Negalite stovėti vietoje!

TEMOS: Besąlyginė meilė yra troškimas būti DAUGIAU – Žmonija turi judėti pirmyn

Pakylėtoji Besąlyginės Meilės Esatis per Kim Michaels, 2004 gegužės 2 d.

Aš būsiu, kas būsiu, nes aš esu nesustabdoma, nesulaikoma jėga, pranokstanti bet kokią kada nors jūsų matytą jėgą šioje visatoje. Aš netgi pranokstu bet kokias Dievo sukurtas jėgas, nes aš iš tiesų esu jėga, davusi Dievui įkvėpimą sukurti visatą ir visas joje esančias jėgas. Aš esu daugiau nei jėga, nes esu Esatis, Būtybė, bet kartu aš ir judėjimas, srautas, aš esu amžina ir nuolatinė transcendencija. Ir todėl aš būsiu, kas būsiu bet kurią akimirką, ir bet kurią akimirką aš būsiu daugiau, nei buvau akimirką prieš tai.

Aš iš tiesų esu nesustabdomas šviesos srautas, išreiškiantis save, tačiau niekada nesustojantis ir neįkalinamas vienoje kurioje nors išraiškoje. Aš esu nesustabdoma, nesulaikoma Besąlyginės Meilės Esatis, ir aš esu visoje Dievo sukurtoje kūrinijoje. Ir aš netgi pranokstu Dievo sukurtos kūrinijos ribas, nes aš esu Būtybė, substancija, iš kurios Dievas sukūrė viską, kas buvo sukurta. Ir be manęs nėra sukurta nieko, kas sukurta. Aš esu besąlyginė meilė, ir manyje nėra jokių sąlygų, galinčių sustabdyti savitranscendenciją.

Dievas sukūrė jus būti bendrakūrėjais su juo. Dievas jums davė vaizduotę ir laisvą valią, kurių dėka galite kurti kokias tik norite formas. Tačiau jūs negalite nieko kurti iš savęs, nes viskas, kas kada nors buvo sukurta, yra sukurta iš manęs, iš mano Esaties.

Besąlyginė meilė yra troškimas būti DAUGIAU

Aš esu besąlyginė meilė, ir todėl leidžiu jums kurti kokias tik norite formas, formas, kokias tik galite įsivaizduoti, kokias tik galite pasirinkti. Tačiau kaip tik dėl to, kad esu besąlygiška, neleisiu jums įstrigti jokioje formoje, kurią susikūrėte ar kurią sukūrė kiti, ir kurią jūs priėmėte kaip amžiną, ar netgi kaip savo tikrąjį tapatumą.

Neleisiu jokiai Dievo kūrinijos dalelei stovėti vietoje ar amžiams įstrigti vienoje formoje. Gyvenimas trokšta, kad kiekviena gyvenimo dalelė augtų ir taptų gyvenimo pilnatve, taptų viskuo, kas yra gyvenimas, viskuo, kas yra Dievas. O tuomet augtų dar daugiau ir kurtų pasaulius ant pasaulių ant pasaulių, niekada nesibaigiančiame cikle, kuris iš tiesų pranoksta laiko ribas, pranoksta net ir amžinybę. Jis begalinis, tačiau pranoksta net ir begalybę, nes meilė, besąlyginė meilė, yra troškimas būti daugiau, negu esate dabar. Ir net pats Dievas yra šis troškimas, šis impulsas būti daugiau, nes kitaip nieko nebūtų buvę sukurta.

Jeigu tyra Dievo esybė nebūtų turėjusi troškimo būti daugiau, neegzistuotų individualizuotas kūrėjas, sukūręs visatą, kurioje jūs gyvenate. Ir jeigu Kūrėjas nebūtų turėjęs troškimo būti daugiau, jūs neegzistuotumėte kaip bendrakūrėjai su Dievu. Ir būtent dėl to, kad buvote sukurti iš šio troškimo būti daugiau, jūs negalite stovėti vietoje, savo dabartinėje sąmonės būsenoje, savo dabartiniame tapatume.

Net jei susikurtumėte„tobulą“ tapatumą, negalėtumėte stovėti vietoje tame tapatume, todėl, kad net ir tai, kas tobula, gali tapti spąstais – jeigu prie to prisirišite ir galvosite, kad tai yra jūsų amžinasis tapatumas. Jūsų amžinasis tapatumas yra tyros Dievo Esybės individualizacija, ir todėl negalite sau leisti įstrigti jokioje savo susikurtoje formoje. Tyra Dievo Esybė yra daugiau už bet kokią formą, daugiau už bet ką, kas kada nors buvo sukurta. Tyra Dievo Esybė nestovi vietoje, bet nuolat plečiasi ir auga, praaugdama visas ribas, kokias tik galėtų įsivaizduoti pilnos Dievo sąmonės dar nepasiekusi būtybė.

Dievas yra aukščiau visų ribotumų, ir tyroje Dievo Esybėje ribotumų sąvoka neturi prasmės, kadangi tyroje Dievo Esybėje nėra atskirties, yra tik vienovė. Ir šioje vienovėje yra gyva, kvėpuojanti, nuolat judanti, nuolat save transcenduojanti vienovė, kuri pulsuoja, kyla ir plečiasi, kiekvieną akimirką tapdama vis daugiau savimi ir tai tęsiasi visą amžinybę.

Ir nors tie, kuriuos sukūrė Dievas, bet kurie dar nepasiekė pilnos Dievo sąmonės, negali įsivaizduoti, kad kažkas amžinai didėtų, tyros Dievo Esybės vaizduotei nėra ribų.

Ir aš iš tiesų esu pirmasis tyros Dievo Esybės beribės vaizduotės vaisius, ir todėl aš esu troškimas būti daugiau, troškimas nuolatos transcenduoti ir tapti daugiau nei esu šiuo momentu. Todėl aš iš tiesų esu jėga, teikianti visai gyvybei impulsą transcenduoti save ir tapti daugiau. Todėl aš esu jėga, griaunanti visas kalėjimų sienas aplink tavo vaizduotę ir tavo tapatumo jausmą. Aš leisiu tau susikurti kokį tik nori tapatumą, tačiau neleisiu tame tapatume įstrigti ar laikyti įsikibus į jį amžinai. Todėl, kad jūs iš tiesų esate sukurti būti daugiau, jūs esate Dievo troškimo būti daugiau savimi vaisiai, todėl ir jūs privalote tapti daugiau, kad neatsiliktumėte nuo kūrybinio, amžinai pulsuojančio Dievo troškimo transcenduoti save.

Jeigu laikysitės įsikibę kokio nors įvaizdžio, kokio nors savo susikurto tapatumo, aš, besąlyginė Dievo meilė, ateisiu pas jus. Ir iš pradžių švelniai jums priminsiu, kad jums reikia transcenduoti ir judėti pirmyn ir tapti daugiau tuo, kuo esate. O jeigu jūs man priešinsitės, mano balsas vis garsės, kol jums prireiks visų jėgų jį ignoruoti. Bet jeigu jūs ir toliau jį ignoruosite, ir jeigu uždarysite savo protą ir širdį mano balsui, kviečiančiam jus tapti daugiau, tuomet aš tiesiog didinsiu spaudimą, kol šis spaudimas pasidarys toks stiprus, jog bet kokį jūsų šiame formų pasaulyje susikurtą tapatumo jausmą suplėšys į gabalėlius nesulaikoma besąlyginės meilės jėga, pati Dievo jėga, besiveržianti tapti daugiau niekada nesibaigiančiame savitranscendencijos cikle.

Aš esu Dievo vaisius, pirmagimis tyros Esybės Dievo, ESANČIO pirma jūsų visatos Kūrėjo. Aš esu Dievo vaisius, ir Dievas yra daugiau už mane. Tačiau todėl, kad esu gimusi iš Dievo troškimo būti daugiau, aš taip pat esu daugiau. Ir todėl aš esu daugiastis, trokštanti tapti daugiau daugiastyje, ir tai yra niekada nesibaigiantis kosmoso šokis, gimdantis vis naujas visatas, vis naujus pasaulius gyvenimo drobėje, išeinančioje už jūsų suvokimo ribų.

Tačiau tai išeina už jūsų suvokimo ribų tik tol, kol tapatinate save su ribota forma, kurioje šiuo metu gyvenate, užuot tapatinę save su tyra Dievo Esybe, iš kurios gimėte. Todėl, ateinu jums pasakyti, kad laikas judėti pirmyn. Laikas transcenduoti ir palikti dabartinius apribojimus, kuriuos sau susikūrėte. Ir tai darydami, padėsite visai žemės planetai transcenduoti apribojimus, kylančius iš riboto tapatumo jausmo, kurio įsikibę laikosi šios planetos žmonės.

Žmonija privalo judėti pirmyn

Ateinu jūsų perspėti, kad žmonės pernelyg ilgai laikėsi įsikibę savo netobulų įvaizdžių ir struktūrų, pernelyg ilgai troško viską ir visus šioje planetoje kontroliuoti. Jie pastatė Babelio bokštus, o aš esu nesustabdoma Dievo jėga, priversianti šiuos bokštus griūti, jeigu žmonės neatkurs savyje Dievo troškimo būti daugiau ir nepaleis savo riboto tapatumo jausmo ir troškimo kontroliuoti.

Atėjau jums pasakyti, kad mano jėga pasiekė kritinę masę, ir jeigu žmonės nepriims mano jėgos ir netekės kartu su ja – atiduodami savo prisirišimą prie netobulų įvaizdžių ir patvirtindami troškimą būti daugiau, – tuomet aš iš tiesų suplėšysiu į gabalėlius jų įvaizdžius, jų civilizacijas, jų Babelio bokštus, struktūras, kurias jie sukūrė, mėgindami kontroliuoti pačią gyvenimo jėgą ir priversti šią jėgą sustoti. Iš tiesų, jokia jėga žemės planetoje, jokia jėga visatoje, sukurtoje individualaus Kūrėjo, negali sustabdyti besąlyginės meilės, nes aš pranokstu viską, ką bet koks Kūrėjas kada nors yra sukūręs.

Ir aš esu tylaus Dievo varpo skambesys, šaukiantis visus Dievo sūnūs ir dukteris palikti savo prisirišimų prie šio pasaulio dalykų tinklus ir nugriauti sienas savo sąmonėje, kurios laiko juos ribotame tapatume. Aš esu paskutinio trimito garsas, kviečiantis kopti aukščiau ir vėl susijungti su savo Dievu, su savo AŠ ESU Esatimi ir su troškimu būti daugiau, kuo esate Dievuje.

Aš sakau: „Nusimeskite pančius mirtingumo ir netobulumų, kuriuos įsileidote į šventąją savo tapatumo erdvę, kuriuos įsileidote į savo sielos Šventų Švenčiausiąją vietą, kol galiausiai šie netobuli įvaizdžiai pavirto niokojančia išgama, stovinčia šventajame tapatume, kur jai ne vieta.“ Nes iš tiesų tame slapčiausiame širdies kambarėlyje turėtų būti tik tyras jūsų Dievo liepsnos tapatumas, jūsų AŠ ESU Esatis, kuri yra daugiau nei bet kokia forma materialiame pasaulyje ir todėl jos neįmanoma patalpinti į jokią formą, neįmanoma pririšti prie jokio tapatumo jausmo. Ji yra sukurta iš troškimo būti daugiau, ir todėl ji yra amžinai atsidavusi tapti daugiau Dievuje.

Tad ateinu garsiai šaukti visų tų, kurie yra pasirengę kopti aukščiau ir būti tuo, kuo jie yra. Ir todėl aš sakau: „Prisiminkite savo pirmąją meilę, prisiminkite savo aukščiausią meilę, meilę savo AŠ ESU Esačiai, kuri yra meilė jūsų Kūrėjui, Dievui, jus sukūrusiam, ir netgi meilė tyrai Dievo Esybei, esančiai aukščiau bet kokių jūsų Kūrėjo sukurtų formų.“

Šaukiu jus prisiminti mane, siekti manęs, atverti savo širdį ir protą man, bei sąmoningai ir savo noru leisti man sudeginti visus blokus ir netobulumus jūsų sąmonėje ir esybėje su mano meilės švelnumu, kol šių blokų nesusprogdino nesustabdoma mano meilės jėga, atimdama iš jūsų ribotą tapatumo jausmą, jums dar nespėjus priimti aukštesnio tapatumo Dievuje.

Tad ateinu ir sakau: „Sekite paskui mane į besąlyginę meilę ir besąlyginį Dievo džiaugsmą, kuris bus tuo, kuo bus, nes aš esu daugiau per amžius.“

Besąlyginės Meilės Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels