tam, kad kauptumėte turtus ar pasinertumėte į šio pasaulio malonumus. Esate čia tam, kad transcenduotumėte. Esate čia tam, kad įvykdytumėte savo dangiškąjį planą, kurio tikslas yra pademonstruoti, visiems žmonėms, jog yra įmanoma įveikti žmogiškus apribojimus ir sąlygas.

Kodėl valdžios elitas nori išlaikyti nepritekliaus iliuziją

Turite pakilti aukščiau išorinių troškimų, netikrų troškimų, kuriuos į jūsų protą įdiegė vartotojiška kultūra, norinti priversti jus manyti, kad negalėsite būti pilnatvėje, kol neturėsite to ar ano niekučio, kurį jie jums siūlo nusipirkti už tam tikrą kainą. Ir kas slypi už šios kultūros? Už jos slypi pati antikristo sąmonė, verčianti jus manyti, kad negalite būti pilnatvėje savyje, kad jums reikia kažko iš išorės, kad galėtumėte patirti pilnatvę. Ir todėl jie sako, kad Dievo karalystė yra jūsų išorėje ir kad turite pereiti per kažkokias jūsų išorėje esančias duris, kad patektumėte į šią karalystę. Ir tai yra visa šio pasaulio princo strategija; įtikinti jus, kad Dievo karalystė yra jūsų išorėje, kad turite praeiti pro duris, turite eiti per tą ar aną religiją, per tą ar aną tikėjimo sistemą, patirti tą ar aną malonumą, turėti tą ar aną daiktą. Mano Mylimieji, argi nematote, kad visas šis užmanymas turi vieną vienintelį tikslą – kontroliuoti jus!

Įtikėję šiuo melu, jūs automatiškai pradedate tikėti nepritekliaus melu, kad Dievo gausos nėra užtektinai visiems šiame pasaulyje. Ir todėl kai kurie žmonės yra turtingi, o kai kurie turi būti neturtingi. O skirtumas tarp jų yra tas, kad turtingieji buvo pasirengę jėga užgrobti, kontroliuoti ir kaupti tai, ką norėjo turėti. Jie atsiėmė savo atlygį čia Žemėje, užuot krovę sau turtus danguje. O galvodami, kad privalote įsigyti vieną aspektą, vieną daiktą, atsiskiriate nuo Dievo gausybės srauto, tekančio kaip galinga upė per visą Dievo kūriniją.

Ir vis dėlto, dėl laisvos valios, ši upė buvo nukreipta į šoną, ir todėl ji šiuo metu aplenkia Žemės planetą, tad daug žmonių gyvena nepritekliuje, kančiose ir skurde. Ir tai nėra Tėvo valia, nes jam malonu visiems savo vaikams dovanoti savo karalystę. Tačiau jūs turite laisvą valią atstumti šią karalystę, jeigu taip pasirinksite. Ir daugelis sielų Žemėje tą ir padarė, nes jos kažkodėl patikėjo iliuzija, kad jos nori patirti arba kad joms yra būtina patirti nepriteklius, kad jos nėra vertos gauti Dievo karalystės pilnatvę, arba kad neįmanoma visiems žmonėms patirti gausingą gyvenimą.

Mano mylimieji, didžioji šio melo dalis kyla iš fakto, kad Liuciferis ir tam tikros kitos būtybės danguje norėjo būti pripažintos aukštesnėmis ir viršesnėmis už kitas Dievo sukurtas būtybes. Visi, kas yra įstrigę antikristo mąstysenoje, nori išlaikyti nepritekliaus kultūrą Žemėje, kad galėtų turėti daugiau už plačiąją visuomenę ir todėl galėtų jaustis esantys aukščiau už šią visuomenę, galėtų jaustis esantys didesni ir svarbesni. Ir tai yra Tėvo plėtimosi jėgos, troškimo tapti daugiau, iškraipymas.

Matote, jie nemėgina tapti daugiau, jie mėgina apgaule jus priversti tapti mažesniais, kad atrodytų, jog jie turi daugiau, jog jie yra didesni. Tačiau iš tikrųjų, jie yra mažesni, nes neturi savyje meilės, neturi šviesos. Ir išlaikyti savo buvimo didesniais iliuziją jie tegali versdami jus gyventi skurde. Ir būtent dėl to valdžios elitas šioje Žemėje nenori, kad gausingas gyvenimas būtų įkūnytas šioje Žemėje. Jie nori išsiskirti kaip elitas, turintis daugiau už likusią visuomenės dalį.

Tai yra visiškai priešinga Dievo valiai, Dievo vizijai, pirminiam Dievo norui šiai planetai ir šiai visatai. Kad galėtumėte paveldėti savo Tėvo karalystę, pirmiausia turite įveikti gundymus, gundymus, kuriuos Jėzus patyrė, kuomet jį, išėjusį iš dykumos, gundė velnias. Ir atkreipkite dėmesį, kad vienoje iš šių pagundų velnias jam žadėjo, kad galės valdyti visas šio pasaulio karalystes, jeigu tik jis parkritęs pagarbins velnią.

Ir Žemėje yra žmonių, tų, kurie laiko save elitu, kurie gainiojasi šią svajonę, manydami, kad kažkokiu būdu galės valdyti, kontroliuoti ir turėti visas šio pasaulio karalystes, sekdami velniu – nors jie ir nemano sekantys velniu ir niekada neprisipažintų esantys velnio garbintojai. Jie mano, kad daro darbą, kurį jiems paskyrė Dievas, arba kad daro šį darbą, nes yra Jo mylimiausi sūnūs.

Perženkite laiko ir erdvės ribas

Atėjau pašaukti jus palikti šią iliuziją. Ir jeigu ištikimai kalbėsite šį Puoselėjimo Rožinį, iš tiesų dideliais žingsniais priartėsite prie šio tikslo. Žinau, kad daugeliui jūsų šis rožinis bus sunkus, nes jis paliečia pačią jūsų santykių su Dievu šerdį. Pajusite, kaip visos jūsų emociniame kūne laikomos emocijos, kurios priešinasi jūsų vienovei su Dievu, pakils ir mes iššūkį jūsų progresui kelyje. Ir jūsų ego bei šio pasaulio jėgos iš tiesų mėgins sugundyti jus palikti šį rožinį. Tačiau turiu jums pasakyti, kad tie iš jūsų, kurie būsite ištikimi mažuose dalykuose, kurie jums buvo duoti šiame rožinyje, iš tiesų transcenduosite, ir tuo būdu paveldėsite daugelį dalykų, kuriuos Dievas nori jums duoti.

Sakau jums: „Priimkite šią dovaną iš mano širdies, kuri kartu yra ir dovana iš mylimos Omegos širdies, aukščiausios Dangiškosios Motinos atstovės šiame formų pasaulyje. O kartu tai ir dovana iš mūsų mylimo Tėvo, Alfos, kuris yra aukščiausias Dangiškojo Tėvo atstovas.“ O taip, mano mylimieji, pusiausvyra yra raktas, ir šią pusiausvyrą galima pasiekti tik per vidinį žinojimą, apie kurį kalbėjau. Per šį vidinį žinojimą atkuriate ryšį su Sąmoningojo AŠ tikraisiais troškimais ir su savo AŠ ESU Esaties aukštesniąja valia, kuomet prarandate troškimą kaupti ir kontroliuoti Dangiškosios Motinos gausą, kaip ji šiuo metu yra išreikšta šiame pasaulyje. Ir todėl nebesiekiate dangaus paimti jėga, naudodami Tėvo jėgą, bet vietoj to, leidžiate Dievui duoti jums viską, ką esate pasirengę gauti. Ši vidinio žinojimo būsena yra malonės būsena. Jos negalima pasiekti intelektu ar emocijomis. Ją tegalima pasiekti atkuriant ryšį su savo AŠ ESU Esatimi per Kristaus protą, kuomet įsisąmoninate kas esate, kaip dvasinė būtybė. Ir tuomet jūsų mentalinis ir emocinis kūnas yra harmonijoje su jūsų aukštesniuoju tapatumu ir jūsų dangiškuoju planu, kuris yra šio tapatumo išraiška.

Matote, visi geri dalykai ateina iš Aukščiau, iš aukštesnių dvasinės karalijos vibracijų. Tačiau gauti juos galite eidami vidun, nes atminkite, Dievo karalystė yra jumyse. Todėl visas tikrasis puoselėjimas ateina iš vidaus, iš jūsų AŠ ESU Esaties saulės, šviečiančios per Sąmoningąjį AŠ ir išorinį protą. Niekada nepajausite tikrojo puoselėjimo, kurio ilgisi jūsų siela, kol manysite, kad raktas į pilnatvę yra gauti kažką už savo ribų. Tikrasis puoselėjimas, tikroji laimė, tikroji pilnatvė ateina iš jūsų sielos išbaigtumo, jūsų sielos vientisumo. O tai galėsite pasiekti tik tuomet, kai jūsų siela ir vėl sąmoningai užims savo vietą, kaip planeta, skriejanti aplink jūsų AŠ ESU Esaties saulę.

Taigi, kalbėjau su jumis ištisą valandą ir jūsų taurė jau perpildyta ir liejasi per kraštus. Palieku jus mąstyti apie šį mokymą, ir noriu paraginti jus dar ir dar kartą skaityti šį mokymą, nes jis darys savo darbą kartu su rožiniu ir afirmacijomis rožinyje, tirpdydamas blokus, neleidžiančius jums priimti Tėvo karalystės, kurią jis jums siūlo amžinajame dabar, amžinajame dabar, kurį pasiekti galima iš bet kurio taško erdvėje ir bet kurio taško laike. Nes iš tiesų, laikas ir erdvė yra didžiausia iliuzija. Sugriaukite ją! Transcenduokite ją! Pakilkite virš jos! Palikite ją! Imkite mano ranką ir aš išvesiu jus iš šios iliuzijos, iš šios laiko ir erdvės iliuzijos, kol nugalėsite paskutinį priešą, žmonių vadinamą mirtimi.

Dangiškojo Tėvo Alfos, Dangiškosios Motinos Omegos, Dangiškojo Sūnaus, Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios vardu, užsklendžiu jus dabar ir užsklendžiu jūsų keturis žemesniuosius kūnus, o ypač jūsų emocinį kūną. Ir sakau šiam emociniam kūnui: „Nutilk, nurimk, ir žinok, kad AŠ ESU manyje yra Dievas.“ Tai atlikta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels