Ar atsiras vietos užeigoje gimti Gyvajam Kristui?

TEMOS: Nustokite šokti aplink aukso veršį! - Aš patvirtinu Dievo teismą – Užduokite sau logišką klausimą – Iššūkis švelniai kalbančio Jėzaus stabui – Plėšrūs krikščionybės vilkai – Pažinkite mano vibraciją – Ką vienas padarė, visi padaryti gali

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus per Kim Michaels, 2005 metų kovo 27 d., Velykų sekmadienis

AŠ ESU Gyvasis Jėzus Kristus, ir aš iš tiesų prisikėliau šią dieną – kiekvienoje širdyje, suteikusioje man vietos įeiti. Aš iš tiesų prisikėliau Motinoje Žemėje, nes ji man suteikė vietos įeiti. Tad šiandien klausimas yra toks: „Kristus pasiruošęs gimti – ar atsiras jam vietos užeigoje? O gal turės Kristus susirasti tvartą, kuriame galėtų gimti?“ Ir todėl kreipiuosi į kiekvieno žmogaus šioje planetoje širdį klausdamas: „Ar atsiras vietos užeigoje gimti Gyvajam Kristui?“

O jeigu vietos neatsiras, tuomet aš nusilenksiu jūsų laisvai valiai ir keliausiu kitur. Tačiau visgi nepaliksiu jūsų ramybėje, kad galėtumėte toliau vartytis savo iliuzijose ir stabų garbinime. Nes iš tiesų mane pasiuntė Dievas, kad sudrumsčiau ramybę tiems, kurie įėjo į sąmonės būseną, kurią vadinu mirtimi – nes tai yra dvasinė mirtis. Ir šioje sąmonės būsenoje žmonėms visiškai įmanoma tikėti, jog jie yra tarp Dievo išrinktųjų žmonių Žemėje, kad jie priklauso vienintelei tikrai bažnyčiai ir kad dėl savo priklausymo vienintelei tikrai bažnyčiai ir dėl savo gerų darbų – gerų, žmogišku supratimu – jie tikrai bus išganyti. Kai tuo tarpu tie, kurie nėra jų bažnyčios nariai tikrų tikriausiai degs pragare.

Nustokite šokti aplink aukso veršį!

Tačiau argi aš nesakiau: „Neteiskite?“ Argi nesakiau: „Aš neteisiu nė vieno, bet jei teisiu, mano teismas teisingas, nes aš teisiu ne žmogiška valia ir ne žmogišku protu, bet Dievo valia ir Dievo protu? Girdėjote, kaip Pats Dievas ištarė žodžius, kad Jėzaus Kristaus kaip vienintelio Dievo Sūnaus stabo garbinimas daugiau nebebus leidžiamas Žemės planetoje. Ir todėl gavau įsakymą žygiuoti ir siųsti tuos, kurie yra pasirengę būti mano šaukliais šiame amžiuje, tuos, kurie yra pasirengę būti mano apaštalais šiame amžiuje, pasirengę eiti ir skelbti šią žinią nuo stogų, kad Jėzus Kristus nėra vienintelis Dievo Sūnus ir kad Jėzus Kristus nebuvo Dievas nuo pat pradžios, bet kad jis iš tiesų yra Dievo individualizacija, kaip ir visi Dievo sūnūs bei dukterys.

Ir todėl tie, kurie skelbia, kad Jėzus yra Dievas, ar kad Jėzus yra vienintelis Dievo Sūnus, iš tiesų nusideda piktžodžiavimu. Ir šis piktžodžiavimas privalo baigtis, nes kaip gi Kristus galės gimti šios planetos žmonių širdyse, jeigu jiems nuo vaikystės bus diegiamas tikėjimas, kad yra erezija galvoti, jog Kristus gali gimti jų širdyse?

Todėl mesiu iššūkį – per kiekvieną, kuris išdrįs dalyvauti šiame darbe – mesiu šiam melui iššūkį, kaip tai jau padariau greitai pasirodysiančioje knygoje [Už religijų konflikto]. Nes iš tiesų, svarbiausias iššūkis, su kuriuo ateinančiais metais susidurs planeta, yra pakilti virš religinių karų ir konfliktų, ir visos už jų slypinčios sąmonės.

Ir kas tai per sąmonė, kuri slepiasi už religinio konflikto? Tai yra anti-valios sąmonė, kurioje žmogiškasis ego ir tamsos jėgos, šio pasaulio princas, sukūrė šią anti-valios jėgą, kuri yra atsiskyrusi ir priešinasi paties Kūrėjo valiai. Ir jie išaukštino šią anti-valią ir sukūrė iš jos aukso veršį. Ir liūdna man tai sakyti, bet nesuskaičiuojami tūkstančiai krikščioniškų bažnyčių turi savas šio aukso jaučio replikas ant savo altorių. Ir jie susirinko drauge šį Velykų sekmadienį manydami, jog švenčia Kristaus prisikėlimą, bet jie garbina stabą ir šoka aplink aukso veršį.

Ir kai kurie iš jų netgi šoka pagal muziką, kuri iš tiesų yra labai panaši į muziką, pagal kurią aplink aukso veršį šoko izraelitai Dievo kalno papėdėje. Ir sakau jums, Mozė buvo sukrėstas iki širdies gelmių, kai nusileidęs nuo kalno pamatė, ką jie padarė jam pasišalinus. Ir jeigu aš šiandien įeičiau į daugumą krikščioniškų bažnyčių, aš taip pat būčiau sukrėstas to, kokiu pajuokos objektu jie pavertė mano mokymą.

Aš patvirtinu Dievo teismą

Ir todėl aš patvirtinu Viešpaties Dievo teismą ir sakau, kad ši sąmonė bus teisiama. Ir sakau jums, kad per likusius šiuos 2005 metus pasiųsiu teismo angelus kiekvienai sielai Žemėje. Ir suprantu, kad daugeliui žmonių buvo įdiegta galvoti, jog teismas yra kažkas, ko reikia bijoti, kad tai kažkas baisaus. Tačiau teismas yra galimybė, galimybė sielai pabusti, suprasti, kad ji buvo dvasiškai mirusi, tačiau atėjo laikas pabusti ir priimti sprendimą, kuris leistų gyvybei – gyvybės sąmonei, Kristaus sąmonei – gimti toje sieloje.

Ir todėl mano angelų nereikia bijoti. Jie iš tiesų yra angelai, sukurti iš Dievo meilės – kuri nepalieka sielos vienišos susinaikinti savo pačios susikurtame savižudiškame anti-valios sūkuryje. Tad mano angelai bus su kiekviena siela Žemėje likusį šių metų laiką. Ir visgi aš, Jėzus Kristus, pakėliau savo dešiniąją ranką, kuri yra teismo ženklas, ir laikysiu pakėlęs šią ranką iki 2005 Naujųjų Metų išvakarių. O tą akimirką, 12.00 valandą nakties, kai metai pasibaigs, mano ranka nusileis, kaip teismas anti-valiai ir visiems tiems, kurie su šia anti-valia susivienijo.

Ir šis teismas nereiškia, kad juos pasiglemš pragaro liepsnos, jis reiškia, kad mano angelai pasitrauks nuo jų iš pagarbos jų laisvai valiai. Ir todėl šie žmonės bus palikti be Viešpaties Kristaus angelų pagalbos. Ir todėl juos iš tiesų pasiglemš jų pačių susikurti pragaro sūkuriai.

Užduokite sau logišką klausimą

Tai ne Dievo valia, kad jo sūnūs ir dukterys turėtų atsiskirti nuo jo valios ir jo įstatymų. Ir kaip gi tai galėtų būti Dievo valia, kad krikščionių bažnyčios laikytų iškėlusios mane kaip stabą, kaip vienintelį Dievo Sūnų? Todėl tie, kurie turi ausis girdėti, tie, kurie turi akis matyti, tie, kurie yra pasiruošę pabusti, turėtų suvokti, jog jiems reikia užduoti sau klausimą: „Ar tai, kas šiandien vyksta mano bažnyčioje atitinka Dievo valią ir Kristaus valią? O gal mes sukūrėme aukso veršį, atsiskirdami nuo Dievo valios ir į sostą pasodindami ego valią, antikristo valią, paties velnio valią, pasodindami į valdžios vietą savo bažnyčiose tą, kuris iš tiesų yra naikinimo bjaurastis, stovinti šventoje vietoje, kur jai ne vieta?“

Ir sakau jums, daugelis tų, kurie save vadina krikščionimis, turi būti pasiruošę užduoti šį klausimą – ir pamąstyti apie tai atvira širdimi – jie turi būti pasiruošę nusileisti savo širdin ir tarti: „Jėzau, parodyk man Dievo valią. Aš noriu pamatyti tavo akinančią tiesos šviesą, kurią išvydo Paulius kelyje į Damaską. Esu pasirengęs leisti žvynams nukristi nuo mano akių ir pamatyti, kad garbinau stabą. Ir jeigu iš tiesų taip yra, esu pasirengęs pasukti savo gyvenimą nauja kryptimi, kaip tai padarė Paulius, ir nustoti persekioti tikrąjį Kristų ir tikruosius Kristaus pasekėjus, ir vietoj to stoti Kristaus pusėn ir tapti Kristaus šaukliu.“

Jeigu nenorite užduoti sau šio klausimo ir išklausyti mano atsakymo, duodamo jums tiesiogiai jūsų širdyje per angelą, kuris bus su jumis per likusius šiuos metus, tai reiškia, jog stojote antikristo proto pusėn. Štai kodėl sakiau rašto aiškintojams ir fariziejams: „Jūsų tėvas velnias ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus.“ Jis buvo žmogžudys, nes nužudė tiesą, Kristaus tiesą, nenorėdamas pripažinti tos tiesos ir Dievo valios, esančios už jos.

Iššūkis švelniai kalbančio Jėzaus stabui

Ir aš kalbu griežtai, kaip kalbėjau griežtai daug kartų prieš 2000 metų. Ir todėl metu iššūkį visiems tiems krikščionių bendruomenėse, o taip pat Naujojo Amžiaus bendruomenėse, kurios sukūrė aukso veršį, sakantį, jog Jėzus Kristus buvo minkštadūšis dvasinis vadovas, ir kad jis niekada nesakė nieko, kas mestų iššūkį žmonių ego. Ak, kokia tai kvailystė. Viskas, ką sakiau ir dariau metė iššūkį žmonių ego, ir aš dažnai tai sakiau jiems tiesiai į veidą.

Skaitykite evangelijas ir pamatysite, kiek kartų rašto aiškintojus ir fariziejus išvadinau veidmainiais. Gal manote, kad jiems tai patiko? Kaip manote, ką jie sakė? Jie sakė: „Ak, Mesijas niekada taip nekalbėtų. Jis niekada nevartotų tokių žodžių.“ Tačiau taip per juos kalbėjo anti-protas ir anti-valia, nes iš kur gi jūs savo žmogiška valia galite žinoti, ką sakytų Jėzus Kristus? Jūs nežinote!

Jeigu išstudijuotumėte šventraščius, pamatytumėte, kad yra toks dalykas, kaip Dievo rūstybė, ir būtent ši rūstybė išsiliejo, kai išmečiau pinigų keitėjus iš šventyklos. O šiandien atėjau išmesti pinigų keitėjus iš krikščioniškų bažnyčių, tuos, kurie krikščionybę pavertė pajuokos objektu, kurie pavertė ją eretiška religija, garbinančia stabą, netikrą Kristų, antikristo kūrinį, kuri sako: „Jėzus buvo vienintelis Dievo Sūnus ir todėl niekas negali sekti jo pėdomis.“

Atėjau mesti iššūkį šitam melui ir apversti stalus tų pinigų keitėjų, kurie nori gauti ne jūsų pinigus, bet jūsų dvasinę šviesą. Ir jie melžia šią šviesą iš savo tikinčiųjų kiekvieną sekmadienį, jiems atėjus į savo bažnyčias ir atsisėdus priešais sakyklą. Ir sėdi jie ten lyg būtų kurti ir akli, nes iš tikro yra aklus vedančių aklų vadų pasekėjai, ir visi jie artėja prie duobės. Ir šių metų pabaigoje, tie, kurie nepanoro susitaikyti su mano siųstais angelais, iš tikrųjų atsidurs dualizmo ir anti-sąmonės duobėje.

Plėšrūs krikščionybės vilkai

Neturiu nieko tik nepakantumą, dievišką nepakantumą velniui ir jo melams ir tiems, kurie susivienijo su velniu, kurie pavirto šiuolaikinės krikščionybės rašto aiškintojais ir fariziejais, ir kurie tyčiojasi iš mano religijos. Todėl sakau: „Mesiu iššūkį tiems krikščionių bažnyčiose, kurie yra netikri pranašai, netikri mokytojai, kurie išaukštino save, pareikšdami, jog jie yra vieninteliai tikri Viešpaties Kristaus atstovai, kai iš tikrųjų jie yra vilkai avių kailyje ir yra lyg plėšrūs vilkai, pikti ant Dievo. Ir jie pyksta ant Dievo valios.“

Ir tie, kurie yra jautrūs, galėjo pajusti, kai Viešpats Dievas kalbėjo vakar, galėjo pajusti, kaip pasaulio sąmonė pakilo iš pykčio prieš patį faktą, jog Dievas Kūrėjas galėjo kalbėti per žmogišką pasiuntinį. Ir dabar ši pykčio sąmonė yra supilama į Dievo valios ugnies stulpą, degantį šioje vietoje. Ir per šį sekmadienį, kai krikščionių tikintieji susirenka švęsti Velykų, jų patyčios ir pyktis bus iš tikrųjų sudeginti.

O ypač tai bus sudeginta Jungtinėse Valstijose, tapusiose pačiu krikščioniškojo fundamentalizmo epicentru, kuris yra pati akivaizdžiausia šiandieninės krikščionių religijos erezijos forma – nors katalikų bažnyčia ir daugelis protestantų bažnyčių nedaug kuo atsilieka. Ir aš metu iššūkį tiems netikriems pamokslautojams Žemės planetoje, kurie tyčiojasi iš Kristaus. Metu iššūkį visiems tiems Naujojo Amžiaus judėjime, kurie tvirtina priimantys diktavimus iš Sanandos ir kurie teigia, jog tai esąs mano tikrasis vardas.

Mano pasiuntinys nuolatos stebisi, kiek daug elektroninių laiškų jis gauna nuo žmonių, kurie klausinėja apie Sanandą. Kada gi žmonės Naujojo Amžiaus judėjime pagaliau suvoks, kad pakylėtasis mokytojas, kuris yra žinomas, nekeis savo vardo, norėdamas įtikti kuriam nors žmogui? Todėl visi, kurie tvirtina, kad Sananda yra tikrasis Jėzaus Kristaus vardas, iš tikrųjų yra apsišaukėliai, susivieniję su paties velnio sąmone ir su antikristo sąmone. Ši sąmonė siekia išvesti iš kelio tuos, kurie yra mano tikrieji pasekėjai, tuos, kurių negalėjo patenkinti atskiesta krikščionybės religija ir kurie atsisuko į Naujojo Amžiaus mokymus, bandydami atrasti tikrąjį Kristų. Bet štai jiems pateikiamas šitas apsišaukėlis, kalbantis per daugelį kanalų. Šis apsišaukėlis yra teisiamas šią dieną, ir tie, kurie susivienijo su juo, šių metų pabaigoje nugarmės į jo iliuzijas ir pranyks jo sukurtoje prarajoje.

Pažinkite mano vibraciją

Ir paskutinis dalykas, kurį šiandien noriu labai aiškiai pasakyti: Aš esu tikrasis Jėzus Kristus. Tiek daug mūsų buvusių mokinių klausė: „Kam mums reikia kito pasiuntinio?“ Na, aš jums pasakysiu, dabar, kam jums reikia kito pasiuntinio. Jums reikia pasiuntinio, kuris būtų pasirengęs savyje išlaikyti ir perduoti pakylėtojo mokytojo Šviesą, o ne kokio nors apsišaukėlio ar žemesniosios dvasios „šviesą.“ Ir kai ši Šviesa perduodama ir paleidžiama per išorinio balso, kalbančio šiuos žodžius, vibracijas, ši ugnis prikelia ugnį jūsų širdyje – jeigu jūsų širdyje dar liko ugnies, kurią įmanoma prikelti.

Ir tuomet jūs galite įvertinti savo gyvenimą ir galite paklausti savęs: „Ar sugebu išlaikyti šią ugnį? Ar sugebu paleisti tokio intensyvumo ugnį? O jeigu nesugebu to padaryti, žinau, kad galiu pakilti aukščiau, nes iš tiesų, ugnis, kurią matau kitame, taip pat yra Kristaus Ugnis, deganti mano širdyje. Ir jei esu pasiruošęs leisti šiai ugniai degti, leisti jai liepsnoti ir leisti jai sudeginti ego ir šio pasaulio šiukšles, tuomet ir aš galiu tapti atviromis durimis, per kurias ugnis galėtų lietis į fizinę oktavą. Ir todėl aš galiu būti Dievo balsas, žadinantis žmones iš dvasinės mirties. Ir ar galiu šią ugnį išlaikyti? O jeigu negaliu jos išlaikyti, tai reiškia, jog man dar reikia dirbti su savimi, ir aš galiu pasimokyti iš tų, kurie ėjo keliu prieš mane ir taikė kelią, kuris jiems buvo duotas.“

Ką vienas padarė, visi padaryti gali

Ir todėl mokykitės ir būkite pasirengę pasimokyti iš pavyzdžių ir tarti: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali.“ Ir todėl aš galiu pakilti aukščiau ir galiu būti šios dvasinės liepsnos instrumentu. Galiu paruošti save, kad, kai stovėsiu prieš Viešpatį Kristų – ar kitą pakylėtąjį mokytoją, iš kurio Esybės aš esu – galėčiau sakyti: „Štai aš, Viešpatie, siųsk mane. Aš eisiu į pasaulį ir būsiu instrumentas, žadinantis miegančius, užmigusius dvasine mirtimi. Atnešiu jiems šalto vandens Kristaus vardu, ir būsiu instrumentas, budinantis juos iš miego. Esu pasirengęs palikti ego ir visus klaidingus įsitikinimus ir mintis apie tai, ką turėčiau ir ko neturėčiau daryti, apie tai, ką galiu ir ko negaliu daryti. Esu pasirengęs visa tai palikti ir būti tarnu, būti atviromis durimis Dievo Žodžiui, kuris iš tiesų yra vienintelis išganymas šioje planetoje. Dievo Žodis, kuris tampa kūnu ir kurį ištaria žmogiškoje formoje esantis pasiuntinys.“

Būtent taip į pasaulį ėjo ankstyvieji apaštalai, ir būtent dėl to jie atversdavo žmones, būtent dėl to jie pažadindavo žmones. Ir būtent dėl to krikščionybė suklestėjo – ne todėl, kad jie stovėjo sakyklose ir skaitė iš Biblijos, o todėl, kad leido Dievo dvasiai kalbėti per juos Gyvojo Žodžio pavidalu. O šis Gyvasis Žodis tuomet vėl uždegdavo klausytojų širdžių ugnį, ugnį, kuri buvo beveik visiškai užgesusi. Ir jie pabusdavo, ir pakildavo aukščiau, ir prisijungdavo prie judėjimo. Ir šis judėjimas augo ir augo, ir augo. Ir lygiai taip pat gali įvykti ir šiandien, nes Dievo ugnis šiandien yra nė kiek ne silpnesnė nei prieš 2000 metų. Tiesą sakant, dėka pakilusios žmonijos sąmonės, žymiai daugiau žmonių turi potencialą būti Dievo ugnies instrumentais.

Ir ši ugnis nebūtinai visada turi būti perduodama taip, kaip jūs ją dabar girdite. Ji gali būti rami ir švelni ugnis, tačiau kad ir kokiu pavidalu būtų perduodamas Gyvasis Žodis, jis visada bus didesnis už žmogiško proto tariamus žodžius. Jis turės tam tikrą intensyvumą ir meilės vibraciją, kuri visada sugebės prasiskverbti pro tamsuoliškumo šydą, į kurį žmonės įsupo savo protus. Tad Gyvasis Žodis įeis vidun ir pradės alcheminį sielos perkeitimo procesą. Ir jeigu siela priims šį tiesos žiupsnį ir leis jam būti raugu, iškildinsiančiu visą jos sąmonės tešlą, tuomet įvyks sielos nubudimo procesas. Tai gali užtrukti keletą metų, gali užtrukti keletą dešimtmečių, tačiau jūsų, kaip Gyvojo Žodžio perdavinėtojo, vaidmuo yra nebūti prisirišus prie išorinių rezultatų ir regimų pasireiškimų. Jūsų vaidmuo yra būti saule, spinduliuojančia savo šviesą. Ir kai saulė atiduoda savo šviesą, ji yra atlikusi savo darbą ir nesirūpina, ar žmonės Žemėje priima jos spindulius ar nuo jų slepiasi.

Ir todėl kviečiu jus būti Kristaus saulėmis, Dievo saulėmis, Dievo sūnumis ir dukterimis. Ir dėkoju jums, tiems iš jūsų, kurie esate čia, ir tiems iš jūsų visame pasaulyje, kurie atradote mano svetainę ir mano tikrąjį žodį, ir aš sakau: „Jūs iš tiesų, visi jūs – o ypač tie, kurie kalbėjote šį rožinį Dievo Valiai, net jeigu būtumėte sukalbėję jį tik kartą, ar būtumėte kalbėję rožinį Rusijai ar rožinį Dievo Valiai – jūs visi užsitarnavote malonę iš Dangaus, šio Dievo Valios Ugnies Stulpo pavidalu, to paties Ugnies Stulpo, kuris rodė kelią izraelitams, ieškojusiems pažadėtosios žemės.

Ir šis Ugnies Stulpas degs fizinėje plotmėje iki šių metų pabaigos. Ir tai iš tiesų yra labai didelė malonė, nes iš tiesų tai yra anti-valios pabaigos pradžia Žemėje. Todėl dėkoju jums, laiminu jus ir užsklendžiu jus Dievo Valios liepsnoje. Dievo Valios, kuri yra ne jūsų išorėje, bet kuri yra valia Dievo, esančio jumyse, nes iš tiesų: „DIEVO KARALYSTĖ YRA JUMYSE!“ TAI UŽSKLĘSTA!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels