Priimkite Dievo karalystę savo planetoje

TEMOS: Kaip religija naudojama kontroliuoti žmones – Tamsos jėgos negerbia laisvos valios – Kaip dalyvaujate žemės bendrakūrime – Tai, ko nežinote, gali jus sužeisti – Informacijos perkrova – Kaip nuodėmės idėja stabdo progresą – Pakeisti galima bet kokias sąlygas – Dvasios alchemija – Stebuklų Priėmimo rožinis – Atomas reiškia: priimkite Teo vietoj Mamonos.

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 gegužės 29 d.

Mano Mylimos širdys, šiandien su jumis pakalbėsiu tema, labiausiai veikiančia jūsų asmeninius gyvenimus ir visą planetą. Ši tema yra apie Dievo karalystę.

Tamsos jėgos negerbia laisvo valios

Esu tikra, jog prisimenate, kad mano sūnus Jėzus jums pasakė, jog vienas pagrindinių jo atėjimo į žemę tikslų buvo atnešti Dievo karalystę į šią planetą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad net ir tokia galinga būtybė kaip Jėzus negali vien savo rankomis atnešti Dievo karalystės į žemę. Net ir Jėzus susiduria su kliūtimi, kurios negali įveikti. Tiesa sakant, jokia jėga danguje negali įveikti šios kliūties. Ši kliūtis yra jūsų nesugebėjimas ir nenoras priimti Dievo karalystės atėjimą į savo asmeninį gyvenimą, į savo visuomenę ir į visą planetą. Leiskite man dabar jums paaiškinti, kodėl šis nepriėmimas yra neįveikiama kliūtis dangaus jėgoms.

Jau sakiau jums, kad Laisvos Valios Įstatymas yra absoliutus įstatymas. Jokiai būtybei danguje neleidžiama pažeisti laisvos žmogaus valios. Esu tikra, jog matote, kad tamsos jėgos, kurios maištauja prieš Dievo įstatymą ir Dievo tikslą, neturi tokių apribojimų. Jos jau seniai nusisuko nuo Dievo įstatymo, ir todėl neturi absoliučiai jokios pagarbos laisvai žmonių valiai. Jos pažeidinės ir manipuliuos jūsų laisva valia tol, kol tik leisite joms tai daryti. Ir jos iš tiesų savo manipuliacijomis įstūmė daugumą žemės žmonių į tokią sąmonės būseną, kurioje jiems praktiškai neįmanoma priimti tobulos Dievo karalystės įsikūnijimo savo gyvenimuose ir planetoje.

Kaip dalyvaujate žemės bendrakūrime

Ankstesniuose savo diktavimuose paaiškinau jums, kaip buvo sukurta visata. Paaiškinau, kad iš jūsų AŠ ESU Esaties teka šviesos srautas per jūsų pasąmonės lygius į jūsų sąmoningą protą. Tekėdama per jūsų proto lygmenis, ši šviesa, ši energija persiima jūsų sąmonėje laikomais vaizdiniais, ir šie vaizdiniai tuomet projektuojami ant gyvenimo ekrano. Vaizdiniai, kuriuos laikote savo sąmonėje, paveiks jūsų asmeninį gyvenimą, jūsų įtakos sferą. Tačiau jie taip pat prisidės prie kolektyvinėje žmonijos sąmonėje laikomų vaizdinių. O šiame masiniame prote laikomi vaizdiniai paveiks žmonių visuomenę ir netgi fizinę planetą.

Tikiuosi, dabar jau matote paprastą faktą: tam, kad Dievo karalystė ateitų į žemę, kritinė žmonių masė turi sugebėti įsivaizduoti, kokia yra ta Dievo karalystė, ir jie turi sugebėti priimti šią Dievo karalystę, kad ji galėtų ateiti į šį pasaulį. Jeigu didžioji dauguma šios planetos žmonių negali įsivaizduoti Dievo karalystės arba negali priimti šios karalystės kaip realios galimybės, tuomet paprasčiausiai neįmanoma atnešti Dievo karalystės į žemę.

Jeigu pakylėtieji mokytojai to nepaisytų ir vis tiek bandytų atnešti Dievo karalystę, mes pažeistume Laisvos Valios Įstatymą. Jei tai padarytume, negalėtume pasilikti danguje, bet iš karto nusileistume į žemesniąją sąmonės būseną, taip papildydami gretas jėgų, tūkstančiais metų mėginusių manipuliuoti laisva žmonių valia. Kai kurios iš šių jėgų iš tiesų mano turinčios geriausius ketinimus, ir tiki, jog siekia manipuliuoti žmonėmis, kad juos išgelbėtų. Tačiau šios jėgos nesupranta esminio Dievo noro, t. y., kad pirmiausia žmonės turi sąmoningai pasirinkti priimti jo karalystę, ir tik tuomet ji galės įsikūnyti ir tapti realybe žemėje.

Ar matote paprastą dalyką? Materiali visata iš tiesų yra veidrodis, atspindintis atgal viską, ką į jį projektuoja savimonę turinčių būtybių protai. Žemės planeta šiuo metu atspindi atgal netobulus vaizdinius, kuriuos žmonės savo protuose laikė žymiai ilgiau nei norėtų pripažinti tiek tradiciniai krikščionys, tiek ir tradiciniai mokslininkai.

Tai, ko nežinote, gali jus sužeisti

Mano Mylimos širdys, kai suvokiate, kad tamsos jėgos egzistuoja, ir kai suvokiate, kad šios jėgos neturi visiškai jokios pagarbos laisvai žmonių valiai, neturėtų būti sunku pamatyti, kad šios jėgos visiškai netrokšta matyti Dievo karalystės atėjimo į žemę. Jeigu Dievo karalystė ateitų rytoj, tamsos jėgos nebegalėtų vogti energijos, šios žemės žmonių gyvybės syvų. Jos būtų priverstos nusileisti į žemesnes karalijas, kuriose jos greitai išnaudotų visą savo likusią energiją, laiką ir galimybes. Kaip paaiškinau savo ankstesniame diktavime, šios jėgos yra absoliučiai pasiryžusios įrodyti, kad Dievas padarė klaidą, davęs žmonėms laisvą valią. Todėl jos darys viską, kas tik įmanoma, kad išlaikytų dabartines netobulas sąlygas šioje planetoje.

Pridėję šį faktą prie to, ką jums paaiškinau aukščiau, suprasite, kad, norint sustabdyti Dievo karalystės atėjimą į žemę, tamsos jėgoms tereikia padaryti vieną dalyką. Joms reikia sutrukdyti kritinei masei žmonių priimti, kad Dievo tobulumas galėtų įsikūnyti žemėje. Jeigu žmonės nežinos, kokia yra Dievo karalystė, kaip jie galės įsivaizduoti, kad ją būtų galima įkūnyti žemėje? Jei jie negalės priimti Dievo karalystės atėjimo galimybės, arba negalės priimti, kad jie yra verti tos karalystės, kaip tuomet Dievo karalystė galės ateiti į šią planetą? Būtent tai jau labai ilgą laiką ir mėgina padaryti tamsos jėgos.

Tūkstančius metų tamsos jėgos mėgino pasiekti savo tikslus slėpdamos nuo žmonijos informaciją. Jos mėgino kontroliuoti informacijos srautą, kad žmonės negautų aiškios ir tikslios vizijos apie tai, kaip būtų, jeigu Dievo karalystė būtų įkūnyta žemėje. Viena šio bandymo kontroliuoti informaciją pasekmė yra ta, kad tamsos jėgos siekė manipuliuoti visomis šios planetos religijomis. Štai dėl ko matote, kad tiek daug religijų vystėsi pagal labai specifinį scenarijų.

Tikros religijos pirminis įkūrėjas visada turi tiesioginį ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, ir šio ryšio dėka jis arba ji gali gauti bent dalinę Dievo karalystės viziją. Po to, kai pirminio religijos įkūrėjo šioje žemėje nebelieka, tiesioginis ryšys su pakylėtaisiais mokytojais dažniausiai nutrūksta. Todėl religija pamažu tampa iškraipoma ir deformuojama, kol galiausiai pirminis mokymas būna prarastas arba būna pakeičiamas klaidingu mokymu. Kaip daugelį kartų tiek aš, tiek ir Jėzus mėginome paaiškinti, būtent tai jie ir padarė su nuostabiu mano sūnaus prieš 2000 metų atneštu mokymu.

Tai taip pat paaiškina, kodėl Pakylėtieji pulkai davė tiek daug religijų, ir kodėl mes nenustojame kurti naujas religijas ir naujus judėjimus egzistuojančiose religijose. Tai taip pat paaiškina, kodėl yra absoliučiai būtina turėti nuolatinį, laipsnišką apreiškimą, kuris galėtų neutralizuoti egzistuojančių religijų manipuliacijas ir iškraipymus.

Informacijos perkrova

Jeigu pažvelgsite į praeitį, pamatysite, kad kontroliuoti informaciją buvo ganėtinai paprasta. Priežastis buvo ta, kad nebuvo technologijos, kuri būtų leidusi saugoti ir plačiai skleisti informaciją. Tik įsivaizduokite, kaip buvo sunku saugoti ir skleisti dvasinį mokymą, kai visos knygos turėjo būti kopijuojamos ranka. Ar suprantate, kad Gutenbergo spausdinimo mašinos išradimas buvo vienas didžiausių smūgių tamsos jėgoms šioje planetoje? Būtent po šio, atrodytų paprasto išradimo, tamsos jėgos pradėjo prarasti informacijos kontrolę.

Esu tikra, jog suprantate, kad tolesnis technologijos augimas pagreitino šią tendenciją ir dar labiau apsunkino informacijos slėpimą nuo žmonių. Beveik visą komunikacijos ir informacijos technologiją, išrastą per praėjusius 500 metų, į išradėjų protus tiesiogiai įkvėpė pakylėtieji mokytojai. Mes tai padarėme, kadangi labai gerai žinome, jog tik tiesa gali išlaisvinti žmones, ir todėl mes norime, kad informacija būtų laisvai prieinama, kad visi šios planetos žmonės galėtų gauti bet kokią jiems reikiamą ar norimą informaciją. Galiu jus užtikrinti, kad tiktai tamsos jėgos mėgina sustabdyti laisvą informacijos tėkmę, ir galiu jus užtikrinti, kad religijos, kurios vis dar bando riboti tai, ką jų nariams galima arba leidžiama žinoti apie Dievą, daro tai tik dėl to, kad jomis manipuliuoja tamsos jėgos.

Ir nors šiuolaikinė komunikacijų technologija, ypač internetas, yra didžiausias smūgis tamsos jėgoms šioje planetoje, šios jėgos jokiais būdais neketina pasiduoti. Jos surado būdą panaudoti šiuolaikinę technologiją, siekdamos savo tikslo sutrukdyti žmonėms rasti ir priimti aukštesnę tiesą. Jeigu negalite sustabdyti tiesos prieinamumo, kaip galėtumėte sutrukdyti žmonėms ją rasti? Tai galite padaryti būtent tuo būdu, kurį matote šiandien internete ir žiniasklaidoje. Kai daugiau nebegalite nuslėpti informacijos, galite užversti rinką tokiu didžiuliu kiekiu informacijos, kad žmonės arba nebegalės rasti tiesos, negalės rasti adatos šieno kupetoje, arba jie ras tiek daug informacijos, kad pasijus perkrauti, jie, tikrąją to žodžio prasme, patirs informacijos perkrovą ir uždarys savo protus naujai informacijai.

Taigi, mano mylimieji, nors dabar informacija yra lengviau prieinama nei kada nors anksčiau, mes vis dar tebematome problemą, kad didžioji dauguma žmonių šioje planetoje neturi aiškios vizijos, kokia yra Dievo karalystė ir kokia būtų žemė, jeigu ši karalystė įsikūnytų. Ir netgi tiems, kurie rado tikrą dvasinį mokymą apie Dievo karalystę, vis dar tebėra sunku pilnai patikėti, kad tokia tobula karalystė iš tiesų galėtų būti įkūnyta žemėje.

Kaip nuodėmės idėja stabdo progresą

Iš tikrųjų dauguma žmonių bent miglotai kažkiek įsivaizduoja, kokia yra Dievo karalystė. Jie žino, kad Dievo karalystėje nėra karo, nėra bado, nėra skurdo, nėra išnaudojimo, nėra gamtos kataklizmų ir ligų. Dauguma žmonių giliai savo esybės viduje suvokia, kad daugelis dalykų, kuriuos jie aplink save mato, ar tai būtų jų asmeniniame gyvenime ar žiniasklaidoje, yra aiškiai nesuderinami su Dievo įstatymais. Todėl žmonėms neturėtų būti sunku priimti faktą, kad tokie dalykai paprasčiausiai negalėtų vykti Dievo karalystėje. Tokie dalykai negalėtų toliau vykti žemėje, jeigu į ją ateitų tobula Dievo karalystė. Šie disbalansą keliantys dalykai paprasčiausiai turėtų būti pašalinti.

Tačiau vienas iš klastingiausių tamsos jėgų, žaltiškų melagių, sąmokslų, yra sukurti įspūdį, kad žemės planetoje viskas yra taip blogai, jog Dievo karalystės tobulumas niekada negalės būti įkūnytas šioje planetoje. Šios jėgos sukūrė įspūdį, kad daugelis šioje planetoje vykstančių bedieviškų dalykų yra neišvengiami, ko pasekoje, daugelis žmonių tiki, kad tokie dalykai tiesiog yra žmogiškos prigimties išraiška. Mano Mylimos širdys, tai yra pats klastingiausias sąmokslas, labai stipriai įsitvirtinęs daugumos žmonių šioje planetoje protuose. Šis sąmokslas buvo pradėtas labai seniai, ir viena pagrindinių šio sąmokslo idėjų yra nuodėmės idėja, o ypač pirmapradės nuodėmės idėja.

Kaip paaiškinau ankstesniame diktavime, žmonėms iš tiesų buvo duota saugi aplinka, kurioje jie galėjo eksperimentuoti su savo kūrybinėmis galiomis. Absoliučiai viskas šioje planetoje yra sukurta iš Dievo energijos. Todėl visos netobulos sąlygos, šiuo metu egzistuojančios šioje planetoje, neturi ilgalaikės realybės. Šios sąlygos buvo sukurtos iškreipus tyrą Dievo energiją. Jos yra lyg miražai, projektuojami ant gyvenimo ekrano per netobulus įvaizdžius, kuriuos žmonės laiko savo protuose.

Tiek Jėzus, tiek ir aš palyginome šį procesą su kino projektoriumi, ir jūs puikiai žinote, kad kino ekrane pasirodantys vaizdai neturi ilgalaikės realybės. Jie bus rodomi tik tol, kol projektoriuje suksis kino juosta. Kai žiūrite siaubo filmą, žinote, kad tai, ką matote ekrane nėra tikra. Taip pat žinote, kad jeigu kas nors pakeistų kino juostą projektoriuje, kino ekranas iš karto atspindėtų naujo filmo vaizdus. Todėl net ir baisiausias siaubo filmas per akimirką gali būti pakeistas įkvepiančiu filmu apie meilę ir drąsą.

Tad štai ką čia noriu pasakyti: tūkstančiais metų tamsos jėgos mėgino užprogramuoti visus šios planetos žmones priimti netobulų sąlygų amžinumą ir neišvengiamumą. Jėzaus atlikti stebuklai buvo bandymas sukrėsti žmones ir išpurtyti iš jų tikėjimą, kad ligos ir kiti netobulumai yra neišvengiami. Jėzus netgi pamėgino išpurtyti iš žmonių tikėjimą, kad mirtis yra neišvengiama. Tačiau labai mažai žmonių iš tiesų suvokė, įsisavino ir priėmė nepaprastą Jėzaus duotą pavyzdį. O priežastis ta, kad jie negali nusikratyti tamsos jėgų programavimo. Vienas klastingiausių šio programavimo vaisių yra idėja, kad visi žmonės iš prigimties yra nusidėjėliai, ir kad, jeigu jau įvykdei kažkokią nuodėmę, nėra kelio atgal, nėra kelio pakilti iš šios nuodėmės.

Pakeisti galima bet kokias sąlygas

Mano Mylimos širdys, prašau, pasistenkite pamatyti šį melą, šį klastingą melą, kuris buvo nukreiptas į jūsų protus. Šį melą į jūsų protus iš tiesų projektuoja mechaniniai aparatai, kuriuos tamsos jėgos sukūrė žemesnėse karalijose, ir šie energetiniai ginklai be paliovos siunčia savo mirties spindulius į jūsų pasąmonę. Tai yra lyg jūsų prote įtaisytas garsiakalbis, nuolat transliuojantis žinią, kad jūs esate vargšai nusidėjėliai, kurie niekada negalės pasiekti vienovės su savo Dievu. Ir tai yra melas, kurį aš atėjau išsklaidyti. Jėzus ir aš atėjome jums padėti pamatyti šį melą ir pakilti virš jo.

Mes labai rūpestingai stengėmės jums paaiškinti, kad viskas yra sukurta iš Dievo energijos, o kadangi energija yra vibracija, bet kokia klaida, bet koks apribojimas, bet kokia netobula sąlyga gali būti panaikinta, pakeičiant energijos vibraciją atgal į jos pirminį tyrumą. O, mano mylimos širdys, prašau, prašau pasistenkite pamąstyti apie tai savo širdyje ir siekite vidinio patvirtinimo iš savo Kristaus AŠ, kuris parodys jums tiesą to, ką sakau. Jūsų Kristaus AŠ parodys jums, kad iš tiesų nėra tokių netobulų sąlygų, kurių nebūtų galima pakeisti Dievo karalystės tobulumu.

Tėra tik vienas dalykas, kuris galėtų sukliudyti pakeisti netobulą sąlygą, ir tai yra jūsų nesugebėjimas arba nenoras priimti galimybę, kad jūsų dabartiniai apribojimai galėtų būti transformuoti į tobulas sąlygas. Kadangi turite laisvą valią, turite sąmoningai nuspręsti pakeisti netobulus vaizdinius savo prote aukštesniu vaizdiniu, tikruoju, Dievo tobulumo vaizdiniu.

Kaip, jūsų manymu, Jėzus gydė sergančius ir prikėlė mirusius? Jis gydė, kadangi jo protas buvo toks disciplinuotas, jog jis nė akimirkai neleido jam matyti sergančio kūno. Jėzus visą savo dėmesį sutelkdavo matyti tik tobulą kūną, o kadangi jis buvo pasiekęs pilną Kristiškumą, jo protas buvo toks stiprus, kad jo prote laikomi vaizdiniai akimirksniu materializuodavosi materialiame pasaulyje.

Tiek Jėzus, tiek ir aš mėginome paaiškinti, kad visi žmonės yra bendrakūrėjai su Dievu. Jūs nuolatos dalyvaujate bendrakūrybos procese, nes per jūsų protą iš jūsų dvasinio aš nuolatos teka energijos srautas. Šis energijos srautas, panašiai kaip šviesa kino projektoriuje, persiims visais jūsų pasąmonėje laikomais vaizdiniais. Todėl, jeigu iš tiesų norite pakeisti savo gyvenimą, ir jeigu iš tiesų norite pagerinti sąlygas visoje planetoje, jums reikia pasiekti sekančius tris dalykus:

  • Turite išvalyti savo protą nuo visų netobulų vaizdinių ir netobulų įsitikinimų. Turite siekti aukštesnės Kristaus proto vizijos, leidžiančios jums išvysti Dievo karalystės tobulumą.

  • Turite siekti Kristaus sąmonės, kuri leis jums užvaldyti žemę, per savo proto jėgų suvaldymą. Suvaldę šias jėgas, galėsite disciplinuoti protą, kad jis nebematytų netobulų vaizdinių ir nebeduotų jiems galios, bet būtų nuolat sutelktas tik į tobulus Dievo karalystės vaizdinius.

  • Turite išlaikyti nuolatinį sutelktą dėmesį į tobulus vaizdinius. Turite būti budrūs ir neleisti šio pasaulio jėgoms jumis manipuliuoti ir vėl priversti patikėti, kad netobulumai neišvengiami. Kadangi Jėzus pasiekė tokį aukštą Kristiškumo lygį, jis galėjo akimirksniu materializuoti pokyčius materialiame pasaulyje. Kai pasieksite tokį Kristiškumo lygį, kai šis protas bus jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje, galėsite daryti tokius dalykus, kokius darė ir Jėzus. Tačiau, kol tai pasieksite, turite būti kantrūs, nes privalote suvokti, kad prireiks šiek tiek laiko pakeisti sąlygas materialiame pasaulyje.

Dvasios alchemija

Ankstesniame diktavime Jėzus paaiškino, kad yra keturi materialaus pasaulio lygiai: eterinė karalija, minčių karalija, jausmų karalija ir materijos karalija. Norėdami kažką pakeisti materijos karalijoje, turite pradėti nuo eterinės karalijos, ir tuomet turite leisti energijoms persifiltruoti per minčių ir jausmų karalijas, kol galiausiai jos pasieks materijos karaliją.

Norėdami sėkmingai įkūnyti Dievo karalystę savo asmeniniame gyvenime, pirmiausia turite pakeisti savo tapatumo jausmą. Turite nustoti žiūrėti į save kaip į mirtingą žmogų, kaip į vargšą nusidėjėlį, kuris padarė tiek daug klaidų, kad niekada negalės būti išgelbėtas. Turite priimti, kad esate Dievo sūnus arba dukra, kad esate bendrakūrėjas, ir jūsų protas turi galią pakeisti visus netobulus vaizdinius arba netobulą tapatumo jausmą aukštesniais Kristaus proto vaizdiniais.

Kai pradės keistis jūsų tapatumo jausmas, iš paskos neišvengiamai seks ir mintys, ir jos taip pat pradės keistis. Jos taps tyresnės ir jūs jau nebemąstysite apribojimų kategorijomis ir nemąstysite apie tai, ko negalima padaryti. Negalvosite, kad netobulumai amžini. Imsite suvokti ir pilnai pripažinti tiesą Jėzaus žodžiuose, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Tai pakeis jūsų požiūrį į gyvenimą, ir užuot koncentravęsi į tai, kas negali įvykti, persiimsite „aš tai galiu padaryti!“ dvasia, kuri jums padės pamatyti naujas galimybes, laukiančias jūsų už kiekvieno kampo.

Kai jūsų mintys pradės keistis, jūsų emocijos taip pat neišvengiamai ims tekėti nauja kryptimi. Jūsų emocinis kūnas bus mažiau įtakojamas negatyvių energijų, tokių kaip baimė ar kaltė. Vietoj to, jausite tėkmę, natūralią energijos tėkmę per savo emocinį kūną, ir pradėsite jausti džiaugsmą bei meilę, kuri yra tikroji visą gyvybę į priekį stumianti jėga.

Kai jūsų tapatumo jausmas, jūsų mintys ir jausmai pasidarys tyri, jūsų išoriniai veiksmai taip pat neišvengiamai pasikeis. Tačiau ne tik tai, po kurio laiko pamatysite, kad ir jūsų išorinės aplinkybės keičiasi. Šie pokyčiai būtų atrodę neįmanomi jūsų senoje sąmonės būsenoje, tačiau jūsų naujo proto perspektyvoje tai atrodys visiškai natūralu ir vyks be jokių pastangų.

Mano Mylimos širdys, tai yra tikroji dvasios alchemija. Iš tiesų gaila, kad tiek daug žmonių šiandieniniame pasaulyje juokiasi iš senovės alchemikų. Taip, tarp jų buvo daug šarlatanų, tačiau tikrai ne daugiau, nei šiandien rastumėte mokslo ir religijos srityse. Tačiau tarp jų buvo daug ir tikrų alchemikų, kuriems paprastųjų metalų pavertimas auksu nebuvo tikrasis tikslas. Jų tikslas buvo žmogiškosios sąmonės keitimo alchemija, kūniško proto švino pakeitimas į Kristaus sąmonės auksą. Priežastis ta, kad tikrieji alchemikai suvokė, jog Kristaus sąmonė turi galią pakeisti pačios materijos sudėtį, ką Jėzus aiškiai pademonstravo paversdamas vandenį vynu.

Išminties akmuo, kurio taip užsidegę ieškojo alchemikai, iš tiesų yra Kristaus sąmonė. Tik Kristaus sąmonė atneš Dievo karalystę į žemę, ir tik Kristaus sąmonė turi galią tai padaryti. Tačiau, kaip Jėzus ir aš išsamiai paaiškinome, nepakanka vienos Kristaus būtybės, vaikštančios žeme. Norint, kad Dievo karalystė iki galo fiziškai įsikūnytų šioje planetoje, turi atsirasti kritinė masė žmonių, pasiekusių savo individualų Kristiškumą. Kristaus būtybių skaičius, kurio reikia iki galo atnešti Dievo karalystę, kaip Jėzus jau paaiškino, yra 10 000. Jėzus taip pat paaiškino, kad šiuo metu įsikūnijime yra 10 000 žmonių, kurie turi potencialą pasiekti šį Kristiškumą labai greitai.

Tačiau vėlgi, mes susiduriame su kliūtimi, kad šiuos žmones reikia pažadinti, jog jie išvystų savo Kristiškumo potencialą ir priimtų tą Kristiškumą. Jėzus taip pat paaiškino, kad yra milijonai kitų žmonių, kurie turi potencialą įkūnyti aukštą Kristiškumo lygį. Jeigu visi šitie žmonės pabustų ir pradėtų priimti aukštesnę Dievo karalystės viziją, ir pradėtų priimti tikrą galimybę įkūnyti šią karalystę žemėje, tuomet viskas pradėtų labai greitai – ir labai dramatiškai – keistis į gerąją pusę.

Stebuklų Priėmimo rožinis

Mano Mylimos širdys, tęsdama savo nuolatines pastangas padėti jums pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, taip išvaduojant Motiną žemę nuo jos naštos, atėjau jums duoti dar vieną rožinį. Šis rožinis iš tiesų turi labai specifinį tikslą – padėti jums priimti Dievo karalystės įsikūnijimą žemėje. Užtikrinu jus, kad tie, kurie priims įsipareigojimą kalbėti šį rožinį bent kartą per savaitę – tačiau galite kalbėti jį tiek kartų, kiek tik norite, – greitai pradės justi sąmonės transformaciją.

Pradėsite jausti, kaip tirpsta pasąmonėje susikaupę blokai, kurių jūs nė neįtarėte esant. Pradėsite jausti, kaip minkštėja jūsų sąmonė, kol palaipsniui imsite suvokti ir priimti visiškai naują santykį su Dievu ir visiškai naują požiūrį į pasaulį. Imsite regėti viziją, kurią matė Jėzus, vaikščiodamas žeme prieš 2000 metų, viziją, kurios jis laikosi iki pat šiol. Imsite regėti viziją, kurią man davė angelas, kai manęs buvo paprašyta pagimdyti Kristaus kūdikį, viziją, kurią aš iki pat šiol laikau šiai planetai.

Stebuklų priėmimo rožinio tikslas yra perkelti viziją, laikomą pakylėtųjų mokytojų protuose, į sąmoningus žmonių, esančių įsikūnijime, protus. Kai priimsite šią viziją, jūsų AŠ ESU Esaties šviesa tekės per kino juostą jūsų prote ir projektuos tobulus Dievo karalystės vaizdinius į išorines jūsų gyvenimo sąlygas. Kai kritinė žmonių masė priims šią viziją, tobuli Dievo karalystės vaizdiniai bus projektuojami į pačią žemės planetą, ir galiu jus užtikrinti, kad Motina žemė paklusniai atvaizduos šią viziją.

O taip, mano mylimieji, Motina žemė labai myli Dievą Tėvą ir jo tobulą viziją bei valią. Dėl savo prigimties ji leidžia Dievo vaikams projektuoti netobulus vaizdinius ant savęs, tačiau galiu jus užtikrinti, jog jai šie vaizdiniai nepatinka ir ji kenčia nuolatinį skausmą dėl šių vaizdinių. Todėl Motina žemė su dideliu entuziazmu nusimestų grandines netobulų vaizdinių, kurie ant jos buvo projektuojami daugelį šimtmečių, daugelį tūkstantmečių. Jei nors truputį jai padėtumėte, pamatytumėte, kaip ji džiaugsmingai pašoksta ant kojų ir iš karto kimba į darbą skaptuoti tobulą Kristaus proto viziją materijos skulptūroje.

Norėčiau padėti jums pamatyti Motinos žemės entuziazmą ir entuziazmą nuostabių gamtos dvasių, kurios nepailsdamos dirba, mėgindamos išlaikyti bent minimalią pusiausvyrą gamtoje, kad užtikrintų gyvybės tąsą žemėje. Norėčiau, kad galėtumėte pajusti, kaip jos su dideliu nekantrumu laukia jūsų šaukinių, nuolat tikėdamosi, kad žmonės pabus ir leis joms atvaizduoti Dievo tobulumą, kuris iš tiesų yra įrašytas viduje visko, kas tik kada nors buvo sukurta. Mano Mylimos širdys, argi nepadėsite motinai žemei išsilaisvinti iš jos dabartinių apribojimų grandinių? Galiu jus užtikrinti, kad tai darydami, jūs kartu išlaisvinsite ir save. Jeigu atsakymas yra „Taip“, tuomet prašau, kalbėkite mano naują rožinį.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškosios Motinos vardu, užsklendžiu jus dabar stebuklų priėmimo liepsnoje, kuri, vos prie jos prisilietus, iš karto sudegina visą Dievo karalystės nepriėmimą, kabantį virš šios planetos lyg tamsus debesis. Jėzaus Kristaus vardu, įsakau dangaus angelams ir šviesos legionams būti pasiruošusiems iš karto pulti veikti, kai tik kas nors žemėje pakels savo balsą, kalbėdamas Motinos Marijos Stebuklų Priėmimo rožinį. Pripildau šį rožinį stebuklų priėmimo liepsna, deginančia viską, kas nepanašu į ją, ir siunčiu nepaprastą šviesos dispensaciją, kuri sustiprins šio rožinio poveikį tūkstantį kartų šią akimirką, ir kol žemė bus išlaisvinta nuo viso nepriėmimo.

Stebuklų Motinos vardu, tai atlikta, tai įkūnyta, tai užsklęsta visos materijos širdyje, iki paties atomo – atomo, kuris reiškia: Priimkite Teo Vietoj Mamonos (angl. atom – Accept Theos Over Mammon). Amen.

Stebuklų Priėmimo Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels