Priimsite ar atstumsite mano meilę?

TEMOS: Nereikia kaltinti moterų dėl nuopolio – Nuolatinio augimo įstatymas – Gyvenimo Upė – Nepilnavertiškumas kyla iš puikybės – Jūsų potencialas sekti Jėzaus parodytu pavyzdžiu – Motinos Marijos gyvenimas – Jūsų dangiškasis planas – Motina Marija myli mus, kaip mylėjo Jėzų

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2005 metų kovo 12 d.

Ak, mano mylimos širdys, kokia esu dėkinga, kad galiu būti tarp jūsų. Esu labai dėkinga, kad mane pakvietė ir sveikina mylinčios širdys. Norėčiau, kad pajustumėte, jog net ir aš, pakylėtoji būtybė, kartais galiu jaustis prislėgta dėl to, kad Motinos Liepsna yra tokia nepageidaujama daugybėje vietų Žemėje.

Nereikia kaltinti moterų dėl nuopolio

Ak, kaip žeminama buvo Motinos Liepsna, ištisus šimtmečius ir netgi tūkstantmečius. Koks prakeiksmas buvo uždėtas ant Dievo Motinos ir kiekvieno gyvybės srauto moteriškojo aspekto. Koks prakeiksmas buvo uždėtas ant moterų, kaltinant jas Žmogaus Nuopoliu. Jis buvo pavadintas „Žmogaus Nuopoliu“, o ne „Moters Nuopoliu,“ nes tai buvo kiekvieno gyvybės srauto – tiek vyrų, tiek ir moterų – moteriškojo aspekto nuopolis.

Visi pasirinko, visi pasirinko prisitaikyti prie pasaulio kelių. Visi pasirinko priimti gundymus iš tų, kurie jau buvo atsiskyrę nuo Dievo ir kurie troško ir kitus nusitempti su savimi žemyn. Šie gundytojai norėjo pavogti žmonių meilę, jų šviesą, kurios jie nebegalėjo gauti iš Aukščiau, nes nenorėjo priimti jos meilėje.

Nėra priežasties kaltinti moterų; nėra priežasties iš viso ką nors kaltinti. Dievas nenori kaltinti nė vieno žmogaus sielos, nes kaltė yra baime pagrįsta emocija, o baimė gimdo baimę, įtraukdama jus į žemyn traukiantį sūkurį, kuriame vis labiau ir labiau atsiskiriate nuo savo dvasinio aš, nuo to, kas iš tiesų esate. Dievas visiškai netrokšta, kad atsiskirtumėte nuo to, kas esate, nuo savo aukščiausio potencialo. Dievas trokšta, kad kiekvienas žmogus būtų viskuo, kuo jis yra, viskuo, kuo Jis jį sukūrė būti, ir kad jis būtų netgi dar daugiau, nes Jis jam davė laisvą valią.

Kai naudojatės savo laisva valia su meile, augate ir tampate daugiau nei Dievas jus sukūrė būti. Ir todėl Dievas tampa daugiau per jus, ir visa kūrinija auga. Tai yra tikroji meilė; ne žmogiška meilė, kuri yra sąlygiška ir kuri uždaro meilės srautą. Žmogiška meilė nori turėti ir kaupti sau. O kai jau mano sukaupusi pakankamai, ji tuomet nori visa tai išlaikyti kontroliuodama. Kai mylite kitus žmones žmogiška meile, bijote galintys juos prarasti. Todėl norite juos kontroliuoti ir pririšti juos prie savęs.

Nuolatinio augimo įstatymas

Šios visatos įstatymą paaiškino mylimas Jėzus šiais žodžiais: „Tas, kuris siekia išgelbėti savo gyvybę, ją praras.“ Matote, šiame pasaulyje tai, kas neauga, ima griūti. Jeigu Motinos Liepsna netenka pusiausvyros, ji ima trauktis, kol pati materija pradeda irti, ir būtent šį procesą matote vykstant jūsų mokslininkų taip vadinamoje juodojoje skylėje. Magnetinė trauka, gravitacinė trauka juodojoje skylėje yra tokia stipri, kad bet kokia tvarka, bet kokios struktūros pradeda griūti. Suyra net ir pati materija. Ir visgi turiu jums pasakyti, kad daugelis žmonių šioje Žemėje susikūrė savo asmenines juodąsias skyles savo energetiniuose laukuose ir savo pasąmonėje. Taip pat ir kolektyviškai žmonija susikūrė šias juodąsias skyles, pasklidusias po visą planetą.

Beveik virš kiekvieno didelio miesto kabo tokia juodoji skylė, pasiglemžianti žmonių protus, ir dėl to jie negali aiškiai mąstyti, negali matyti Kristaus tiesos. Jie temato dualistinę tiesą, ir netgi tai, ką jie mano esant tiesa, nėra tiesa aukščiausia prasme. Štai kodėl matote tiek daug religingų žmonių, net ir daugybę krikščionių, kovojančių už vieną ar kitą šventraščių interpretaciją. Ir kodėl jie kovoja? Todėl, kad prarado pažinimo raktą, kurį paėmė įstatymo aiškintojai. Ir kaip sakė Jėzus: „Vargas jums, įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą.“

Pažinimo raktas reiškia, kad galite sužinoti tiesą savo širdyje, bet jis yra daugiau nei tai. Pažinimo raktas reiškia, kad Dievo tiesa yra Gyvoji Tiesa, kuri nuolatos auga ir plečiasi, ir transcenduoja save. Dievas nesukūrė statiškos visatos. Dievas sukūrė visatą, kuri nuolatos plečiasi, ką jau suprato net ir jūsų mokslininkai. Plėtimasis – tai augimas, tai savitranscendencija. Tai jūsų pasiryžimas būti daugiau šiandien, nei buvote vakar, ir būti daugiau rytoj, negu esate šiandien.

Gyvenimo Upė

Dievo kūrinija yra upė, o upė nuolatos teka. Kai buvo sukurtas Sąmoningasis AŠ, jis buvo paleistas į gyvenimo upę ir džiaugsmingai, kaip mažas vaikas, plaukė šia upe. Tačiau tuomet kažkas krante sugundė jus patikėti melu, o kai priėmėte šį melą, nusitvėrėte už kažko krante, įsikabinote į upės krantą. O kai kurie iš jūsų netgi visiškai išlipote iš upės ir stovite dabar sausame krante. Jūs netgi pamiršote, kad upė egzistuoja. Viskas, ką matote, yra išdeginta dykuma, ir jūsų gyvenimas atrodo išdegintas ir be tikslo. Neturite vizijos, neturite prasmės jausmo.

Pažvelkite į šiandieninį pasaulį. Pažvelkite į žmones, kurie be tikslo klaidžioja per gyvenimą ir jaučiasi nerandantys gilesnės prasmės savo egzistavimui. Ir visgi, jei tik jie apsigręžtų, pamatytų, kad Dievo Upė visada buvo čia. Ir tereikia jiems atgręžti nugarą dykumos iliuzijoms ir melams ir vėl pasinerti į gyvybę teikiančius Dievo Upės vandenis.

Būtent tai ir yra vidinė krikšto vandeniu prasmė, tai, kad jūs sugrįžtate į Dievo tėkmę, kurioje esate pasiryžę augti ir transcenduoti. O tuomet, augdami patys ir augindami savo supratimą, galite paruošti save krikštui ugnimi, per kurį įgyjate ryšį su dvasine karalija. Ir tuomet jau ne šiaip sau plaukiate Gyvenimo Upe, o patys kreipiate šios upės tėkmę per savo sąmonę.

Nes dabar jūs pasekėte mano mylimojo Jėzaus pėdomis, parodžiusio kelią, kuriuo visi gali eiti, kol galės ištarti: „Aš ir mano Tėvas esame viena, aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena. Aš jau nebe žmogus, aš jau nebe vaikas dvasioje. Palikau vaikiškus žaidimus ir tapau dvasios būtybe, kuria iš tiesų ir esu, tapau bendrakūrėju su savo Dievu.“

Nepilnavertiškumas kyla iš puikybės

Mano Mylimos širdys, Dievas neturi didesnio troškimo kaip išvysti kiekvieną žmogų sugrįžtant į Gyvenimo Upę. Dievas visiškai netrokšta, kad jaustumėtės nusidėjėliu, kad kaltintumėte save, kad laikytumėte save baimėje, galvodami, jog nesate verti. Visi šitie jausmai, jausmas, kad nesate verti būti Gyvenimo Upėje, visi šie jausmai iš tiesų kyla iš puikybės.

Tai gali jus nustebinti, nes kai iš tiesų blogai apie save mąstote, visiškai nejaučiate, kad būtumėte pasikėlę į puikybę. Bet matote, gilesniame lygmenyje, jūsų išorinis protas sako: „Mano siela yra neverta.“ Tačiau jūsų gyvybės srautą sukūrė Dievas, o tai reiškia, jog sakote, kad Dievas sukūrė kažką, kas nėra vertas. Ir jeigu laikotės įsikibę šio tikėjimo, sakote žinantis geriau už Dievą, ką Dievas sukūrė. Iš tiesų Dievas sukūrė tobulą gyvybės srautą, nes Dievas jus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir todėl tie, kurie jus žemina, tie, kurie žemina save patys, tie, kurie teigia esantys tik vargšai nusidėjėliai, jie yra puikybės kupinos dvasios, puikybės kupinos būtybės, netikri pranašai, apie kuriuos kalbėjo Jėzus. Ir iš tiesų, jeigu aklas aklą ves, abu atsidurs duobėje.

Tai, kas jus dvasiškai apakina yra puikybė. Tad nesekite puikybės pilnais pasaulio pamokslautojais, tais, kurie tvirtina jums, jog esate neverti, jog nesate dvasios būtybės, kad jums reikia kažko iš išorės, kad galėtumėte būti išgelbėti. Nepirkite jų prekių. Susitelkite į savo širdį, siekite Kristaus meilės, siekite Dievo Motinos meilės, meilės, kuri kupina tiek daug švelnumo, jog nedaugelis žmonių galėtų ją pakelti. Ir visgi, taip trokštu ja su jumis visais pasidalinti.

Jūsų potencialas sekti Jėzaus parodytu pavyzdžiu

Jūsų potencialas yra, kad galite išplėsti savo sąmonę, kol pasieksite tokią pat Kristaus sąmonę, kokią pademonstravo mano mylimas Jėzus prieš 2000 metų. Tačiau negalite to pasiekti mechaniškai, atlikdami išorinį ritualą. Pasiekti tai galite eidami vidun, transformuodami savo sąmonę. Iš pradžių jausitės nepatogiai, bet turbūt esate girdėję posakį: „Per kančias į žvaigždes.“

Iš tiesų, netrokštu, kad kuris nors iš jūsų patirtų skausmą, tačiau turiu jums pasakyti, kad čia yra dalis tiesos, ta prasme, kad dauguma žmonių šioje žemėje apsiprato su savo kančios būsena. Jie taip įprato prie skausmo, kurį kasdien patiria, kad prarado jam jautrumą. Jei iš tiesų norite išaugti iš šio skausmo, iš šios sąmonės būsenos, turite būti pasiryžę išlįsti iš savo komforto zonos.

Turite būti pasiryžę pažvelgti į kai kuriuos iš savo įsitikinimų ir suvokti, jog jie nėra patys aukščiausi, jog egzistuoja aukštesnis žinojimas, aukštesnis supratimas. Štai kodėl matote tiek daug žmonių, kurie praleidžia savo gyvenimą užsiimdami šio pasaulio dalykais, nekreipdami jokio dėmesio į savo pačių dvasinį augimą ar dvasinę gyvenimo pusę. Ir staiga jie patiria didžiulę krizę – sveikatos krizę, avariją, šeimos nario mirtį ar darbo praradimą. Ir staiga jų naujasis skausmas pasidaro tiek stipresnis už jų senąjį skausmą, su kuriuo apsiprato, kad staiga jie pabunda ir sako: „Turi būti geresnis kelias. Privalo būti kažkokia išeitis.“ Ir tuomet jie įžengia į dvasinį kelią.

Mano Mylimos širdys, mačiau žmonėms tai nutinkant milijonus kartų. Ir nors sveikinu kiekvieną dvasiškai prabudusį, labai norėčiau, kad žmonės prabustų, kol dar neatsitrenkė į sieną, kol dar nepatyrė krizės. Kaip norėčiau, kad žmonės pabustų prisilietę prie meilės savo širdyse, ir kad tiesiog žinotų iš vidaus, jog gyvenimas yra didesnis, jog egzistuoja kažkas didingesnio.

Kad tai įvyktų, Sąmoningasis AŠ turi būti pasiruošęs atsiduoti savo vyriškajai pusei – dvasiniam aš. Jis turi būti pasiruošęs klausytis Dievo pasiuntinio, atsiųsto iš Aukščiau, pasiuntinio, kuris ateina į jūsų gyvenimą ir sako: „Yra kai kas daugiau. Tau nereikia būti įstrigus čionai. Tu gali augti ir pakilti aukščiau.“

Motinos Marijos gyvenimas

Būtent tokia yra mano gyvenimo istorija. Kaip norėčiau jums perduoti, ką jaučiau sėdėdama tame vienuolyne, vienumoje po savo rytinių maldų, ir kaip galvojau, kad tai bus tiesiog dar viena diena. Ir staiga pasigirdo lyg galingo vėjo ūžimas ir ryški šviesa apšvietė kambarį. Ir prieš mane kambaryje pasirodė Dievo angelas. Mano siela, tikrąja to žodžio prasme, patyrė šoką; jo šviesa buvo tokia ryški, vibracija tokia intensyvi, kad niekas šioje Žemėje negali su tuo susilyginti.

Jeigu įsiklausysite į mano balsą, duosiu jums pajusti arkangelo Šviesos intensyvumą, tame lygyje, kokį, manau, galėsite pakelti, lygyje, kuris parodys jums, kad gyvenimas yra didingesnis, kad egzistuoja kažkas daugiau, kad yra aukštesnė sąmonės būsena, nenudegindama jūsų ugnimi, kurią per sunku būtų žmonėms pakelti. Tačiau jūs galite pasiekti tokią brandą, kai galėsite pakelti šią ugnį, kai galėsite stovėti priešais Dievo ugnį, ir kaip krūmas, kuris degė priešais Mozę, degsite dvasine ugnimi, bet nesudegsite.

Leisite Dievo ugniai sudeginti savo baimes, savo iškreiptą energiją. Iškviesite šią ugnį iš aukščiau, kad ji sudegintų iškreiptas energijas, kurias sukūrėte per šimtus, o daugeliu atveju, per tūkstančius įsikūnijimų. Ir ši ugnis yra tokia intensyvi, kad gali sudeginti iškreiptą energiją, kuri buvo kuriama tūkstančius gyvenimų, tik per vieną gyvenimą – jei iš tiesų dėsite visas pastangas.

Daugelis jūsų, tie, kurie šiandien esate dvasingi žmonės, turėtų suprasti, kad dvasingi žmonės jūs esate būtent todėl, kad esate pasirengę žengti šį žingsnį. Esate pasirengę palikti tą ribotą žmogiškos būtybės tapatumą. Esate pasirengę palypėti aukščiau ir esate pasirengę sakyti: „Taip, Jėzus yra mano vyresnysis brolis. Jis nėra stabas, stovintis ten ant pjedestalo. Nustosiu šokti aplink šį tradicinės krikščionybės reklamuojamą aukso veršį, kuri pavertė Jėzų šituo supermenu, kurio niekas negali pasiekti. Aš priimsiu jį kaip savo vyresnįjį brolį. Seksiu jo pavyzdžiu, ir IŠ TIESŲ palypėsiu aukščiau. Seksiu Motinos Marijos pavyzdžiu, ir paprašysiu, kad Viešpaties Angelas, mano Kristaus AŠ pavidalu, pasirodytų man ir parodytų man sekantį žingsnį, parodytų man iliuzijas, kurias man reikia palikti, kad galėčiau įvykdyti planą, kurį mano Sąmoningasis AŠ sudarė prieš ateidamas į šį gyvenimą.“

Jūsų dangiškasis planas

Didžiausia problema Žemės planetoje šiandien, vienintelė problema Žemės planetoje šiandien yra ta, kad dauguma žmonių pamiršo, kas jie yra ir kodėl jie čia yra. Ir tai suprantama, nes šios karalijos energijos yra tokios tankios, tokios sunkios, kad jos lengvai gali jus prislėgti ir priversti pamiršti, kodėl čia atėjote. Tačiau tie iš jūsų, kurie pradėjote kelionę dvasiniu keliu, kurie pabudote, jūs turėtumėte suprasti, kad nėra jokių apribojimų, kaip toli galite eiti šiuo keliu, išskyrus apribojimus, kuriuos priimate savo išoriniu protu.

Todėl, kai Viešpaties Angelas pasirodys jums ir ištars: „Gali leisti Kristui gimti savyje,“ tai todėl, kad angelas žino, jog esate pasirengę, kaip angelas žinojo, jog aš buvau pasirengusi fiziškai pagimdyti Kristaus kūdikį. Mano atsidavimas pripildė mano energetinį lauką meile, pripildė jį malone. Jūs taip pat galite tyrinti savo šventovę, kol būsite pasirengę Kristaus kūdikiui, dvasiniam Kristaus kūdikiui leisti užgimti savo širdyje. Ir tuomet tapsite Kristaus būtybe, kuria iš tiesų ir esate, kuria iš tiesų jau ir esate danguje. Ši būtybė yra paslėpta po mirtingu tapatumo jausmu, sukurtu iš šio pasaulio iliuzijų.

Motina Marija myli mus, kaip mylėjo Jėzų

Ateinu pas jus su visu motinos meilės jūsų gyvybės srautui intensyvumu. Noriu išvysti jus būnant viskuo, kuo galite būti, kaip norėjau, kad Jėzus būtų viskuo, kuo galėjo būti. Prašau, nemanykite, kad Jėzų mylėjau labiau, nei myliu kiekvieną iš jūsų. Aš esu pakylėta būtybė. Mano širdis sugeba talpinti nepalyginamai daugiau meilės nei žmogaus, esančio fiziniame kūne, širdis. Mano širdis yra pakankamai didelė, kad sutalpintų kiekvieną šios planetos žmogų. Ir aš laikau viziją, kad jūs taptumėte viskuo, kuo esate, kad įvykdytumėte savo dangiškąjį planą, dėl kurio jūsų siela atėjo į šį gyvenimą.

Myliu jus tokia pačia meile, kokia mylėjau Jėzų. Prašau, įeikite į savo širdį ir pajauskite, ar tai, ką sakau, rezonuoja su jūsų vidine esybe. Pajauskite, ar mano rožinių kalbėjimas rezonuoja su jumis, ir jeigu taip, tuomet naudokitės įrankiais, kuriuos daviau, ir paskirkite truputį laiko įsiklausyti į mano širdį, kad galėtumėte pajusti mano meilę. Ir netgi dar svarbiau, tikiuosi, jog pasieksite tokį tašką, kai būsite paleidę pakankamai baimių, jog galėsite ne tik pajusti mano meilę, bet ir priimti šią meilę. Tikiuosi, jog galėsite patikėti, kad esate verti Dievo Motinos meilės.

Ši meilė dalijama visiems laisvai. Jums nereikia nusipelnyti mano meilės; aš jau daviau ją jums. Jums rinktis, ar priimsite mano meilę ar ją atmesite, tikėdami, jog nesate verti. Ir todėl aš jums sakau: „Jūs esate verti! Dievas sukūrė jus vertais ir Dievas trokšta, kad JŪS priimtumėte šį vertumą ir priimtumėte Dievo Motinos meilę ir Dievo Tėvo meilę.“ Ir todėl dabar užsklendžiu jus motinos širdies meilėje, paties Jėzaus meilėje, kuris yra čia, kad užsklęstų jūsų širdis. Ir todėl sakau: „Būkite šioje meilėje, kiek tik norite – nors ir amžinai. Amen.“

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels