Akceleracija Kristiškume

TEMOS: Galinga dispensacija – Materijos šviesa turi potencialą tapti sąmoninga – Atsimainymo procesas – Tamsi, iškrypusi destrukcijos jėga – Neapykanta Motinai – Susigrąžinkite vizijos galią – Tikras ir netikras kelias į išganymą – Šviesos krioklys

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 metų rugsėjo 29 d.

Mano Mylimos širdys, aš esu Marija, jūsų Motina, ir ateinu šia ypatinga proga duoti jums maldas, kurios reikalingos Begalinės Šviesos rožiniui. Todėl duodu jums dabar afirmacijas, kuriomis galėsite naudotis, idant įvykdytumėte savo, kaip bendrakūrėjų su Dievu, vaidmenį:

AŠ ESU Dievo sūnus/dukra, ir stoju šią akimirką į Dievo bendrakūrėjų Žemėje gretas. Ir dabar, sąmoningai renkuosi pripažinti savo laisvos valios galią rinktis šviesą, rinktis gyvenimą, rinktis Dievo tobulumą vietoj šiame pasaulyje egzistuojančio netobulumo. Renkuosi tvirtinti, kad visi netobulumai yra netikri, ir tik Dievo šviesa ir Dievo tobulumas yra tikras bei amžinas.

Todėl patvirtinu, kad mano širdyje yra Dievo kibirkštis, šviesos kibirkštis, kuri iš tiesų yra atviros durys, kurių užtrenkti negali jokia žmogiška jėga, išskyrus mano laisvą valią. Aš dabar renkuosi atverti šias duris, ir todėl esu atviros durys, kurių jokia žmogiška jėga, jokia tamsybių jėga negali užtrenkti.

Aš dabar pripažįstu savo tikrąjį AŠ ESU Esaties individualumą, ir renkuosi leisti savo Esaties šviesai tekėti per mane ir sudeginti viską, kas nepanašu į ją. Aš renkuosi būti Dievo Liepsna, kuri esu Danguje, ir materializuoti ją Žemėje kaip ugnį, kuri degė Mozei, pakilusiam ant Dievo kalno. Renkuosi leisti ugniai, kuri esu, atnešti tikrąjį dvasinį įstatymą, kurio Mozė negalėjo gauti dėl žmonijos nepaklusnumo. Renkuosi būti atviromis durimis šiam tikrajam dvasiniam įstatymui, kuris dabar atnešamas į fizinę Žemės planetos oktavą.

Renkuosi būti atviromis durimis Begalinės Šviesos Esačiai srūti į materialią visatą ir sudeginti visus netobulumus bei disbalansus. Renkuosi būti atviromis durimis Dievo Žemės planetos vizijai. Šaukiu Begalinės Šviesos Esatį pasiųsti nesustabdomą, nenugalimą Dievo Šviesą, įdiegti tobulą Dievo viziją į Materijos substanciją, iš kurios sukurtas mano fizinis kūnas, mano siela ir protas, mano išorinės aplinkybės ir visa ši planeta, visi žmonių visuomenės apsektai ir Motina Gamta.

Aš renkuosi priimti savo Kristaus potencialą ir prisiekiu pašvęsti savo gyvenimą kuo greitesniam Kristaus proto apsivilkimui. Prisiekiu niekada neturėti netikrų dievų prieš vieną tikrąjį Dievą Danguje, kurį man atstovauja mano paties AŠ ESU Esatis. Prisiekiu negarbinti jokių stabų, sukurtų iš netobulos vizijos. Ir todėl nepriimsiu jokių netobulų sąlygų Žemėje kaip amžinų ar tikrų. Regiu, kad už visų netobulumų yra Dievo Materijos šviesa, ir laikysiu tyrą Dievo viziją bei matysiu, kaip ši Dievo vizija materializuojasi, nes ji perkeliama ant pačios Materijos substancijos.

Todėl skelbiu, kad kol AŠ ESU pasaulyje, AŠ ESU pasaulio šviesa. Atėjau viešpatauti Žemėje, dauginti savo dieviškąjį individualumą ir šviesą, kurią man duoda AŠ ESU Esatis. Prisiekiu suvaldyti savo kūną ir protą, savo fizinį kūną, asmenines aplinkybes, savo tautą, žmonių visuomenę ir pačią gamtą. Prisiekiu priimti tiktai Dievo tobulumą, prisiekiu matyti tiktai tobulą Dievo viziją, perduotą man per Kristaus protą. Prisiekiu BŪTI Dievo liepsna, deginančia viską, kas nepanašu į ją, ir skelbiu, kad esu pasirengęs (-usi) pradėti nuo savęs ir leisti Dievo liepsnai, kuri esu, įtvirtintai mano AŠ ESU Esatyje, sudeginti visus netobulumus mano paties sąmonėje, tarp jų žmogiškąjį ego bei kūnišką protą. Esu pasirengęs (-usi) leisti Dievo liepsnai sudeginti visus netobulumus savo sieloje, savo prote, savo kūne ir savo gyvenime.

Prisiekiu daugiau niekada neriboti Dievo gebėjimo dirbti per mane, ir prisiekiu visada patvirtinti Gyvojo Kristaus manyje tikrovę ir patvirtinti vienovę su savo Viešpačiu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi. Todėl nebeneigsiu vienovės su savo Mokytoju. Ir patvirtinęs savo vienovę su Gyvuoju Kristumi manyje ir Gyvuoju Kristumi Jėzuje, aš iš tiesų esu pasaulio šviesa. Ir Kristaus manyje man suteikta galia ir valdžia aš sakau: „Tebūna šviesa ir vien tik šviesa Žemės planetoje. Ir šviesa YRA. Tai atlikta. Amen.“

Galinga dispensacija

Mano Mylimos širdys, tikiu, kad tie iš jūsų, kurie esate sąmoningi, kurie skaitėte mano kitus diktavimus ir kalbėjote mano kitus rožinius, sugebate matyti, jog ši nauja dispensacija, šis naujas rožinis, iš tiesų yra akceleracija, žengianti netgi dar toliau už mano jums anksčiau duotus galingus rožinius. Tikiuosi matote, jog tai yra unikali galimybė jums asmeniškai ir visai planetai. Galiu jums pasakyti, kad šis paskutinis rožinis yra dovana tiems, kurie nusipelnė šios dovanas, ištikimai kalbėdami mano kitus rožinius.

Noriu jums pasakyti, kad šis rožinis akceleraciją rodo daugeliu aspektų, ir vienas iš jų yra tai, kad šis rožinis nėra iškaltas akmenyje. Mes jums duodame matricą pradžiai, bet nesakome, kad tai turi būti galutinė ar vienintelė matrica. Mes norime, kad kiekvienas šį rožinį kalbantis asmuo naudotųsi savo Kristiškumu ir keistų šį rožinį, pritaikydamas savo asmeninei situacijai ir išsakydamas prašymus, kurie yra artimiausi jo širdžiai.

Tad kai rožinyje paminima tam tikra situacija, jos vietoje galite išsakyti kitas situacijas, kurios nepaminėtos rožinyje. Galite išsakyti detalesnius prašymus už duotuosius rožinyje, tačiau tegul būna jie trumpi ir glaudūs, ir nekeiskite bazinės rožinio matricos.

Galite visą rožinį paskirti tik vienai situacijai. Pavyzdžiui, jeigu turite sveikatos problemų, galite paskirti visą rožinį Dievo šviesos iškvietimui, kuri įkūnytų tobulumą kiekvienoje jūsų fizinio kūno ląstelėje ir atome, ir paminėkite tai kiekviename posme. Galite visą rožinį kalbėti už tam tikrą pasaulinę situaciją, kuri jums rūpi. Tai ir yra šis žingsnis aukštyn - akceleracija, kuri padės jums apsivilkti savo Kristiškumą ir išreikšti šį Kristiškumą, įžengiant į partnerystę su pakylėtaisiais mokytojais, kuomet jūs iš vidaus sužinote savo konkrečią dvasinę misiją. Atlikdami šį šventą darbą, galite laikyti pusiausvyrą Žemei šiuo kritišku metu ir galite padėti atnešti Dievo karalystę į konkrečią gyvenimo sritį, artimą jūsų širdžiai, arba kurioje turite kompetenciją.

Materijos šviesa turi potencialą tapti sąmoninga

Mano Mylimos širdys, tam kad jūsų naudojimasis Begalinės Šviesos rožiniu duotų maksimalų efektą, svarbu suprasti paslaptį, kurią Begalinės Šviesos Esatis atskleidė savo diktavime. Norėčiau paraginti, kad gerai išstudijuotumėte ir sugertumėte tą diktavimą, kol iki galo suprasite paslaptį, kuri buvo paaiškinta. Tačiau norėdama, kad jums būtų lengviau sugerti šią paslaptį, pateiksiu jums Omega perspektyvą šia tema.

Kai mūsų Kūrėjas sukūrė šviesos substanciją, Motinos šviesą, iš kurios galima nulipdyti bet kokias formas, mūsų Kūrėjas pasinaudojo ja, iš pradžių sukurdamas centrinę dvasinės karalijos sferą. Vėliau mūsų Kūrėjas sukūrė dar keletą „koncentrinių“ sferų, ir materiali visata tiesiog yra paskutinė Dievo kūrinijos sfera.

Kai Dievas sukuria naują sferą, ši sfera yra sukuriama iš nesąmoningos Motinos šviesos, kurią galėtume pavadinti Materijos šviesa. Materijos šviesa savyje turi įdėtą Dievo sąmonę, ir todėl ji turi potencialą pasiekti savimonę. Kai ji įgauna šią savimonę, Materijos šviesa gali sąmoningai atvaizduoti Dievo tobulumą, ir tai iš tiesų yra didžiausia Motinos šviesos meilė – visiškai paklusti Tėvo vizijai ir įstatymams.

Kai Motinos šviesa sąmoningai atvaizduoja tobulą Tėvo viziją, laikomą Sūnaus prote, visuotinio Kristaus prote, tuomet Dievo karalystė įsikūnija toje konkrečioje Dievo kūrinijos sferoje. Tai reiškia, kad nuo tos akimirkos ši Dievo kūrinijos sfera tampa amžina Dievo kūrinijos dalimi, ir ji amžina yra todėl, kad nuolatos sąmoningai save transcenduoja sinchroniškai Dievo savitranscendencijai. Ji transcenduoja save, nes Materijos šviesa, iš kurios sudaryta ši sfera, yra sąmoninga ir todėl sugeba sekti nuolat besiplečiančiu Dievo troškimu kurti, be jokių išorinių jėgų įsikišimo.

Kol Dievo sfera dar nėra pasiekusi savimonės, Materijos šviesa negali sąmoningai atvaizduoti Dievo vizijos. Todėl Materijos šviesa pasyviai prisitaiko prie mechaniškų įstatymų, kuriuos Dievas nustatė kurdamas tą konkrečią sferą. Kai Dievas sukūrė sferą, kurioje yra materiali visata, mūsų Kūrėjas nustatė tam tikrus mechaniškus įstatymus. Jūsų mokslininkai šiuo metu yra atradę tik mažą dalelę šių įstatymų, kuriuos jie vadina gamtos dėsniais.

Kai Elohimai sukūrė Žemės planetą, jie pasinaudojo savo dėmesio galia, materializuodami fizinę planetą. Jie tai padarė, perkeldami savo viziją ant nesąmoningos Materijos šviesos, o Materijos šviesa prisitaikė prie šios vizijos pagal mechaniškus įstatymus, kurie apibrėžia ir vadovauja materialiai visatai. Tačiau, nepaisant didžiulių kūrybinių Elohimų galių, jie negalėjo Materijos šviesai, iš kurios sukurta Žemė, įkvėpti savimonės.

Jie to negalėjo padaryti, nes nebuvo materialios visatos viduje. Po to, kai Žemės planetą sukūrė Elohimai, didelis skaičius savimonę turinčių būtybių pasisiūlė įsikūnyti Žemėje. Jos čia atėjo turėdamos konkretų tikslą – dauginti savo talentus, tai reiškia, Alfa šviesą, ateinančią iš Begalinės Šviesos Esaties, ir savo dieviškąjį individualumą, įtvirtintą jų AŠ ESU Esatyse. Dauginti savo talentus jie pradėdavo per savo esybės, proto ir fizinių kūnų įvaldymą. Ir per šį savęs įvaldymą, jie tuomet galėjo išplėsti savo kūrybines galias („Jūs buvote ištikimi mažuose dalykuose, todėl aš jums pavesiu valdyti didelius“) bei įvaldyti Žemę.

Atsimainymo procesas

Kas gi tuomet nutinka, kai visiškai įvaldote save, tai yra, savo sielą, protą ir kūną? Tuomet pasiekiate tašką, kurį pademonstravo mano mylimas Jėzus ant Atsimainymo kalno, kai atsimainė į šviesos esybę priešais savo mokinius. Tą akimirką išorinė Jėzaus forma atsimainė į tyros dvasinės šviesos esybę. Tai reiškia, jog visi netobulumai, kuriuos Jėzus galėjo būti prisiėmęs į savo sielą, buvo transformuoti, kol teliko visiškai tyra, dieviška jo gyvybės srauto matrica. Tai reiškia, kad visi netobuli įsitikinimai ir jausmai jo prote ir pasąmonėje buvo transformuoti į tobulą Kristaus proto viziją ir jausmus. Tai reiškia, kad visi netobulumai jo kūne, nuo genetinių defektų iki toksinių cheminių medžiagų bei aplinkos teršalų, buvo sudeginti, o jo kūnas atvaizdavo tobuliausią tyro žmogaus kūno modelį – koks tuo metu buvo įmanomas, esant tuometiniam Žemės vibracijų lygiui.

Tai yra potencialas, kurį jūs visi turite, kai einate keliu į asmeninį Kristiškumą ir įvaldote save. Kai kritinė masė žmonių įvaldo save, jie gali sąmoningai panaudoti savo kūrybines galias ir įvaldyti visą Žemę. Ir tuomet jie gali perkelti šią tobulą Kristaus viziją ant pasyvios materijos substancijos, iš kurios sudaryta ši planeta. Tai gali sukelti visos planetos atsimainymą, po kurio ji vėl atitiktų tobulą Dievo viziją, tebelaikomą Elohimų protuose.

Tai galėtų pašalinti visus teršalus iš gamtos ir žmogaus kūno. Tai galėtų pašalinti visus disbalansus, egzistuojančius Žemės plutoje ir panaikinti tikrąją, esminę gamtos kataklizmų priežastį. Tai galėtų panaikinti visus disbalansus gyvūnijos karalijoje ir netgi sumažinti pačios materijos tankį. Tai galėtų paversti planetą harmoninga ir subalansuota augimo platforma, kokia ji buvo sukurta būti nuo pat pradžių.

Kad tai įvyktų, kritinė žmonių masė privalo nuspręsti tapti atviromis durimis, per kurias Dievo šviesa, savimonę turinti, save suvokianti Begalinės Šviesos Esaties šviesa, galėtų srūti į jų protus ir žadinti Materijos šviesos okeaną. Kai tai įvyks, nesąmoninga ir pasyvi Materijos šviesa iš tiesų galės būti pažadinta, kol galiausiai pati materija atsimainys į tyrą šviesos substanciją, kuri sąmoningai suvoks savo egzistavimą ir sugebės sąmoningai atvaizduoti tobulą Dievo viziją ir be pertrūkių išlaikyti šią viziją.

Tamsi, iškrypusi destrukcijos jėga

Noriu paraginti jus pastudijuoti mano ankstesnius diktavimus, kuriuose kalbu apie Dievo plėtimosi ir traukimosi jėgas. Matote, kol Materijos šviesa tebėra nesąmoninga, ji aklai sutraukia, griaudama visas organizuotas struktūras. Taip tiesiog natūraliai reiškiasi nesąmoningos Materijos šviesos prigimtis, sukurta atsverti Tėvo šviesos plėtimosi jėgą. Materijos šviesa natūraliai sutraukia, jeigu jai pusiausvyros nesudaro Tėvo plėtimosi jėga, nukreipta per Kristaus protą.

Kaip paaiškinau ankstesniuose diktavimuose, po Liuciferio nuopuolio, tamsos jėgos iškreipė sutraukiančią Motinos jėgą, savo mėginimais kontroliuoti žmones ir neutralizuoti jų laisvą valią, įstumdamos juos į fizinę ir dvasinę vergovę. Tai sukėlė dirbtinės ir nenatūralios jėgos atsiradimą šioje planetoje, kuri yra iškreipta Motinos jėga. Ši jėga organizuotas struktūras griauna iš tiesų daug greičiau ir intensyviau, nei numatyta mechaniškuose Dievo įstatymuose. Kitaip tariant, egzistuoja gravitacinė jėga, magnetinė tamsos jėga, kuri šiuo metu yra stipresnė už sutraukiančią Motinos jėgą, sukurtą Dievo.

Kadangi dauguma žmonių nesupranta šios dirbtinės jėgos egzistavimo, ir kadangi nesuvokia, jog nusirisdami į žemesnę sąmonės būseną jie dar ir prisideda prie šios jėgos stiprinimo, daugelis jų ėmė jausti pyktį Motinai Žemei ir pasipriešinimui, kurį jie jaučia ateinant iš jos jų kūrybinėms pastangoms. Tai paskatino atsirasti visame pasaulyje paplitusią neapykantą motinai, ir viena iš daugybės šios neapykantos išraiškų yra neapykanta moterims ir tikėjimas, kad žmogus turi pavergti bei kontroliuoti gamtą, užuot dirbęs kartu su ja.

Šioje planetoje veikiančios tamsos jėgos siekia absoliučios valdžios žmonėms, ir jie tai gali pasiekti tik valdydami protus, o ypač valdydami žmonių vaizduotės galią. Jie tai daro siekdami priversti žmones garbinti netikro Dievo įvaizdį, ir versdami juos priimti melagingus įvaizdžius, kokia turėtų būti ši planeta. Jie tuomet verčia žmones tikėti, kad šie stabmeldiški įvaizdžiai yra tikri ir amžini. Štai kodėl matote tiek daug žmonių šioje planetoje priimant tam tikrus apribojimus, koks gali ir turi būti gyvenimas, ir jie mano, jog gyvenimas negalėtų būtų kitoks, nei jiems nuo vaikystės diegiamas dirbtinės tikrovės įvaizdis. Būtent ši masinė iliuzija sukūrė energijos šydą, kuris atskiria žmones nuo jų tikrojo Dievo ir nuo jų tikrųjų dvasinių mokytojų – pakylėtųjų mokytojų.

Todėl esminis dalykas, kurį turite padaryti, jeigu norite susigrąžinti Žemės planetą ir sugrąžinti ją į pirminį tyrumą, yra sąmoningai išlaisvinti savo protą nuo klaidingų vizijų, nuo netikro Dievo ir stabmeldiškų įvaizdžių, kuriais nuo gimimo buvo programuojamas jūsų protas, ir net ne vieną gyvenimą. Turite pasistengti išvalyti savo regėjimą, ir tai turite padaryti suprasdami, kad visos regimybės, šiuo metu egzistuojančios Žemėje, visi netobulumai ir disbalansai, yra ne kas kita kaip įvaizdžiai, projektuojami ant gyvenimo ekrano. Pats ekranas yra sukurtas iš nesąmoningos Materijos šviesos, prisiimančios bet kokias ant jos per sąmoningą protą projektuojamas formas. Šviesa, išeinanti iš kino projektoriaus yra jūsų dėmesys, o kino juosta yra įvaizdžiai, kuriuos laikote savo sąmoningame prote ir pasąmonėje. Todėl, kai pakeisite savo prote laikomus įvaizdžius ir pakelsite žvilgsnį virš visų netobulų pasireiškimų ir regimybių, pakeisite vaizdus, projektuojamus ant nesąmoningos Materijos šviesos ekrano.

Kai kritinė masė žmonių susigrąžins savo vizijos galią, pamatysite dramatiškus pokyčius į gerąją pusę šioje planetoje, kurių šiandien dauguma iš jūsų tiesiog nesugebėtų įsivaizduoti ar priimti. Jeigu jums pasakyčiau, kas gali įvykti per kelis dešimtmečius, atsisakytumėte manimi patikėti, ir išvadintumėte mane beviltiška idealiste ir utopiste. Tačiau aš nesu įstrigusi netobulų įvaizdžių ir įsitikinimų energijos šyde. Aš žinau Dievo realybę ir žinau, kad nesąmoninga Materijos šviesa prisiims bet kokią išvaizdą, kokią tik ant jos perkels žmonių protai.

Tėra tik vienas būdas pakeisti pasaulį – pakeisti žmonių požiūrį į save ir pasaulį. Tačiau, kad tai įvyktų, mes taip pat turime pakeisti žmonių požiūrį į Dievą ir jų santykį su Dievu, kam, būtent, ir yra skirti mūsų mokymai.

Susigrąžinkite vizijos galią

Todėl raginu jus sąmoningai naudotis savo vizijos galia ir už visų netobulų regimybių matyti Materijos šviesą. Galite įsivaizduoti šią šviesą kaip mažytes daleles arba stygas, kurios vibruoja labai dideliu greičiu. Tai panašu į subatomines daleles arba superstygas, kurias jūsų mokslininkai šiuo metu naudoja aprašinėdami procesą, kurio metu nesąmoninga Materijos šviesa įgyja regimą formą.

Tad kai susidursite su netobula regimybe, ar tai nutiktų jūsų gyvenime, jūsų fiziniame kūne, jūsų visuomenėje ar visoje planetoje, raginu tvirtai nuspręsti, kad nepriimsite to kaip amžino ar tikro. Sąmoningai pasistengsite matyti tai kaip laikiną projekciją ant gyvenimo ekrano, o už jo matyti patį baltą ekraną – vibruojančias Materijos šviesos daleles. Tuomet, pasinaudoję savo dėmesiu, pažvelgsite už išorinės regimybės ir vietoje išorinės regimybės išvysite tobulą Kristaus viziją.

Ar suprantate, ką jums sakau? Jūs esate gyvi, nes nuolatos gaunate dvasinės šviesos srautą, srūvantį iš jūsų AŠ ESU Esaties per jūsų protą, ir šį srautą nukreipia jūsų dėmesio galia. Į ką sutelksite savo dėmesį, tą padidins jumyse esanti šviesa. Tad jeigu sutelksite savo dėmesį į netobulą regimybę, o ypač, jeigu priimsite ją kaip tikrą ir nuolatinę, tik dar labiau sustiprinsite tą sąlygą.

Noriu, kad sąmoningai susigrąžintumėte savo dėmesio ir vizijos galias. Kai susidursite su netobula regimybe, neprašau jūsų ją ignoruoti ar netgi neigti. Prašau jūsų pripažinti ją egzistuojant, bet taip pat pripažinti, kad ji neturi aukščiausios tikrovės ir nėra amžina. Todėl jūs nepriimate jos kaip amžinos, vietoj to, žvelgiate už jos ir matote vibruojančią Materijos šviesą, esančią už išorinės regimybės. Tuomet sutelkiate savo dėmesį į tobulesnę viziją, į pačią tobuliausią viziją, kokią tik sugebate įsivaizduoti, ir patvirtinate šios vizijos tikrovę ir amžinumą.

Kas yra tobula Kristaus vizija? Kadangi daugumai jūsų nuo vaikystės buvo diegiami netobuli įvaizdžiai, norėčiau paraginti jus, kad paprašytumėte savo Kristaus AŠ laikyti tobulą viziją savo konkrečiai situacijai ar sąlygai. Daugelis jūsų šiuo metu negali įsivaizduoti tobulos Kristaus vizijos situacijose, su kuriomis susiduriate kiekvieną dieną. Tačiau jūsų Kristaus AŠ gali laikyti šią viziją jums, jei tik paprašysite. Ir jeigu prašysite atviru protu, jūsų Kristaus AŠ pamažu nuleis šią tobulą viziją į jūsų sąmoningą protą.

Aš jus prašau, būkite išmintingi kaip žalčiai ir pripažinkite, kad šiuo metu Žemės planetoje egzistuoja daug netobulų regimybių. Tačiau taip pat prašau, būkite taikūs kaip balandžiai ir sąmoningai pripažinkite, jog šios regimybės nėra tikros ar amžinos. Ir jūs tiesiog žvelgiate už jų ir leidžiate Dievo šviesai srūti per jūsų dėmesį ir perkelti tobulą Kristaus viziją į netobulą situaciją.

Ar matote, kad būtent taip Jėzus pagydė žmogų su nudžiuvusia ranka ir atliko savo kitus, taip vadinamus stebuklus? Kai žmonės pamatė žmogų su nudžiuvusia ranka, jie iš karto priėmė šią būseną kaip tikrą, galvodami jog ji yra amžina. Jėzus nepriėmė šios iliuzijos. Jis matė už išorinės regimybės ir sutelkė savo dėmesį į vibruojančias Materijos šviesos daleles. Jis tuomet užfiksavo savo vidinį žvilgsnį į tobulos rankos viziją, ir sąmoningai, su pilna Kristaus proto galia, perkėlė šią viziją ant Materijos šviesos dalelių. Jis paėmė šias Materijos daleles savo valdžion ir įsakė joms atvaizduoti jo viziją. Leisdamas Tėvo šviesai srūti per savo protą, Jėzus pakeitė Materijos dalelių vibraciją ir jos akimirksniu atvaizdavo tobulą viziją, laikomą įsikūnijusio Kristaus prote.

Jeigu tikite Jėzumi, iš tiesų darysite darbus, kuriuos darė jis. Tačiau, jeigu tikėsite šio pasaulio princu ir jo melu, kad netobulos regimybės yra tikros ar amžinos, tuomet princas turės kažką jumyse ir galės jums sukliudyti būti atviromis durimis Dievo šviesai srūti per jūsų protą ir sudvasinti jūsų gyvenimą bei pasaulį.

Tad raginu jus į savo gyvenimą žvelgti kaip į žaidimą, kuriame nuolatos susiduriate su netobulomis regimybėmis ir esate gundomi šio pasaulio princo priimti jų tikrumą bei amžinumą. Ir užuot pasidavę šiai pagundai, galite susiderinti su savo Kristaus AŠ ir paprašyti jo duoti jums tobulą Kristaus viziją, kuri pakeistų netobulą regimybę. Tuomet laikykitės šios vizijos – būkite ištikimi mažuose dalykuose – ir išvyskite, kaip keisis jūsų gyvenimas ir pasaulis.

Žinau, jog kai kurie galvos, kad tai beprasmiškas užsiėmimas, ir kai kurie gal net pasinaudos visokiomis mokslininkų teorijomis, idant išjuoktų mano pasiūlymą. Tačiau galiu jums pasakyti, kad netobulos regimybės, kurias visur aplink save matote, buvo sukurtos lygiai tokiu pat būdu. Būtent energija, srūvanti per žmonių protus, kurią iškreipė netobuli jų protuose laikomi įvaizdžiai, sukūrė šiandien jūsų šioje planetoje matomus netobulumus.

Tikras ir netikras kelias į išganymą

Yra du būdai pašalinti netobulumus Žemės planetoje. Vienas iš jų yra leisti jiems intensyvėti, kol disbalansas pasidarys toks didelis, jog sutraukianti Motinos jėga, kuri dabar yra tapusi nenatūralia jėga, sugriaus visas struktūras ir privers net ir pačią fizinę planetą sprogti iš vidaus. Tai yra „garantuoto išganymo“ procesas, pradėtas Liuciferio ir visų tamsos jėgų, kurios siekia sunaikinti šią planetą savo puikybės padiktuotais mėginimais įrodyti, kad Dievas suklydo, davęs žmonėms laisvą valią. Jeigu norite būti jų sąjungininkais, tuomet galite ir toliau tvirtinti dabartinių netobulumų tikrumą bei amžinumą.

Tačiau, jeigu norite pakeisti savęs naikinimo procesą ir paversti jį savitranscendencijos procesu, tuomet priimkite mano pasiūlymą ir, naudodamiesi savo vizijos galia, patvirtinkite Dievo karalystės įsikūnijimą Žemėje. Eikite asmeninio Kristiškumo keliu, kol patirsite atsimainymą ir tapsite Dievo sūnumi arba dukterimi Žemėje, kuriais turite potencialą būti. Tuomet spinduliuokite Dievo šviesą, kol visa planeta patirs atsimainymą ir Dievo karalystė bus perkelta ant nesąmoningos materijos substancijos. Tuomet Materijos šviesa įgaus savimonę ir sąmoningai bei su meile įkūnys Dievo karalystę Žemėje.

Galiu jus užtikrinti, jog Materijos šviesai nėra didesnio džiaugsmo, kaip atvaizduoti Dievo karalystę, ir ji visiškai netrokšta būti įkalinta netobulose laikinose regimybėse, kurias matote Žemėje. Materijos šviesai nėra didesnio džiaugsmo, kaip paklusniai perteikti tobulą Dievo viziją. Būtent šio sąmoningo ir meilės padiktuoto klusnumo dėka Materijos šviesa gali augti savo sąmoningume, tapdama vis labiau sudvasinta, kol galiausiai visa materiali visata taps amžinąja sfera Dievo kūne.

Tačiau, kad Materijos šviesa sąmoningai atvaizduotų Dievo tobulumą, ji privalo būti pažadinta, ji privalo būti sudvasinta. O tai gali įvykti tik tuomet, kai Materijos šviesą pripildo Begalinės Šviesos Esaties dvasinė šviesa. Ši dvasinė šviesa į šį pasaulį gali patekti tiktai per savimonę turinčias būtybes, nubudusias savo Kristaus potencialui. Todėl, galėtume sakyti, kad materija paprasčiausiai laukia, kol jūs ją išlaisvinsite iš visų netobulų įvaizdžių ir pažadinsite joje slypintį dieviškumą.

Šviesos krioklys

Baigdama norėčiau duoti jums vizualizaciją, kuri padės jums gauti maksimalų efektą iš Begalinės Šviesos rožinio. Noriu, kad apsilankytumėte prie krioklio arba pažiūrėtumėte video apie krioklį. Noriu, kad įsivaizduotumėte ir sutelktumėte savo dėmesį į kriokliu šniokščiančiu vandens garsą ir leistumėte jam įsitvirtinti savo atmintyje ir vizijoje.

Kai kalbėsite Begalinės Šviesos rožinį, noriu, kad įsivaizduotumėte sėdintys po šviesos kriokliu, kuris teka iš jūsų AŠ ESU Esaties, ir jaustumėte, kaip besileidžianti šviesa pripildo jūsų sielą, protą ir kūną, ir tuomet išteka iš jūsų į tas sąlygas, į kurias yra nukreiptas jūsų rožinis. Noriu, kad įsivaizduotumėte šį krioklį kaip nesustabdomą jėgą, kaip jėgą, kuriai niekas šiame pasaulyje negali užtverti kelio.

Kalbėdami šį rožinį įsivaizduokite tūkstančio krioklių garsą, garsą tokį milžinišką, kad iš jo aiškiai jaučiate, jog jis nušluos visą tankumą ir visas netobulas regimybes. Nėra nieko šiame pasaulyje, nėra visiškai jokių regimybių, galinčių sustabdyti šį begalinės šviesos krioklį. Todėl raginu jus vizualizuoti šį nesustabdomos šviesos krioklį, kai kalbėsite Begalinės Šviesos rožinį. Leiskite sau susilieti su šią šniokščiančia šviesa, leiskite sau tapti begalinės šviesos kriokliu, kuris iš tiesų yra Šventosios Dvasios vėjas.

Aš jus dabar užsklendžiu savo Motinos širdies stebuklingoje šviesoje ir sakau jums: „Mano dėkingumas ir Dangaus dėkingumas leidžiasi ant jūsų šiandien, kad Esate čia žemai, ir kad esate pasirengę tapti viskuo – kuo esame mes – Aukštai.“ Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Šviesos Motinos, Karalienės Šviesos vardu, Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu jus savo širdyje, dabar ir amžinai. Užsklendžiu visus žmones savo širdyje, dabar ir amžinai. Užsklendžiu Žemę savo širdyje, dabar ir amžinai. Amen.

Begalinės Šviesos Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels