Prisiminkite savo pirmąją meilę!

TEMOS: Besąlyginės Meilės rožinis – Dievas nenori jūsų versti – Jūs pamiršote savo pirmąją meilę – Baimė būti Kristumi

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2004 gegužės 2 d.

Mano Mylimos širdys, aš esu jūsų Motina Marija, ir ateinu pas jus šią dieną besąlyginės meilės liepsnoje. Ateinu būti nepaprastai svarbaus įvykio liudininke, kai besąlyginės Dievo meilės žodžiai buvo ištarti per fiziniame įsikūnijime esantį asmenį. Tai iš tiesų yra unikalus įvykis, atnešantis jėgos, duodančios impulsą visai šiai visatai, vibracijas, išverstas į žmogiškus žodžius. Šie žodžiai suteiks pagrindą naujam rožiniui, kuris iš tiesų yra unikalus, ir kuris yra paskirtas besąlyginės meilės Esaties liepsnai. Šis Besąlyginės Meilės rožinis leis jums susiderinti, prisijungti ir harmonizuoti save su esmine visos kūrinijos jėga – su besąlygine meile, duodančia net ir Dievui impulsą tapti daugiau.

Ir tai yra pats galingiausias ritualas, padėsiantis jums įveikti visus šio pasaulio apribojimus ir netobulumus, ir pakilti virš riboto, netobulo tapatumo – mirtingos žmogiškos būtybės, nusidėjėlio, amžiams pasmerkto būti atskirtyje nuo savo Dievo – tapatumo. Šis rožinis, kurį perduodu šiame diktavime, iš tiesų yra galingiausias įrankis tiems, kurie yra rimtai nusiteikę laimėti savo pergalę ir savo pakylėjimą šviesoje, ir kurie suprato, kad, norint laimėti šią pergalę, jie turi klausyti mano mylimo sūnaus Jėzaus kvietimo, kai jis sakė: „Kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras.“

Ar dabar suvokiate šių nemirtingų Jėzaus žodžių prasmę? Jis turėjo galvoje, kad negalite sau leisti stovėti vietoje, įstrigti ir prisirišti prie bet kokio riboto tapatumo jausmo, bet kokio riboto gyvenimo suvokimo. Jei prisirišite prie savo dabartinio tapatumo, ir mėginsite išsaugoti šį gyvenimo suvokimą, nesustabdoma Dievo jėga, besąlyginė Dievo meilė, kuri visai gyvybei duoda impulsą tapti daugiau, neišvengiamai sunaikins jūsų ribotą tapatumo jausmą ir nugriaus Babelio bokštą, tapusį kalėjimo siena, kurią jūsų siela pastatė aplink Sąmoningąjį AŠ.

Dievas nenori jūsų versti

Ar suprantate, kad taip nutiks ne dėl to, kad Dievas norėtų jus versti, taip nutiks dėl to, kad Dievas myli jus visa deginančia meile. Ir todėl ji sudegina visą anti-meilę, ir iš tiesų, prisirišimas prie riboto, netobulo savo įvaizdžio yra anti-meilės esmė būtybei, kuri yra aukščiausiojo Dievo sūnus arba dukra, ir kuri todėl turi potencialą tapti viskuo, kuo yra Dievas. Ar dabar suvokiate, kad Dievas jus sukūrė būti jo tąsomis ir eiti į formų pasaulį, ir padėti visam formų pasauliui įsisąmoninti faktą, jog jį sukūrė Dievas, ir kad jis turi potencialą transcenduoti save ir tapti viskuo, kuo yra Dievas? Ar matote, jog dėl to, kad buvote sukurti su šiuo potencialu, ir dėl to, kad pasisiūlėte nusileisti į žemės planetą šiai amžinajai misijai, negalite sau leisti stovėti vietoje, viename tapatumo jausme, kuris buvo sukurtas iš netobulų šio pasaulio įvaizdžių ir įsitikinimų, ir gal netgi sukurtas ant melų, kuriuos paskleidė žalčiai, sąmoningai pasirinkę maištauti prieš Dievo nuostabųjį Dievo planą šiai nepakartojamai visatai.

Prieš Sąmoningojo AŠ atėjimą į šį pasaulį, jūs pasirinkote ateiti čia, kaip paaiškinau savo paskutiniame diktavime. Jūsų tikrasis tapatumas, jūsų AŠ ESU Esatis, stovėjo prieš Dievą, kai Dievas pakvietė visus norinčius nusileisti į Dievo ką tik sukurtą kūriniją, į materialią visatą, ir padėti jai tapti save suvokiančia visata, duodant pradžią savitranscendencijos spiralei, vedančiai į pilną Dievo sąmonę. Jūs stovėjote stovėjau tenai, toje centrinėje salėje priešais Dievo sostą, ir žvelgėte į begalines nuostabios visatos platybes, su jos galaktikų spiečiais, saulės sistemomis ir planetomis. Ir aiškiai kaip dieną pamatėte, kad kažkas turi nusileisti į tą visatą ir duoti pradžią kylančiai savivokos spiralei, kuri atvestų visą visatą prie savęs suvokimo ir savęs kaip Dievo įsisąmoninimo.

Jūsų AŠ ESU Esatis žvelgė į šias visatos platybes ir pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių jūsų esybės gelmių. Tuomet jūs pažvelgėte į Dievą ir tarėte: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol viskas taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

Jūs pamiršote savo pirmąją meilę

Ar matote, kad visos jūsų kančios, visas jūsų skausmas, visi jūsų apribojimai kyla dėl to, kad pamiršote savo pirmąją meilę, pirminę meilę savo AŠ ESU Esačiai, iš kurios, sakau jums, gimė jūsų Sąmoningasis AŠ. Taip, mano mylimieji, Sąmoningasis AŠ gimė iš besąlyginės jūsų AŠ ESU Esaties meilės, kuri suteikė jūsų Esačiai troškimą būti daugiau nei yra, daugiau nei esate jūs. Ir dėl šio troškimo tapti daugiau, jūs sukūrėte savo sielą ir nusileidote į materialią visatą, į pačią žemės planetą. Atėjote čia padėti pakylėti Žemę, kad ji taptų Laisvės Žvaigžde, taptų savarankiška saule, spinduliuojančia šviesą visai galaktikai.

Per daugelį gyvenimų tankiose šios planetos energijose, jūs pamiršote savo pirminį troškimą, savo pirminę jūsų Esaties meilę, ir palaipsniui priėmėte ribotą tapatumą – tapatumą mirtingo žmogaus, visam laikui įkalinto šioje planetoje, arba įkalinto čia tokį trumpą laiką, kad jis atrodo visiškai nereikšmingas palyginus su visatos amžiumi. Tačiau būtent faktas, kad vienas žmogaus gyvenimas yra toks trumpas lyginant su visatos amžiumi, ir netgi lyginant su žemės amžiumi, turėtų jums parodyti, kad jūs turėjote turėti daug daugiau nei vieną gyvenimą ir egzistuoja tęstinumas to, kas jūs esate – sąmoninga būtybė – grandiozinio jūsų Dievo plano dalelė. Tai turėtų jums parodyti, kad gyvenimas yra daug didesnis už tai, ką šiuo metu patiriate. Gyvenimas yra didesnis už tai, ką jums sakė šio pasaulio religijos, šio pasaulio švietimo institucijos ir šio pasaulio valdžia.

Gyvenimas yra daug didingesnis, ir jūs esate daug didingesni. Ir atkūrę ryšį su šiuo didingumu, su šia Dievo liepsna, šiuo savitranscendencijos troškimu jumyse, stumiančiu į priekį visą Dievo kūriniją, jūs galite įveikti visus savo apribojimus. Galite nusimesti skausmo ir kančių, kurių persmelktas šis pasaulis, grandines. Galite netgi nusimesti mirties – paskutinio priešo – grandines ir laimėti savo amžinąją pergalę kaip pakylėtoji būtybė. Ir net dar daugiau, galite nusimesti riboto tapatumo jausmo grandines ir išreikšti Kristaus sąmonę čia, Žemės planetoje, vis dar tebebūdami fiziniame kūne. Ir taip galite padėti pakylėti visą planetą ir galite tapti kaip Jėzus, kuris sakė: „Ir jeigu aš būsiu pakylėtas, patrauksiu visus žmones link savęs.“ Ir jūs galite tapti Kristaus būtybe, vaikštančia Žeme, ir galite visus žmones patraukti link savęs ir link Dievo savyje, kuris iš tiesų yra daugiau, yra troškimas tapti daugiau, yra besąlyginė meilė nuolatinei ir amžinai savitranscendencijai.

Baimė būti Kristumi

O mano mylimos širdys, aš esu Dievo Motina, aš esu jūsų Motina Marija, aš esu jūsų vyresnioji sesuo, ir aš iš tiesų suteikiau paramą daugeliui gyvybės srautų, kurie šiuo metu vaikšto žeme. Ir aš ateinu pas jus, klaupiuosi prieš jus ir prašau, maldauju jūsų: „Prašau, įsiklausykite į mano žodžius, prašau, išgirskite mano žodžius savo širdimi, ne vien savo protu ir baimėmis. Prašau, leiskite mano žodžiams prasimušti pro baimės kiautą, kurį užsiauginote aplink savo protus ir širdis, ir įsileiskite mane į savo širdį, kurioje aš būsiu švelni motina, paimsianti jus ant savo kelių. Ir aš sūpuosiu jus, kaip sūpuodavau kūdikį Jėzų, kol jūsų siela bus taip perpildyta besąlyginės Dievo Motinos meilės, jog jūs iš tiesų paleisite visas savo baimes, baimę pagimdyti Kristaus kūdikį savyje, baimę pasitikti Arkangelą Gabrielių, atėjusį jums pranešti, kad radote malonę pas Dievą ir kad galite pagimdyti Kristaus kūdikį, Kristaus sąmonę, kuri iš tiesų yra aukščiausia jūsų galimybė šioje Žemėje.“

Atėjau parengti jūsų šiai iniciacijai, kad kai Arkangelas Gabrielius ateis pas jus, jūs jo neatstumtumėte, neabejotumėte juo, nesiginčytumėte su juo. Jūs tiesiog tartumėte, kaip tariau aš prieš 2000 metų: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią, nes aš žinau, kad tavo valia yra mano valia, ir mano valia yra tavo valia. Aš žinau, kad esu gimęs iš besąlyginės Dievo meilės ir Dievo troškimo būti daugiau. Ir todėl ir aš noriu būti daugiau, noriu būti daugiau štai čia, šioje planetoje, ir atnešti Dievo karalystę, kuri yra didingesnė už visas žemiškas karalystes, ir pilnai įkūnyti ją šioje planetoje. Ir kadangi žinau, jog besąlyginė Dievo meilė yra pats mano būtybės centras, aš palikau visą baimę išreikšti savo Kristiškumą šioje Žemėje. Aš noriu susitelkti į šią meilę ir stovėti priešais pasaulį, kaip stovėjo mano vyresnysis brolis Jėzus, ir esu pasiruošęs leisti jiems daryti ar sakyti, ką tik jie norės daryti ar sakyti, šitaip tapdamas teismo instrumentu, kviečiančiu visą gyvybę pasirinkti, kam tarnaus, ir kviečiančiu juos kopti aukščiau ir būti daugiau, kas jie iš tiesų yra Dievuje.“

Mano Mylimos širdys, palieku jus apmąstyti šias mintis, ir užsklendžiu jus besąlyginėje Dievo Motinos meilėje, kuri iš tiesų yra besąlygiška, nesustabdoma meilė tyros Dievo Esybės, esančios aukščiau bet kokių formų. Tėvo, Sūnaus, Motinos ir Šventosios Dvasios vardu, tai atlikta, tai padaryta, ir aš užsklendžiu jūsų širdis begalinėje Dievo meilėje, kuri yra aukščiausia apsauga prieš Pragaro vartus ir šio pasaulio jėgas. Todėl gyvuokite šioje meilėje amžinai ir būkite šia meile visam pasauliui. Amen.

Besąlyginės Meilės Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels