Padėkite man sudeginti konfliktą Vidurio Rytuose

TEMOS: Rožiniai sustiprina žmonių, darančių fizinį darbą, poveikį – Kodėl Vidurio Rytai yra toks didelis konfliktų židinys – Atsilikusios sielos – Nauja energetinės nepriklausomybės technologija – Rožinis konfliktams sudeginti

Pakylėtoji mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2005 metų sausio 23 d.


Rožiniai sustiprina žmonių, darančių fizinį darbą, poveikį

Mano mylimos širdys, ateinu išreikšti jums dangaus dėkingumą už nuostabų darbą, kurį atlikote kalbėdami Kataklizmų Rožinį ir kitus rožinius. Noriu, kad pažvelgtumėte į šį kataklizmą ir pamatytumėte, jog net ir medicinos ekspertai yra nustebę, jog nebuvo didesnio užkrečiamų ligų protrūkio. Šių ekspertų profesionalia nuomone ir įvertinimu, jie tikėjosi, kad šios ligos nužudys dar antra tiek žmonių, kiek tiesiogiai nužudė cunamis. Noriu, jog suprastumėte, kad, jeigu ne jūsų darbas su mano rožiniais, šios epidemijos iš tiesų būtų įvykusios.

Jokiu būdu neprašau jūsų keltis į puikybę ir manyti, kad vien jūs ir rožiniai užkirtote kelią šioms epidemijoms. Akivaizdu, jog šioje situacijoje dalyvavo daug pasišventusio medicinos personalo, kuris ėmėsi fizinių priemonių, kurios taip pat buvo svarbios ligų protrūkiui užkirsti. Tačiau turiu jums pasakyti, kad, kai kažkas Žemėje daro dvasinį darbą, tuomet fizinės kitų žmonių pastangos turi daug didesnį efektą.

Tai principas, kurį noriu, kad suprastumėte, matydami, kaip keletas rožinį kalbančių žmonių gali pozityviai paveikti tokią rimtą situaciją kaip ši, kurią paliko praūžęs cunamis. Jūsų prašymai taip pat daugelį pagydė, atvėrė kelius siuntiniams pasiekti kritinius taškus, ir palengvino išgyvenusiems žmonėms pradėti atstatymo darbus. Ir iš tiesų, jūsų prašymai atvėrė dosnesnę finansinę pagalbą.

Tai jums turėtų suteikti perspektyvą palyginimui, ką galima pasiekti, kai tie, kurie yra dvasingi žmonės Žemėje, naudojasi mano rožiniais, kad sustiprintų pastangas tų, kurie imasi fizinių veiksmų gerindami sąlygas pasaulyje. Tai turėtų jums suteikti perspektyvą, kad iš tiesų neegzistuoja jokie apribojimai pozityviems pokyčiams, kuriuos galima pasiekti Žemėje, išskyrus apribojimus, kuriems leidote užsilikti savo protuose.

Ar nematote, kad beveik nuo pat kūdikystės jums buvo diegiama riboti Dievo galią ir Dievo gebėjimą keisti šį pasaulį? O ypač jums buvo diegiama riboti Dievo galią, kuri galėtų dirbti per jus. Tai iš tiesų yra didžiausia tragedija Žemėje, kad tie, kurie yra Dievo sūnūs ir dukterys buvo užprogramuoti neigti savo kilmę, ir buvo užprogramuoti neigti Dievo gebėjimą darbuotis per juos.

Mano Mylimieji, ar nematote, kad Jėzaus pagrindinis atėjimo tikslas buvo sugriauti iliuziją, kad Dievas negali dirbti per žmogų ir atnešti pozityvius pokyčius į Žemę? Jis atėjo parodyti, kad Viešpačiui niekas nėra per sunku ir su Dievu viskas yra įmanoma. Ir jūs esate su Dievu, kai nusileidžiate giliai savo vidun, kai įeinate į Dievo karalystę, kuri yra jumyse, ir atrandate Dievo Esatį, kuri iš tiesų yra giliai kiekviename žmoguje.

Mano rožiniai nėra pakaitalas Dievo Esačiai, kurią turite atrasti savyje. Ir niekada nenorėčiau, kad į juos taip žiūrėtumėte. Tačiau mano rožiniai yra gairės, jie yra kopėčios, kurios padeda jums kopti aukštyn į Dievo karalystę savyje. Rožiniai padeda jums pakilti virš masinės sąmonės, kuri nori priversti jus pripažinti savo mirtingumą, ar netgi priversti laikyti save vargšu nusidėjėliu, turinčiu pasyviai laukti išorinio gelbėtojo, kuris turi ateiti ir jus išganyti.

Kodėl Vidurio Rytai yra toks didelis konfliktų židinys

Ir nors ateinu jus pasveikinti su didžiuliu darbu, kurį jūs atlikote, aš taip pat ateinu norėdama perkelti jūsų dėmesį į kitą problemą, kurioje man iš tiesų yra reikalinga jūsų pagalba. Ši problema yra konfliktai Vidurio Rytuose, o ypač konfliktas Irake ir konfliktas tarp Izraelio bei Palestinos. Kaip matysite, šie du konfliktai dabar peraugo į naują fazę ir jie abu potencialiai gali būti ta kibirkštis, kuri įžiebtų dar didesnio masto konfliktus, smurtą ar netgi karą tarp šių šalių.

Kodėl būtent šiame Žemės regione vyko ir tebevyksta tiek daug konfliktų? Kodėl būtent šiam regionui Dievas leido vaidinti tokią svarbią rolę, leisdamas jam kontroliuoti tokią didelę dalį pasaulinės naftos rezervų? Kaip Dievas galėjo leisti, kad visa tai įvyktų?

Na, kaip ir visada, Dievas neleido, kad tai įvyktų. Žmonija leido, kad tai įvyktų, kadangi, nepaisant to fakto, jog trys iš didžiausių pasaulio religijų gavo pradžią šiame regione, didžioji to regiono gyventojų dalis atsisakė įkūnyti bet kurios iš šių religijų tikrąjį vidinį mokymą. Iš tiesų, bet kuris žmogus, kuris įkūnija mistinį islamo mokymą, mistinį judaizmo mokymą ar mistinį krikščionybės mokymą nebus patrankų mėsa tiems, kurie nieko daugiau netrokšta kaip tik pralieti kraują ir sukelti karą. Iš tiesų, toks žmogus atsisakytų dalyvauti šiuose nesibaigiančiuose konfliktuose ir keršto aktuose, kuriuos kursto pamišęs tikėjimas, kad žmonės privalo įvykdyti teisingumą, nes Dievas to nedaro. Arba tikėjimas, kad Dievas liepė žmonėms vykdyti teisingumą, žudant savo brolius žmones.

Tad dėl šio visuotinai paplitusio atsisakymo įkūnyti bet kurią iš šių trijų religijų, mes dabar turime situaciją Vidurio Rytuose, kuomet grupelė sielų, kurios yra beveik absoliučiai pasišventusios karui ir kerštui, gali kontroliuoti didelę dalį pasaulinės naftos atsargų ir tuo būdu gąsdinti visą likusį pasaulį. Galima sakyti, kad didžioji visuomenės dalis šiame regione atstūmė jiems Dievo duotas priemones pakilti virš jų pačių nariuose vykstančių kovų, ir dėl šio atstūmimo jie patys tapo iš jų tarpo kilusių karo kurstytojų aukomis. Matote, mano mylimieji, kai nenugalite priešo viduje, tampate lengva auka priešui išorėje.

Atsilikusios sielos

Galėtume pavadinti šias sielas atsilikusiomis sielomis, kadangi jos į Žemę atėjo po Žmogaus Nuopolio, ir jos čia atėjo todėl, kad buvo įsitraukusios į karus kitose planetose. Ir nuo pat to laiko, kai jos čia atėjo, jos nesiliovė kariauti šį nesibaigiantį ir – žvelgiant subrendusių sielų akimis – beprasmišką karą. Ir būtent tai jūs šiandien matote Vidurio Rytuose, matote tuos, tarp kurių yra net vadovaujančiuose postuose esančių žmonių, kurie kalba apie taiką, tačiau niekada apie taiką nekalba nuoširdžiai. Jie apie taiką kalba tiktai jų iškeltomis sąlygomis, ir tiesiog apsimetinėja prieš pasaulį, kad jiems rūpi taika, nors iš tiesų tai tėra tik priemonė pasiekti savo. Šios sielos yra taip pasinėrusios į puikybę, kad pasiekti savo joms yra svarbiau už viską. Todėl jos yra pasiruošusios žudyti savus žmones, netgi mirti patys ir susprogdinti planetą, kurioje gyvena, vien tam, kad pasiektų savo. Ir šituo jie iš tiesų išsiskiria iš daugumos žmonių šioje Žemėje.

Ir būtent dėl to, kad šios sielos atsisako palikti savo puikybę, savo ego ir savo niekada nesibaigiančius žmogiškojo teisingumo ir keršto reikalavimus, jos šiandien savo dvasiniu išsivystymu toli atsilieka nuo bendro žmonijos lygio. Ir todėl iš tiesų atėjo metas iškviesti dangaus teismą šioms atsilikusioms sieloms ir tamsos dvasioms, kurios jas palaiko ir laiko jas savo kalėjime. Seniai jau laikas pašalinti šias sielas iš Žemės ir perkelti jas į kitas pasaulių sistemas, kuriose joms galėtų būti suteikta dar viena galimybė augti, arba kuriose jos galėtų save susinaikinti nenusinešdamos su savimi tiek daug gerų sielų, kurios šiuo metu yra įsikūnijusios Žemėje.

Tačiau tam, kad šios sielos būtų paimtos, kritinė masė žmonių turi atsiskirti nuo šių atsilikusių sielų ir jų atsilikusios keršto filosofijos, kuri teigia, kad būtina nuplauti praeities nuodėmes praliejant žmonių kraują. Ir, nepaisant to, kad šie atsilikę vadai parodė savo tikrąjį veidą jau ne vieną kartą, pasaulis iki pat šiol dar nepakilo ir nepasmerkė jų bei jų filosofijos. Tiesą sakant, pasaulis ir toliau stengiasi vaikščioti ant pirštų galiukų aplink šiuos Vidurio Rytų vadus, ir nesugeba sušukti kaip mažas vaikas: „Bet juk karalius nuogas!“ Lygiai taip pat, pasauliui vis dar reikia pasiekti nepriklausomybę nuo naftos resursų, kuriuos šie žmonės kontroliuoja.

Aiškiai galite matyti, kad pasaulis buvo perspėtas 1973 metais, kai šios atsilikusios sielos vos neįstūmė pasaulio į branduolinį karą, o tuomet panardino pasaulį į ekonominę krizę. Tačiau nuo to laiko turtingosios šalys pamiršo šį perspėjimą, ir labai mažai ką padarė, kad sumažintų savo priklausomybę nuo Vidurio Rytų naftos. Tačiau taip įvyko todėl, kad vakarų šalių tiek vadovai, tiek ir visa visuomenė leidosi manipuliuojami nedidelio skaičiaus tarptautinių kompanijų, kurias taip pat kontroliuoja šios atsilikusios sielos. Todėl dabar ir vėl turite situaciją, kuomet nafta gali įžiebti dar vieną didelio masto karą.

Taigi, dėl žmonių aplaidumo grįžtanti karma vis didino įtampą, ir tam buvo leista vykti pagal Karmos Įstatymą. Šiai įtampai turėjo būti leidžiama didėti, kol žmonės pagaliau jos nebegalės ignoruoti ir privalės pabusti. Ar ir toliau visas likęs pasaulis leis šioms sieloms Vidurio Rytuose tęsti savo karus ir konfliktus? Ar leis jis tiems Vidurio Rytuose, kurie aiškina dirbantys dėl taikos, ir toliau vykdyti savo žiaurumus, nemesdamas jiems iššūkio? Ar ir toliau pasaulis nesistengs atsikratyti savo priklausomybės nuo Vidurio Rytų naftos, kai pakylėtieji mokytojai jau seniai yra davę naują technologiją ir naujas žinias, kurios galėtų padaryti pasaulį nepriklausomą nuo Vidurio Rytų naftos ir nuo bet kokios naftos, pakeisdamas šią naftą kitais energijos šaltiniais?

Nauja energetinės nepriklausomybės technologija

Taip, ši technologija egzistuoja, tačiau ją nuo žmonių nuslėpė tiek privačios organizacijos, tiek ir tam tikros vyriausybės. Ir tai buvo padaryta dėl to, kad didieji verslai nenori paleisti savo monopolio ir energetinio sektoriaus kontrolės. Tad ir vėlgi matome, kad žmonės Vakaruose nepasipriešino savo lyderiams. Jie leidosi suvaromi kaip avių banda į gardą, kuriame yra priversti naudotis nafta savo namams apšildyti, savo automobiliams varyti, ir atidavė savo visuomenės kontrolę vyriausybėms, kurios kontroliuoja juos grėsmėmis staigiai pakelti naftos kainas ar netgi iš viso nutraukti naftos tiekimą.

Ir tai tampa žmonių kolektyvine karma, kurie ignoruoja savo atsakomybę žinoti, kas vyksta jų šalyje, ir kurie ignoruoja savo pareigą reikalauti savo lyderių atskaitomybės. Vakaruose turėtų plačiai nuvilnyti protesto banga, reikalaujanti, kad visos atitinkamos technologijos tuojau pat būtų paviešintos, netgi imantis boikotuoti tam tikras kompanijas, kurios turi nuslėpusios šių technologijų patentus. Turėtų įvykti taikus vyriausybių nuvertimas, kurios nenori leisti, kad šios technologijos būtų paviešintos ir naudojamos, kadangi jas nupirko ir joms darė spaudimą monopolistinės kompanijos, norinčios sukurti dirbtinį stygių, tam kad galėtų padidinti savo pelną.

Ši technologija iš tiesų nėra nė vieno žmogaus, organizacijos ar vyriausybės nuosavybė. Ją davė pakylėtieji mokytojai, turėdami vienintelį tikslą – pašalinti priklausomybę nuo naftos ir kitų iškastinio kuro rūšių. Tai yra pakylėtųjų mokytojų dovana, kurios paskirtis yra pakelti pasaulį į visiškai naują lygmenį, kuriame visuomenės augimo neribotų šios didžiulės monopolininkės, kontroliuojančios iškastinio kuro rezervus.

Kai bus paviešinta ši nauja technologija, pasaulis galės panaikinti skurdą ir badą visoje planetoje. Ir tai bus nauja era, kuriai iš tiesų yra lemta padaryti didžiulį poveikį pasauliui, kaip industrinė revoliucija padarė poveikį vakarų pasauliui. Jai lemta išnaikinti skurdą ir badą, kad viso pasaulio vaikai galėtų užaugti visuomenėje, kurioje turėtų užtektinai ko valgyti, kurioje turėtų ekonomines galimybes pagerinti savo gyvenimą, kurios priklausytų tik nuo jų noro ir pastangų tobulinti save.

Ir tai bus technologinė revoliucija, kuri peraugs į ekonominę ir socialinę revoliuciją, panaikinsiančią dabartinę neteisingą padėtį, kuomet nedidelė grupelė šalių yra be galo turtingos ir švaisto milžiniškus resursus, kai tuo tarpu didelė grupė šalių gyvena visiškame skurde, kuriame žmonės vos išgali pamaitinti savo vaikus.

Iš tiesų, vakarų industrializuotos šalys tapo panašios į kilmingųjų klasę viduramžiais, kuri sunaudoja ir kontroliuoja didžiąją dalį planetos resursų. Ir iš tiesų, vakarų šalys apako nuo savo pačių valdžios, kaip buvo apakusi kilmingųjų klasė. Ir todėl jie atsisako matyti ir klausyti kvietimo būti savo brolio sergėtojais. Ir kaip nutiko su kilmingųjų klase, ši valdžia akins juos tol, kol jų pačių sukurta atsakomoji jėga pasieks kritinę masę ir nuvers jų valdžią taip pat užtikrintai, kaip tai įvyko su viduramžių Europos feodalų lordais.

Tai yra neišvengiama, tačiau tą galima nepaprastai pagreitinti, jeigu keletas žmonių išsakytų į tai nukreiptus prašymus. Tačiau kol kas dar neatėjo laikas išsakyti prašymus dėl energetinės nepriklausomybės, ir tai bus tema vienam iš ateities rožinių. Tačiau aš norėjau duoti jums viziją apie artėjančius pasikeitimus, kad jūs galėtumėte turėti šią viziją savo prote, kai prašysite pašalinti tas atsilikusias sielas, kuriančias konfliktą po konflikto Vidurio Rytuose ir kitur – ir kurios tai daro, žaisdamos pasaulio priklausomybe nuo iškastinio kuro.

Laikas suvokti, kad kiekvienu žmonių visuomenės aspektu manipuliuoja nedidelis atsilikusių sielų valdžios elitas, kaip paaiškino Jėzus. Ir nors šios sielos puikuojasi savo didybe ir valdžia, jos iš tiesų yra neišsivysčiusios dvasine prasme. Ir jos negali prilygti dvasiškai brandžioms sieloms – jei tik šios sielos yra apsišvietusios ir pasiruošusios leisti Dievo galiai veikti per juos. Todėl aš jūsų prašau pakilti prieš šias atsilikusias sielas ir jų melus, ir kaip įrankį tai daryti, duodu jums naują rožinį.

Rožinis konfliktams sudeginti

Perduodu jums šiandien naują ir labai galingą rožinį, kuris yra specialiai skirtas sudeginti ginkluotą konfliktą, tokį, kokį matote vykstant Vidurio Rytuose. Tačiau šį rožinį galima panaudoti bet kokiems smurtiniams konfliktas, tiek naujiems, tiek ir seniems, deginti, ir galiu jus užtikrinti, kad jis bus reikalingas dar ne vieną kartą ateinančiais metais.

Mano du paskutiniai rožiniai turėjo labai konkretų tikslą – deginti negatyvias energijas, ir aš prašau jūsų išlaikyti jautrumą, kaip tai jus veikia individualiai. Jeigu jaučiate, kad vieno iš šių rožinių kalbėjimas tampa jums pernelyg didele našta, tuomet vietoj jo kelias dienas prašau kalbėkite vieną iš mano kitų rožinių. Jeigu jaučiatės kaip nors apsunkinti energijos, Rytų-Vakarų rožinis yra pats galingiausias įrankis šiai energijai sudeginti.

Todėl prašau jūsų išlikti jautriems savo individualiai situacijai, kad neprisiimtumėte daugiau, nei galite pakelti išlaikydami pusiausvyrą ir harmoniją. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvienas žmogus, kalbantis mano rožinius, yra labai vertinamas. Taip pat noriu, kad žinotumėte, jog aš puikiai žinau, kad turite gyvenimus, kuriuos privalote gyventi, ir kad yra dalykai, kuriais turite pasirūpinti fiziniame pasaulyje. Todėl vėlgi, prašau savęs pernelyg neapsunkinti.

Prisiminkite Jėzaus žodžius: „Atiduokite, kas Cezario Cezariui, o kas Dievo Dievui.“ Jūs turite fizines pareigas šiame pasaulyje, todėl nesijauskite blogai dėl jų vykdymo. Tačiau aš viliuosi, kad jūs taip pat rasite truputį laiko duoti Dievui energiją ir įgaliojimus nužengti pro šydą į Žemę ir atlikti stebuklus, kurie iš tiesų gali būti atlikti kaip atsakymai į jūsų prašymus, kuriuos išsakysite kalbėdami mano rožinius.

Tai ne sutapimas, kad mano rožiniai yra vadinami stebuklų rožiniais, nes jie iš tiesų turi potencialą įkūnyti fizinėje plotmėje įvykius, kurie daugumai žmonių atrodys kaip stebuklai. Ir vėlgi, noriu pagirti jus už jūsų ištikimybę mano rožiniams, už jūsų ištikimybę mano širdžiai. Ir aš jums pažadu, kad tie iš jūsų, kurie esate ištikimi mano Motinos širdžiai, patirsite Dangiškosios Motinos ištikimybę, kai jums labiausiai jos reikės, ar tai būtų kol dar tebebūsite įsikūnijime, ar jau po to, kai paliksite gyvenimo sceną ir jums reikės pagalbos, kad galėtumėte visam laikui pakilti į dvasinę karaliją. Aš ateisiu, kai jums labiausiai manęs reikės, ir galiu jus užtikrinti, jog žinosiu, kada jums manęs reikės labiausiai.

Todėl užsklendžiu jus vėl Dangiškosios Motinos Stebuklingoje Meilėje. Paskirkite šiek tiek laiko Dievo Valios savyje meditacijai, Dievo Valios, kuri yra jūsų pačių AŠ ESU Esaties valia, ir todėl nėra kažkas, kas jums būtų primesta kokios nors išorinės dievybės. Susitelkite į šią valią savyje ir leiskite jai pakilti kaip visa nugalinčiai jėgai, kuri nušluotų ne tik jūsų žmogiškąją valią, bet ir masinės sąmonės valią, ir todėl įkūnytų Dievo valios stebuklą, kuris iš tiesų yra gausingas gyvenimas visiems žmonėms.

Užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos meilėje ir dėkingume, iki kito karto, kai vėl su jumis kalbėsiu. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels