Rinkitės BŪTI!

TEMOS: Leiskite Jėzui gauti savo pergalę – Religija neigia vienovę – Stebuklų Vienovės Rožinis – Rinkitės Gyvenimą! - Palikite netikras atskirties religijas – Dauginkite savo talentus!

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 birželio 01 d.

Mano mylimos širdys, tikiuosi matote ir jaučiate, jog šis nepakartojamas diktavimas iš Vienovės Esaties iš tiesų vainikuoja Gyvojo Žodžio perdavimo piramidę. Tikiuosi pamatysite, jog nepaprastas Stebuklų Vienovės rožinis iš tiesų vainikuoja piramidę, sudarytą iš kitų septynių rožinių. Mano šio perdavimo tikslas yra padėti jums įsisąmoninti faktą, kad viskas yra sukurta iš Vieno Dievo, ir todėl viskas yra viena su Vienu Dievu. Tikiuosi padėti jums įsisąmoninti, kad ir jūs esate viena su savo Dievu, kai pasirenkate būti viena su šiuo Dievu.

Religija neigia vienovę

Labai gerai žinau, jog užaugote pasaulyje, kuris daro viską, kas įmanoma, kad sukliudytų jums priimti savo vienovę su Dievu. Ir daugelis jūsų užaugote kultūroje ir religijoje, tvirtinančioje, jog ji atstovauja mano sūnų Jėzų Kristų žemėje, tačiau ši kultūra ir religija neigia Gyvojo Kristaus buvimą jumyse ir programuoja jus neigti jūsų vienovę su Dievu. Taip yra todėl, kad ši religija persiėmė ta pačia mąstysena, kuri persekiojo mano sūnų Jėzų, kai jis vaikščiojo žeme prieš 2000 metų, kaltindama jį piktžodžiavimu ir išorinio įstatymo raidės pažeidinėjimu. Ir ši mąstysena ir toliau, iki pat šių dienų, neigia Gyvąjį Kristų visoje gyvybėje. Jėzaus misija iš tiesų ir buvo pakelti žmonės į vienovę su savo Dievu, į vienovę, kuri buvo prarasta per pirmapradę nuodėmę, kai gyvybės srautai pirmą kartą paliko tiesioginį, vidinį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ir įstrigo dualistinėje sąmonėje, padalijimų ir atskirties – mirties sąmonėje.

Mano mylimos širdys, tikiuosi matote, jog visos problemos ir netobulumai, kuriuos šiuo metu regite savo asmeniniame gyvenime ir visoje žemės planetoje, kyla iš šios atskirties, iš šio atsiskyrimo nuo Vieno Dievo. Todėl tikiuosi matote, kad absoliutus sprendimas visoms žemės planetos problemoms, absoliutus raktas atnešti Dievo karalystę į žemę, yra, kad kritinė masė žmonių padarytų savo gyvenimo prioritetu atgauti vienovę su savo Dievu. Tikiuosi matote, jog mokymai, kuriuos daviau savo ankstesniuose diktavimuose yra lyg piramidės sluoksniai, pamažu statomi vienas ant kito, kol galiausiai pasiekiate piramidės viršūnę. Kas gi yra ta piramidės viršūnė? Mano mylimos širdys, tai yra vienas taškas, vienovės taškas. Šis vienovės taškas yra vienos akies vizija, apie kurią Jėzus kalbėjo sakydamas: „Jei tavo akis viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos“ (Luko 11,34). Tai yra aštuonetu tekančios energijos susikirtimo taškas, esantis tarp dvasinės karalijos ir materialios karalijos. Ir todėl kai žmogus pasiekia Kristaus sąmonę, jis tampa atviromis durimis tarp dangaus ir žemės, atviromis durimis, kurių niekas negali užtrenkti.

Septyni rožiniai, kuriuos daviau prieš šį naują Vienovės Rožinį, formuoja piramidės sluoksnius. Kalbėdami šiuos rožinius, galite kopti gyvenimo piramide. Kai pasieksite viršūnę, Vienovės Stebuklų rožinis suteiks jums galią uždėti vainikuojantį akmenį ant savo gyvenimo piramidės. Kai iš tiesų pasieksite šią savo esybės viršūnę, būsite tai, kas iš tiesų esate – Vieno Dievo individualizacija, visumos dalis, kuri, kaip ir kiekviena hologramos dalelė, savyje turi visumą – ir priima tai.

Rinkitės gyvenimą!

Mano mylimos širdys, dėl šio intensyvaus programavimo, kuris veikė daugumą žmonių šiame pasaulyje daugelį gyvenimų, jums gali prireikti šiek tiek laiko įsisąmoninti ir priimti faktą, jog iš tiesų esate viena su savo Dievu, jog iš tiesų niekada nebuvote atskirti nuo savo Dievo ir niekada negalėsite būti atskirti nuo savo Dievo. Todėl „kantrybe laimėsite savo sielas“ (Luko 21,19).

Aš buvau įsikūnijime žemės planetoje ir patyriau, kokia sunki yra kolektyvinės žmonijos sąmonės našta, sąmonės, kylančios iš atskirties, padalijimų ir dualizmo. Todėl žinau, kaip gali būti sunku atgauti savo vienovę šiame pasaulyje, nes kopiant gyvenimo piramide, vedančia jus į tą vienovės tašką, turite įveikti masinės sąmonės gravitacinę jėgą, kurią sukūrė žmonės ir tamsos būtybės, slankiojančios šioje planetoje, tykodamos ką praryti (1 Petro 5,8).

Tačiau kaip tik dėl to, kad buvau įsikūnijime ir kopiau šia gyvenimo piramide, aš žinau, jog tai įmanoma padaryti. Suprantu, jog daugelis jūsų buvote programuojami priimti stabmeldišką mano ir Jėzaus įvaizdį, ir todėl manote, kad mes buvome kažkokie ypatingi žmonės, sugebantys kažką tokio, ko jūs niekada nesugebėtumėte. Bet aš jums sakau, kad ir jūs galite kopti gyvenimo piramide, kaip kopėme aš ir Jėzus, ir kaip kopė daugelis kitų, tiek prieš mus, tiek ir po mūsų. Ir būtent todėl, kad Jėzus ir aš kopėme šia piramide, mes pramynėme taką, kuriuo dabar jums lengviau yra eiti, ir tai iš tiesų ir yra viena iš prasmių, slypinti už šių žodžių: „O aš, jei būsiu pakylėtas nuo žemės, visus patrauksiu link savęs“ (Jono 12,32). Tad prašau, negi neleisite Jėzui laimėti savo misijos pergalę, negi neleisite jam patraukti jus prie savęs? Mano mylimieji, Jėzus negali to padaryti prieš jūsų laisvą valią, todėl jūs turite pasirinkti priimti savo sugebėjimą sekti jo pėdomis. Jeigu to nepriimsite, ką tiek daug krikščionių bijo daryti, atimsite iš Jėzaus jo misijos ir aukos žmonijai pergalę.

Iš tiesų egzistuoja gravitacinė masinės žmonijos sąmonės jėga, kuri jus traukia į pragaro sąmonės gelmes. Tačiau taip pat egzistuoja ir kelianti jėga, kurią sukūrė jūsų pakylėtieji broliai ir seserys, ir kuri jus kelia aukštyn, į gyvenimo piramidės viršūnę. Jums reikia pasirinkti, kuriai iš šių jėgų leisite vadovauti savo gyvenimui. Ar leisitės įtraukiami mirties sąmonės prarajon, ar leisite gyvenimo sąmonei pakelti jus aukštyn? Ir todėl dabar jums sakau, kaip sakė Mozė senovės izraelitams: „Rinkitės gyvenimą, rinkitės gyvenimo sąmonę, vedančią jus priimti vienovę su savo Dievu!“

Palikite netikras atskirties religijas

Jeigu paskirsite laiko mokymų, kuriuos daviau savo ankstesniuose diktavimuose, apmąstymui, pamatysite, jog tikrasis Pakylėtųjų Pulkų tikslas yra atnešti Dievo karalystę į žemę. Taip pat pamatysite, jog Dievo karalystė iš tiesų yra sąmonės būsena. Todėl norint, kad Dievo karalystė galėtų įsikūnyti žemėje, kritinė masė žmonių, esančių įsikūnijime, privalo pakeisti savo sąmonės būseną ir priimti naują tapatumo jausmą, tapatumo jausmą, neparemtą atskirtimi ir padalijimais, bet paremtą nedaloma vienove su savo Dievu. Mano mylimos širdys, tai buvo Pakylėtųjų Pulkų tikslas nesuskaičiuojamus tūkstančius metų. Tai yra vienintelė žinia, kuri buvo duota per visas tikras religijas šioje planetoje; nes iš tiesų, yra daug tikrų religijų. Tėra tik viena žinia, slypinti už visų religijų, ir ši žinia yra vienovės žinia, žinia, kad jūs esate viena su savo Dievu ir kad atskirties jausmas tėra tik iliuzija.

Žinau, kad yra daug žmonių šioje žemėje, kurie nesugebės suprasti ir priimti šios vienovės žinios. Jie ją atmes, ir savo žemesniuoju protu bei žmogišku intelektu sugalvos daugybę išradingų ir įmantrių argumentų, metančių abejones ant vienovės žinios. Galite rasti šiuos argumentus, transliuojamus per visuomenines institucijas – per vyriausybes ir švietimo institucijas. Galite rasti juos transliuojamus per žiniasklaidą. Ir netgi galite rasti juos transliuojamus per daugelį religijų, kurios nutolo nuo savo pirminės Vienovės Evangelijos ir dabar skleidžia Atskirties Evangeliją.

Jeigu pastudijuotumėte istorinius įrašus, pamatytumėte, kad ankstyvieji mano sūnaus Jėzaus pasekėjai nebuvo vadinami krikščionimis. Jie buvo vadinami „Kelio pasekėjais“, nes Jėzus iš tiesų atėjo mokyti visus žmones tikrojo kelio į vienovę su savo Dievu. Kai Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas; niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14,6), jis nekalbėjo apie savo išorinį asmenį ar išorinę krikščionių bažnyčią. Jis sakė, kad kelias į išganymą yra kelias į vienovę su savo Dievu, ir kad, nepasiekę šios vienovės su savo Dievu, negalėsite ateiti pas savo Tėvą ir įeiti į savo Dievo karalystę. Ir, žinoma, raktas į vienovę su savo Dievu yra Kristaus sąmonė, kurią įkūnijo Jėzus ir kurią jis iki pat šios dienos atstovauja žmonijai. Todėl norėdami įeiti į šią vienovę, turite praeiti pro Šventąją Jėzaus Širdį.

Jeigu pasistengsite įtempti savo protą ir širdį, ir pamąstysite apie šią žinią, suprasite po ja slypinčią logiką, po ja slypinčią tiesą. Dievas sukūrė viską, kas buvo sukurta, ir be jo nėra padaryta nieko, kas yra padaryta (Jono 1,3). Jums reikalingas išganymas, nes nutolote nuo savo Dievo, tai yra, nutolote nuo vienovės su savo Dievu. Tad kaip gi kitaip galėsite būti išganyti ir sugrįžti į savo Tėvo karalystę, jei neatgausite savo tikrojo tapatumo, vienovės su savo Dievu jausmo? Mano mylimieji, nėra jokio kito kelio pas Dievą, išskyrus vieną – atgauti vienovę su savo Dievu, leidžiant Vienovės Esačiai būti jumyse.

Štai ši ir yra vienovės žinia, Vienovės Evangelija, vienovės religija, kuri yra vienintelė tikra religija. Ištisus amžius ši žinia ir evangelija buvo skelbiama per daugelį skirtingų religijų, ir ją vis dar skelbia keletas religijų. Tačiau amžiams bėgant matėme vykstant tą patį scenarijų: naują religiją įkūręs asmuo išdrįso atkurti vienovę su savo Dievu. Todėl šis asmuo tapo atviromis durimis skelbti Vienovės Evangeliją tam tikrai grupei žmonių.

Tačiau įkūrėjui palikus materijos karaliją, religija pamažu pradėjo byrėti, ir, praėjus kuriam laikui, Vienovės Evangelija buvo prarasta. Daugeliu atveju, taip pat ir mano sūnaus Jėzaus atveju, pirminis įkūrėjas buvo išaukštintas ir paverstas stabu ir pradėtas laikyti vieninteliu, galėjusiu atkurti vienovę su savo Dievu.

Todėl įkurta tikra religija, skelbusi Vienovės Evangeliją, palaipsniui pavirto netikra religija, skelbiančia Atskirties Evangeliją. Ir ta netikra evangelija egzistuoja šioje planetoje nuo to laiko, kai Liuciferis ir jo pasekėjai pirmą kartą nusileido į šią materijos karaliją.

Mano mylimos širdys, laikas praregėti ir pamatyti šią netikrą žinią, laikas palikti netikrą evangeliją, evangeliją, kuri dažnai užsideda „vienintelės tikros religijos“ kaukę, bet kuri iš tiesų yra vilkas ėriuko kailyje. Laikas nustoti sekti aklais vadais, apsišaukėliais pranašais, kurie dedasi esantys tikri vadai, bet viduje yra lyg plėšrūs vilkai (Mato 7,15). Laikas nustoti sekti paskui tuos, kurie yra lyg nubaltinti antkapiai, gražūs iš išorės, bet viduje pilni numirėlių kaulų (Mato 23,27).

Laikas pakilti virš melų ir manipuliacijų, kuriuos skleidžia jėgos, pasirinkusios atsiskirti nuo savo Dievo ir įstrigusios toje atskirties sąmonėje. Laikas jums nustoti garbinti netikrus dievus, rėksmingai reikalaujančius jūsų dėmesio visomis įmanomomis priemonėmis. Laikas nustoti žaisti smėlio dėžėje, statant ištaigingas smėlio pilis, kurios subyrės, kai ant jų užgrius Šventosios Dvasios Gyvųjų Vandenų banga. Laikas užkopti ant Kristaus uolos ir tvirtai stoti į tikrąjį kelią, vedantį į Kristaus sąmonę, į sąmonę, leidžiančią jums išvysti ir priimti vienovę su savo Dievu, kaip ir Jėzus priėmė šią vienovę.

Laikas suvokti, kad gyvenimas žemės planetoje šiuo metu yra varžybos, žaidimas, kurio prizas yra jūsų siela. Šio pasaulio princas nuolatos mėgina sugundyti jus, įvairiausiais subtiliais ir išradingais būdais, paneigti vienovę su savo Dievu. O mes, Pakylėtieji Pulkai, nuolatos ieškome būdų padėti jums susigrąžinti šią vienovę. Mano mylimieji, tol kol neigiate vienovę su savo Dievu – kad ir kokia svarbi atrodytų šio protavimo logika jūsų išoriniam protui – Velnias laiko jūsų sielą pagautą pragaro sąmonėje. Jūs garbinate netikrą dievą, kuris nėra Vienas Dievas, besislepiantis už visų regimybių, bet tiesiog yra viena iš regimybių. Tačiau tą akimirką, kai galutinai paliksite šį neigimą ir priimsite savo vienovę su Vienu Dievu, Sąmoningasis AŠ atsidurs dangaus karalystės sąmonėje.

Dauginkite savo talentus!

Todėl sakau jums: „Pasinaudokite mokymais ir įrankiais, kuriuos daviau jums šiuose diktavimuose. Pasinaudokite mokymais ir įrankiais, kuriuos davė Jėzus kitose knygose ir savo svetainėje!“ Jums buvo tiek daug duota per šiuos mokymus, ir daug tikimasi iš tų, kuriems buvo daug duota. Todėl sakau kartu su Jėzumi, kuris yra čia kartu su manimi atėjęs įtvirtinti savo šviesą per šio diktavimo žodžius: „Dauginkite savo talentus, dauginkite savo vidinę vienovę, ir susidėliokite savo prioritetus, kad nebebūtumėte tampomi ten ir šen šio pasaulio veiklų, nuolat siekiančių atitraukti jus nuo vienovės su savo Dievu. Padarykite savo aukščiausiu gyvenimo prioritetu kelią, vedantį į gyvenimo piramidės viršūnę, kurioje galėsite atgauti vienovę su savo Dievu!“

Iš tiesų, kai įrodysite, jog jumis galima pasikliauti mažuose dalykuose, tai yra, įrankiuose, kuriuos davė Jėzus ir aš, tuomet Dievas tikrai padaugins šiuos talentus, padaugins tai, ką atnešėte prie altoriaus, ir duos jums viešpatystę dideliuose dalykuose. Jūsų Dievas nori, kad sugrįžtumėte į jo karalystę, nes jam reikia tų, kurie yra pasirengę būti jo bendrakūrėjais. Iš tiesų, pasaulis, kurį jūs vadinate žemės planeta, tėra tik vienas iš Dvarų Dievo Viešpatijoje. Jūsų Kūrėjas turi daugybę kitų pasaulių, ir kai laimėsite savo galutinę pergalę ir tapsite pakylėtąja būtybe, jis pavers jus vieno iš šių pasaulių valdovu, kad galėtumėte padėti bendrai kurti tą pasaulį pagal jo paveikslą ir panašumą.

Amžinasis klausimas, kurį uždavė Hamletas, yra šis: „Būti ar nebūti?“ Aš dabar sakau, paimkite mantrą, kurią davė Vienovės Esatis, išmokite ją atmintinai ir kalbėkite ją kiekvieną dieną, kai tik turite laisvą minutę. Naudokite ją patvirtinti Vienovės Esatį visomis aplinkybėmis, kurias sutinkate savo gyvenime. Naudokite ją sudeginti visus netobulumus ir visas padalijimų ir atskirties regimybes. Ir priimkite savo vienovę patvirtindami:

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis šiame pasaulyje.

Arba iškvieskite Vienovės Esatį konkrečioje situacijoje:

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis šioje (trumpai apibūdinkite situaciją).

Pavyzdžiui, galite pasinaudoti toliau pateiktomis afirmacijomis arba pasidaryti savo, kuri tiktų jūsų asmeninei situacijai arba specifinei krizei pasaulinėje scenoje:

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis mano sveikatoje.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis mano šeimoje.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis mano finansuose.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis mano tautoje.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis Vidurio Rytuose.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis pasaulinėje ekonomikoje.

Renkuosi BŪTI viena su savo Dievu, ir todėl AŠ ESU Vienovės Esatis, sudeginanti visą karą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels