Visiškas atleidimas veda į visišką laisvę

TEMOS: Kerštas Vidurio Rytuose – Atleidimo svarba – Nėra galutinio keršto – Užburtas neatleidimo ratas – Nustokite kaltinti Dievą! - Nėra amžinų klaidų – Niekas negali sužeisti tikrojo aš – Prisiimkite atsakomybę už tai, ką sukūrėte – Dievas jūsų nekaltina – Dievas nesukūrė jūsų sielos – Nustokite žaisti kaltinimo žaidimą! – Žaltiškas melas, kad Dievas kaltas dėl jūsų nuopuolio – Raktas į jūsų laisvę yra atsukti kitą skruostą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2004 m. balandžio 29 d. per Kim Michaels

Mano Mylimos širdys, vėl ateinu pas jus šią džiaugsmingą dieną, ir ateinu pas jus stebuklingo atleidimo liepsnoje, nes aš iš tiesų esu Atleidimo Motina. Atleidimo liepsna iš tiesų yra dvasinės laisvės liepsna. Tiktai atleidimas gali išlaisvinti jus nuo šio pasaulio netobulumų.

Ateinu pas jus su dideliu dėkingumu už rožinius, kuriuos taip ištikimai kalbėjote šį praėjusį mėnesį. Mano paskutinė dovana buvo Stebuklų Dėkingumo rožinis. Turbūt prisimenate, kad šio rožinio tikslas yra sudeginti pasaulinį terorizmo judėjimą. Šį praėjusį mėnesį iš tiesų matėte, kaip specialiosios valdžios tarnybos užkirto kelią keliems dideliems planuojamiems teroro aktams įvairiose šalyse.

Turiu jums pasakyti, kad šiuo metu nepakankamai žmonių kalba šiuos rožinius, kad galėtume iki pat šaknų sudeginti terorizmo priežastis. Tačiau net ir reliatyviai ribotas skaičius žmonių gali turėti didelį poveikį terorizmui. Pradėję deginti negatyvias energijas, negatyvių energijų sūkurius, kurie maitina teroristus, jūs palengvinsite valstybės tarnyboms atskleisti ir sustabdyti teroristų planuojamus aktus. Taip yra dėl to, kad iš dalies būtent šios intensyvios energijos apakina žmones, kartu apakindamos ir valdžios tarnybas, ar net ir žmones, gyvenančius šalia teroristų, kurie nemato, kas iš tiesų vyksta. Taigi, matote, mano mylimieji, net ir nedidelis skaičius žmonių gali susilpninti energiją, taip atskleisdamas, kas slepiasi už negatyvios energijos šydo.

Kada pasibaigs kerštas Vidurio Rytuose?

Per šį praėjusį mėnesį matėte keletą pavyzdžių kitos jėgos – neatleidimo jėgos. Ir nors ši jėga nėra terorizmo ir karo priežastis, ji iš tiesų yra ta jėga, kuri palaiko terorizmo ir karo viešpatavimą šioje planetoje. Ypač stipriai tai matote Vidurio Rytuose, kur net ir pati Izraelio valstybė užsiiminėja valdžios apmokamomis žmogžudystėmis, kurios iš tiesų yra neatleidimo aktai, gimdantys tik dar daugiau neatleidimo iš kitos pusės. Ir taip šie aktai prisideda prie žemyn smingančio sūkurio, kuriame smurtu keršijama už smurtą, ir kuris nepaleidžia Vidurio Rytų iš savo gniaužtų jau tūkstančius metų.

Sakau jums, kad net ir pakylėtieji mokytojai klausia savęs, ar tame regione gyvenantiems žmonėms bus kada nors gana šių smūgių – kontrsmūgių, keršto už kerštą, kol galiausiai tai virsta kerštu vardan keršto. Iš tiesų čia nebegali būti jokios prasmės šiuose keršto aktuose, nes smurto sūkurys prasidėjo taip seniai, jog niekas nebeatmena, kodėl jis prasidėjo. Jie tik pamena turintys tai kartoti ir atsilyginti už kerštą kerštu.

Ateinu šiandien duoti jums dovaną iš savo širdies, dovaną, kuri gali padėti tiems iš jūsų, kurie yra mano pabudusieji, sugriauti šį žemyn traukiantį keršto ir neatleidimo sūkurį, egzistuojantį ne tik Vidurio Rytuose, bet ir daugelyje kitų šios planetos vietų. Ši dovana yra mano Stebuklų Atleidimo rožinis.

Supraskite atleidimo svarbą

Trokštu jums duoti mokymą, kad suprastumėte, kodėl atleidimas yra toks svarbus. Jei norite iš tiesų suprasti atleidimo svarbą, turite suvokti gilią tiesą, kurią mano sūnus Jėzus tiek daug kartų aiškino, būtent – pamatinis šios visatos įstatymas yra Laisvos Valios Įstatymas. Taip pat turite suprasti, kaip paaiškinau savo ankstesniuose diktavimuose, kad pats gyvenimo tikslas, pati gyvenimo esmė, yra augti, judėti pirmyn, transcenduoti save.

Tad kas gi jums trukdo augti, judėti pirmyn ir transcenduoti savo dabartinę sąmonės būseną, savo dabartinį tapatumo jausmą? Jums trukdo neatleidimas. Matote, kai yra kažkas, už ką nesate atleidę, jūs laikotės už to kažko, ir negalite jo paleisti, ir šiuo emociniu prisirišimu prie šio pasaulio dalykų, stabdote savo progresą. Jūs laikote save pririšę prie riboto ir netobulo tapatumo, ir iš esmės garbinate savo pačių susikurtą stabą, ar bent jau jūsų kultūros sukurtą stabą.

Neatleisdami atimate iš savęs laisvę judėti pirmyn. Ir kaip bandžiau paaiškinti savo ankstesniuose diktavimuose, kai nejudate pirmyn, imate stagnuoti. O per ilgai užsibuvę vienoje vietoje, tampate antrojo termodinamikos dėsnio taikiniu, tai reiškia, kad aplink jus pradeda formuotis žemyn traukiantis sūkurys, negatyvios energijos sūkurys. Kai tik šis sūkurys pasidaro pernelyg stiprus, jis pradeda stelbti jūsų jausmus ir mintis, kol galiausiai patikite, kad už sūkurio daugiau nieko nėra, arba kad negalite ištrūkti iš sūkurio žemyn tempiančios traukos.

Nėra galutinio keršto

Ir būtent dėl to tiek daug žmonių, ypatingai Vidurio Rytuose, tiki, kad nėra kito būdo gyventi, kaip tik būnant opozicijoje žydams ar opozicijoje arabams. Tai verčia juos tikėti, kad nėra jokių galimybių ištrūkti iš smurto ciklo, iš keršto ciklo. Jie jaučia turintys tęsti šį ciklą, nes privalo atkeršyti, privalo atitaisyti padėtį, įvykdydami sekantį smurto aktą, kuris tariamai neutralizuos arba kompensuos už prieš tai buvusius smurto aktus.

Deja, intensyvios šio negatyvaus sūkurio energijos trukdo žmonėms užduoti labai logišką klausimą – kada ir kaip visa tai baigsis. Pamąstykite apie tai, mano mylimieji. Ar įmanomas galutinis keršto aktas? Ar įmanomas galutinis keršto aktas, kuris visam laikui atsiteistų už skolas, šitaip užbaigdamas smurtą?

Tie iš jūsų, kurie nėra įstrigę atskiro proto reliatyvume ir žemyn smingančio neatleidimo sūkuryje, sugebės pamatyti aiškią ir paprastą logiką už šių pastebėjimų. Taika negali ateiti per kerštą. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Neįmanomas keršto aktas, kuris sustabdytų smurto ciklą, nes keršydamas už tai, ką kitas tau padarė, neišvengiamai savo priešininkui sukursi keršto troškimą.

Tai turėtų būti akivaizdu kiekvienam, išmanančiam pradinės mokyklos fizikos kursą ir žinančiam apie veiksmo-atoveiksmio dėsnį. Kiekvienam veiksmui egzistuoja tokio paties stiprumo atoveiksmis. Toks tiesiog yra materialios visatos įstatymas. Todėl kai keršijate, jūs reaguojate į tai, kas buvo padaryta jums, tačiau jūsų reakcija tampa nauju veiksmu, kuris neišvengiamai sukuria reakciją jūsų priešininke, ir netgi pačioje visatoje. Ir šis ciklas gali tęstis amžinai – ar bent jau kas atrodo, kaip amžinai.

Šioje planetoje iš tiesų yra labai maža grupelė žmonių, kurie nenori taikos, nenori, kad baigtųsi smurtas ir baigtųsi šis keršto sūkurys. Šiuos žmones yra visiškai pasiglemžusi liuciferiška sąmonės būsena, kurią aprašiau savo ankstesniuose diktavimuose. Tačiau tokių žmonių yra nedaug, o didžioji dauguma žmonių, įstrigusių keršto sūkuryje, iš tiesų nori taikos. Ir iš čia gimsta paradoksas, kad jie sako norintys taikos, tačiau nenori sustabdyti keršto ciklo.

Ir nors to beveik neįmanoma suprasti žmogui, kuris nėra įstrigęs negatyviame sūkuryje, jūsų naujai įgytas supratimas apie energiją ir energetinius sūkurius, leis jums pamatyti paaiškinimą. Kai žmonės yra įstrigę tokiame pykčio ir keršto sūkuryje, jie tiesiog negali pamatyti savo mąstymo klaidingumo. Jie nebesugeba mąstyti logiškai ir racionaliai, nes jie taip užgulti emocinių energijų, jog net nesustoja pamąstyti. Štai kodėl reikia, kad kas nors sulaikytų šį sūkurį ir sustabdytų žemyn tempiančią trauką. Tas kas nors turi sudeginti energijas, sukurtas per kerštą ir neatleidimą, tas energijas, kurios sukuria magnetinę trauką žmonių emocijoms ir taip jas pavergia, kad jie praranda bet kokią logiką ir racionalumą. Tas kas nors turi būti pusiausvyroje esantys žmonės, kurie nėra įstrigę šiuose negatyviuose momentumuose ir sūkuriuose. Mano Mylimos širdys, tas kas nors galite būti jūs.

Užburtas neatleidimo ratas

Bet prieš tai, kol iš tiesų galėsite tapti efektyvia jėga, deginančia neatleidimo sūkurius šioje planetoje, pirmiausia turite patys išsilaisvinti iš neatleidimo. Jūs galite sakyti: „Bet, Motina Marija, juk tu mums ką tik sakei, kad mes nesame įstrigę neatleidimo sūkuryje.“ Ir tai yra absoliuti tiesa. Jūs nesate įstrigę tokiame intensyviame sūkuryje, kad jis užgožtų jūsų jausmus ir trukdytų jums mąstyti.

Tačiau daugelis jūsų nesuvokia, kokia yra tikroji neatleidimo priežastis. Ir jūs nesuvokiate to, nes niekas jūsų nemokė tikrojo supratimo. O niekas jūsų nemokė tikrojo supratimo dėl to, kad tą nuostabų mano sūnaus prieš 2000 metų duotą mokymą apie atleidimą užgožė ir iškraipė tradicinės krikščionių bažnyčios.

Problema ta, kad dauguma žmonių žemėje paprasčiausiai nesupranta, kad neatleidimas yra paremtas melu. Jie nesupranta šio melo, ir todėl negali pamatyti už šio melo slypinčios mąstysenos. O jeigu negalite atpažinti velnio melo, tuomet nesate išmintingi kaip žalčiai, ir negalite visiškai išsilaisvinti iš melo pinklių, kuriomis apraizgyti visi gyvenimo šioje planetoje aspektai. Jeigu netapsite išmintingi kaip žalčiai, kaip galėsite būti taikūs kaip balandžiai?

Tad leiskite man dabar jums duoti mokymą, kuriuo pabandysiu padėti jums išsilaisvinti nuo melo apie neatleidimą. Kaip sakiau anksčiau, pamatinis šios visatos įstatymas yra Laisvos Valios Įstatymas. Jūs turite teisę eksperimentuoti su savo kūrybiniais sugebėjimais. Tiesą sakant, jūsų gyvybės srautas ir jūsų siela buvo sukurti su impulsu, su troškimu eksperimentuoti su Dievo įstatymais ir Dievo energijomis. Deja, dauguma žmonių šioje planetoje prarado kontaktą su savo dvasiniu aš, ir juos pasiglemžė žemesnioji sąmonės būsena, kuri verčia juos matyti save atskirtus nuo savo dvasinio aš, ir atskirtus nuo Dievo. Dėl šio atskirties jausmo, jūs nebesuvokiate pamatinės tiesos, kad Dievas niekada jūsų nesužeidė.

Dievas nesukūrė sąlygų šioje planetoje, dėl kurių jūsų siela buvo sužeista ir sužalota. Šios sąlygos buvo sukurtos žmonių, įstrigusių žemesniojoje sąmonės būsenoje, kurioje jie lengvai pasiduoda tamsos jėgų kontrolei, kaip paaiškinau ankstesniuose diktavimuose. Taigi, matote, mano mylimieji, Dievas nesukūrė sąlygų, dėl kurių buvote sužeisti, ir Dievas niekada nenorėjo, kad būtumėte sužaloti. Tačiau dauguma žmonių šioje planetoje negali iki galo suprasti ir priimti, kad kančias šioje planetoje sukūrė žmonės, o ne Dievas. Kažkur giliai savo esybės viduje jie mano, kad Dievas sukūrė jų kančias arba kad Dievas leido jas sukurti. Ir todėl dauguma žmonių kaltina Dievą dėl tam tikrų aplinkybių savo gyvenime.

Daugelis žmonių kaltina Dievą dėl įvairių negatyvių patirčių, kurias jie patyrė šiame gyvenime. Tačiau jeigu nusileistumėte giliai į pasąmonę, pamatytumėte, kad daugelis žmonių iš tiesų kaltina Dievą dėl to, kas jiems nutiko Rojaus Sode. Jie kaltina Dievą dėl savo nuopuolio į žemesniąją sąmonės būseną. Gi iš kur atsirado žaltys, jeigu jo nesukūrė Dievas? Ir iš kur atsirado gėrio ir blogio pažinimo medis, jeigu ne Dievas jį pasodino Rojaus Sode. Tad jeigu Dievas nebūtų pasodinęs to medžio sode ir nebūtų įleidęs žalčio į sodą, tuomet jų sielos nebūtų nupuolusios, ir todėl dėl viso šito kaltas turi būti Dievas.

Nustokite kaltinti Dievą!

Mano Mylimieji, šie įsitikinimai nėra jūsų. Juos kruopščiai sukūrė Liuciferis ir jo pasekėjai, kad uždarytų jus tokioje sąmonės būsenoje, iš kurios beveik neįmanoma sugrįžti atgal pas Dievą, ir vėl iki galo suprasti ir priimti save kaip Dievo sūnų ar dukterį. Tamsos jėgos sukūrė tokį persipynusių melų tinklą, jog man beveik neįmanoma padėti jums juos visus pamatyti, ir tikrai neįmanoma padaryti tai per vieną diktavimą.

Kaip sakiau paskutiniame savo diktavime, Liuciferis nupuolė, nes iš tiesų tikėjo, jog Dievas padarė klaidą, suteikdamas žmonėms laisvą valią. Taigi, jis sukūrė melą – melą, kad laisva valia yra klaida, nes juk jeigu žmonės nebūtų turėję laisvos valios, žaltys nebūtų galėjęs jų sugundyti ir jie nebūtų suvalgę uždrausto vaisiaus. Ir dėl to daugelis žmonių kaltina Dievą, ne tik dėl to, kad jis jiems davė laisvą valią, bet net ir dėl to, kad jis juos sukūrė.

Iš tiesų, žaltys simbolizuoja sąmonės būseną, t. y. maišto prieš Dievo įstatymus sąmonės būseną. Tai yra neišvengiama jums duotos laisvos valios pasekmė, nes jei negalėtumėte maištauti, neturėtumėte laisvos valios. Vis dėlto jums nebūtina maištauti, kad galėtumėte naudotis savo pasirinkimo laisve – tai tiesiog yra subtilus melas, kurį skleidžia tie, kurie pasirinko įkūnyti žaltišką sąmonę. Ar matote, kaip žaltiška sąmonė tiesiog seka paskui laisvą valią, kaip šešėlis seka paskui jūsų kūną? Vis dėlto, Dievas niekada nenorėjo, kad tapatintumėtės su savo šešėliu, ar kad bijotumėte savo šešėlio. Jis norėjo, kad visada būtum atsisukę į savo AŠ ESU Esaties šviesą ir šešėlį laikytumėte už savęs.

Kokia yra Dievo kaltinimo pasekmė? Pasekmė yra ta, kad jūs save suparalyžiuojate, ir taip yra dėl to, kad giliai viduje priėmėte įsitikinimą, jog nesate atsakingi už savo situaciją. Jūs priėmėte įsitikinimą, kad ne jūs sukūrėte dabartinę savo situaciją, ir kadangi ne jūs ją sukūrėte, nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, jog ją panaikintumėte.

Tikiuosi matote labai paprastą logiką. Jeigu jums išėjus į lauką be skėčio staiga pradės lyti, bus akivaizdu, jog ne jūs sukūrėte tą lietų, ir nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, kad sustabdytumėte lietų. Būtent tokia patirtis verčia tiek daug žmonių sakyti, kad ne jie sukūrė savo dabartinę situaciją ir ne jie sukūrė dabartines kančias žemės planetoje. Jie nesukūrė sąlygų, privertusių juos nupulti į žemesniąją sąmonės būseną, nes jie sau nesuteikė laisvos valios, jie nepasirinko būti sukurti, jie nepasirinko gimti ir nepasirinko ateiti į šią planetą, ir iš viso, jie net nepasirinko egzistuoti.

Nėra amžinų klaidų

Ir todėl jie gali nustumti į šalį bet kokią asmeninę atsakomybę bei atskaitomybę, jausdami, jog nėra nieko, ką jie galėtų padaryti, kad pakeistų situaciją į gerąją pusę. O mano mylimieji, turiu jums pasakyti, jog tai pats klastingiausias melas iš visų melų. Pati klastingiausia iš visų melų yra idėja, kad galite būti tokioje situacijoje, kurioje nieko negalėtumėte padaryti, kad šią situaciją transcenduotumėte ir pakiltumėte aukščiau. Pati klastingiausia iš visų melų yra idėja, kad gali egzistuoti toks kalėjimas, kalėjimas materialioje visatoje, iš kurio neįmanoma pabėgti. Tai yra idėja, kad padaręs vieną klaidą, gali būti pasmerktas amžiams.

Norėčiau, kad galėtumėte pažvelgti mano, kaip pakylėtosios būtybės, akimis, ir pamatytumėte, kokia iš tiesų absurdiška yra ši idėja. Aš tyliai juokiuosi tai sakydama, nes kai pagaliau pakylate, suvokiate, jog viskas materialioje visatoje yra sukurta iš Dievo energijos. Dievo energija yra paprasčiausiai vibracija, ir nesvarbu, kokia žema būtų ši vibracija, nesvarbu, kokia tanki beatrodytų energija arba fizinė materija, visada įmanoma pakelti šią vibraciją aukštyn ir sugrąžinti ją į Dievo tyrumo ir tobulumo harmoniją. Mano Mylimos širdys, prašau, pasistenkite suprasti šią tiesą, šią pamatinę tiesą apie visatą, kurioje gyvenate. Nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, ar ką galėtų padaryti bet kokia jėga, ko negalėtų atitaisyti ir nuskaistinti Dievo meilė ir šviesa.

Pati idėja, kad įmanoma padaryti kažką tokio, ko nebūtų įmanoma atitaisyti, yra pats klastingiausias melas, sukurtas žalčio ir jo palikuonių. Tai pats klastingiausias Motinos sutraukiančios jėgos, pačios Dievo Motinos išnaudojimas. Tai yra išnaudojimas, nes būtent Motinos sutraukianti jėga duoda jums gyvybę, duoda jums formą, ar tai būtų fizinis kūnas ar siela. Jeigu ne sutraukianti Motinos jėga, jūs neturėtumėte individualios sąmonės, neturėtumėte individualaus tapatumo jausmo.

Tačiau kaip labai atsargiai bandžiau paaiškinti savo paskutiniuose diktavimuose, Dievo Motina niekada neturėjo tikslo uždaryti jus tam tikroje formoje. Tad pati idėja, kad iš Dievo Motinos energijų sukurta forma galėtų tapti tavo kalėjimu, iš kurio negalėtum pabėgti, yra išsigimimas ir didžiulė neteisybė prie Dievo Motiną, kurios besąlyginė meilė duoda jums gyvybę ir formą.

Kaip jums įveikti šį melą? Yra tik vienas būdas įveikti žalčio melą. Ir tai yra prisiimti pilną ir visišką atsakomybę už savo dabartinę situaciją.

Gerai žinau, kad tai bus labai provokuojantis teiginys daugeliui žmonių, ir jiems bus nepaprastai sunku prisiimti atsakomybę už savo situaciją. Tačiau šio sunkumo priežastis yra ta, kad daugelis žmonių prarado tikrąjį suvokimą apie tai, kas jie iš tiesų yra. Jie prarado savo tikrojo tapatumo jausmą, ir įstrigo ne tik netikro tapatumo meluose, bet taip pat įstrigo negatyviame energijos sūkuryje, užgožiančiame jų jausmus ir sugebėjimą racionaliai mąstyti. Šis sūkurys nėra keršto sūkurys, tačiau tai yra energijos sūkurys, stiprinantis netikro tapatumo jausmą, stiprinantis idėją, kad tu esi atskirtas nuo Dievo. Todėl tu laikai save auka to, ką sukūrė Dievas, ir nesi atsakingas už savo situaciją, nes Dievas padarė taip, kad suklystum.

Mano Mylimas sūnus davė daug mokymų, bandydamas padėti jums įveikti savo netikro tapatumo jausmą, ir suvokti, kad jūs buvote sukurti kaip dvasinės būtybės. Ir nors aš jokiu būdu nesiruošiu teigti, kad galėčiau padaryti geresnį darbą už Jėzų, visgi norėčiau pateikti ir Dievo Motinos perspektyvą.

Niekas negali sužeisti tikrojo aš

Problema, kurią matome žemėje, yra ta, kad žmonės mano, jog dėl to, kad jie nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną, dėl to, kad padarė klaidų, ir dėl to, kad nusidėjo, jie kažin kokiu būdu visam laikui susitepė. Jums reikia atpažinti šią iliuziją ir šį melą, ir jums tai reikia padaryti per suvokimą, kad energija yra realus dalykas.

Ką aš norėčiau, kad padarytumėte šiai iliuzijai įveikti, yra labai paprasta. Galite tai padaryti fiziškai, jeigu norite, bet esu tikra, jog daugumai iš jūsų užteks tik įsivaizduoti šį pratimą. Įsivaizduokite, kad išeinate į lauką naktį su žibintu. Pakabinate žibintą ant medžio taip, kad jo šviesa kristų ant žemės. Dabar įsivaizduokite, kad turite kibirą su purvu ir imate mesti purvą ant šviesos spindulio. Ar galite priversti purvą prikibti prie šviesos spindulio?

Esu tikra, jog suprantate, kad tai neįmanoma. Tačiau kodėl neįmanoma? Na, kaip jūsų mokslininkai jums sakė, viskas yra sukurta iš energijos. Taigi purvas yra tiesiog kita energijos forma nei šviesos spindulio energija. Abu yra energijos formos, tačiau skirtumas tas, kad purvas turi daug žemesnes vibracijas negu šviesa. O kadangi turi žemesnes vibracijas, jis negali prikibti ir užteršti šviesos spindulio.

Kaip Jėzus paaiškina savo puslapyje, tavo tikrasis tapatumas nėra tavo siela, esanti fiziniame kūne materialioje visatoje. Tavo tikrasis tapatumas yra dvasinis aš, o tas dvasinis aš gyvena aukštesnėje karalijoje, aukštesniame pasaulyje, sukurtame vien iš aukštesnių vibracijų. Tad pati idėja, kad siela, nusileidusi į materialų pasaulį, galėtų padaryti tokią nuodėmę, kuri visam laikui užterštų dvasinį aš, gyvenantį dvasiniame pasaulyje, yra absurdiška, kaip ir idėja, kad purvas gali prikibti prie šviesos spindulio. Ar suprantate, ką noriu pasakyti?

Tikrasis jūsų tapatumas yra dvasinė būtybė, jūsų AŠ ESU Esatis. Šis dvasinis aš šiuo metu gyvena dvasinėje karalijoje, ir jis yra toks pat tobulas ir gražus, kaip ir tuomet, kai jį pirmą kartą sukūrė Dievas. Niekas, ką kada nors būtumėte padarę, ir niekas, ką kada nors galėtumėte padaryti, negali užteršti ir sunaikinti jūsų dvasinio aš. Todėl jūs esate toks pat tyras ir vertas Dievo meilės kaip ir pirmąją savo sukūrimo dieną. Niekas, ką būtumėte padarę šiame pasaulyje, nepadarė jūsų nevertu Dievo meilės.

Tačiau tamsos jėgos nori priversti jus galvoti, kad dėl to, kad padarėte tą ar aną baisų dalyką, jūs nebesate verti Dievo meilės. Ir kai patikite šiuo melu, imate tikėti, jog jums reikia pasislėpti nuo Dievo, ir nėra jokios prasmės bandyti sugrįžti namo pas Dievą ar net prašyti jo atleidimo. Jūs priimate melą, kad Dievas yra toks piktas ir teisiantis Dievas, kad jis jums niekaip neatleis, po viso to, ką padarėte. Todėl jūs net nemėginate sugrįžti pas Dievą, jūs ir toliau bandote pasislėpti nuo Dievo.

Tuo noriu pasakyti, kad tai, kas laiko jus įstrigusius dabartinėje jūsų sąmonės būsenoje, dabartiniuose apribojimuose ir netgi išorinėse jūsų aplinkybėse, yra tai, kad jūs negalite priimti Dievo atleidimo. O kodėl negalite priimti Dievo atleidimo? Atsakymas į šį klausimą, mano mylimieji, glūdi Laisvos Valios Įstatyme.

Prisiimkite atsakomybę už tai, ką sukūrėte

Pagal Laisvos Valios Įstatymą, jūs turite teisę kurti ką tik norite. Tačiau jeigu susikursite klaidingą savęs įvaizdį, galite įstrigti tame įvaizdyje, tame tapatumo jausme. Ir vienintelis būdas įveikti šį apribojimą, vienintelis būdas ištrūkti iš šio kalėjimo, kurį iš tiesų sukūrė jūsų protas ir kuris egzistuoja tiktai jūsų prote, yra, kad turite nuspręsti, jog nebenorite toks būti. Nebenorite būti ribota asmenybė, kokia save laikote. Norite paleisti šituos apribojimus ir judėti pirmyn.

Kaip galite paleisti apribojimus? Tai galite padaryti tiktai atleidę sau už šių apribojimų sukūrimą. O kaip galite atleisti sau? Tai, mano mylimieji, galite padaryti tik tuomet, kai iki galo suvokiate ir priimate, kad tai jūs sukūrėte šiuos apribojimus, o ne Dievas, ir net ne Liuciferis ar jo pakalikai.

Būtent dėl to daugelis žmonių atsidūrė užburtame rate, iš kurio, rodos, nėra jokio išėjimo. Jie negali pagerinti savo gyvenimo, nes neprisiima atsakomybės už savo situaciją ir nesuvokia, kad patys ją sukūrė. Tačiau priežastis, dėl kurios jie negali prisiimti atsakomybės už šią situaciją yra ta, kad jie tiki, jog atleidimo nėra. Nėra kaip pabėgti nuo apribojimų, tad jeigu jie pripažintų, kad patys sukūrė tuos apribojimus, jie save dėl to pasmerktų. Jie būtų įstrigę amžinose kančiose ir apribojimuose, o be viso to dar ir kaltintų save dėl tos situacijos. Sielai tai tas pats, lyg pilti druską ant žaizdos, todėl norėdami išvengti savęs pasmerkimo, jie vengia prisiimti atsakomybę. Kaip išeiti iš šios aklavietės?

Vienintelis kelias iš jos išeiti yra pripažinti, kad jūs sukūrėte šią situaciją, tačiau Dievas jūsų nesmerkia, kad tai padarėte. Todėl nėra jokios priežastis save smerkti. Tai ką padarėte buvo paprasčiausias eksperimentas su savo laisva valia ir su Dievo energija.

Aš čia nemėginu pasakyti, kad viskas, ką sukūrėte, yra tai, kad Dievas jums norėjo matyti, ar kad tai atitinka Dievo įstatymus. Dievas niekada nenorėjo, kad kurtumėte sau apribojimus, kurie kelia jums kančias ir skausmą. Aš tik sakau, kad kai Dievas priėmė sprendimą duoti jums laisvą valią, jis jums davė teisę eksperimentuoti. Tai padaręs, jis taip pat jus išlaisvino nuo bet kokio kaltės jausmo.

Dievas, sukūręs jus ir davęs jums laisvą valią, suteikė jums galimybę augti sąmonėje ir tapatume, kol galiausiai priimsite save kaip Dievo sūnų arba dukrą. Tuomet tapsite bendrakūrėju su Dievu, ir galiausiai tapsite tokie galingi, kad galėsite kurti savo pasaulius. Dievas iš tiesų jums davė galimybę tapti viskuo, kuo yra Dievas ir daugiau. Ir sukūręs jus bei davęs jums laisvą valią, Dievas nė kiek netrokšta kaltinti jūsų dėl to, kuo buvote sukurti būti ir eksperimentuoti su savo laisva valia, ar dėl to, kad susikūrėte aplinkybes, verčiančias jus kentėti.

Dievas jūsų nekaltina

Ar suprantate apie ką kalbu? Dievas nenori, kad save kaltintumėte ir Dievas nenori jūsų kaltinti. Dievas nori, kad į gyvenimą žiūrėtumėte kaip mokslininkas, vykdantis eksperimentus. Įsivaizduokite, kad esate Tomas Edisonas, bandantis rasti medžiagą, su kuria galėtų sukurti elektros šviesos lemputę. Kaip galbūt žinote, Edisonas išbandė šimtus įvairiausių medžiagų, kol galiausiai atrado vieną medžiagą, kuri veikė. Bet dabar įsivaizduokite, kad Edisonas kaltina save, kad yra nemokša ar nusidėjėlis, kiekvieną kartą, kai išbandyta medžiaga neveikia. Greitai jis taptų toks prislėgtas ir traumuotas, kad turėtų pasiduoti dar neatradęs medžiagos, pagimdžiusios elektros amžių. Tačiau Tomas Edisonas paprasčiausiai išmesdavo neveikiančias medžiagas ir iš karto imdavo bandyti naujas. Būtent taip ir Dievas nori, kad dalyvautumėte gyvenimo eksperimente.

Kai tampate dvasiškai sąmoningu žmogumi, galite pradėti racionaliai ir logiškai mąstyti apie gyvenimą. Kai patiriate aplinkybes, kurios jums sukelia kančias, racionalus mąstymo būdas būtų sakyti: „Aš daugiau nebenoriu patirti šių aplinkybių. Aš jau užtektinai turėjau šitos patirties, tad kaip galėčiau pakeisti savo patirtį? Pirmas žingsnis, kurio turiu imtis, yra įveikti įsitikinimą, kad esu man nepavaldžių aplinkybių auka. Nes kol jausiuosi kaip auka, nebus nieko, ką galėčiau padaryti, kad pakeisčiau aplinkybes, verčiančias mane kentėti. Tad aš turiu prisiimti atsakomybę už savo situaciją ir pripažinti, kad aš arba sukūriau šias aplinkybes arba pritraukiau šias aplinkybes prie savęs, nes leidau sau būti žemesnėje sąmonės būsenoje negu yra mano aukščiausias potencialas. Raktas pakeisti mano aplinkybes yra pakeisti mano sąmonės būseną. Kai pakeisiu savo sąmonės būseną, pirmas dalykas, kuris pasikeis, bus mano požiūris į aplinkybes, ir aš pradėsiu mažiau kentėti, net jei išorinės aplinkybės pasikeis ne iš karto. Tačiau jei ir toliau nenustosiu kelti savo sąmonės būsenos, galiausiai patirsiu pasikeitimą ir išorinėse aplinkybėse.“

Matote, materiali visata yra sukurta iš gan tankių energijų. Kaip Jėzus ir aš pamėginome paaiškinti, materialus pasaulis turi daug lygmenų. Todėl viskas, kas sukurta materialioje visatoje prasidėjo kaip idėja eterinėje karalystėje. Ji tuomet išsikristalizavo į mintį mentalinėje karalijoje. Ji gavo energiją ir impulsą emocinėje karalijoje, kol galiausiai prasiveržė į materialią karaliją. Štai kodėl dvasiškai sąmoningas žmogus negali tikėtis, kad išorinės aplinkybės, materialios aplinkybės pasikeis per vieną naktį.

Reikia šiek tiek laiko pakeisti aplinkybes, o priežastis tam yra paprasta. Norint pakeisti aplinkybes materialioje visatoje, turite pradėti nuo jų šaknų. Taigi pirmiausia turite pakeisti vaizdinius eterinėje karalijoje, kurie tuomet pakeis mintį ir pakeis jausmus, kol galiausiai ciklas pasieks materialią karaliją. Bet kadangi energijos materialioje karalijoje yra tankiausios, prireiks šiek tiek laiko, kol pamatysite pokyčius matomame pasaulyje. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Jėzus jums sakė, kad kantrybe laimėsite sielas.

Jėzus naudojo vaizdinį, kad materialus pasaulis yra tarsi filmas kino ekrane. Varančioji filmo jėga yra balta šviesa, einanti iš šviesos lempos kino projektoriuje, ir ši šviesa įgyja formą pereidama per kino juostą. Tačiau dalykas, kurį jums noriu pasakyti, yra tas, kad yra trys kino juostos jūsų pasąmonėje. Viena kino juosta yra jūsų tapatumo jausmas, esantis eterinėje karalijoje. Sekanti juosta yra jūsų mintinis įvaizdis apie save ir apie pasaulį, esantis mentalinėje karalijoje. Ir trečioji juosta yra jūsų jausmai apie save ir apie pasaulį, esanti emocinėje karalijoje. Jūsų išorinės aplinkybės yra paprasčiausios projekcijos ant gyvenimo ekrano, atsirandančios, Dievo šviesai pereinant per jūsų sąmonę, kur ją nudažo ir jai suteikia formą įvaizdžiai, laikomi jūsų eteriniame, mentaliniame ir emociniame kūnuose.

Dievas nesukūrė jūsų sielos

Štai kodėl, norėdami pakeisti savo išorines aplinkybes, turite pirmiausia pakeisti savo vidines aplinkybes, savo sąmonės būseną. Ir štai kodėl, jums reikia suvokti, kad jūsų išorines aplinkybes sukūrė jūsų sąmonė, jos yra jūsų sąmonėje esančių vaizdinių atspindys. O šiuos vaizdinius sukūrėte jūs.

Aš suprantu, kad šie vaizdiniai yra rezultatas sudėtingo proceso, besitęsiančio daugelį gyvenimų. Šį procesą paveikė jūsų kultūra ir tamsos jėgų skleidžiamas melas. Vis dėl to, šiuos vaizdinius sukūrėte jūs, ir tai mane dabar atveda prie svarbiausios tiesos, kurią reikia suprasti visiems dvasingiems žmonėms.

Norėdama paaiškinti šią tiesą, turiu pradėti nuo dvasinio aš. Jūsų gyvybės srautą sukūrė jūsų dvasiniai tėvai ir jis yra dvasinė būtybė. Ji tebėra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir pirmąją jos sukūrimo akimirką. Galiu jus užtikrinti, kad jūsų gyvybės srautas, jūsų AŠ ESU Esatis turi nuolatinį, sąmoningą ryšį su Dievu. Ji nuolat jaučia begalinę ir besąlyginę Dievo meilę, todėl jūsų AŠ ESU Esatis neturi absoliučiai jokių negatyvių jausmų dėl savo sukūrimo ar dėl to, kad jai buvo duota laisva valia. Jūsų AŠ ESU Esatis jaučia tiktai begalinį džiaugsmą ir dėkingumą už galimybę egzistuoti ir būti Dievo didingos ir nuostabios kūrinijos dalimi. Kitaip tariant, jokie negatyvūs jausmai, veikiantys tiek daug sielų žemėje, neegzistuoja jūsų AŠ ESU Esaties lygmenyje.

Aš jums tai sakau dėl to, nes noriu padėti jums suvokti, kad pati idėja, jog jus sukūrė Dievas, yra tiesa su tam tikromis išlygomis. Jūsų AŠ ESU Esatį sukūrė Dievas, bet ne jūsų sielą. Jūsų sielą sukūrė Sąmoningasis AŠ, kaip transporto priemonę, per kurią jis gali patirti materialią visatą ir išreikšti savo kūrybiškumą materialioje visatoje.

Esmė ta, kad paprasčiausiai nelogiška ir neracionalu, be to ir neteisinga, kaltinti Dievą dėl fakto, kad jūsų siela egzistuoja. Dievas nesukūrė sielos, kuri nusileido į materialią visatą ir nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną. Jūsų AŠ ESU Esatis sukūrė Sąmoningąjį AŠ, o Sąmoningasis AŠ sukūrė sielą, tačiau Sąmoningasis AŠ esate jūs. Jūs sukūrėte savo sielą, nes jūs pasirinkote sukurti šią sielą, ir jūs padarėte šį pasirinkimą, nes norėjote patirti materialią visatą ir norėjote būti bendrakūrėju ir kartu kurti Dievo karaliją šioje visatoje.

Taigi, dabar matote, kad nors šiuo metu galbūt ir jaučiatės jums nepavaldžių aplinkybių auka, Sąmoningasis AŠ nėra auka. Jūsų siela yra pasirinkimo rezultatas, kurį padarė jūsų tikroji tapatybė – dvasinė būtybė. Jūs padarėte šį pasirinkimą, nes norėjote nusileisti į materialą visatą ir gauti pozityvią patirtį, vedančią į jūsų augimą, į jūsų tapatumo jausmo, kaip bendrakūrėjo su Dievu, augimą. Kai suvokiate šią tiesą, staiga suprantate, kad nėra jokios prasmės kaltinti Dievą ir nėra jokios prasmės kaltinti save.

Nustokite žaisti kaltinimo žaidimą!

Jei šiuo metu patiriate aplinkybes, keliančias jums kančią, tuomet užuot kaltinę Dievą, kaltinę kitus žmones, kaltinę tamsos jėgas ar netgi kaltinę save, turite paprasčiausiai nustoti žaisti kaltinimo žaidimą. Turite atleisti sau ir sakyti: „Aš padariau eksperimentą, kuris nesuveikė taip, kaip tikėjausi. Tad aš dabar paliksiu šį eksperimentą ir pakilsiu aukščiau sąmonėje.“ Turite nuspręsti, kad jeigu jūsų dabartinė situacija neduoda jums jūsų trokštamos pozityvios patirties, tuomet imsitės reikalingų žingsnių pakeisti savo patirtį ir pasinaudosite dabartinėmis aplinkybėmis kaip tramplinu susikurti sau pozityvią patirtį.

Norėdami priimti galutinį sprendimą palikti už savęs tai, kas netobula, turite pripažinti gilią tiesą, kad nesvarbu, kokios bebūtų išorinės šio pasaulio regimybės, niekas niekada jums nieko nepadarė. Leiskite man pakartoti tai dar kartą: „Niekas niekada jums nieko nepadarė. Joks žmogus niekada jums nieko nepadarė ir Dievas niekada jums nieko nepadarė.“

Vienintelė kada nors ką nors jums padariusi jėga esate jūs pats. Šis teiginys reiškia, kad nors Sąmoningasis AŠ yra materialiame pasaulyje, jis nėra sukurtas iš materialaus pasaulio energijų. Todėl Sąmoningasis AŠ iš tiesų yra šviesos spindulys, šviečiantis iš jūsų AŠ ESU Esaties. Ir todėl materialaus pasaulio energijos negali prikibti prie Sąmoningojo Aš, jos negali pakenkti Sąmoningajam AŠ. Bet kas yra tas Sąmoningasis AŠ?

Sąmoningasis AŠ yra sąmonės būsena, buvimo jausmas, tapatumo jausmas. Tai būtybė, turinti vaizduotę ir laisvą valią. Ir todėl Sąmoningasis AŠ pats susikuria savo tapatumo jausmą, ir perkuria šį tapatumo jausmą kiekvieną akimirką. Esmė yra tokia. Jeigu kas nors priėjęs prie jūsų trenkia jums per vieną skruostą, tas asmuo sužeidė jūsų kūną, tačiau jis nieko nepadarė Sąmoningajam AŠ. Tačiau jūs turite sugebėjimą, dėka savo vaizduotės ir laisvos valios, leisti kito asmens padarytam veiksmui paveikti jūsų tapatumo jausmą. O tai darydami, jūs žeidžiate save, savo sielą.

Ar suprantate apie ką kalbu? Kitas asmuo negali pakeisti jūsų tapatumo jausmo – tiktai jūs galite tai padaryti. O tam, kad pakeistumėte savo tapatumo jausmą, turite padaryti pasirinkimą.

Aš puikiai suprantu, kad šiame pasaulyje yra jėgų, kurios naudoja labai agresyvias priemones, manipuliuodamos žmonėmis ir versdamos juos priimti netobulą ir netikrą tapatumo jausmą. Šios jėgos yra labai klastingos ir sugeba labai įtikinamai meluoti, norėdamos priversti jus patikėti, kad esate nusidėjėliai ir mirtingos žmogiškos būtybės, padariusios kažką tokio blogo, kad niekada negalėsite iš to išsilaisvinti. Nesakau, kad lengva ištrūkti iš šių melagių ir jų melagysčių nagų. Aš tik sakau, kad yra įmanoma jums ištrūkti iš visų šio pasaulio melų. Norint tai padaryti, privalote iki galo priimti faktą, jog jie negali jums pakenkti, kad jokios šio pasaulio jėgos negali pakenkti Sąmoningajam AŠ; jos tegali pakenkti jūsų sielai.

Jūsų sielai jos gali pakenkti tik tuomet, jei leisite šio pasaulio jėgoms įtikinti jus pakeisti savo tapatumo jausmą. Štai šitai jums ir pakenks, tačiau ši žala gali įvykti tik per jūsų priimtus sprendimus. O nuostabus dalykas tai suvokus yra tas, kad ir kas jūsų sielai būtų padaryta per jūsų priimta sprendimą, tai gali būti atitaisyta priimant geresnį sprendimą. Taigi raktas išsilaisvinti nuo visų praeities netobulumų yra padaryti pasirinkimą paleisti šiuos netobulumus, palikti juos už savęs, o tai padarysite, kai atleisite sau už šiuos padarytus pasirinkimus.

Ir vėlgi, mums tenka grįžti prie paradokso, kad, jeigu pripažinsite, kad viskas, kas kada nors jums nutiko, yra jūsų padarytų sprendimų pasekmė, jūs esate užprogramuoti šio pasaulio jėgų, jūs patikėjote jų melu, jog privalote kaltinti save dėl neteisingų pasirinkimų. Bet, mano mylimieji, kaip jau bandžiau jums paaiškinti, neturite kaltinti savęs dėl neteisingų pasirinkimų. Jei kaltinsite save už padarytą neteisingą pasirinkimą, pririšite save prie šio pasirinkimo, nes kaltindami save, jūs sustiprinate tą pasirinkimą. Jūs sustiprinate jį energija, kuri teka per jūsų protą ir dėmesį. Jūs maitinate neteisingą pasirinkimą, o pastoviai maitindami jį energija, sukuriate sūkurį, kuris užgoš jūsų mintis ir jausmus, kol nieko toliau už jį nebematysite.

Prisiminkite mano mąstymo eksperimentą apie šviesos spindulį iš jūsų žibinto. Jūs negalite priversti, kad jūsų mestas purvas prikibtų prie šviesos spindulio. Tačiau galite iš purvo suformuoti plytas ir aplink šviesą pastatyti sieną, kol šviesos nebesimatys. Būtent tai dauguma žmonių ir padarė savo sieloms. Jie padarė neteisingus pasirinkimus, tačiau užuot paprasčiausiai sau atleidę ir judėję pirmyn, jie sustiprino šiuos neteisingus pasirinkimus. Maitindami energija šiuos netobulus įvaizdžius, jie pasistatė sieną aplink savo sielas, ir nebepajėgia suvokti, kad yra šviesos būtybės. Jie mano esantys nusidėjėliai ir netobuli žmonės, turintys gausybę įvairiausių problemų ir ydų, dėl kurių jie neverti Dievo atleidimo, neverti atleisti sau.

Bet galiausiai šios sienos yra netikros, nes netobulos energijos neturi ilgalaikės realybės Dievuje. Tačiau kol Sąmoningasis Aš yra šiame pasaulyje, ši siena veiks jūsų tapatumo jausmą, ir štai kodėl jums reikia ją sistematiškai nugriauti. Turite ją griauti po vieną plytą ir mesti tas plytas į dvasinę ugnį sudeginti. Ir šitaip jūs pamažu atskleisite Sąmoningojo AŠ pirminį grožį ir tobulumą.

Vienintelis dalykas, galintis sunaikinti šį negatyvų sūkurį yra, kad jūs priimsite sprendimą, jog daugiau nebemaitinsite to sūkurio, nebemaitinsite neteisingo sprendimo, ir nebekaltinsite savęs dėl padaryto neteisingo pasirinkimo. Jūs priimsite faktą, kad Dievas jums suteikė teisę eksperimentuoti, ir tai padaręs, Dievas jums davė teisę pasimokyti iš nepavykusio eksperimento ir nuspręsti palikti jį už savęs.

Kai Tomas Edisonas išbandė varį kaip siūlą šviesos lemputei ir jis nesuveikė, jis paprasčiausiai išmetė tą varį ir jo daugiau nenaudojo. Jis paliko idėją, kad varis kada nors galėtų gaminti šviesą. Jis nebandė užsispyręs saugoti visas medžiagas iš savo nepavykusių eksperimentų, kad jos užgriozdintų jo laboratoriją ir per jas nebebūtų galima praeiti. Jis paprasčiausiai išmetė lauk tai, kas neveikė ir judėjo pirmyn, išbandydamas vis naujus dalykus, kol surado tai, kas veikia.

Žaltiškas melas, kad Dievas kaltas dėl jūsų nuopuolio

Mano Mylimos širdys, mes dabar priėjome prie vieno iš klastingiausių melų, kurį skleidžia tamsos jėgos. Kaip paaiškinau praeitame diktavime, pati gyvenimo esmė yra ta, kad formų pasaulį sukūrė Tėvo plėtimosi jėga veikdama Motinos traukimosi jėgą. Pačioje Tėvo plėtimosi jėgos prigimtyje yra užkoduota eksperimentuoti. Būtent Tėvo jėga suteikia jūsų AŠ ESU Esačiai ir Sąmoningajam AŠ troškimą eksperimentuoti ir smalsumą išbandyti kažką naujo.

Ir čia iškyla labai subtilus dalykas. Tikra tiesa, kad troškimas eksperimentuoti suteikė jums galimybę nupulti į žemesnę sąmonės būseną. Jūs įvykdėte tam tikrus eksperimentus, kurie palaipsniui pažemino jūsų sąmonės vibracijas, kol galiausiai užmiršote savo dvasinę kilmę. Aš bandžiau jums paaiškinti, kad daugelį žmonių šioje žemėje suklaidino tamsos jėgos, kurios jais manipuliuodamos, privertė juos nupulti, pastūmėjo padaryti klaidingus sprendimus, dėl kurių jie nupuolė. Tai neturėtų būti sunku suprasti. Akivaizdu, jog jūs pasirinkote priimti žalčio melus, bet šiaip ar taip tie melai jau buvo čia ir jie buvo nukreipti į jus.

O dabar svarbiausias dalykas. Kai nupuolėte į žemesniąją sąmonės būseną, žalčiai ėmėsi vykdyti antrąją savo plano dalį. Jie dabar jums pasakė, jog būtent jūsų troškimas eksperimentuoti, būtent faktas, jog turite laisvą valią, sukėlė jūsų nuopuolį. Ir todėl vienintelis kelias į išganymą yra nustoti eksperimentuoti, nustoti naudotis savo laisva valia ir leisti Liuciferiui ar kitiems žalčiams jus kontroliuoti, kad jie galėtų jus išgelbėti. Jie nori jus įtikinti, kad Dievo veikimo būdas, t. y. laisva valia ir vaizduotė, pastatė jūsų sielą į pavojų, nes nėra jokių garantijų, kad būsite išgelbėtas. Jie taip pat nori, jog patikėtumėte, kad jeigu seksite paskui juos ir leisite jiems jus kontroliuoti, jūsų išgelbėjimas bus garantuotas.

Mano Mylimos širdys, būtent šis melas yra pasklidęs visur pasaulyje, ir jis davė pradžią galybei tvirtinimų, kad išorinė organizacija arba institucija, ar tai būtų bažnyčia, diktatorius ar politinė ideologija gali išgelbėti žmones arba išgelbėti pasaulį. Jūs neturėtumėte bandyti eksperimentuoti, neturėtumėte galvoti, kad galite patys sužinoti tiesą. Jūs tiesiog turite sekti vadais, kurie žino geriausiai. Tai melas, kuris pasiglemžė daugiau žmonių, negu bet kuris kitas melas. Taip, iš tiesų, jūsų troškimas eksperimentuoti atvėrė galimybę jūsų nuopuoliui, tačiau tuo pat metu, tiktai jūsų troškimas eksperimentuoti gali jums padėti pakilti atgal į Kristaus sąmonę.

Ar matote kas čia iš tiesų vyksta? Taip, tai tiesa, kad jūs galėjote nupulti tik todėl, kad turite laisvą valią ir troškimą eksperimentuoti. Tačiau ne jūsų troškimas eksperimentuoti sukėlė jūsų nuopuolį; žaltiškas melas sukėlė jūsų nuopuolį. Buvo visiškai įmanoma eksperimentuoti su savo laisva valia nenupuolant. Nuopuolį sukėlė faktas, kad jūs pasirinkote priimti kai kuriuos žalčių sukurtus melus. Tad iš tiesų ne Dievas, o žalčiai privertė jus nupulti.

Štai esminė tiesa. Žalčiai savo melais manipuliuodami žmonėmis pastūmėjo juos sukurti dabartines kančias šioje planetoje, o po to pasiskelbė tikraisiais gelbėtojais, vieninteliais gelbėtojais, galinčiais išgelbėti jus nuo jų pačių sukurtų problemų. Jų planas yra sukurti tiek daug kančių, kad jūs norėtumėte jais aklai sekti, kad tik iš tų kančių ištrūktumėte. Jie sukuria problemą, o tuomet mėgina parduoti jums „vienintelį“ sprendimą tai problemai.

Iš tikrųjų žalčiai jūsų niekada neišganys, ir priežastis tam paprasta. Išganymas reiškia, kad jums reikia atstatyti savo tikrąjį tapatumą, Dievo sūnaus arba dukters tapatumą, buvimo vienovėje su Dievu tapatumą. Žalčiai pasirinko palikti šį tapatumo jausmą, ir jie save tapatina kaip priešybę Dievui. Kol save matote kaip Dievo priešybę, jums neįmanoma pasiekti vienybės su Dievu, ir todėl neįmanoma išsigelbėti. Prašau, atkreipkite dėmesį, kad tikrasis Gelbėtojas, mano mylimas Sūnus Jėzus, visada patvirtindavo savo vienovę su Dievu, tačiau žalčiai taip iškraipė originalų Jėzaus mokymą, kad niekas nedrįsta sekti jo pėdomis, bijodami, kad juos apkaltins šventvagyste tie, kurie įkūnija žaltišką sąmonę.

Tad kas gi jums suteikia galimybę atkurti savo sąjungą su Dievu? Jūsų laisva valia ir troškimas eksperimentuoti. Ar matote esminį dalyką? Būtent jūsų gebėjimas eksperimentuoti atvedė jus į nuopuolį, tačiau tik tas pats gebėjimas gali jus sugrąžinti atgal į Kristaus sąmonę. Ir būtent toks yra žalčių planas – panaudoti kiekvieną subtilų melą, kokį tik pajėgia sugalvoti, kad sutrukdytų jums naudotis savo impulsu eksperimentuoti ir sugrįžti į vienybę su Dievu. Jie nori, kad jūs nustotumėte eksperimentavę, kad net nedrįstumėte pamėginti atkurti savo vienybę su Dievu.

Ar matote labai paprastą tiesą, kurią mėginu paaiškinti? Jūsų siela yra transporto priemonė, kurią sukūrė Sąmoningasis AŠ, norėdamas patirti pasaulį. Sąmoningasis AŠ patiria pasaulį per vaizduotę ir laisvą valią. Ir per šiuos gebėjimus jis gali papildyti savo tapatumo jausmą. Kas priverčia Sąmoningąjį AŠ įstrigti materialiame pasaulyje yra ribotas tapatumo jausmas. O šis ribotas tapatumo jausmas yra eksperimento su nepageidaujamomis pasekmėmis rezultatas. Tačiau vienintelis dalykas, galintis padėti Sąmoningajam AŠ ištrūkti iš materialaus pasaulio kalėjimo, vienintelis dalykas, galintis „išgelbėti sielą“ yra toliau eksperimentuoti, kol atrasite aukštesnįjį Kristaus proto tapatumą. Sąmoningasis AŠ turi sugrįžti į malonės būseną, kurioje jis patiki esąs vertas Dievo akyse, nes laiko save Dievo sūnumi ar dukra.

Vienintelis kelias sugrįžti prie šio tikrojo tapatumo jausmo yra, kad Sąmoningasis AŠ turi atkurti savo kaip Kristaus būtybės tapatumą; jis turi eksperimentuoti su aukštesne sąmonės būsena. Sąmoningasis AŠ turi išdrįsti ieškoti aukštesnio tiesos supratimo, negu galima rasti žalčių meluose, kurie pasklidę po visą pasaulį.

Jėzus davė labai gilų mokymą apie tai, kad žmonės gali susikurti savo pačių dievą. Turiu jums pasakyti, jog iš tiesų egzistuoja piktas ir teisiantis dievas, kaip jį įsivaizduoja daugelis žmonių šioje planetoje. Tačiau absoliuti tiesa yra tokia, kad piktas dievas yra netikras dievas, sukurtas žmonių ir tamsos jėgų. Tikrasis Dievas yra besąlyginės meilės Dievas. Tiesą sakant, Dievo meilė yra tokia besąlyginė, kad jums net nereikia prašyti jo atleidimo. Tą akimirką, kai tik paliekate sąmonės būseną, privertusią jus priimti netobulą tapatumą, tą pačią akimirką Dievas jums iš karto atleidžia.

Raktas į jūsų laisvę yra atsukti kitą skruostą

Daviau jums daug minčių pamąstymui ir žinau, jog tai yra sudėtingos idėjos. Žinau, kad buvote programuojami daugelį gyvenimų tikėti subtiliais žalčių melais, todėl negalite iš karto, perskaitę vieną diktavimą, įveikti šiuos melus ir palikti juos už savęs. Yra žmonių, kurie skelbiasi dvasiniais mokytojais ir kurie sako, kad galėtų pakeisti jūsų protus per akimirką, bet tai netiesa.

Sąmoningasis AŠ yra energetinė būtybė, dvasinės energijos būtybė. Per daugelį gyvenimų Sąmoningasis AŠ gali apsivilkti daug žemesnių vibracijų sluoksnių, sudarančių sielą. Ir būtent šie sluoksniai suteikia Sąmoningajam AŠ mirtingą tapatumo jausmą. Taigi, Sąmoningasis AŠ negali tiesiog imti ir iš karto nusimesti netikrą tapatumo jausmą, nes jis nebeturėtų jokio tapatumo. Sąmoningasis AŠ turi palaipsniui pakeisti netikrą tapatumo jausmą tikru tapatumo jausmu. Jis turi, kaip sakė Paulius, mirti kiekvieną dieną. Jis turi nusivilkti senąjį žmogų ir apsivilkti naująjį žmogų. O tam reikia laiko.

Tačiau galite smarkiai sutrumpinti laiką, kurio reikės naujo tapatumo kūrimui, kontempliuodami faktą, kad raktas į tikrą dvasinę laisvę yra atleisti sau, atleisti kiekvienai gyvenimo dalelei ir atleisti Dievui už viską, kas jums, jūsų manymu, buvo padaryta, tiek šiame gyvenime, tiek kituose gyvenimuose, nuo pat to laiko, kai Sąmoningasis AŠ pirmą kartą nusileido į materialią visatą, ir net dar anksčiau, Rojaus Sode.

Raktas į laisvę nuo jūsų dabartinių apribojimų yra atleisti visiems, prisidėjusiems prie šių apribojimų sukūrimo. Mano Mylimos širdys, tie, kurie siekia atkeršyti kitiems žmonėms, ir netgi tie, kurie siekia kovoti prieš tamsos jėgas, paprasčiausiai stiprina kalėjimo sienas aplink savo sielas. Galbūt prisimenate, kad Biblijoje sakoma: „Kerštas yra mano, aš atlyginsiu, sako Viešpats.“ Tiesa, slypinti už šio teiginio, yra ta, kad Dievas sukūrė objektyvų įstatymą, karmos įstatymą, kuris užtikrina, kad jokia būtybė niekada neišvengs pasekmių piktnaudžiaudama Dievo energija. Todėl jums nereikia pykti ant tų, kurie jums kenkia. Jums nereikia siekti keršto, nes tai darydami iškreipsite Dievo energiją ir sustiprinsite kalėjimą aplink savo sielą, aplink savo protą.

Štai kodėl mano sūnus Jėzus mokė atleisti savo priešams, atleisti tiems, kurie jums kenkia, ir visada atsukti kitą skruostą. Kai kas nors jums kenkia ir jūs atsukate kitą skruostą, jūs išsilaisvinate iš bet kokios negatyvios jų veiksmų įtakos. Jūs nesukuriate ir nesustiprinate negatyvaus tapatumo jausmo. Patvirtinate, kad esate dvasinė būtybė, kurios negali pasiekti jokios materialaus pasaulio žemesnės vibracijos. Todėl neleisite, kad kas nors, kas jums buvo padaryta šiame pasaulyje, apribotų jūsų tapatumo jausmą.

Šitaip renkatės Dievą vietoj mamonos, ką ir Jėzus atėjo parodyti visiems žmonėms. Jis atėjo parodyti, kad kai susivienijate su savo Kristaus AŠ ir tampate Kristaus būtybe, šio pasaulio jėgos gali sužeisti jūsų kūną, ir daryti su jumis įvairiausius dalykus, tame tarpe prikalti jus prie kryžiaus. Bet kad ir ką jie su jumis bedarytų, jie negali pažeisti Sąmoningojo AŠ; jie tegali pažeisti jūsų sielą. Jie negali pažeisti jūsų tikrojo tapatumo, nes jūs virš viso to pakilsite. Jūs pakilsite aukščiau visų apribojimų, visų grandinių, kuriomis jie jus kaustys. Jūs virš viso to pakilsite, nes suvoksite, kad jie paprasčiausiai svaido purvą į Sąmoningojo AŠ šviesos spindulį. Ir šis purvas neturi jokios galios prikibti prie tikrosios šviesos, kuri jūs esate.

Aš jums duodu įrankį – Stebuklų Atleidimo Rožinį, kaip būdą, ypatingai efektyvų ir galingą būdą, sudeginti negatyvios energijos sluoksnius ir netobulą tapatumo jausmą, iš kurio sudaryta jūsų siela, ir kuris verčia jus tikėti įvaizdžiu, kad esate žmogiška būtybė, įkalinta kalėjime, iš kurio neįmanoma pabėgti. Bet pabėgti yra įmanoma, tereikia palikti už savęs netobulumus ir pakilti aukščiau savo sąmonėje.

Mano Mylimos širdys, tai buvo labai ilgas diktavimas, ir giriu tuos, kurie turėjo kantrybės, ištverti jį iki galo. Yra dar tiek daug ką pasakyti, tačiau jūsų taurė jau pilna ir liejasi per kraštus. Todėl užsklendžiu jus dabar begalinėje ir besąlyginėje Dievo meilėje, ir pripildau visus norinčius begaline Atleidimo liepsnos galia, dvasinės atleidimo liepsnos, nugalinčios ir sudeginančios visas nuodėmes, visas klaidas, visus netobulumus ir ribotumus. Ir todėl sakau: „Būkite laisvi begaliniame Dievo atlaidume. Sekite didžiausia savo meile ir kilkite aukščiau. Išsilaisvinkite iš mirtingumo ir nuodėmės ir priimkite Dievo atleidimą nuo visų netobulumų, su kuriais susidūrėte keliaudami žemesnėse materialaus pasaulio vibracijose.“

Būsite laisvi nuo šių netobulumų tik tuomet, kai iki galo priimsite, kad esate laisvi, tik kai pilnai sau atleisite ir priimsite savo tikrąjį tapatumą – dvasinės būtybės tapatumą, kurios niekas šiame pasaulyje nebuvo palietęs. Iš tiesų jūs esate tai, kas esate – dvasinė būtybė. Tačiau sielos lygmeny esate tai, kas manote esąs. Tad nustok manyti esąs netobula būtybė, ir priimk savo tikrąjį – dvasinės būtybės – tapatumą. Būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų Tėvas danguje yra tobulas.

Stebuklų Atleidimo Motinos vardu, tai atlikta, užsklęsta dvasioje ir materijoje, kaip aukštai taip ir žemai, dabar ir visados. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels