Kaip sušvelninti gamtos kataklizmus

TEMOS: Dievo Motinos titulas – Ar Jėzus yra Dievas? – Motina Marija yra visų Dievo vaikų Motina – Dangiškoji Rytų ir Vakarų Motina – Motinos Marijos Rytų-Vakarų Rožinis – Planetos energija teka iš Rytų į Vakarus – Dvasinės gamtos kataklizmų priežastys – Didžiulis potencialas atstatyti pusiausvyrą – Susigrąžinkite sielos fragmentus.

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2004 sausio 28d., per Kim Michaels

Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, ateinu šiandien kaip jūsų Stebuklų Motina, jūsų Dievo Motina, jūsų Motina Marija. Ateinu nešdama didžio džiaugsmo žinią, nes danguje šiandien iš tiesų visi džiūgauja. Šio džiaugsmo priežastis yra tai, kad tiek daug žmonių perskaitė paskutinį mano diktavimą, kuriame kalbėjau apie žemės drebėjimų potencialą 2004 metais. O ypač džiaugiamės tuo, kad tiek daug žmonių ėmė kalbėti mano Stebuklo Rožinį ir pasižadėjo kalbėti šį rožinį kiekvieną dieną.

Kaip jau jums sakiau paskutiniame savo diktavime, šio Stebuklų Rožinio galia iš tiesų yra didžiulė. Tačiau norint išlaisvinti šią galią, būtina, kad kas nors įsikūnijime sutiktų tapti atviromis durims, per kurias rožinio šviesa ir galia, o tuo pačiu ir Dieviškosios Motinos šviesa ir galia, galėtų tekėti į šį materialų pasaulį. Rožinio galia priklauso nuo kalbančių rožinį žmonių skaičiaus, o taip pat nuo jų širdžių pasišventimo ir užsidegimo.

Galiu jums pasakyti, kad tie, kurie dabar kalbėjo šį rožinį mažiau kaip mėnesį, jau padėjo išvengti žemės drebėjimų, kurie galėjo įvykti sausio mėnesį su didelio masto sugriovimais ir daugybe žmonių aukų. Matėte silpnesnių požeminių smūgių atgarsius Irane, po paskutinio jame vykusio didelio žemės drebėjimo. Tačiau šie atgarsiai nenusinešė žmonių gyvybių, prie ko didele dalimi prisidėjo Stebuklo Rožinis, sušvelninęs šiuos žemės drebėjimus.

Nesakau, kad skaičius žmonių, jau pradėjusių kalbėti šį rožinį, yra pakankamas, kad būtų galima išvengti visų ateinančiais metais galinčių įvykti žemės drebėjimų. Tačiau tai, kas jau pasiekta, teikia man didelę viltį, ir danguje atsirado naujas optimizmas, kad jei tik šis rožinis pasklistų kaip ratilai vandenyje, ir juo imtų naudotis daug daugiau žmonių, taptų įmanoma išvengti beveik visų žemės drebėjimų, kuriuos šiems metams išpranašavau.

Kad suteikčiau jūsų prašymams naują kryptį ir svarbą, norėčiau išpranašauti jums, jog šį kovo mėnesį egzistuoja potencialas labai galingiems žemės drebėjimams įvykti aplink Panamos kanalą. Jeigu šie žemės drebėjimai nebus sušvelninti, jie gali nepataisomai sugriauti Panamos kanalą ir tuo pačiu suduoti labai didelį smūgį pasaulio ekonomikai. Tikiuosi neleisite, kad ši pranašystė sukeltų nereikalingas baimes, ar bet kokias baimes. Tikiuosi matote, jog duodu šią pranašystę norėdama, kad tiksliau nukreiptumėte savo prašymus, kad galėtumėte suformuluoti tikslius prašymus Stebuklo Rožinio pradžioje šiai pranašystei sušvelninti.

Dievo Motinos titulas

Davusi dabar jums savo ramybę, padrąsinimą ir padėką, norėčiau pakalbėti nauja tema – apie titulą, kurį man suteikė katalikų bažnyčia – „Dievo Motinos“ titulą. Norėčiau paaiškinti tiems iš jūsų, kurie turi atvirą protą ir širdį, kokia yra tikroji Dievo Motinos titulo reikšmė.

Tikiuosi suprantate, jog šis titulas nereiškia, kad aš, žemės planetoje įsikūnijęs žmogus, iš tiesų esu paties Dievo motina. Tuo atveju būčiau turėjusi egzistuoti anksčiau už Dievą, kad jį pagimdyčiau. O tai tiesiog nelogiška, nes prieš Dievą nebuvo nieko. Pradžioje buvo Žodis ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas, nes pradžioje nebuvo nieko tik Dievas. Todėl net nebuvo Dievo tėvo ir motinos aspektų. Egzistavo tik nedaloma visuma, kurioje nebuvo nei formų nei padalijimų.

Tai ką tuomet iš tiesų reiškia būti Dievo Motina? Kaip mano sūnus Jėzus labai gražiai paaiškino savo mokyme, perduotame per šį pasiuntinį, viskas yra sukurta iš Dievo substancijos, iš Dievo esybės. Mano sūnus taip pat paaiškino, kad Dievas, Kūrėjas, yra dualios prigimties. Vienas Dievo aspektas yra Dievas Tėvas. Kitas Dievo aspektas yra Dievas Motina.

Ir būtent harmoninga ir subalansuota sąjunga tarp Dievo Tėvo ir Motinos pagimdo Dievo Sūnų. Dievo Sūnus yra, kaip Jėzus taip pat paaiškino, visuotinė Kristaus sąmonė. Tai yra proto būsena, kuriame saugomi visų būsimų formų planai ir matricos. Kai begalinė Dievo Tėvo šviesa pereina per minčių formas, saugomas Dievo Sūnaus prote, šios formos įspaudžiamos Dangiškosios Motinos substancijoje ir tampa manifestuotomis formomis, netgi materialaus pasaulio formomis. Šias formas palaiko tik nuolatinis Dievo šviesos srautas, kuris kaip Šventoji Dvasia teka per visus Dievo kūrinijos lygmenis.

Šiuo paaiškinimu tikiuosi padėti jums suprasti, kad viskas, kas tik kada nors buvo sukurta, iš tiesų buvo sukurta iš Dievo substancijos, ir iš pačios motinos substancijos. Todėl, viskas yra sukurta iš Dievo, ir kai Dievas sukuria formą, ši forma yra sukurta Dievo, iš Dievo, ir todėl tai yra Dievo individualizacija. Dievas kuria išreikšdamas savo neribotą esybę ribotoje formoje, formoje, kurią apibrėžia ribos. Ir tai iš tiesų yra begalinė meilė Tėvo, leidžiančio įkalinti savo begalinę esybę baigtinėje formoje.

Tikiuosi, dabar jau suprantate, kad aš, Motina Marija, iš tiesų esu individualus gyvybės srautas, sukurtas Dievo. Aš buvau sukurta kaip individualus gyvybės srautas, ir pasirinkau įsikūnyti žemės planetoje. Būdama įsikūnijime praėjau tą patį procesą, kurį pereina visi gyvybės srautai, pamiršdama savo dievišką prigimtį bei kilmę, kaip tai pamiršta ir dauguma kitų gyvybės srautų. Tačiau niekada galutinai nepraradau ryšio su savo Kristaus AŠ, ir per šį ryšį užkopiau į tokį dvasinio sąmoningumo ir pasiekimų lygmenį, kuriame galėjau užimti dvasinę tarnybą, dar tebebūdama fiziniame kūne žemės planetoje.

Ši tarnyba tituluojama Dievo Motinos titulu. Tai reiškia, jog pasiekiau tokią vienovę su Dievo motinos aspektu, kad tapau Dangiškosios Motinos žemėje atstove. Ir todėl buvau išrinkta pagimdyti savo sūnaus Jėzaus gyvybės srautą.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad katalikų doktrina, tvirtinanti, jog aš buvau Dievo Motina, viską apvertė aukštyn kojomis. Matote, katalikų doktrina teigia, kad Jėzus Kristus ne tik kad buvo Dievo Sūnus, bet jis buvo pats Dievas įsikūnijime. Ji teigia, kad Jėzus buvo Dievas nuo pačios pasaulio pradžios, ir todėl jis nebuvo sukurtas Dievo. Ir tik dėl to, kad aš pagimdžiau Jėzų, ir dėl to, kad Jėzus buvo Dievas, aš buvau pavadinta Dievo Motina.

Tačiau, kaip jau paaiškinau, iš tiesų tik mano pasišventimas Dievo motinos aspektui leido man užimti dvasinę tarnybą, suteikusią teisę pagimdyti Jėzų. Todėl aš buvau Dievo Motina – turėjau Dievo Motinos tarnybą dar prieš pagimdydama Jėzų.

Ar Jėzus yra Dievas

Tai reiškia, jog katalikų doktrina, teigianti, kad Jėzus yra Dievas, teisinga tik žvelgiant iš gilesnės perspektyvos. Kaip mano sūnus Jėzus paaiškino, jis nėra vienintelis Dievo sūnus. Priežastis ta, kad viskas, ką Dievas kada nors sukūrė, yra sukurta kaip Dievo individualizacija. Tai reiškia, kad net ir Jėzus buvo sukurtas kaip individualus gyvybės srautas. Jis perėjo tokį patį įsikūnijimo Žemėje procesą, palaipsniui užmiršdamas savo dievišką kilmę. Tačiau jis atgavo šį suvokimą ir savo dvasinius pasiekimus. Dėl to Jėzaus gyvybės srautas galėjo užimti dvasinę tarnybą šiai planetai. Šios dvasinės tarnybos pareigos yra Dievo sūnaus pareigos, o kartu ir žmonijos Išganytojo pareigos.

Tačiau šios pareigos egzistavo daug anksčiau nei mano sūnaus Jėzaus gyvybės srautas galėjo užimti šias pareigas. Taigi matote, Jėzus iš tiesų yra Dievo individualizacija, todėl techniškai nėra neteisinga sakyti, kad Jėzus buvo Dievo įsikūnijimas. Vis dėlto visi kiti Dievo sukurti gyvybės srautai taip pat yra Dievo sūnūs ir dukterys. Todėl neteisinga kurti doktriną, teigiančią, jog Jėzus yra vienintelis Dievo Sūnus, ar kad Jėzus yra vienintelis kada nors žemės planetoje buvęs Dievo įsikūnijimas. Tiesą sakant, visi Dievo sūnūs ir dukterys yra Dievo įsikūnijimai šioje planetoje. Aš taip pat esu Dievo įsikūnijimas, kaip ir mano mylimas Juozapas, kaip Jėzaus mokiniai ir beveik kiekvienas žmogus šioje planetoje.

Jėzus iš kitų išsiskyrė tuo, kad pasiekė pilną suvokimą, jog jis yra Dievo Sūnus. Todėl jis tapo sąmoningu Dievo įsikūnijimu, priešingai nei dauguma žmonių, kurie yra nesąmoningi įsikūnijimai. Tačiau Jėzus atėjo parodyti, kad visi žmonės yra Dievo įsikūnijimai, ir kad visi turi potencialą apsivilkti Kristaus sąmonę, tapdami sąmoningais įsikūnijimais ir galėdami laisvai išreikšti dieviškąsias savo savybes.

Suprantu, jog šis mokymas šokiruos daugelį katalikų, kuriems nuo vaikystės buvo diegiama doktrina, kad Jėzus yra Dievo įsikūnijimas ir kad jis yra vienintelis kada nors buvęs Dievo įsikūnijimas. Turiu jums pasakyti, kad mes danguje jaučiame didelę užuojautą sieloms, kurioms buvo skiepijama ši doktrina, kai kuriais atvejais beveik ištisus 2000 metų. Mes suprantame, kad daugeliui žmonių sunku atsisakyti šios doktrinos. Tačiau turiu jums pasakyti, kad jei tik galėtumėte, nors sekundei, patirti kaip mes danguje žiūrime į šią doktriną, ir kokia ribota yra ši doktrina palyginus su kosmine Dievo realybe, jūs išties iš karto išsilaisvintumėte nuo sunkios naštos, kurią ši doktrina jums uždėjo. Ši doktrina verčia jus neigti savo pačių dvasinę kilmę, neigti, kad esate tikri Dievo sūnūs ir dukterys.

Tuomet suvoktumėte tiesą mokyme, kurį Jėzus davė šioje svetainėje, kad jis neatėjo būti garbinamas kaip stabas. Jis atėjo parodyti visiems žmonėms sistemingą kelią į aukštesnę sąmonės būseną. Jis atėjo parodyti visiems žmonėms, kad ir jie gali išreikšti savo Kristiškumą dar tebebūdami fiziniame įsikūnijime žemėje. Tuomet suvoktumėte, kad Jėzui katalikų doktrina, teigianti, jog jis yra vienintelis Dievo Sūnus, ir kad jis yra vienintelis Dievo įsikūnijimas, iš tiesų yra tikriausia erezija ir didžiausia stabmeldystė. Tiesą sakant, turiu jums pasakyti, jog ši doktrina kelia gėdą mano sūnui Jėzui, nors jis ir nenori jums to pripažinti.

Todėl prašau jūsų, tuos iš jūsų, kurie turi atvirą protą ir širdį, palikite šią doktriną. Jeigu jums reikia pagalbos palikti šią doktriną, sąžiningai patyrinėkite, kaip ši doktrina atsirado. Pamatysite, kad nei Jėzus, nei jo apaštalai ar mokiniai niekada jos nemokė. Tiesą sakant, ji tebuvo išrasta trečiame šimtmetyje, kai, tapusi arijų kontraversijos priežastimi, suskaidė krikščionių bažnyčią į Romos katalikų bažnyčią ir Rytų ortodoksų bažnyčią.

Nei mano sūnus, nei Dievas niekada nenorėjo kad šis skilimas įvyktų. Matote, šią doktriną sukūrė žmonės, kurie paprasčiausiai nesuprato tikrosios Kristaus prigimties, ir kurie naudojosi krikščionių religija kovoje dėl aukščiausios valdžios Romos Imperijoje. Tuo metu ši imperija užėmė visą žinomą pasaulį, ir todėl buvo geidžiamiausias prizas sieloms, siekusioms aukščiausios valdžios žemėje.

Motina Marija yra visų Dievo vaikų Motina

Šio mano pokalbio tikslas yra padėti jums pamatyti tikrąją realybę, kad Dievo Motinos titulas yra universalus titulas ir universali tarnystė. Kaip Dievo motina, aš esu visų Dievo vaikų motina. Aš esu visų žmonių motina, nesvarbu kokia jų odos spalva, gimimo vieta ar religija. Todėl negaliu turėti numylėtinių, ir kadangi Dievas neatsižvelgia į asmenis, tai ir Dievo motina negali atsižvelgti į asmenis. Ji negali smerkti kai kurių savo vaikų remdamasi dirbtinėmis išorinėmis charakteristikomis. Šiuos išorinius suskirstymus sukūrė ne Dievas. Juos sukūrė žmogiškos sąmonės reliatyvumas, dualistinio proto reliatyvumas.

Būdama Dievo motina negaliu leistis įtakojama šios žemesniosios sąmonės būsenos, ir todėl iš tiesų esu visuotinė visos gyvybės Motina. Tikiuosi, kad tie, kurie turi atvirą protą ir širdį, supranta, jog Dievo Motinos titulas nėra išskirtinai krikščionių ar katalikų. Aš myliu visus žmones, nesvarbu kokia jų išorinė religija.

Lygiai taip pat, mano sūnus Jėzus užima Išganytojo pareigas, Dievo Sūnaus pareigas, ir tai irgi yra visuotinės pareigos. Jeigu sąžiningai pažvelgsite, pamatysite, kad Jėzus neatėjo kurti sektantiškos religijos, kuri pasmerktų visus jai nepriklausančius, kaip jo laikais žydų religija smerkė visus ne žydus. Argi nematote iš evangelijų, kad Jėzus nuolat metė iššūkį šališkiems žydams, kurie naudojo savo religiją kaip ginklą kitiems pasmerkti? Argi nematote, kaip Jėzus nuolat tiesė ranką tiems, kuriuos elitiniai Jeruzalės žydai, laikę save Dievo išrinktaisiais žmonėmis, laikė atstumtaisiais? Jėzus nuolat tiesė ranką raupsuotiesiems, mokesčių rinkėjams, samariečiams, romėnams ir visiems tiems, kuriuos tie, kurie manėsi esą geresni už visus kitus, laikė atstumtaisiais.

Dangiškoji Rytų ir Vakarų Motina

Suvokę mano pareigų universalumą, taip pat suprasite, kad nors labiausiai mane gerbia Vakaruose, aš neapsiriboju vakarų pusrutulių ar krikščionių religija. Tiesą sakant, esu daug daugiau nei ta Dieviškosios Motinos atstovė, kurią matėte mano įsikūnijime Marija, Jėzaus motina.

Ir iš tiesų egzistuoja Dieviškosios Motinos pareigos rytinei šios planetos sferai, ir ši sfera turi savo Dangiškąją Motiną, einančią šias pareigas. Rytuose ją garbina kaip Deivę Kuan-Jin, Gailestingumo Motiną. Galiu jus užtikrinti, kad Kuan-Jin yra pakylėtoji mokytoja, kaip ir aš esu pakylėtoji mokytoja. Danguje nėra varžymosi, todėl Kuan-Jin ir aš esame kolegės ir dvasios seserys. Mes esame dvi Dangiškosios Motinos atstovės, ir dirbdamos kartu kuriame tikrą širdžių uniją, padėsiančią šiai planetai pasikeisti.

Kaip mano sūnus Jėzus paaiškina savo svetainėje, jis iš tiesų keliavo į Rytus, per kai kuriuos iš tų 17 metų, apie kuriuos nieko neužsimena krikščionių biblija. Jis tai darė žinodamas, kad yra pašauktas eiti universalias visų žmonių išganytojo pareigas. Todėl jis negalėjo leisti, kad jo supratimas apie Dievą būtų apribotas žydų religijos. Ir todėl jis keliavo į Rytus, kur studijavo nesenstančius, universalius mokymus, atneštus per rytų religijas. Mano sūnui Jėzui reikėjo šių rytų religijų siūlomų įšventinimų, per kuriuos jis mokėsi įvaldyti pačią materiją. Būtent šie įšventinimai jam padėjo atlikti stebuklus savo misijos Galilėjoje metu.

Tad matote, kai pasiekiate tam tikrą dvasinių pasiekimų lygį, nusimetate dirbtinius, kūniško proto sukurtus skirstymus, ir pradedate universalią kelionę atgal pas Dievą. Todėl nepaliekate nė vieno akmens neapversto, ir esate pasiruošę pasinaudoti bet kokiu Dievo duotu įrankiu, galinčiu padėti dvasiniame kelyje. Nesvarbu, ar šis įrankis buvo duotas rytų pusrutulyje ar vakarų pusrutulyje, ar duotas per tą ar per aną religiją, o gal net buvo duotas per mokslą. Naudositės visais įrankiais, kokiais tik reikės, kad tik žengtumėte dar vieną žingsnelį dvasiniame kelyje ir palypėtumėte laipteliu aukštyn.

Daviau jums šį ilgą paaiškinimą, mėgindama paruošti dirvą naujam įrankiui, kurį šiandien jums trokštu duoti. Duodu jums šį įrankį iš dalies todėl, kad jis labai reikalingas, tiek jūsų dvasiniam augimui, tiek dvasinės pusiausvyros žemės planetoje atstatymui. Taip pat duodu šį įrankį kaip atlygį tiems, kurie pasižadėjo kalbėti Stebuklų Rožinį kiekvieną dieną.

Motinos Marijos Rytų-Vakarų Rožinis

Įrankį, kurį šiandien atėjau jums duoti, vadinu „Motinos Marijos Rytų-Vakarų Rožiniu.“ Šis įrankis, šis rožinis, iš tiesų apjungia mokymus ir įrankius duotus Rytuose su mokymais ir įrankiais duotais Vakaruose. Jis plėtoja Stebuklų Rožinio padėtą pamatą iškviesdamas kai kurias Rytuose žinomas dvasines būtybes. Šios dvasinės būtybės žinomos per Budizmo religiją, ir jas vadina Dhjani Budomis.

Budizme Dhjani Budos garbinami kaip pirmapradžiai Budos, įkūnijantys esmines Dievo savybes. Šios savybės yra penki eterio, ugnies, oro, vandens ir žemės elementai. Budistai moko, kad iš šių penkių elementų buvo sukurtas visas materialus pasaulis. Todėl šie penki pirminiai elementai yra visoje materijoje, o raktas į darnią kūriniją yra visų šių elementų tobula pusiausvyra. Kai šie elementai išsibalansuoja, prasideda materialių formų irimas. Taigi raktas į dvasinį gyvybės srauto augimą yra šių penkių pirminių elementų pusiausvyra.

Kaip Jėzus paaiškino, viskas šiame pasaulyje paklūsta laisvai žmonių valiai. Todėl žmonės gali neteisingai panaudoti pirminius elementus, reprezentuojamus Dhjani Budų. Kai piktnaudžiaujama šių elementų energijomis, jos tampa toksiškos. Kiekvienam Dhjani Budų elementui egzistuoja atitinkamas piktnaudžiavimas, kuris dažnai vadinamas nuodais. Būtent šie nuodai sukuria disbalansą individo sieloje ir visoje planetoje. Šie nuodai suformuoja sukietėjusią užtvarą, neleidžiančią energijai laisvai tekėti individo sieloje, o taip pat ir planetoje, tarp rytų ir vakarų pusrutulių.

Raktas šiai pusiausvyrai atstatyti yra iškviesti dvasinę Dhjani Budų šviesą, pasireiškiančią penkiomis išmintimis. Kaip paaiškinta, kai iškviečiate dvasinę šviesą iš aukščiau, ši šviesa turi labai aukštas vibracijas. Kai ši šviesa nukreipiama į žemų dažnių energiją, ji gali transformuoti šią energiją, pakeldama jos vibracijas. Toksišką energiją, arba nuodus, galima sugrąžinti į pirmapradį tyrumą iškviečiant Dhjani Budų išmintį.

Dabar norėčiau apibūdinti penkis Dhjani Budas, jų elementus, jų išmintį ir atitinkamus nuodus:

 • Pirmasis Buda vadinamas Vairočana, jis valdo sąmonės karaliją. Jo išmintis yra Visa-persmelkianti Dharmakajos Išmintis. Atitinkami nuodai yra neišmanymas ir iliuzija.

 • Antrasis Buda yra Akšobhja, jis valdo pirmykščių formų karaliją. Jo išmintis yra Veidrodiška Išmintis. Nuodai yra neapykanta ir pyktis.

 • Trečiasis Buda yra Ratnasambhava, jis valdo jausmų karaliją. Jo išmintis yra Lygybės Išmintis. Nuodai yra dvasinė ir intelektualinė puikybė.

 • Ketvirtasis Buda yra Amitabha, jis valdo suvokimo karaliją. Jo išmintis yra Įžvalgi Išmintis. Nuodai yra geismas ir gobšumas.

 • Penktasis Buda yra Amogasidhi, jis valdo pasirinkimų karaliją, fizinių veiksmų karaliją. Jo išmintis yra Visa Nugalinti Išmintis. Nuodai yra pavydas ir pavyduliavimas.

 • Šeštasis Buda yra Vadžrasatva, jis valdo buvimo karaliją, Dievo valios karaliją. Jo išmintis yra Deimantinės Valios išmintis. Nuodai yra bevališkumas, nenoras gyventi ir netikėjimas.

Planetos energija teka iš Rytų į Vakarus

Į Rytų-Vakarų Rožinį įtrauktos afirmacijos, iškviečiančios Dhjani Budų šviesą ir išmintį. Afirmacijos prašo sudeginti nuodus visuose jūsų esybės aspektuose. Tai gali paskatinti didelį jūsų kaip individo dvasinį augimą, bet taip pat gali atnešti didelį progresą planetos mastu. Šis progresas turi du aspektus.

Pirmasis šio planetos progreso aspektas yra tai, kad tarp rytų ir vakarų pusrutulių dvasinė energija turėtų tekėti laisvai ir subalansuotai. Kaip jau anksčiau aiškinau, Dievas yra dualios prigimties, tai reiškia, jog jis turi vyrišką ir moterišką aspektus. Taoizmo religija apibūdina tai kaip pusiausvyrą tarp in ir jan, vaizduojamą Tai Či simbolyje.

Ir iš tiesų, rytų pusrutulis, rytų religijos ir rytų kultūra atstovauja Dievo Tėvo aspektą. Todėl ir matote, kad apskritai rytų kultūra yra dvasingesnė už vakarų kultūrą. Bet kadangi abi kultūros yra netekusios pusiausvyros, rytų kultūra dažnai ignoruoja materialius poreikius, dėl to tiek daug skurdo ir ligų matote Rytuose.

Vakarų kultūra, priešingai, yra daug labiau materialistinė, ir didelį dėmesį skiria materialiems gyvenimo aspektams. Štai kodėl čia matote aukštesnį pragyvenimo lygį, mažiau skurdo ir ligų. Tačiau taip pat matote dvasinį skurdą, kuriame daugelis žmonių neigia Dievo egzistavimą ir savo pačių dvasinę prigimtį. Jie ignoruoja ir nepaiso savo dvasinių poreikių, o pasekmė – gyvenimas atrodo be tikslo, be prasmės. Į šiuos spąstus papuolę žmonės dažnai pasidaro sau fizinę savižudybę arba dvasinę savižudybę, paskęsdami didžiulėje materialistinės kultūros sukurtoje pasilinksminimo ir prasiblaškymo formų įvairovėje.

Bet šiuo metu laisvas energijos tekėjimas tarp rytų ir vakarų pusrutulių yra suvaržytas, o to pasekmė – išsibalansavę abu pusrutuliai. Dėl to ir visa planeta yra praradusi pusiausvyrą, ir dėl šios priežasties žemės planeta yra pakrypusi ant savo ašies. Norint atstatyti teisingą dvasinę pusiausvyrą žemės planetoje, būtina atstatyti nevaržomą energijos tėkmę tarp Rytų ir Vakarų. Galite įsivaizduoti šią energijos tėkmę kaip horizontalų aštuonetą. Viena aštuoneto pusė dengia rytų pusrutulį, kita dengia vakarų. Aštuoneto susikirtimo taške yra Vidurio Rytai.

Nors energijos tėkmė šiame aštuonete suvaržyta, turiu jums pasakyti, kad didžiausias blokas yra Vidurio Rytų zonoje. Kaip Jėzus paaiškino, Vidurio Rytuose jis įsikūnijo ne todėl, kad ten būtų buvęs didelės šviesos centras, kaip tiki daugelis krikščionių. Vidurio Rytuose jis įsikūnijo todėl, kad ten yra viena tamsiausių vietų planetoje, kuri labiausiai stabdo dvasinės energijos tekėjimą tarp Rytų ir Vakarų. Todėl jis atėjo atnešti naują dvasinį mokymą, kuris padėtų žmonėms sudeginti tamsą Vidurio Rytuose ir atverti laisvą energijos tekėjimą tarp Rytų ir Vakarų.

Jeigu Jėzaus misija būtų pasiekusi aukščiausią potencialą, Vidurio Rytuose būtų išaugę daug Kristaus būtybių, kurios savo šviesa būtų sudeginusios tamsą tame regione ir atstačiusios nevaržomą energijos tėkmę. Deja, kaip Jėzus paaiškina savo svetainėje, to neįvyko. Krikščionių religija buvo nuvairuota į aklavietę, ko pasekoje neatsirado pakankamai Kristaus būtybių, ir pusiausvyra žemėje nebuvo atstatyta. Todėl dabar mes turime didelę problemą – toksiškų energijų sankaupą Vidurio Rytuose.

Šios energijos yra iškreiptos pirminės Dievo savybės, jas vaizduoja mano anksčiau minėti nuodai. Norint atstatyti pusiausvyrą šioje planetoje tuos nuodus būtina pašalinti. Ir tai iš tiesų ir yra ta priežastis, dėl kurios duodu šį Rytų-Vakarų Rožinį. Galiu jus užtikrinti, kad šis rožinis yra vienas galingiausių kada nors šioje planetoje duotų dvasinių ritualų. Jo potencialas praktiškai beribis, ir jeigu jį atliks žmonės tyromis širdimis, jis gali stebuklingą paveikti šios planetos ateitį, o kartu ir Vidurių Rytų ateitį.

Todėl raginu jus kalbėti šį rožinį, kartu vizualizuojant tėkmę aštuonetu, per kurį energija teka iš Pietryčių Azijos, per Indiją, per Vidurio Rytus, į Europą, į Šiaurės Ameriką, į Pietų Ameriką, per Afriką, atgal į Vidurio Rytus, į šiaurinę Azijos dalį, per Japoniją ir Australiją, ir vėl atgal į Pietryčių Aziją. Jeigu vizualizuosite šią tėkmę, ir vizualizuosite, kaip dvasinė energija išsklaido visą tamsą virš Vidurio Rytų, padarysite didžiulę paslaugą šiai planetai.

Dvasinės gamtos kataklizmų priežastys

Dabar pereikime prie antro aspekto, kaip Rytų-Vakarų Rožinis gali pagelbėti šiai planetai. Kaip mano sūnus paaiškina savo svetainėje, viskas iš tiesų yra sukurta iš Dievo sąmonės, ir todėl viskas yra sąmonė. Dėl to net ir pati fizinė planeta yra sukurta iš Dievo sąmonės, ko pasekoje žmonių sąmonė gali ją labai stipriai veikti. Tai aš paaiškinau paskutiniame savo diktavime, kuriame kalbėjau, kad žemės drebėjimus sukelia kai kurių žmonių sąmonės pakilimas. Tai sukuria žemės plutą keliančią trauką, priverčiančią plutą skeldėti ir žemę drebėti.

Tačiau šis procesas yra daug sudėtingesnis, nei jums atskleidžiau paskutiniame savo diktavime, ir dabar norėčiau apie tai duoti papildomą mokymą.

 • Turbūt prisimenate, kad pirmasis Dhjani Buda yra Vairočana, o atitinkamas nuodas yra neišmanymas. Neišmanymas sustingdo žmones ribotuose įsitikinimuose ir trukdo išaugti šiuos įsitikinimus, plečiant savo pasaulėžiūrą. Tai ir priverčia žemės plutą kietėti, todėl tikroji priežastis, dvasinė žemės drebėjimų priežastis, yra žmonių neišmanymas. Neišmanymas kaupiasi po paviršiumi, kol žmonės nieko nenujausdami užsiima savo reikalais ant žemės. Kai spaudimas pasiekia kritinę masę, žemė ima drebėti, šiurkščiai pažadindama žmones iš miego.

 • Sekantis Dhjani Buda yra Akšobhja, o atitinkamas nuodas – pyktis. Kai pykčiui leidžiama kauptis, jis ima veikti pačią žemę, o pasiekęs kritinį lygį, pyktis pasireiškia vulkanų išsiveržimais. Todėl dvasinė vulkanų priežastis yra pyktis ir neapykanta, susikaupę kolektyvinėje žmonijos sąmonėje. Didėdamas šis pyktis sukuria norą ant ko nors išsilieti. Motina žemė atvaizduoja šį žmonių troškimą išsilieti spjaudydama išsilydžiusią lavą silpniausiame savo plutos taške.

 • Sekantis sąraše yra Buda Ratnasambhava, o atitinkamas nuodas – puikybė. Kaupdamasi puikybė didina spaudimą nustebinti kitus, juos priblokšti. Pratrūkęs šis spaudimas pasireiškia smarkiais vėjais ir audromis. Būtent tai yra uraganų, tornadų ir kitų didelių audrų dvasinė priežastis.

 • Sekantis Buda yra Amitabha, o atitinkamas nuodas – godumas. Tai yra jausmas, kad vis ko nors trūksta, ir šis jausmas sukuria troškimą naikinti viską, ko negali turėti arba kontroliuoti. Godumas yra lyg nepasotinama ugnis, kuri viską degina, ir kuriai vis negana. Tai yra priežastis, dvasinė priežastis gaisrų, kuriuos sukelia žmonės, žaibai ar kiti natūralūs veiksniai. Tai taip pat yra žemę kankinančių sausrų priežastis. Būtent dėl šios priežasties per paskutinius kelis metus matėte tiek daug miškų gaisrų, sunaikinusių didžiulius žaliuojančių miškų bei derlingų žemių plotus.

 • Sekantis Buda yra Amogasidhi, o nuodai – pavydas ir pavyduliavimas. Pavydas ir pavyduliavimas yra lyg kylanti banga, grasinanti praryti žemę. Taigi, pavydas yra dvasinė potvynių priežastis, nesvarbu ar potvynius sukelia lietus, ar tiesiog pats vandenynas nebesugeba išsilaikyti savo ribose. Tikriausiai prisimenate posakį, jog lietus lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų, tai reiškia, jog Dievas savo dovanas dalija visiems. Tik žmonių pavydas neteisingai paskirsto Dievo dovanas, tuo pačiu sukeldamas nesubalansuotą lietaus protrūkį, pasibaigiantį potvyniu.

 • Šeštasis Dhjani Buda yra Vadžrasatva, o atitinkami nuodai yra bevališkumas, nenoras gyventi ir netikėjimas. Apsinuodiję šiais nuodais, atsisakote ką nors daryti, imate stingti, kol galiausiai pavirstate į ledą. Todėl fiziškai ši būsena iš tiesų ir pasireiškia ledu. Priešingai nei mokslas jums šiuo metu aiškina, praeityje šioje planetoje gyvavo daug civilizacijų, pranykusių praktiškai be pėdsakų. Šias civilizacijas ištrynė ledynmečiai. Bet mokslininkai ir dauguma žmonių nesupranta, kad net ir ledynmečius sukėlė žmonių sąmonė. Jie kyla tuomet, kai dauguma žmonių nusirita į bevališkumo, nenoro gyventi būseną. Jie atsisako būti tuo, kuo yra Dievuje, ir todėl ima stingti. Visa planeta ima virsti ledu, galiausiai nutrindama jų civilizaciją.

Didžiulis potencialas atstatyti pusiausvyrą

Tikiuosi matote, kad iškviesdami Dhjani Budas kartu su Dangiškosiomis Rytų ir Vakarų Motinomis, sudeginate nuodus savo esybėje, tuo pačiu pagreitindami asmeninį savo augimą. Tačiau jūs taip pat sudeginsite nuodus, laikomus kolektyvinėje žmonijos sąmonėje, kartu išlaisvindami Motiną žemę nuo slegiančio šių nuodų svorio, ir sumažindami riziką, kad Motina žemė bus taip apsunkinta, jog, nebegalėdama išlaikyti pusiausvyros, bus priversta atsikratyti šios įtampos per žemės drebėjimus, vulkanus, vėjus, ugnį, potvynius ir ledą.

Aš iš tiesų tikiuosi, jog suprantate, koks didžiulis šio Rytų-Vakarų Rožinio potencialas asmeniniu ir planetiniu lygiu. Dar kartą pakartosiu, jog tai yra vienas galingiausių kada nors šioje planetoje duotų dvasinių ritualų. Jis toks galingas dėl to, kad jame apjungiama šviesa iš Rytų ir šviesa iš Vakarų, Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos šviesa. Jame apjungiama Dhjani Budų, atstovaujančių Dievo Tėvo aspektą, ir Dangiškosios Motinos šviesa.

Tai turi didžiulį potencialą atstatyti teisingą pusiausvyrą ir subalansuoti energijos tėkmę tarp rytų pusrutulio tėviškojo aspekto ir vakarų pusrutulio motiniškojo aspekto. Šis ritualas iš tiesų talpina savyje pačią Dievo esmę. Tiesą sakant, šis ritualas yra toks galingas, jog prašau nekalbėti Rytų-Vakarų Rožinio kiekvieną dieną. Prašau, kad kalbėtumėte vieną iš kurių nors kitų rožinių ar šaukinių šešias savaitės dienas. O tuomet poilsio dieną sukalbėkite Rytų-Vakarų Rožinį. Kalbėdami kitą rožinį šešias dienas, apvalysite savo energetinį lauką, kad jam nebūtų per sunku pakelti didžiulį šviesos srautą, tekantį per Rytų-Vakarų Rožinį.

Turiu jus perspėti, kad jei bandysite paimti dangų jėga, netinkamai naudodami Rytų-Vakarų Rožinį, kai kurios subtiliausios energetinio lauko grandys gali patirti perkrovą, o gal net ir trumpą sujungimą. Nenorėčiau, kad taip nutiktų, todėl dar kartą kartoju, išlaikykite pusiausvyrą visame kame.

Sielos fragmentų susigrąžinimas

Baigdama noriu pasakyti, kad Stebuklo Rožinis buvo asmeninė mano dovana, asmeninė dispensacija, kuri šalia planetinės svarbos problemos leido jums dirbti ir su viena asmenine problema. Lygiai taip pat, paruošiau jums dovaną ir Rytų-Vakarų Rožinyje. Į dalį šio rožinio įdėjau afirmacijas, kuriomis galite iškviesti Dhjani Budų angelus, kad jie pasklistų po visus formų pasaulio kampelius ir išlaisvintų tuos jūsų sielos fragmentus, kurie įstrigo praeituose amžiuose. Angelai surinks šiuos sielos fragmentus ir sugrąžins jums. Tuomet jūs iškviesite Dangiškųjų Rytų ir Vakarų Motinų angelus, kad jie integruotų tuos sielos fragmentus į jūsų esybę, kad vėl galėtumėte tapti pilnaverte dvasine būtybe, kokią jus sukūrė jūsų dvasiniai tėvai.

Mano sūnus Jėzus paaiškino riziką, kad siela gali patirti fragmentaciją, ir kas gali nutikti, įvykus šiai fragmentacijai. Tiesą sakant, pamatysite, kad beveik visos psichologinės problemos ir asmeniniai ribotumai yra sukelti jūsų sielos fragmentacijos. Todėl sielos pilnavertiškumo atstatymas, sugrąžinant ir integruojant prarastus sielos fragmentus, yra esminis raktas į dvasinį augimą. Šis jūsų sielos fragmentų sugrąžinimas yra iš tiesų viena didžiausių dovanų jūsų dvasiniam augimui. Tad tikiuosi, kad priimsite šį ritualą kaip tikrą dovaną, ir rodysite jai pagarbą ir dėkingumą, kurių ji verta.

Užsklendžiu jus dabar begalinėje Dhjani Budų šviesoje ir begalinėje Dievo Motinų Rytuose ir Vakaruose šviesoje. Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškųjų Rytų ir Vakarų Motinų vardu, tai užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Atlikta! Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com