Kas yra tikrasis gydymas (1 dalis)

TEMOS: Daugelis žmonių prisiėmė ligą kaip meilės aktą – Ligos, kurias sukelia kiti veiksniai – Padėkite kitiems pakilti virš tam tikros sąmonės būsenos – Kaip gelbėjamos sielos – Dieviškoji Motina nori, kad visi krikščionys išsilaisvintų nuo stabmeldiško Jėzaus garbinimo – Dievo Teismo įtvirtinimas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2005 metų kovo 27 d.

Mano Mylimos širdys, kaip norėčiau, kad galėtumėte pajusti mano džiaugsmą, kai įžengiu į Arkangelo Mykolo jėgos lauką, kad galėtumėte pajusti jo vibraciją, jo ryžtą ir jo atsidavimą Dievo Valiai. Aš esu Marija, jūsų Motina, ir atėjau, nes ir aš noriu padėkoti visiems tiems, kurie kalbėjote šiuos rožinius. Net jeigu rožinį kalbėjote tik kartą arba sukalbėjote tiktai dalį rožinio, turėtumėte leisti sau pajusti, jog prisidėjote prie pasiekimo, neregėto šioje planetoje jau 10 000 metų.

Ir iš tiesų, šie rožiniai, kuriuos perdaviau, yra tokie pat galingi kaip ir invokacijos, kuriomis naudojosi Atlantidos ir Lemūrijos dvasininkai ir dvasininkės.*

Ir todėl mes galėjome perduoti įrankius, kurie, nors ir nebūdami identiški anais laikais naudotiems įrankiams, turi tokią pat galią išlaisvinti Gyvąjį Žodį, kuris sudegins visą tamsą ir visus melus.

Daugelis žmonių prisiėmė ligą kaip meilės aktą

Atėjau šiandien jūsų paprašyti pamąstyti, ką reiškia išgijimas. Kas yra tikrasis išgijimas? Matote, jums buvo paaiškintas skirtumas tarp išorinės valios, žmogiškos valios, ego valios ir Dievo Valios. Ir kaip gi galėtumėte suprasti išgijimą, jeigu nesate susiderinę su Dievo Valia? Kaip galėtumėte žinoti, ką reikėtų padaryti dėl išgijimo, koks tai turėtų būti išgijimas – ir ar iš viso išgijimas turėtų įvykti – jeigu nesate susiderinę su Dievo valia?

Galiu jums pasakyti, kad tūkstančius metų Žemę buvo taip sunkiai užgulusi karma ir tamsa, kad daugelis individualių žmonių pasisiūlė prisiimti ant savęs dalį šios karmos naštos. Ir daugeliui iš jų tai pasireiškė psichinių ir fizinių ligų pavidalu. Jie tai nešiojosi savo kūnuose ir savo protuose dažnai ištisą gyvenimą. Ir tai iš tiesų yra pasakojimas apie tuos, kurie yra pasirengę aukotis, kad kiti galėtų gauti galimybę atsikvėpti nuo savo karmos ir tamsos naštos ir tuo būdu gautų šansą dvasiškai progresuoti šiame įsikūnijime.

Ir nors Jėzus nešė didelę dalį pasaulio nuodėmių per šiuos praėjusius 2000 metų, taip pat buvo daug individų, kurie ant savęs prisiėmė dalį tamsos, norėdami suteikti kitiems žmonėms gyvenimo galimybę, kuriame jų kūnai ir protai nebūtų taip apsunkę nuo naštos, kad jie negalėtų rasti dvasinės gyvenimo pusės.

Turite suprasti, kad daugeliui žmonių liga, ar ji būtų psichinė ar fizinė, gali būti meilės aktas. Egzistuoja galimybė, kad gyvybės srautas, gilesniame lygmenyje, nenori pagyti nuo šios ligos arba kol kas dar nenori nuo jos pagyti. Ir jeigu nesate susiderinę su tuo savo prote, iš kur galėsite apie tai iš tiesų sužinoti? Ir todėl egzistuoja galimybė, kad galite siekti išgijimo neteisėtomis priemonėmis. Tai gali būti dvasiškai neteisėtos priemonės, kuomet kažkas kitas paima iš jūsų karmą, kurią nešti buvo skirta jums. Arba tai gali būti materialios neteisėtos priemonės, kuomet pasinaudojate kokia nors šiuolaikinės medicinos forma, kaip trumpiausiu keliu pašalinti skausmui arba ligai, kuri turėjo būti nešama.

Ligos, kurias sukelia kiti veiksniai

Ir vis dėlto egzistuoja ir kiti galimi scenarijai. Kai kurių žmonių ligos nėra sukeltos karmos, kurią jie neštų už kitus žmones; ligą sukelia jų pačių karma. Ir vėlgi, jeigu jie siekia perduoti ją kitiems, arba siekia tiesiog numalšinti skausmą, tai gali būti tam tikra atsakomybės vengimo forma.

Dar vienas dažnai sutinkamas scenarijus yra, kai ligą sukuria žemesnysis protas, ego. Ši liga yra sukuriama kaip Sąmoningojo AŠ pretekstas, pateisinantis jo nenorą paimti savo likimą į savo rankas ir prisiimti atsakomybę už save. Ir tuomet Sąmoningasis AŠ samprotauja, jog dėl to, kad sergu ta ar ana liga, negaliu pakilti ir tapti Kristumi, negaliu įvykdyti savo dangiškojo plano, negaliu mesti iššūkio tamsai ir negaliu stoti ginti Šviesos.

Yra atvejų, kai žmogus nori pagyti, tačiau, žvelgiant iš gilesnio lygmens, išgijimas neturėtų įvykti. Taip pat yra atvejų, kai siela nenori išgyti, tačiau išgijimas turi įvykti, kitaip Sąmoningasis AŠ negalės augti.

Todėl raktas tai sužinoti, yra įsiklausyti į Dievo valią, ir mes jau pamėginome jums paaiškinti, iš skirtingų perspektyvų, kad pati svarbiausia koncepcija, kurią galite sužinoti apie Dievo valią, yra tai, kad Dievo valia nėra jūsų išorėje, nėra atskirta nuo jūsų pačių valios – aukštesniosios jūsų Sąmoningojo AŠ ir jūsų AŠ ESU Esaties valios. Ir todėl jums reikia įsiklausyti į savo aukštesniąją valią ir pažiūrėti, kokia yra Dievo valia šiai konkrečiai jūsų turimai ligai. Ir jeigu jaučiate savo širdyje, kad išgijimas turėtų įvykti, tuomet galite imtis atitinkamų priemonių.

Padėkite kitiems pakilti virš tam tikros sąmonės būsenos

Tačiau taip pat turite atsižvelgti į tai, kad bet kokia fizinė liga, bet kokia psichinė liga yra tam tikros sąmonės būsenos išraiška. Ir kai kuriais atvejais šią sąmonės būseną sukūrė jūsų pačių ego, ir todėl jūs esate už tai atsakingi ir turite tuo pasirūpinti, nes iš tiesų tai buvo sukurta jūsų pačių esybės viduje. Tačiau daugeliui iš jūsų, kurie esate atviri dvasiniam keliui, egzistuoja kitas, labai tikėtinas scenarijus.

Kai atsitraukiate atgal ir pažvelgiate į Žemę iš aukštesnės perspektyvos, matote, kad šioje planetoje egzistuoja daug skirtingų sąmonės būsenų, kurios yra žmogiškosios sąmonės išraiškos, žmogiškosios sąmonės aspektai. Ir kiekviena iš šių sąmonės būsenų formoje atvaizduoja tam tikrą melą, kylantį iš antikristo proto, iš anti-proto.

Matote, kad kiekviename iš šių melų egzistuoja tam tikra grupė gyvybės srautų, kurie šiuo melu patikėjo. Jie patikėjo šiuo melu ir sugėrė jį į savo tapatumo jausmą. Todėl jie tiki, kad dėl vienos ar kitos sąlygos ar pasireiškimo jie negali pakilti aukščiau tam tikro lygmens, negali tapti Kristumi įsikūnijime. Negali būti tuo, kuo yra Dievuje, čia Žemėje. Kai šios sielos priima šį melą į savo tapatumo lygmenį, į savo eterinius kūnus, sielai pasidaro nebeįmanoma išsilaisvinti iš šio melo savo pačios vidinėmis jėgomis.

Ir siela tuomet įstringa, įstringa sąmonėje, kurią Jėzus vadino „Mirtimi.“ Ir kaip tuomet tai sielai išsigelbėti? Išgelbėta ji galės būti tik tuomet, jeigu Dievas pasiųs vieną iš savo sūnų arba dukterų į šį pasaulį, kad per šią būtybę pasaulis galėtų būti išgelbėtas.

Kaip gelbėjamos sielos

Ir kaip gi gelbėjamas pasaulis? Jis yra gelbėjamas, kai tikra šviesos būtybė nusileidžia į šią Žemę ir prisiima tam tikrą sąmonės būseną. O tuomet, įsisąmonindamas ir plėsdamas savo ryšį su Dvasiniu aš, būdamas fiziniame kūne bei išorinio proto metamame šešėlyje, gyvybės srautas iškerta taką per ego iliuzijų džiungles. Ir jis pademonstruoja, jog įmanoma prisiimti tam tikrą negalią, tam tikrą ribotumą, o tuomet pakilti virš jų per Kristaus protą ir Dievo protą.

Ir kai kitas gyvybės srautas, kuris vis dar tebėra įstrigęs savo kalėjime, pamato žmogų, kilusį iš ten kur ir jis, žmogų, turėjusį tas pačias problemas, pakylant virš šių apribojimų, tuomet tas gyvybės srautas dažnai bus pažadintas ir tars: „Jeigu jis tai gali padaryti, galbūt ir aš galiu tai padaryti.“

Ir tai yra Didžiosios Baltosios Brolijos principas: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali.“ O tai iš tiesų reiškia, kad vienintelis tikras būdas mokyti yra mokyti savo pavyzdžiu. Štai kodėl Jėzus Kristus įsikūnijo. Štai kodėl aš įsikūnijau kaip jo motina tame gyvenime. Štai kodėl daugelis kitų Šviesos Būtybių, dvasinių būtybių, atėjo į fizinį įsikūnijimą Žemėje. Jie tai padarė norėdami parodyti, jog, kad ir su kokiomis žmogiškomis sąlygomis ar apribojimais susidurtų gyvybės srautas, įmanoma virš viso to pakilti, pasinaudojant Dievo, esančio jumyse, galia.

Dieviškoji Motina nori, kad visi krikščionys išsilaisvintų nuo stabmeldiško Jėzaus garbinimo

Ir vėlgi, būtent todėl šie Jėzaus žodžiai yra tokie svarbūs: „Dievo karalystė yra jumyse.“ Štai kodėl tai iš tiesų yra tokia tragedija ir tokia erezija, kad paties Jėzaus įkurtas judėjimas iškraipė jo tikrąjį mokymą, sukurdamas šitą stabą, kad tiktai Jėzus galėjo pasiekti Kristiškumą. Ir jie netgi sukūrė melą, kad jis tai galėjo pasiekti, nes nuo pat pradžių buvo Dievas ir nebuvo sukurtas taip kaip kiti žmonės, kurie tėra vargšai nusidėjėliai.

Tai iš tiesų yra našta motinos širdžiai, kuri nieko daugiau netrokšta kaip tik išvysti savo vaikus maudantis ryškioje saulės šviesoje. Bet ką gi daro daugelis mano vaikų? Jie buvo užprogramuoti tikėti, kad yra pavojinga lįsti į saulę. Todėl jie sėdi savo bažnyčiose, slėpdamiesi po savo Biblijomis, slėpdamiesi po jomis nuo saulės spindulių, kurie iš tiesų šviečia teisiesiems ir neteisiesiems ir yra laisvai dalijami visiems.

Ir jaučiau tokį dėkingumą, vakar išgirdusi paties Kūrėjo ištartus žodžius, kad tai daugiau nebebus leidžiama. Nes šis melas, apie tai, kad Jėzus esąs vienintelis Dievo sūnus, ar kad jis buvo Dievas nuo pat pradžių, iš tiesų yra didžiausias kada nors šioje planetoje mano sūnui ir jo misijai surengtas puolimas.

Ir matote, mano mylimieji, čia egzistuoja subtilus skirtumas. Iš tiesų, Jėzus yra Dievas ir visada buvo Dievas. Tačiau taip pat esate ir jūs. Jūs taip pat atsiradote iš Dievo Esybės, nes be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Tačiau turiu jums pasakyti, kad viskas šiame formų pasaulyje, ypač šioje materialioje visatoje, viskas, kas kada nors čia apsireiškė, buvo sukurta ir iš tiesų turėjo pradžią. Nes Biblija sako: „Pradžioje buvo Žodis, ir žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas, ir be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta.“

Ir viskas, kas yra sukurta, turi formą. Individuali būtybė, individuali Dvasios Kibirkštis turi formą, nes kitaip ji neturėtų individualumo; ji būtų Dievo Visumos dalimi. Taigi, matote, pradžioje – kol dar nieko nebuvo sukurta, kol dar jokia forma nebuvo suformuota per Žodį – pradžioje nebuvo nieko tik Dievas, nebuvo nieko, kas skirtųsi nuo Dievo. Buvo tik Dievas, todėl nebuvo jokių formų, ir todėl sakyti, kad Jėzus niekada nebuvo sukurtas, yra absoliutus esminės Dievo realybės nesupratimas. O išaukštinti šį melą ir padaryti iš jo doktriną, skelbiant ją iš bažnyčių sekmadienis po sekmadienio, ištisus šimtmečius, yra tiesiog parodija. Ir bent jau aš esu labai laiminga, kad ši sąmonė nebebus leidžiama Žemėje.

Ir nors aš pasirodžiau įvairiais pavidalais daugelyje vietovių katalikams visame pasaulyje, ir nors aš labai myliu katalikus ir labai norėčiau, kad jie išplėstų savo supratimą, turiu pasakyti, kad, jeigu Dievo ediktas reiškia, jog katalikų bažnyčia turi sugriūti, aš sveikinu šį procesą. Todėl, kad suprantu, jog, jeigu katalikų bažnyčia savęs netransformuos, tuomet iš tiesų būtų geriau, kad ji išnyktų nuo Žemės paviršiaus, užuot toliau kalinusi mano sūnus ir dukteris šiuose meluose.

Dievo Teismo įtvirtinimas

Ir todėl aš atėjau įtvirtinti, fizinėje oktavoje, Dievo teismo Omegos poliariškumą, kad šiai sąmonei, šiam stabui, šiai erezijai daugiau nebebus vietos Žemėje. Ir per likusius šiuos metus, įtvirtinsiu šį poliariškumą, ir kiekvieną kartą, kai kas nors kalbės vieną iš šių rožinių, tai bus sustiprinta per mano Esybę, nes aš įtvirtinu savo Esybę šiame Dievo Valios Ugnies Stulpe.

Ir todėl dabar aštuonetu tarp Alfos ir Omegos polių, tarp materijos ir Dvasios, Dvasios ir materijos tekantis srautas yra išbaigtas. Ir šitai bus teismas, nes, kaip sakiau per Naujuosius Metus, 2005 metai bus valios metai, ir tai bus metai, per kuriuos mes tikimės, kad Žemės žmonės pakils ir nuspręs daugiau nebeleisiantys tamsai ir blogiui reikštis šioje planetoje. Ir jie atsiskirs nuo šios sąmonės, kad mažesnysis aš ir didesnysis Aš galėtų susijungti ir susilieti į vieną.

Ir tai yra vizija, kurią aš laikau šiems metams ir tolimesnei ateičiai. Ir tikiuosi jūs prisiminsite ir saugosite tai savo protuose, ir kartas nuo karto apie tai pagalvosite. Galite įsivaizduoti mane, kaip Dievo Motiną, sėdinčią lotoso poza, kaip Budą, moteriškąją Budą. Ir aš sėdžiu, laikydama tyrą viziją, visų Dievo sūnų ir dukterų pabudimui Žemėje, visų gyvybės srautų Žemėje pabudimui, net ir pačios Motinos Žemės ir fizinės planetos, ir visų gamtos dvasių pabudimui, visos gyvybės pabudimui Dievo valios realybei, ir kad Dievo valia yra tai, kas geriausia jiems patiems.

Tad užsklendžiu jus šioje Dievo Motinos liepsnoje, esančios vienybėje su Buda, laikančios pusiausvyrą Žemei ir jos evoliucijoms. Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, tai užsklęsta.

* Pakylėtieji mokytojai moko, kad ankstesniuose amžiuose egzistavo aukštų pasiekimų civilizacijos, kurios dabar jau yra išnykusios. Dvi tokios civilizacijos egzistavo nuskendusiuose Atlantidos (Atlanto vandenyne) ir Lemūrijos (Ramiajame vandenyne) žemynuose.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels