Kviečiu jus suteikti dvasinę pirmąją pagalbą

TEMOS: Pirmosios dvasinės pagalbos būtinybė – Ryšys tarp žmonių sąmonės ir fizinės planetos

Pakylėtasis Mokytojas Šiva per Kim Michaels, 2004 metų gruodžio 29 d.

AŠ ESU ŠIVA! Mano vardas ŠIVA ir aš atstovauju tai, ką jūs Vakaruose vadinate Šventąja Dvasia. Kaip mano mylimi brolis ir sesuo, Jėzus ir Motina Marija, mėgino jums padėti pamatyti, danguje nėra jokių sienų. Danguje nėra religinių skirtumų. Todėl mes trokštame, kad ir jūs sukurtumėte tokią universalią broliją ir seseriją Žemėje, kokią mes turime danguje. Ir kaip liūdna, kad taip dažnai prireikia didelės katastrofos, kuri apjungtų žmones ir padėtų jiems pamatyti, kad išoriniai suskirstymai, tokie kaip rasė ir religija, iš tiesų nėra svarbūs.

Danguje nėra suskirstymų, mes visi esame viena Dievo Kūne. Ir visgi mes turime skirtingus vardus, skirtingas funkcijas ir skirtingas tarnystes. Ir ne visos jos išreiškiamos per vieną religiją Žemėje. Ir todėl jums visiems, kurie iš tiesų einate dvasiniu keliu į aukštesnę sąmonės būseną, gali būti naudinga žinoti įvairias tarnystes ir mokytojus, apie kuriuos religijoje, su kuria užaugote, nieko neužsimenama. Jums gali būti naudinga iškviesti mūsų vardus, nes mūsų vardai turi galią.

Ir vardas ŠIVA iš tiesų yra galingas, ir ši galia šiuo metu labai reikalinga. Visi matėte kokio masto nuniokojimus sukėlė neseniai įvykę žemės drebėjimai Pietryčių Azijoje. Matėte, kaip per kelias valandas, dešimtys tūkstančių žmonių gali būti paimta iš įsikūnijimo. Ir dabar, Pietryčių Azijos srityje dešimtys tūkstančių sielų buvo taip greitai paimtos iš įsikūnijimo, kad jos paprasčiausiai nesuvokia, kas joms nutiko. Daugelis šių sielų dabar yra pasimetusios ir šoke, ir vaikščioja išėjusios iš savo kūnų, įstrigusios prieblandos zonoje tarp materijos karalystės ir dvasinės karalystės. O joms reikia eiti į dvasinę karalystę tarp įsikūnijimų, kad galėtų judėti pirmyn savo asmeninėje kelionėje.

Ir šios sielos turi būti išlaisvintos, nes daugelis jų nėra pakankamai dvasiškai sąmoningos, kad galėtų judėti pirmyn savo pačių jėgomis. Štai kodėl mums labai reikia tų, kurie yra įsikūnijime, kurie yra dvasiškai sąmoningi, kad jie paprašytų užtarimo šioms sieloms. Mums reikia, kad jūs paprašytumėte, jog šios pasiklydusios sielos nebeklaidžiotų prieblandos zonoje, ieškodamos savo mylimųjų, ieškodamos savo fizinių kūnų, ieškodamos namų, kurių nebėra. Paprašykite, kad jos, kaip buvo aprašyta tokioje daugybėje prie mirties slenksčio atsidūrusių žmonių pasakojimuose, pamatytų šviesą ir pamatytų šviesos angelus, atėjusius jų pasiimti su savimi į aukštesnį lygį.

Jos turi būti išlaisvintos, kad galėtų palikti savo buvusius gyvenimus Žemėje ir visus prisirišimus prie šių gyvenimų, ir sekti angelais į šviesą. Ir kas gi daugiau jas išlaisvins, jei ne vienintelis dalykas – ugnis, dvasinė ugnis, sudeginanti jų žmogiškus prisirišimus prie savo fizinių kūnų ir buvusių gyvenimų, kad jie galėtų judėti toliau, kaip dvasinės būtybės, kurios jie iš tiesų ir yra. Ir todėl galėtų, be jokių praradimo ar apgailestavimo jausmų, tiesiog palikti savo buvusius gyvenimus praeityje ir judėti pirmyn į Dievo meilę ir šviesą.

Tačiau, kadangi šios sielos neturi pakankamai įsisavinusios dvasinės ugnies, kad galėtų pačios atlikti šią kelionę, jos liks įstrigusios ten kur yra, jeigu niekas jų neužtars. Todėl dabar prašau tuos iš jūsų, kurie esate dvasiškai sąmoningi, prisiminti, kad viskas, kas vyksta fizinėje Žemės planetos oktavoje, yra tik matomos nematomų priežasčių pasekmės. Ir iš tiesų labai daug kas vyksta žmonių sąmonei nesuvokiamuose lygmenyse, kaip jums paaiškino Jėzus ir Motina Marija. Fizinė visata, kurią galite matyti savo pojūčiais, tėra tik ledkalnio viršūnė.

Pirmosios dvasinės pagalbos būtinybė

Jūs dabar matote, kaip pasaulis susitelkė teikdamas fizinę pagalbą, kuri reikalinga išgyvenusiems šią katastrofą. Tai daryti labai reikalinga, ir mes sveikiname visus, prisidedančius prie šių pastangų. Tačiau aš prašau jūsų, tų, kurie esate dvasingi žmonės, suvokti, kad viskas, kas nutinka Žemėje, turi ir dvasinį aspektą. Todėl lygiai taip pat, kaip fizinė pagalba reikalinga katastrofos vietose, reikalinga netgi dar didesnė dvasinio užtarimo pagalba. Ir tie, kurie yra labiausiai sąmoningi, yra vieninteliai galintys suteikti šią pagalbą, lygiai taip pat, kaip turtingi materialine gerove yra vieninteliai, galintys suteikti materialinę pagalbą.

Tad dabar prašau jūsų [kada tik įvyksta kataklizmas] paprašyti išlaisvinti šiame kataklizme žuvusias sielas, kad jos galėtų sekti šviesos angelais, atėjusiais palydėti juos į jiems pritinkančias vietas. Ir tai galite padaryti kalbėdami Arkangelo Mykolo rožinį ir išvardindami savo prašymus jo pradžioje. Tačiau taip pat tai galite daryti dirbdami savo kasdienius darbus, ir paprasčiausiai kreipdamiesi į mane, Šiva. Galite tiesiog sakyti:

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau mylimą ŠIVA, materializuoti savo ugninę Esybę ir išlaisvinti visas sielas, išėjusias iš įsikūnijimo šiame kataklizme … [trumpai jį apibūdinkite]. Išlaisvinkite jas nuo visų prisirišimų prie savo ankstesnio gyvenimoir fizinių kūnų. Išlaisvinkite jas išvysti Dievo šviesą ir sekti angelais į šią šviesą.

Sukalbėję šį prašymą, keletą kartų pakartokite mano vardą. Arba kartokite mano vardą kartu su paprastu prašymu Dangiškajai Motinai. Jeigu užaugote Rytų dvasinėje tradicijoje, jums bus pažįstama Dangiškosios Motinos atstovė Kuan Jin. Galite naudotis jos mantra – OM MANI PADME HUM ir sakyti:

OM MANI PADME HUM – ŠIVA!

Padarykite trumpą pauzę po mantros ir tada galingai ištarkite mano vardą. Pakartokite šią mantrą keletą kartų. Jeigu užaugote Vakarų dvasinėje tradicijoje ir didesnį artumą jaučiate Motinai Marija, galite sakyti:

SVEIKA MARIJA, MALONĖS PILNOJI – ŠIVA!

Kartokite šią mantrą tiek kartų, kiek tik norite. Tai bus didžiulė pagalba, ir šis mokymas, galiu jus užtikrinti, bus reikalingas dar ne vieną kartą. Bus ir daugiau kataklizmų, tiek taip vadinamų gamtinių, tiek ir žmogaus sukurtų, nors, kaip Motina Marija mėgino jums paaiškinti, iš tiesų visi kataklizmai yra sukurti žmonių.

Ryšys tarp žmonių sąmonės ir fizinės planetos

Tokia tad rūsti yra jūsų gyvenamo laikmečio realybė. Žmonijos sukurta našta pasidarė tokia sunki, kad Motina Žemė nebesugeba jos panešti savo kūnu. Štai kodėl, kaip ir žmogaus kūnas gali susirgti, kai žmogus yra sulinkęs nuo streso naštos, taip gali susirgti ir Motinos Žemės kūnas. Ir tuomet staiga matote šiuos kataklizmus, kaip tie uraganai Floridoje ir Karibuose, bei daugelis kitų smarkių audrų, kurias matėte praūžiant Pietryčių Azijoje – bei dabar šis žemės drebėjimas.

Todėl prašau jūsų suprasti, kad labiausiai šiai planetai šiuo metu reikia, jog žmonija nubustų realybei, kad pati Motina Žemė yra labai artimai susijusi su žmonijos sąmone. Ir Motinos Žemės kūne vykstantys regimi įvykiai yra masinėje sąmonėje laikomų minčių bei jausmų pasekmė. Tai suvokti šiai planetai yra absoliučiai būtina. Žmonija paprasčiausiai negalės pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, kol žmonės nepradės suvokti tiesioginio ryšio tarp fizinės Žemės ir savo pačių sąmonės.

Kitaip juos ir toliau nuolat šokiruos ir stulbins vykstantys kataklizmai. Ir jie nesugebės paaiškinti kodėl, ir jausis bejėgiai ir negalintys to niekaip išvengti ateityje. Juos ir toliau paralyžiuos nežinomybės baimė, vietoj to, kad, sutelkę savo jėgas, viešpatautų Žemei, daugindami savo viduje esančią dvasinę šviesą, tą šviesą, kuri galėtų sudeginti visų ateities kataklizmų priežastį. Tad būtent šis suvokimas turi prasiveržti į žmonijos sąmonę, į masinę sąmonę. Vienintelis klausimas yra, kaip tai gali įvykti. Todėl aš pranašauju, kad laikotarpyje nuo dabar iki 2012 metų žmonijai yra du keliai, kuriais ji gali eiti.

Yra aukštasis kelias, kuomet žmonės pradės reaguoti į dvasines žinias, kurias pakylėtieji mokytojai davė per daugelį šaltinių. Ir jie pakels savo sąmonę bei prisiims atsakomybę už savo asmeninius gyvenimus bei visą planetą. Jie pripažins turintys pakeisti savo sąmonę, idant išvengtų tolesnių gamtos kataklizmų ir karų.

Tai yra aukštasis kelias, ir mes labai tikimės, kad žmonija pasirinks šį kelią. Tačiau tai gali įvykti tik tuomet, jeigu 10 procentų visuomenės, kaip paaiškino Jėzus, pabus ir suvoks, kad jie turi būti pionieriai, nes 80 procentų visuomenės negali pati savęs pažadinti. O žemiausi 10 procentų visuomenės darys viską, ką tiktai gali, kad išlaikytų visuomenę įstrigusią neišmanyme.

Turiu jums labai atvirai pasakyti, kad, jeigu šis pabudimas neįvyks, tuomet įvyks antrasis variantas. Ir ši alternatyva yra ta, kad gamtos kataklizmų skaičius ir smarkumas vis augs, kol jie pasidarys tokie intensyvūs, jog žmonės tiesiog nebegalės ignoruoti, kad Žemė jiems siunčia žinią. Ir ši žinia sako: „Jūs turite pasikeisti arba mirti, nes jeigu jūs nepasikeisite, mirsiu aš. O kaip jūs galėsite išgyventi, jeigu nebeturėsite pamato savo fiziniam gyvenimui!“

Tad aš jūsų prašau kviesti mano Esatį ir mano ugnį, kad ji sudegintų tamsuoliškumo debesį, kabantį virš žmonijos, kuris laiko žmones įstrigusius tikėjimo sistemose – nesvarbu, religinėse ar mokslinėse – neigiančiose tikrovę, kad viskas – net ir pati materija – yra sukurta iš Dievo sąmonės. Ir todėl žmonių fizinius kūnus, o taip pat ir Motinos Žemės kūną tiesiogiai veikia netobulumai, kuriuos savo sąmonėje toleruoja individai ir visa žmonija.

AŠ ESU ŠIVA, ir aš iš tiesų esu Dievo Šventosios Dvasios, Dievo dvasinės ugnies išraiška. Ir todėl aš esu vieno tikrojo Dievo individualizacija, kurį Mozė – kaip ir visi tikri Dievo pranašai – garbino kaip visą deginančią ugnį. Todėl, kai iškviesite mano Esatį, mano ugnis galės sudeginti visas netobulas energijas, kol jos dar nesutankėjo iki tiek, kad pradėtų degti iš vidaus, priversdamos irti net ir fizinę materiją.

Todėl ištiesiu jums, per šią žinią, savo ugningą meilę, ir prašau jūsų įsileisti mane į savo asmeninį gyvenimą ir į šios planetos gyvenimą, kad galėčiau sudeginti viską, kas netikra, kol šios netikrovės nesudegino jos pačios tankumas. Ši mano dvasinė ugnis gali sudeginti visus netobulumus, nesugriaudama pačios materijos – kaip Mozė matė degantį bet nesudegantį krūmą. Dievo ugnis gali sudvasinti materiją ir šitaip apsaugoti ją nuo susinaikinimo pragaro ugnyse. Tad užsklendžiu jus ugningoje ŠIVOS meilėje – negęstančioje Dievo liepsnoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels