Nubuskite ir BŪKITE pasaulio šviesa!

TEMOS: Šviesos vaidmens supratimas – Kaip kuriamos galaktikos – materijos iliuzija – Pabuskite ir sužinokite, kodėl čia atėjote – Begalinės Šviesos Rožinis – Kaip Dievo karalystė gali ateiti į Žemę?

Pakylėtoji Begalinės Šviesos Esatis per Kim Michaels, 2004 metų rugsėjo 29 d.

AŠ ESU Begalinės Šviesos – nedalomos šviesos, beformės šviesos – Esatis. Aš esu Esatis šviesos, kuri nėra šviesa lyginant su tamsa, bet šviesa kaip tyra idėja, kaip sąmoninga Šviesos Būtybė. Aš esu Būtybė, iš kurios – iš tyros šviesos koncepcijos - jūsų Kūrėjas materializavo šviesą, galinčią įgyti formą. Jūsų Kūrėjas tai padarė įsakydamas: „Tebūnie šviesa!“ Ir šviesa atsirado, šviesa, galinti prisiimti bet kokias formas, kokias tik gali įsivaizduoti savimonę turinti būtybė.

Ši šviesa tapo Omegos poliumi mano Esybės Alfa poliškumui. Todėl jūsų Kūrėjo sukurta šviesa yra Motinos šviesa, Materijos šviesa, iš kurios viskas šiame formų pasaulyje yra sukurta. Tačiau ši Materijos šviesa yra sukuriama, yra paimama iš mano Esybės, iš begalinės, beformės šviesos, kuri aš esu. Todėl, nors viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Materijos šviesos, visa ši Motinos šviesa yra persmelkta mano Esybės. Todėl ji turi potencialą pasiekti savęs suvokimą, ir galiausiai įsisąmoninti save kaip Dievą. Tačiau šis potencialas gali būti pasiektas tik tuomet, kai Materijos šviesa yra veikiama savimonę turinčių būtybių, sukurtų ir priklausančių jūsų Kūrėjo genealoginei linijai.

Kaip kuriamos galaktikos

Fundamentali gyvenimo materialioje visatoje realybė yra ta, kad ši visata yra sukurta iš Materijos šviesos, savyje, kaip neišreikštą potencialą, turinčios Dievo sąmonės sėklą. Visos tolimiausios galaktikos, kurias jūsų astronomai atrado danguje, buvo sukurtos, nes viena ar daugiau savimonę turinčių būtybių įdiegė į Materijos šviesą savo prote laikomą formą. Per tokį pat procesą buvo sukurta viskas Žemėje, net ir menkiausias žolės stiebelis. O kadangi mano Esybė yra visame kame, kas kada nors buvo sukurta, kiekviena energijos kibirkštėlė šioje visatoje turi potencialą palaipsniui pasiekti savimonę ir sąmoningai žinodama atvaizduoti Dievo tobulumą.

Ir iš tiesų, kai jūsų Kūrėjas sugalvojo kurti materialią visatą, jis nustatė tam tikrus įstatymus, kurių užduotis buvo nukreipti šios visatos vystymąsi tinkama linkme. Jis tuomet pasiuntė savo sūnus ir dukteris, savo bendrakūrėjus į šią visatą, kad jie sukurtų miriadus jūsų šiandien matomų galaktikų. Ši savimonę turinčių būtybių, bendrakūrėjų hierarchija sukūrė viską, ką matote materialioje visatoje, tačiau jie nebūtinai sukūrė visus dalykus tokius, kokius juos jūs matote šiandien. Kai Elohimai sukūrė Žemės planetą, jų sukurtoje planetoje viskas turėjo tobulą pusiausvyrą tarp Dievo plėtimosi ir traukimosi jėgų, tarp Alfos plėtimosi jėgos ir Omegos traukimosi jėgos. Tai vadinama „diena“ ir „naktimi“ arba „šviesa“ ir „tamsa“ Pradžios knygoje.

Tuomet gyvybės srautams buvo leista prisiimti žmonių kūnus Žemės planetoje. Ir jiems buvo skirta užduotis, naudojantis savo laisva valia, toliau kurti ant Elohimų sukurtų pamatų. Kitaip tariant, gyvybės srautai buvo čia pasiųsti su įsakymu: „Dauginkitės ir viešpataukite Žemėje.“ Jie turėjo dauginti jiems Dievo duotus talentus, tai reiškia, savo dieviškąjį individualumą, ir tuomet jie turėjo, naudodamiesi savo kūrybinėmis galiomis, įsivaizduoti formas, kurios egzistuotų harmonijoje su Dievo įstatymais. O tuomet, savo sąmoningojo proto ir dėmesio galiomis turėjo perkelti šias formas ant Materijos šviesos, iš kurios sudaryta ši planeta.

Šio proceso metu žmonės įkvepia Materijos šviesai Tėvo sąmonę, šitaip padėdami Materijos šviesai augti link savęs suvokimo. Tai darydami, žmonės ir patys auga savęs suvokime, kol galiausiai pasiekia tą aukščiausią savimonės lygį, kuriame tampate iš vidaus šviečiančia, sau pakankama, save suvokiančia būtybe, kuri iš tiesų yra lyg saulė, spinduliuojanti šviesą iš savęs. Ir šviesa, kurią jūs spinduliuojate yra mano Esaties Alfa šviesa, palaikanti viską šioje visatoje.

Materijos iliuzija

Tik pagalvokite apie faktą, kad be jūsų fizinės saulės nebūtų įmanoma gyvybė Žemėje. Tačiau fizinė saulė tarnauja tik kaip portalas, per kurį dvasinė mano Esaties šviesa gali tekėti į materialią visatą, kurioje jos vibracijos pažeminamos tiek, kad galėtų virsti gyvybę teikiančiais, iš saulės spinduliuojamais spinduliais.

Toks yra ir jūsų, kaip savimonę turinčių būtybių, potencialas. Galiausiai jūs galėsite tapti iš vidaus šviečiančia būtybe ir spinduliuosite šviesą, kuri maitins ir palaikys gyvybę nuolatos besiplečiančioje Dievo kūrinijos grandyje. Tačiau kažkuriuo metu tolimoje praeityje, gyvybės srautai pamažu vis labiau ir labiau įsitraukė ir susitelkė į savo kūrinius. Jie pamiršo negalintys sukurti nieko amžino, naudodami Materijos šviesą, kuri jau buvo įgijusi formą. Jie pamiršo, kad sukurti kažką amžino jie galėtų tik naudodami mano Esaties Alfa šviesą, leisdami jai srūti per savo sąmoningąjį protą ir perkeldami tobulą Dievo viziją ant pasyvios Materijos šviesos substancijos.

Kai jie tai pamiršo ir pasiklydo dualizmo sąmonėje, vertusioje juos matyti save atskirtais nuo Tėvo šviesos, jie ėmė tikėti, kad viskas, kas tikra, viskas, kas egzistuoja, yra Materijos šviesa, kuri jau yra prisiėmusi formą. Jie ėmė tikėti galintys kurti tik naudodamiesi savo fiziniais kūnais, ir užsidirbti duonai, braukdami nuo kaktos prakaitą. Jie galvojo galintys kurti tik naudodami pačią materiją, manipuliuodami šia materija ribotomis savo fizinių kūnų galiomis. Jie pamiršo didžiules savo proto galias ir įstrigo materialioje visatoje.

Jie dabar ėmė laikyti sutraukiančią Motinos jėgą savo priešu, nes ji ardė ir griovė jų kūrinius. Jie pamiršo, kad Materijos šviesa sutraukia aklai, ir ji naikins visas struktūras, kol jos netaps sudvasintomis ir sąmoningai sugebančiomis išlaikyti formą, esančią harmonijoje su Dievo įstatymu. Ir jie pamiršo, kad buvo čia pasiųsti sudvasinti Materijos šviesą, apgaubdami ją Alfa šviesa, srūvančia per jų protus ir laiminančia viską šiame pasaulyje.

Gyvybės srautai čia yra pasiųsti ne tam, kad kovotų nesibaigiančią kovą prieš sutraukiančią Motinos jėgą. Jie pasiųsti čia tam, kad laimintų visą materiją, kol sutraukianti jėga atras tobulą pusiausvyrą ir išlaikys tobulas Dievo karalystės formas, kuri gyvuos amžinai, nes Materijos šviesa dabar tapo įsikūnijusiu Žodžiu. Kai Motinos šviesa tampa sudvasinta, ji gali transcenduoti save, užuot keitusi save tik veikiama savimonę turinčių būtybių.

Žmonėms pamiršus savo egzistavimo tikslą, jie ėmė tikėti, kad materiali visata yra kalėjimas. Jie ėmė jaustis pasimetę ir apriboti, todėl pradėjo piktintis Motina, pradėjo ant jos pykti ir jos nekęsti. Ir nuo to laiko, jie rodo savo panieką Motinai, piktam naudodami jos kūriniją – savo pačių fizinius kūnus ir pačią planetą. Šitaip žmonės sukūrė disbalansus fiziniame kūne, atvedusius prie dabartinės labai sutrumpintos gyvenimo trukmės ir daugelio ligų, kurias matote Žemėje. Jie sukūrė disbalansą Motinoje Gamtoje, sukėlusį daugumą netobulų sąlygų, nuo bado iki ribotų maisto išteklių bei gamtos kataklizmų.

Žmonės pamiršo, kodėl jie čia atėjo, pamiršo, kad atėjo dauginti Dievo jiems duotų talentų ir viešpatauti Žemėje, perkeldami tobulą Dievo viziją, kurią išvydo per jiems Dievo suteiktą individualumą, ant Materijos substancijos. Tačiau vietoj to, jie ant Materijos perkėlė netobulą viziją, kurią išvydo per savo žmogiškąjį ego, ir per savo ant šio ego pastatytą individualumą.

Pabuskite ir sužinokite, kodėl čia atėjote

Aš esu Begalinės šviesos Esatis, ir atėjau šiandien pažadinti tuos Žemės planetoje, kuriuos įmanoma pažadinti, pažadinti juos jų pirminiam pašaukimui ir pažadinti juos prisiminti, kodėl jie atėjo į šią planetą. Atėjau šaukti tuos, kurie pasirengę peržengti savo žmogiškąjį ego, savo žmogiškąjį individualumą, savo dualistinius įsitikinimus ir pasaulėžiūrą. Atėjau žadinti tuos, kurie pasirengę palaipsniui pakilti virš šio riboto tapatumo jausmo ir atkurti ryšį su savo tikruoju, dieviškuoju individualumu, kad galėtų pakilti ir priimti jiems Dievo duotąją teisę būti Dievo sūnumis ir dukterimis Žemėje, būti bendrakūrėjais su Dievu Žemėje. Atėjau šaukti tuos, kurie pasirengę pakilti virš savo baimių, savo nepilnavertiškumo jausmo, savo minčių, kad jie neturi teisės būti čia Žemėje ir išreikšti savo Kristiškumo. Atėjau žadinti tuos, kurie pasirengę sąmoningai priimti sprendimą ir vėl save pilnai įvaldyti, ir tuomet, naudodamiesi šiuo savęs suvaldymu, viešpatauti Žemėje.

Atėjau šaukti tuos, kurie pasirengę atsiskirti nuo masinės sąmonės, kurie pasirengę tapti išskirtaisiais ir išrinktaisiais žmonėmis, pasirinkusiais garbinti vieną tikrąjį Dievą, gyvenantį Dievo karalystėje jų viduje. Atėjau žadinti tuos, kurie pasirengę būti atviromis durimis, per kurias tobula Dievo vizija vėl galėtų būti laikoma sąmoninguose Žemės gyventojų protuose. Ir per šiuos protus ši vizija galėtų būti perkelta į pačią materiją, ir tuomet ši planeta galėtų nusimesti netobulus įvaizdžius ir visus disbalansus, kuriais ji buvo priversta vilkėti nesuskaičiuojamus amžius. Ir tuomet ši planeta galės greitai išsitiesti ant savo ašies ir nusimesti netobulumus, bei atvaizduoti harmoniją, pusiausvyrą, taiką ir Dievo tobulumą. Šis veiksmas iš tiesų atneš gausingą gyvenimą visiems Žemės žmonėms ir įkūnys Dievo karalystę Žemėje, kaip ši karalystė jau yra įkūnyta danguje, pagal tobulą viziją, laikomą pakylėtųjų mokytojų protuose.

Atėjau pažadinti jus jūsų vidiniam pašaukimui, pažadinti tuos iš jūsų, kurie labai seniai savo noru pasisiūlė ateiti į Žemę ir ištraukti šią planetą su jos gyventojais iš tamsos į šviesą, į Dievo šviesą, į Tėvo šviesą, sužadindami Motinos šviesos okeaną ir materializuodami tobulą Dievo viziją Materijos visatai.

Begalinės Šviesos rožinis

Kaip galingą įrankį, padėsiantį jums pakilti ir priimti savo viešpatystę, vykdant savo, kaip bendrakūrėjų su Dievu vaidmenį, įrankį, padėsiantį išvalyti Žemę ir pakelti ją iš netobulų vibracijų, atėjau jums duoti naują rožinį – Begalinės Šviesos rožinį. Šis rožinis yra perduodamas iš mano širdies per jūsų Motinos Marijos širdį, prisiekusios įtvirtinti mano šviesą materialioje visatoje, o ypatingai Žemės planetoje. Tad iškviesdami mano Esatį iš Aukščiau, ir jos Esatį iš pačios materijos, jūs galite iškviesti nepaprastai galingą veiksmą, galintį išgydyti jus nuo visokiausių disbalansų ir netobulumų, ir tuo pat metų išgydyti planetą.

Šioje planetoje nėra nieko, kas nebūtų sukurta iš Materijos šviesos. Žinau, kad daugelis iš jūsų jaučiasi praradę viltį, bejėgiškai su neviltimi žvelgdami į daugybę netobulų sąlygų, kurias kiekvieną dieną matote savo gyvenimuose, televizijos ekranuose ir laikraščių puslapiuose. Žinau, kad daugelis jūsų labai trokštate pamatyti šią planetą pakylant, tačiau jaučiatės bejėgiai, ką nors dėl to padaryti. Tačiau aš jums šiandien sakau, kad jūs iš tiesų turite galią savyje iškviesti mano Alfa Šviesą ir perkelti šią Šviesą ant Materijos šviesos, iš kurios sukurta viskas šioje planetoje.

Ar matote, kad netobulos sąlygos aplink jus iš tiesų yra sukurtos iš Materijos šviesos, prisiėmusios netobulą ir išbalansuotą formą, nes netobula vizija buvo perkelta į ją per sąmoningą ir nesąmoningą žmogiškų būtybių protą. Ar matote, kad iškviečiant Alfa Šviesą ir į Materijos šviesą perkeliant tobulesnę viziją, iš tiesų įmanoma, reliatyviai nedideliam skaičiui žmonių ištaisyti netobulumus, kurie buvo kuriami tūkstančius metų.

Kritinė masė žmonių, kalbančių mano rožinį, Arkangelo Mykolo Rožinį ir Motinos Marijos Stebuklų Laisvės rožinius, gali, per keletą metų, atitaisyti per tūkstančius metų iškreiptą energiją ir disbalansus pačioje materijoje. Teisiųjų maldos gali daug, tačiau pasiekti galima dar daugiau, kai teisieji nustoja melstis pasyviai, ir ima vykdyti savo bendrakūrėjų rolę, iškviesdami Dvasios šviesą tekėti į Materijos sferą.

Kaip Dievo karalystė gali ateiti į Žemę?

Kaip Jėzaus Kristaus prieš 2000 metų žadėtoji Dievo karalystė galėtų ateiti į Žemę? Kad Dievo karalystė galėtų ateiti į Žemę, Dievo karalystė turi materializuotis Žemėje. Dievo karalystė yra dvasinė karalystė, todėl ši karalystė Žemėje galės materializuotis tik tuomet, kai pati materija taps sudvasinta, o tai galės įvykti tik tuomet, kai Materijos šviesa taps pripildyta Dvasios šviesos, kuri aš esu. Tačiau ši dvasinė šviesa į Materijos šviesą gali būti įlieta tiktai per sąmoningus protus tų, kurie pabudo, kurie įsisąmonino ir suvokė save bendrakūrėjais su Dievu, kurie yra Dievo sūnūs ir dukterys, pakilę ir sąmoningai pripažinę, kas jie iš tiesų yra ir kodėl jie čia yra.

Ir tai gali įvykti tik per protus ir širdis tų, kurie drįsta sekti savo vyresniojo brolio, Jėzaus Kristaus, pėdomis, ir yra atėję ištarti: „Aš ir mano Tėvas esame viena. Mano Tėvas dirba, todėl ir aš dirbu. Todėl, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Aš esu dvasinė pasaulio šviesa ir esu atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus, durys, per kurias dvasinė šviesa gali tekėti į Materijos visatą.“

Tie, kurie tiki Viešpačiu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi, darys darbus, kuriuos darė Jėzus, ir jūs darysite šiuos darbus, kai leisite šiam protui būti jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Ir iš tiesų, mokymai, kuriuos randate šioje svetainėje, buvo duoti iš Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus širdies ir proto, turint vienintelį tikslą – padėti jums apsivilkti Kristaus protą, kad galėtumėte BŪTI pasaulio šviesa ir įkūnytumėte Šviesos karalystę Žemėje.

Aš dabar jus užsklendžiu begalinėje savo Esaties Šviesoje, ir kviečiu jus atpažinti mano šviesos kibirkštį savyje, išreikšti šią šviesą ir liautis ją slėpus po indu. Tai nėra jūsų šviesa, ir todėl neturite teisės šios šviesos slėpti. Leiskite savo šviesai šviesti žmonėms, net ir kai jie jus persekios dėl manęs. Nes mano šviesa taip pat yra ir teismas tiems, kurie labiau myli tamsą nei šviesą. Todėl sakau, pilna Dievo Esaties, kuri esu, galia: „Tebūnie Žemėje šviesa, dabar ir amžinai. Ir šviesa YRA! Tai atlikta. Amen.“

Begalinės Šviesos Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels