Aš atėjau vėl – per jus!

TEMOS: Ką iš tiesų reiškia antrasis atėjimas – Naujas ciklas antrajam atėjimui atnešti – Vargas jums apsimetėliai pamokslautojai – Tikroji vestuvių puotos, kaip kelio į vienovę, prasmė – Niekas negali jums sukliudyti patekti į dangų – Atraskite tikrąjį vienovės kelią – Negalite sekti Kristumi

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2004 m. liepos 25 d.

Aš esu Jis! Aš esu Jėzus Kristus, ir aš vėl atėjau į Žemę. Aš atėjau vėl per širdį ir protą žmogaus, stovinčio priešais jus, kuris drįso nepaklusti antikristo jėgoms šiame pasaulyje, vilkams avių kailiuose, šaukiantiems, esą šventvagystė klausyti Jėzaus Kristaus žodžių, sekti jo pėdomis ir daryti darbus, kuriuos darė jis.

Tai iš tiesų yra tikrasis antrasis Kristaus atėjimas. Tačiau šis atėjimas nereiškia, kad pasirodysiu danguje ir pašalinsiu visas žmonijos problemas bei nuodėmes, kurias jie susikūrė, ir kurias jie patys privalo ištaisyti, idant išmoktų savo gyvenimo pamokas.

Tikrasis antrasis atėjimas reiškia, kad aš, Jėzus Kristus, ateinu vėl per širdis ir protus tų, kurie drįsta sekti mano pėdomis. Per tuos, kurie drįsta nebebūti Kristaus avimis, bet drįsta būti Kristaus broliais ir seserimis. Šioje planetoje yra 10 000 gyvybės srautų, kurie nuolat buvo įsikūnijime per šiuos praėjusius 2000 metų. Jie pasiruošė vidiniuose lygmenyse žengti pro šydą šiame amžiuje ir paskelbti apsišaukėliams šio pasaulio pastoriams, kad jų neįmanoma užtildyti, kad jie daugiau nebeneigs Gyvojo Kristaus savyje, vienas kitame ir visoje gyvybėje.

Naujas ciklas antrajam atėjimui atnešti

Aš atėjau šią dieną pradėti, inauguruoti naują ciklą Žemės planetoje, ciklą, kuris atneš! – Atneš! Atneš! Atneš! – atneš antrąjį Kristaus atėjimą šiame amžiuje! Todėl, kad tie dešimt tūkstančių bus pažadinti vidiniuose lygmenyse, nes mano šauksmas skamba fizinėje plotmėje – dabar! Ir todėl, sakau visiems maniškiams: „Pabuskite! Rinkitės gyvenimą! Pabuskite ir rinkitės Kristaus gyvenimą, kuris iš tiesų tik ir tėra vienintelis tikras gyvenimas.“

Argi nesakiau, kad jeigu nevalgysite mano kūno ir kraujo, neturėsite savyje gyvenimo? Tikroji žodžio „gyvenimas“ dvasinė reikšmė yra ta, kad tol kol esate atskirti nuo savo Dievo, atskirti nuo savo AŠ ESU Esaties ir neigiate Kristų savyje, iš tiesų esate dvasiškai mirę. Ir šioje planetoje yra milijardai žmonių, kurie vaikšto galvodami esantys gyvi, bet iš tiesų jie yra dvasiškai mirę, nes neigia Kristų savyje. Jie sekė apsišaukėliais pastoriais, vilkais avių kailiuose, tais, kurie yra lyg nubaltinti antkapiai, pilni mirusiųjų kaulų, tais, kuriems vėl ir vėl mečiau iššūkį prieš 2000 metų žydų religijoje, ir kurie dabar persikūnijo į netikrus krikščionybės religijos vadus.

Ir aš jums vėl metu iššūkį ir sakau: „Vargas jums įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą“, vidinio kelio į Kristiškumą pažinimo, kuriuo eidami aklai nesekate išorine organizacija, išorine doktrina, ar išoriniais vadais, bet einate tikruoju vidiniu keliu, kuris yra vienintelis pakylėtųjų mokytojų pripažįstamas kelias šioje planetoje.

Šis vidinis šviesos kelias, šis vidinis kelias veda jus į vidinę vienovę su savo Dievu, su savo AŠ ESU Esatimi, kuri yra tikrasis jūsų tapatumas Kristuje. Nėra jokio kito kelio į Dangaus karalystę, ir kai sakiau: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“, neturėjau galvoje išorinio Jėzaus Kristaus asmens. Neturėjau galvoje išorinės organizacijos ar išorinės doktrinos. Turėjau galvoje vidinį Kristų, tikrąją visuotinę Kristaus sąmonę, esančią visoje gyvybėje.

Vargas jums, apsimetėliai pamokslautojai

Aš dabar sakau apsimetėliams pamokslautojams, stovintiems savo krikščioniškose bažnyčiose šį sekmadienį – stovintiems savo sakyklose ir besijaučiantiems šventesniais už visus, manantiems, kad jie yra tikrieji Kristaus atstovai, ir kad jie moko tikrosios Kristaus evangelijos – aš dabar jums sakau: „Aš jūsų nepažįstu, nes jūs neigiate mano Gyvąjį Buvimą savyje ir avelėse, kurios sėdi savo klauptuose ir aklai seka aklais vadais, tais, kurie neišvengiamai artėja prie duobės, Pragaro duobės, Pragaro sąmonės, kuri yra Kristaus neigimas. Aš jūsų nepažįstu! Bet norėčiau jus pažinti – jeigu pabustumėte ir nustotumėte neigti Gyvojo Kristaus Buvimą savyje.“

Todėl sakau: „Pabuskite ir rinkitės Kristų! Rinkitės Kristaus gyvenimą, kuris yra vienintelis tikro gyvenimo šaltinis. Nes iš tiesų, nė vienas neateina pas Tėvą, pirma neperėjęs per Kristaus liepsną savo širdyje.“ Aš dabar sakau visiems tiems krikščionims, kurie tiki, kad Biblija yra Gyvasis Žodis, tikrasis Dievo žodis. Jeigu tuo tikite, tuomet skaitykite Bibliją! Ar atsimenate, kaip žydai man metė iššūkį ir išvadino mane piktžodžiautoju, nes sakiausi esąs Dievo Sūnus? Ir aš pacitavau Senąjį Testamentą, kuriame pasakyta: „Jūs esate Dievai!"

Tai tuomet paklausykite mano žodžių, iš šventraščio, kurį vadinate neklystančiu, ir paklausykite vieno sakinio Naujajame Testamente, kuris yra svarbesnis už bet kokį kitą sakinį. Štai jis: „Dievo karalystė yra jumyse! Aš neliepiau savo pasekėjams ieškoti Dievo karalystės žydų Šventykloje. Nesakiau jiems eiti į Romą, kuri tuo metu buvo pasaulio centras. Nesakiau eiti į Timbuktu, į Himalajus ar dar kur nors. Aš sakiau: „Dievo karalystė yra jumyse.“

Tad, jei norite surasti Dievo karalystę, kodėl jos ieškote ne savyje? Kodėl ieškote jos krikščionių bažnyčioje? Kodėl ieškote jos krikščioniškoje doktrinoje? Kodėl net ir Biblijoje jos ieškote? Ar manote, kad vidinė Dievo karalystė yra Biblijoje? Ne! Vidinė karalystė yra jumyse, jūsų širdyje, jūsų širdies liepsnoje, nes ant jūsų širdies altoriaus dega Gyvoji Kristaus Liepsna. Daugeliui žmonių pasaulyje ši Kristaus liepsna užgeso. Tačiau ją galima uždegti iš naujo, nes aš esu čia! Ir buvau su žmonija per šiuos praėjusius 2000 metų, siūlydamas kiekvienam norinčiam Kristaus kūną ir kraują, kurie gali iš naujo uždegti Kristaus liepsną jų širdyse.

Jūs gynėtės nuo manęs 2000 metų, kai vėl ir vėl pas jus ateidavau, kaip mažas tylus balselis jūsų širdyse. Jūs ignoravote šį balsą. Jūs sakėte: „Neįmanoma, kad Jėzus Kristus galėtų ką nors man sakyti mano širdyje, kas prieštarautų išoriniams šventraščiams ir išorinėms doktrinoms.“ Pabuskite ir supraskite, kad tą patį žydams prieš 2000 metų sakė rašto ir įstatymo aiškintojai, fariziejai bei šventyklos dvasininkai. O aš atėjau išsklaidyti šį melą, kad jums reikalinga išorinė organizacija ir išorinė dvasininkija, idant pasiektumėte Dievą.

Dievo karalystė yra jumyse! Jeigu manote, kad jums reikia kažko, kas ne jumyse, kad galėtumėte pasiekti Dievą, tuomet iš tiesų einate keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, bet baigiasi jis mirtimi. Todėl, kad šitas kelias niekada neatves jūsų į tikrąją Dievo karalystę.

Niekas negali jums sukliudyti patekti į dangų

Esu čia, kad pakviesčiau visus norinčius ateiti į vestuvių puotą. Bet prisiminkite mano palyginimą. Į vestuvių puotą galėsite ateiti tiktai tuomet, jeigu dėvėsite vestuvinį drabužį. O vestuvinis drabužis yra Kristaus sąmonė. Žmogiška sąmonė, kūniškas protas, dualistinė sąmonė negali jūsų įvesti į Dangaus karalystę, nes Dangaus karalystėje mes visi esame viena. Ir mes esame viena, nes mes – kiekvienas iš mūsų Danguje – pripažįstame savo vidinę vienovę su savo Kūrėju, su Dievu.

Todėl nuo pat laikų pradžios, nuo Nuopuolio pradžios, mes, pakylėtieji mokytojai, mokėme vienovės kelio, kaip vienintelio kelio į Dievo karalystę. O kodėl mes mokėme šio vienovės kelio? Todėl, kad tikroji žmonijos nuopuolio priežastis, tikroji pirmapradė nuodėmė yra dualistinė sąmonė, kuri verčia jus save matyti atskirtą nuo Dievo. Tai yra tiesa, kurią iš Biblijos išėmė antikristo jėgos, užsinorėjusios paskelbti save dievais Žemėje, vieninteliais Dievo atstovais Žemėje, versdami žmones galvoti, jog jie gali juos valdyti, kad apsišaukėlė dvasininkija turi galią nuspręsti leisti ar neleisti kam nors patekti į Dangų.

Kokia beprotybė, kad dar ir šiandien žmonės tiki šituo melu, kai atidus krikščioniškų evangelijų skaitymas turėtų jiems atskleisti, jog aš tiesiai mečiau iššūkį visiems tiems, kurie pasiskelbė apsišaukėliais autoritetais, niokojančiomis išgamomis, stovinčiomis šventoje vietoje ant Dievo altoriaus, ant kurio jiems ne vieta. Todėl sakau tiems, kurie yra atbudę žmonės Žemės planetoje, ir tiems, kurie yra pasiruošę būti pažadinti, bet dar nepasiekė to išorinės sąmonės lūžio, kad prisimintų, jog jie yra maniškiai. Sakau jums: „Pabuskite! Ir nuverskite netikros krikščionybės aukso veršį, aplink kurį apsišaukėliai krikščionių religijos pamokslautojai vertė jus šokti 2000 metų. Pabuskite šią dieną!“

Atraskite tikrąjį vienovės kelią

Aš kalbu rūsčiai, kaip kalbėjau rūsčiai daug kartų prieš 2000 metų. Ir buvo daug tokių, kurie atmetė mane sakydami, kad joks Dievo pranašas negalėtų šitaip kalbėti. Bet sakau jums, kai žmonės miega, jiems reikia garsiai sušukti, kad atsibustų. Ir aš jums šaukiu, kad pabustumėte, nes tai mano valanda! Tai mano laikas ateiti vėl!

Ir vis dėlto, galėsiu ateiti vėl tik per tuos iš maniškių, kurie nustos neigti Kristų savyje, nustos neigti mano Buvimą savyje, nustos neigti, kad jie turi Kristaus AŠ, kuris yra jų individualus Visuotinio Kristaus atstovas, Dievo Gyvojo Kristaus, kuris iš tiesų yra Vienintelis Siųstasis, Vienatinis Pradėtas Dievo Sūnus, Įsikūnijęs Žodis.

Skaitykite Jono evangeliją: „Be Jo nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta.“ Dievas yra visur, nes Dievas gali kurti vieninteliu būdu - kurdamas iš savęs, įdėdamas savo paties sąmonę į viską, ką sukuria. Jūsų gyvybės srautas nebuvo sukurtas būti akla avimi, sekiojančia paskui kokį nors vadą Žemėje, besiskelbiantį Kristaus įgaliotiniu. Sąmoningasis AŠ buvo sukurtas sekti vieninteliu tikru Dievo įgaliotiniu – vidiniu Kristumi, kad galėtumėte pasiekti tą tašką, kuomet kaip ir aš galėtumėte sakyti: „Aš ir mano Tėvas esame viena!“

Jūsų potencialas yra būti Dievu Žemėje, būti Žodžio Įsikūnijimu. Aš neatėjau būti vieninteliu Kristaus Įsikūnijimu. Aš atėjau pademonstruoti kelią, vidinį kelią į Dieviškumą, tikrąjį kelią į Kristaus sąmonę, kuris yra vienintelis kelias į Dangų. Šis kelias buvo paslėptas nuo mano pasekėjų per šiuos praėjusius 2000 metų.

Bet aš, Jėzus Kristus, sakau: „Daugiau tai nebesitęs!“ Todėl, kad jūs, tie, kurie esate mano tikrieji broliai ir seserys, daugiau nebeneigsite Kristaus savyje, vienas kitame ir visoje gyvybėje. Ir todėl jūs – savo laisvos valia dėka, kuri yra tikroji vidinė jūsų Sąmoningojo AŠ priesaika, tikroji vidinė jūsų esybės meilė, kurią nešiojotės savo širdyje šiuos 2000 metų – jūs išeisite ir skelbsite mano evangeliją nuo stogų, tikrąją evangeliją, kad Jėzus Kristus yra pavyzdys visiems sekti, ir kad kiekvienas žmogus turi potencialą apsivilkti Kristaus protą.

Atkreipkite dėmesį, kad mano mylimas Paulius žinojo šitai, žinojo, kad kiekvieno žmogaus pašaukimas yra „leisti šiam protui būti jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje.“ Ir dabar palyginkite tai su Petro situacija, kuris manęs išsiginė tris kartus. Nesureikšminkite Petro ir nesmerkite jo, bet matykite Petrą kaip pavyzdį, atstovavusį žmogiškai sąmonei, verčiančiai jus neigti Kristų savyje. Kodėl Petrui buvo duotas šis testas? Todėl, kad kiekvienam žmogui turi būti duodamas testas patikrinti – neigs jis ar patvirtins savo vidinę vienovę su Kristumi.

Jūs negalite sekti Kristumi

Jūs negalite manimi sekti. Apsišaukėliai pamokslautojai užprogramavo jus tikėti, kad raktas į išganymą yra būti Jėzaus Kristaus pasekėju. Bet aš jums iš tiesų sakau, jūs negalite manimi sekti, nes, kol galvosite, kad aš esu jūsų išorėje, negalėsite pasiekti karalystės savyje. Todėl vienintelis kelias, galintis parvesti jus namo, yra vienybės su manimi kelias, vienybės su manimi kelias dar jums tebesant įsikūnijime. O vienintelis kelias į šią vidinę vienovę yra nustoti neigti savo Kristaus potencialą. Turite ieškoti Kristaus, Kristaus AŠ savyje, ir apsivilkti tą Kristaus sąmonės vestuvinį drabužį, kai staiga – iš pačių jūsų esybės gelmių – pakyla ta tobula meilė, išgenanti visas jūsų baimes, visas baimes, kurios verčia jus neigti savo vienovę su manimi ir savo vienovę su Dievu.

Aš neatėjau į Žemę, kad žmonės manimi sektų. Aš atėjau į Žemę, kad visi žmonės taptų viena su manimi, nes aš iš tiesų esu pasirengęs būti viena su kiekvienu žmogumi, nustosiančiu neigti mano buvimą. Štai kodėl sakiau: „Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ O vidinė šio teiginio prasmė yra ta, kad aš esu kiekviename žmoguje, padariusiame man vietos savyje, kiekviename, pakvietusiame mane užeiti į savo širdį.

Todėl atėjau šią dieną, kad duočiau visiems, kurie klausysis arba skaitys šį diktavimą, galimybę – nepaprastą galimybę – pajausti mano Buvimą savyje, pažinti mano Buvimą, pakviesti mane į savo širdį ir pasilikti ten gyventi amžinai – jei tik jūs to panorėsite.

Todėl dabar baigiu kalbėti per šį išorinį indą ir duodu jums galimybę pasėdėti tyliai ir pabendrauti su manimi viduje. Ir dabar sakau: tikroji mantra, tikrasis kvietimas šiam ateinančiam 2000 metų laikotarpiui daugiau nebėra, „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad ir kiti jums darytų.“ Bet jis yra toks: „Būkite čia apačioje, visu tuo, kuo esate Viršuje.“ O taip pat afirmacija: „Aš esu Jėzus Kristus, kaip Viršuje, taip ir apačioje.“ Arba galite susikurti savo pačių afirmacijas bet kuriai pakylėtajai būtybei, kuriai jaučiate artumą širdyje. Arba galite sakyti: „Aš esu Gyvasis Kristus, kaip Viršuje, taip ir apačioje.“ O dabar kviečiu jus pabendrauti su manimi savo širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels