Drebančios Žemės metai

TEMOS: Kas verčia Žemę drebėti? – Stebuklo rožinis – Netikrų mokytojų teismas – Teismas yra galimybė – Žemės drebėjimas Irane – Kas yra stebuklas? – Visa tiesa apie nekaltą prasidėjimą – Palaiminimas.

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2003 gruodžio 28d., per Kim Michaels

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu aš šiandien ateinu. Aš esu Marija ir jūs mane žinote daugeliu vardų. Mane vadina Palaimintąja Mergele, mane vadina Dievo Motina, bet dabar aš ateinu kitu titulu, kurį užsitarnavau savo pasišventimu ir tarnyste. Tai Stebuklų Motinos titulas.

Ateinu šią dieną, 11:00 valandą, simbolizuodama savo atėjimu vienuoliktą valandą Žemei ir jos evoliucijoms. Atėjau pas jus prieš mėnesį atnešti teismo ir įspėti, kad žemė gali iš tiesų imti drebėti, bandydama nusikratyti tamsą, kurią žmonės ant jos užmetė savo sustabarėjimu ir didesne meile blogiui nei gėriui.

Šį paskutinį mėnesį jūs iš tiesų matėte daugybę žemės drebėjimų, ir tik per pastarąsias keletą dienų matėte didelius žemės drebėjimus Irane, Ramiajame Vandenyne, Kalifornijoje ir Panamoje. Turiu pasakyti jums, jog tai tik pradžia metų, kurie gali tapti drebančios žemės metais.

Taip, iš tiesų, 2004 potencialiai gali tapti metais, per kuriuos gali įvykti daugiausiai žemės drebėjimų žmonijai žinomoje istorijoje, atnešiančiais didžiausio masto sugriovimus, kokius tik žmonija regėjo žinomoje istorijoje. Šią žinią aš jums pranešu sunkia širdimi. Turite suprasti, kad jokia būtybė danguje netrokšta atnešti tokios žinios. Tačiau mes nenorime palikti žmonių neįspėję, ką jie ant savęs užsitraukė, ir todėl kažkas turi būti pasiuntiniu šiai žiniai. O kadangi aš esu taip tvirtai susijusi su Motina Žeme, tai aš ir pasisiūliau perduoti šią slegiančią pranašystę.

Tad dabar perspėju jus, kad egzistuoja tikimybė, jog ateinančiais metais žemės drebėjimai gali nuvilnyti per visą planetą, beveik kaip seisminė banga, išjudinanti ir skaldanti žemės plutą daugybėje vietų.

Kas verčia Žemę drebėti?

Norėčiau paaiškinti jums, kas sukelia šiuos drebėjimus. Priežastis ta, kad žemė yra keliama į aukštesnį sąmonės lygį, o tai vyksta, nes daugelis žmonių asmeniškai pasirinko kelti savo sąmonę.

Turbūt pamenate žodžius, kuriuos pasakė mano sūnus Jėzus: „Jei aš būsiu pakylėtas, visus žmones patrauksiu link savęs“ (Jono 12,32). Tai jis iš tiesų ir padarė. O dabar, praėjus 2000 metų, vyksta tai, kad daugelis žmonių pradeda keliauti individualaus Kristiškumo keliu ir ima išreikšti aukštą asmeninio Kristiškumo laipsnį. Tai darydami jie sukuria magnetinę trauką, kuri kelia žmoniją. Tačiau ši trauka taip pat veikia ir žemę.

Matote, žmonija nusileido į žemesnę sąmonės būseną. Kai šis nusileidimas prasidėjo, jis sutraukė žemės žmonių sąmonę. Kadangi viskas yra sąmonė, žmonių sąmonės susitraukimas taip pat sutraukė ir fizinę žemę.

Jau labai ilgą laiką žemė yra plėtimosi būsenoje. Žmonijos sąmonė buvo palaipsniui keliama aukštyn ir padarė didelį šuolį su mano sūnaus inkarnacija prieš 2000 metų. Tai iš tiesų buvo kosminis momentas, ir kadangi mano sūnus pasiekė pergalę išreikšdamas Kristaus sąmonę žemėje, mes dabar įžengėme į pagreitintą ciklą, atvesiantį į žmonijos ir visos planetos kūno pakilimą.

Šiuo metu žemės pluta yra labai tanki, nes žmonijos sąmonė taip pat dar tebėra labai tanki. Individams visoje planetoje keliant savo sąmonę, tai sukuria magnetinę trauką, kuri kelia žemės plutą. Žemė yra lyg balionas, aplipdytas sukietėjusio tinko sluoksniu. Dabar įsivaizduokite, kad kas nors į balioną ima pūsti orą. Kas atsitiks ant baliono esančiam tinko sluoksniui? Taip, balionui pučiantis, tinkas pradės trūkinėti, nes jis negali pūstis kartu su balionu.

Būtent tai ir vyksta su žeme, tik žemės iš vidaus niekas nepučia. Žemės pluta yra traukiama aukštyn, beveik kaip guminė danga padengta sukietėjusiu tinku. Tačiau žemė nėra padengta tinku. Ji padengta tankiomis žmonijos sugeneruotomis energijomis. Šios energijos yra žmonių sąmonės atspindys, todėl potencialiai jos gali būti suminkštintos.

Jeigu kritinė masė žmonių nubustų dvasinei realybei, Dievo realybei ir pažintų savo pačių dvasinį potencialą tapti Gyvuoju Kristumi žemėje, šis prabudimas suminkštintų žemės plutą, ir ji tuomet keliama aukštyn neskilinėtų. Kol kas žemės pluta yra tokia tanki, kad kai kai kurie žmonės kelia savo sąmonę ir traukia žemės plutą aukštyn, sukietėjusi pluta neišvengiamai ima skilinėti, ir dėl to jūs matote žemės drebėjimus.

O taip, mano mylimieji, aš žinau, jog jūsų mokslininkai išjuoks mano paaiškinimą. Bet taip yra dėl to, jog jie nenori pripažinti, kad pati žemė yra sukurta iš dangiškosios motinos energijų. Jie nenori pripažinti, kad viskas iš tiesų yra sąmonė, nors ir pastebėjo, kad smulkiausiame materijos lygmenyje, žmogaus sąmonė gali įtakoti subatominių dalelių formavimąsi. Tai jeigu žmogaus sąmonė gali įtakoti smulkiausią materijos lygmenį, argi tai neparodo, kad materija iš tiesų ir yra sąmonė?

Stebuklo rožinis

Tad ką galėtume padaryti, kad išvengtume katastrofų drebančios žemės metais? Ką galėtume padaryti yra suminkštinti žmonijos sąmonę. Didžiausia įmanoma tarnystė žemei ateinančiais metais būtų papasakoti kuo didesniam skaičiui žmonių apie vidinį kelią į asmeninį Kristiškumą, duodant jiems įrankius, kurie padėtų eiti šiuo keliu.

Savo puslapyje mes davėme daug įrankių, bet ir kiti žmonės bei organizacijos yra atnešę veiksmingus dvasinius mokymus ir įrankius žmonijos sąmonei kelti. Įrankius, kurie iš tikrųjų gali padėti žmonėms eiti vidiniu keliu į Kristiškumą. Neatėjau sakyti, jog tik viena organizacija, vienas žmogus ar vienas mokymas turi atsakymą. Atėjau pasakyti, kad daugelis žmonių ir organizacijų turi dalį atsakymo. Ir jeigu kritinė masė žmonių pasinaudotų tuo, kas atnešta, pamatytumėte žmonijos sąmonę minkštėjant, tuo pačiu minkštėjant ir žemės plutą, ir žemė tuomet galėtų kilti neskildama ir nedrebėdama.

Tačiau aš jums trokštu duoti dar vieną įrankį – skubią priemonę šioje kritinėje situacijoje – kuris padėtų žemei kilti neskylinėjant. Šis įrankis yra Stebuklo Rožinis, kurį aš šiandien perduodu. Siūlau visiems, kurie turi ausis girdėti, naudoti šį rožinį, kiekvieną dieną – jei tik įmanoma. Kartu su šiuo rožiniu duosiu jums dovaną, ypatinga dispensaciją iš savo širdies. Jeigu stropiai kalbėsite stebuklo rožinį žmonijos sąmonės kėlimui, kartu su planetine problema aš jums leisiu dirbti ir su viena asmenine problema.

Jeigu kreipsitės į mano širdį, prašydami išspręsti tam tikrą problemą savo gyvenime, aš padarysiu viską kas įmanoma jūsų laisvos valios, individualios karmos ir dangiško plano ribose. Mano prašymas būtų toks. Išsirinkite asmeninę problemą ir parašykite trumpą prašymą į mano širdį. Tuomet kiekvieną kartą kalbėdami rožinį perskaitykite šį prašymą. Arba jeigu pajusite postūmį iš vidaus, pakoreguokite šį prašymą. Tačiau tegul šis prašymas būna tai pačiai problemai.

Kalbėkite šį rožinį ir prašymą mažiausiai devynias dienas. Kitaip tariant, sukalbėję visą rožinį kartą per dieną devynias dienas iš eilės, galėsite pasirinkti kitą asmeninę problemą, su kuria norėtumėte darbuotis. Rožinis bus paaiškintas kitur, nes jis jau yra atneštas į fizinę oktavą. Raginu jus pasinaudoti šiuo įrankiu, kuris iš tiesų yra nepaprasta dispensacija, gimusi iš šios valandos rimtumo.

Jei bent keli žmonės stropiai ir sistemingai naudotųsi šiuo įrankiu, galiu jus užtikrinti, jog didžiulių žemės drebėjimų potencialas 2004 metas galėtų būti nepaprastai sušvelnintas. Tiesą sakant, jeigu kritinė masė žmonių priimtų šį rožinį, žemės pluta galėtų būti taip suminkštinta, jog beveik jokie viską siaubiantys ir žudantys žmonių gyvybes žemės drebėjimai nepasiektų paviršaus ir jo nesuskaldytų.

Netikrų mokytojų teismas

Dabar pakalbėsiu su jumis apie tai, ką sakiau paskutiniame savo diktavime, kalbėdama apie teismą, Dievo teismą, nusileidžiantį ant netikrų bažnyčių šioje žemėje. Aš ypač minėjau katalikų bažnyčią, tačiau katalikų bažnyčia turėjo būti visuotinė bažnyčia. Ji turėjo būti bažnyčia, dirbanti vardan visuotinio Kristaus, visuotinės Kristaus sąmonės, esančios visame kame, kas tik kada nors buvo sukurta.

Visuotinis Kristus, visuotinė Kristaus sąmonė iš tiesų ir yra tas Žodis, apie kurį kalbama Jono Evangelijoje. Tai yra visuotinė sąmonė, visuotinis Žodis, iš kurio buvo sukurtas visas pasaulis. Ir būtent dėl to mano sūnus Jėzus sakė, kad jeigu žmonės negins Kristaus, tai patys akmenys prabils. Taip yra dėl to, kad visuotinė Kristaus sąmonė yra visur.

Visuotinė Kristaus sąmonė yra kiekviename žmoguje, ir kiekvienas žmogus turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę. Tai ir yra ta žinia, kurią mano sūnus Jėzus atėjo skelbti prieš 2000 metų, ir tai buvo jo troškimas, o taip pat ir Dievo troškimas, kad jo įkurta bažnyčia, taptų bažnyčia, kuri skelbtų tiesą apie visuotinį Kristų ir kelią į individualų Kristiškumą, kuris įmanomas dėl to, kad visuotinė Kristaus sąmonė yra visuose.

Kaip gerai žinote, katalikų bažnyčia netapo tikrąja visuotine bažnyčia, vietoj to ji pavertė nuostabų mano sūnaus Jėzaus pavyzdį išimtimi. Ji pavertė Jėzų stabu, sukurdama išskirtinės inkarnacijos, galėjusios įvykti tik viename Dievo Sūnuje, melą.

Ir ši idėja, ši stabmeldystė yra ne kas kita kaip Kristaus neigimas visoje gyvybėje. Ir būtent tai yra antikristo esmė. Kaip žinote, ir kaip patys galėjote pastebėti, Kristaus neigimas tapo beveik visuotinis šioje planetoje. Jis neapsiriboja vien katalikų bažnyčia, ir todėl teismas, kurį paskelbiau prieš mėnesį, iš tiesų yra teismas visiems neigiantiems Kristų, kad ir kur jie bebūtų – katalikų bažnyčioje, kitose bažnyčiose, valdymo organuose, kitų pasaulio valstybių valdžiose, žiniasklaidoje, ar dar kur kitur.

Teismas yra galimybė

Ateinančiais metais įvyks pagreitintas ciklas, per kurį į fizinę realybę nusileis teismas tiems, kurie neigia Kristų savyje ir kituose. Šis teismas nepaprastai pagreitins tam tikrų  žmonių sąmonės kėlimo procesą, apie kurį kalbėjau.

Teismas yra Dievo šviesos, koncentruotos Kristaus šviesos nusileidimas. Tie, kurie priima savo Kristaus potencialą, gali sugerti šią šviesą. Jie gali tapti šios šviesos įsikūnijimu. Tuo būdu jie nepaprastai pagreitins magnetinę trauką žmonijos sąmonei ir žemės plutai. Tai labai padidins tikimybę, kad žemė ims skylinėti, neatlaikiusi įtampos jėgų, traukiančių ją priešingomis kryptimis, tų, kurie priima ir teigia Kristų ir tų, kurie ir toliau neigia Kristų.

Tai, ką matysite, bus kelio išsišakojimas, kurį būtent mano sūnus ir atėjo atnešti prieš 2000 metų, sakydamas, kad atėjo atnešti ne taikos, bet kalavijo (Mato 10,34). Šis kalavijas yra ne kas kita, kaip kelio išsišakojimas tarp tų, kurie renkasi šviesą ir tų, kurie renkasi ir toliau neigti šviesą savyje ir kituose. Šis kelio išsišakojimas verčia visus rinktis, kam jie tarnaus, ir jų pasirinkimas tampa teismu. Tad matote, Dievo teismas yra galimybė.

Kai žmonės esti tamsoje, jiems sunku iš tiesų laisvai pasirinkti tarp šviesos ir tamsos. Kaip galite rinktis šviesą, jei aplink jus vien tamsa? Tačiau kai Dievo šviesa nusileidžia, žmonėms tampa daug lengviau pamatyti šviesą ir pamatyti, jog jie turi galimybę rinktis šviesą. Ir vis dėlto, kai kurie mato šviesą ir vis vien ją atmeta, nes myli tamsą. Ir kai jie atmeta šviesą, ant savęs užsitraukia teismą. Ir juos iš tiesų teisia Kristaus šviesa, esanti juose. Ir todėl, galima sakyti, kad jie teisia patys save.

Ir 2004 metais pamatysite įvykstant pasidalijimą tarp tų, kurie renkasi šviesą ir tų, kurie renkasi tamsą. Ir kai šis pasidalijimas įvyks, pamatysite, kaip tam tikros pasaulio vietos nušviesės ir bus pakylėtos aukštyn. O taip pat pamatysite kitas vietas, kurios patamsės ir jose pasirodys visokių elgesio apraiškų, kurios iš tiesų yra Kristaus viduje neigimas.

Žemės drebėjimas Irane

Jūs galite stebėtis, kodėl šis pagreitintas teismas sukūrė tokį siaubingą žemės drebėjimą mažame miestelyje atokioje Irano dalyje. Priežastis ta, kad prieš 2000 metų mano sūnus Jėzus iš tiesų praėjo šį miestą savo piligriminėje kelionėj į Rytus. Jis pamokslavo šiame mieste ir buvo atstumtas. Jam vos pavyko pabėgti ir išsaugoti savo gyvybę. Jeigu nebūtų pabėgęs, jį būtų užmušę akmenimis, o jo kūnas būtų buvęs palaidotas tame mieste. Ir jo į žemę atnešta dispensacija nebūtų išsipildžiusi. Ji būtų buvusi palaidota kartu su juo.

Šiuos praėjusius 2000 metų to miesto gyventojai ir toliau neigė Kristų, tiek krikščionių religijoje, tiek ir savo pačių religijoje. Juk iš tiesų ir Islamo religija gali būti keliu į individualią Kristaus sąmonę. Šis miestas pritraukė ir kitas sielas, kurios neigia Kristų savyje, ir todėl seniai peraugo savo prieš 2000 metų buvusį dydį.

Žuvų amžiui baigiantis teismas turi nusileisti tiems, kurie sistemingai neigė Kristų savyje per šiuos praėjusius 2000 metų. Būtent tai jūs ir matėte neseniai įvykusiame žemės drebėjime. Ir nors mes danguje jaučiame didelę užuojautą šios katastrofos aukoms, įstatymas mums neleidžia kaip nors padėti šiems žmonėms, kol jie parklupę nepaprašys, atviru protu ir širdimi, priimančia Kristų visoje gyvybėje.

Kai matote tokį nuniokojimą, jums gali kilti noras palyginti ir paieškoti kitų tokių panašių vietų planetoje. Kur matote labiausiai išreikštą Kristaus neigimą? Kur matėte tokį neigimą praeityje? Mano mylimieji, būtent šiose vietovėse ir yra didžiausias potencialas ateities drebėjimams vykti.

Daugelis vietovių turi senovinius Kristaus neigimo įrašus. Kadangi dabartinis mokslas nepriima, kad žmonijos įtaka šioje planetoje siekia daug žilesnę senovę, nei žino mokslas, jūs nežinote visų šių vietovių. Tačiau Ramiajame vandenyne iš tiesų egzistavo senovinis kontinentas, ir šis kontinentas davė pradžią Kristaus neigimui šioje planetoje. Šio kontinento nebėra, yra tik šio kontinento liekanos, ir tai yra žmonės, gyvenantys visame Ramiojo vandenyno žiede. Štai kodėl Ugnies Žiedas tebėra viena aktyviausių žemės drebėjimo vietų.

Tačiau noriu jus perspėti, kad Vidurio Rytai iš tiesų yra viena tamsiausių vietų žemėje, ir kad Kristaus neigimas ten pasiekė tokį lygį, jog pati Motina žemė daugiau nebegali pakelti. Todėl jeigu neįvyks stebuklo, šioje vietoje vyks ir daugiau katastrofų. Taip pat perspėju, jog dar viena vieta, kurioje yra intensyvi Kristaus neigimo koncentracija yra pačios katalikų bažnyčios gimimo vieta – Roma. Ir dar perspėju, kad egzistuoja senoviniai įrašai apie piktnaudžiavimą šviesa vietovėje aplink Panamos kanalą.

Kas yra stebuklas?

Norėčiau duoti jums mokymą apie stebuklus. Yra žmonių žemėje, kurie neigia stebuklų egzistavimą, sakydami, jog niekas negali pažeisti gamtos dėsnių. Yra tokių, kurie tiki stebuklais, bet taip pat tiki, jog žmonės patys negali nieko padaryti, kad prišauktų stebuklą, jie tegali pasyviai laukti, kol kokios nors malonės dėka stebuklas įvyks pats. Bet, mano mylimieji, ir vieni ir kiti neteisingai supranta tikrąją stebuklų realybę.

Tiesa, kad niekas negali pažeisti Dievo dėsnių, tačiau egzistuoja du Dievo dėsnių lygmenys. Yra materialūs dėsniai, kuriuos mokslininkai vadina gamtos dėsniais. Ir yra dvasiniai dėsniai, kurie yra aukščiau gamtos dėsnių ir todėl gali juos pakeisti bei laikinai sustabdyti jų veikimą. Ir šitokiu būdu galima padaryti tai, kas, gamtos dėsnių požiūriu, atrodys kaip stebuklas.

Kodėl mano sūnus Jėzus Kristus nusileido į šią žemę? Jis nusileido parodyti žmonėms, kad pasiekęs individualų Kristiškumą, pasiekęs Kristaus sąmonę, tu tampi atviromis durimis, per kurias dvasiniai dėsniai gali reikštis materialiame pasaulyje, pakeisdami ir laikinai sustabdydami gamtos dėsnių veikimą. Ką ir matėte darant Jėzų daugybę kartų.

Vandens pavertime į vyną nėra jokios magijos. Tačiau magija yra tai, kad vienas žmogus, pakėlęs savo sąmonę, atneša aukštesnius dvasinės karalystės dėsnius ir leidžia jiems veikti materialiame pasaulyje, šitaip pakeisdamas pačios materijos sudėtį, nes ši materija iš tiesų ir yra visuotinio Kristaus sąmonės išraiška. Ir todėl tas žmogus, kuris pasiekia individualų Kristiškumą, tampa atviromis durimis, per kurias visuotinė Kristaus sąmonė staiga gali veikti materialiame pasaulyje ir išaukštinti pačią materiją iki Kristaus sąmonės tyrumo. O tai naikina ir šalina tankią plutą, kurią materijai primetė žmonijos sąmonės tankumas.

Kai dvasiniams dėsniams leidžiama veikti per individą, tas žmogus iš tiesų gali vaikščioti vandeniu, iš tiesų gali prikelti iš numirusių ir atgaivinti fizinio kūno, kuriame jau prasidėjo irimo procesai, molekules. Taip pat jis gali atgaivinti fizinio ligos suluošinto kūno ląsteles ir molekules, nes juk liga yra ne kas kita kaip žmogaus sąmonės tankumo fizinė išraiška.

Mano stebuklo rožinis neturi tikslo pasiekti tuos, kurie linkę tikėti stebuklais, tačiau ir toliau tiki tegalintys tik laukti, kol stebuklas įvyks. Mano stebuklo rožinis skirtas tiems, kurie pripažįsta kelią į individualų Kristiškumą ir pripažįsta, jog eidami tuo keliu, jie nėra vien stebuklų laukiantys elgetos. Jie patys atneša stebuklus, nes jie yra visuotinės Kristaus sąmonės, Dievo Žodžio inkarnacija. Gyvasis Dievo Žodis yra aukščiausias įstatymas, galintis sustabdyti ne tik materialius dėsnius, bet ir pačią tankiausią žmonijos sąmonę.

Tai yra gyvasis stebuklas – Kristaus sąmonės įsikūnijimas per žmogų, kuris įsisąmonino savo potencialą būti Gyvuoju Kristumi, per žmogų, kuris priėmė savo potencialą būti Gyvuoju Kristumi žemėje, būti Gyvuoju Kristumi įsikūnijime. Šis potencialas ir šis įsikūnijimas iš tiesų ir yra Dievo stebuklas, kuris gali ištaisyti visas žmonijos padarytas klaidas, arbai tai, ką tiek daug krikščionių vadina nuodėme.

Nuodėmė yra ne kas kita kaip neteisingai panaudota energija, energija, kuri nepataikė į Dievo tobulumo taikinį ir todėl yra įkalinta netobuloje minties formoje, netobuloje matricoje. Nusileidus Kristui, Kristaus sąmonė šią energiją išlaisvins iš netobulos minties formos ir vėl pavers gyva, tekančia Dievo energija, kuri natūraliai tekės į tobulą Dievo Karalystės matricą, ir todėl staiga, lyg per stebuklą, atspindės šią karalystę žemėje.

O taip, mano mylimieji, tai nėra vien fantazija. Tai nėra vien Utopijos pažadas, kuris niekada neišsipildys. Tai iš tiesų yra gyvoji realybė, gyvasis potencialas. Tačiau jį turi įgyvendinti kritinė masė žmonių, patikėjusių gimimu, stebuklingu, Kristaus sąmonės gimimu savo viduje.

Visa tiesa apie nekaltą prasidėjimą

Kad įvykdyčiau įstatymą, turiu pakomentuoti savo sūnaus Jėzaus gimimą. Įstatymo įvykdymas reikalauja, kad kai žmonėms duodamas aukštesnis mokymas apie potencialą stebuklų karalystei įsikūnyti žemėje, jie turi būti pasiruošę atsverti šį mokymą paleisdami vieną iš iliuzijų, užkertančių kelią šios karalystės atėjimui. Iliuzija, kurią šiandien turite nusimesti yra nekalto prasidėjimo iliuzija, taip kaip ją supranta tradicinė krikščionybė.

Ak taip, tai iš tiesų yra tema, kuri privers daugelį krikščionių pasijusti nepatogiai. Juk jie susikūrė tokią tankią ir surambėjusią sąmonę apie mano sūnaus Jėzaus gimimą, šitaip bandydami sutvirtinti tą stabą, kuriuo pavertė mano sūnų. Jie tai padarė, kad įtvirtintų idėją, jog Jėzus buvo unikalus ir kad niekas negali sekti jo pėdomis. Apimti savo manijos išskirti mano sūnų iš visų kitų žmonių, jie sukūrė visiškai klaidingą nekalto prasidėjimo mitą.

Koks gi iš tikrųjų buvo mano sūnaus Jėzaus pradėjimas? Tai iš tiesų buvo nekaltas pradėjimas, tačiau ne toks, kokį jį šiandien įsivaizduoja dauguma žmonių. Iš tikrųjų „nekalta“ moteris reiškia moterį, kurios sąmonė yra tyra, nes ji išmoko išlaikyti savo energijas aukščiau kritinio lygmens. Ir todėl jos mintys ir jausmai neprašauna pro taikinį ir neiškreipia tyrų Dievo energijų. Todėl ji yra tyra, ir viską ką ji bedarytų, yra tyra. Todėl kai žmogus yra šioje sąmonės būsenoje, visiškai įmanoma pradėti vaiką natūraliu būdu, ir šis vaikas nebus pradėtas nuodėmėje.

Tuo noriu pasakyti, kad mano sūnus Jėzus iš tiesų buvo pradėtas kaip ir kiekvienas vaikas šioje planetoje –fizinėje mano ir mano mylimo Juozapo sąjungoje. Taip pat tiesa, kad pradėjime dalyvavo Šventoji Dvasia, tačiau Šventosios Dvasios dalyvavimas nebuvo toks, kokį jį įsivaizduoja dauguma krikščionių.

Turbūt prisimenate, kad kai man pasirodė angelas, aš ėmiau klausinėti angelą  - ką daryti, beje, nėra geras įprotis – aš ėmiau klausinėti angelą, kaip tai galėtų būti, juk aš nepažįstu jokio vyro (Luko 1:34). Matote, aš žinojau, ką ir šiandien visi žino, kad vaiko pradėjimui reikalinga fizinė vyro ir moters sąjunga. Angelas atsakė, kad Šventoji Dvasia nusileis ant manęs, ir daugelis krikščionių patikėjo idėja, jog Jėzus buvo pradėtas išskirtinai Šventosios Dvasios dėka.

Iš tikrųjų Šventoji Dvasia nusileido ant manęs ir Juozapo. Kai mes susitikome, iš karto žinojome, Šventosios Dvasios dėka, jog mums skirta būti Kristaus vaiko tėvais. Mes taip pat žinojome, kad Kristaus vaikas turi būti pradėtas tiksliai numatytu laiku, kad duotume savo mylimam sūnui patį geriausią pagrindą jo misijai žemėje. Tad Jėzus iš tiesų buvo pradėtas ne santuokoje, kadangi mums nebuvo laiko susituokti ir gauti mano tėvų sutikimą.

Jūs žinote, kad tais laikas daugumą santuokų sudarydavo tėvai. Aš buvau nekalta šventyklos mergelė, pašvęsta tarnauti Dievui, todėl mano tėvai seniai buvo susitaikę su mintimi, jog aš liksiu netekėjusi. Galiu jus užtikrinti, kad jeigu būčiau pas juos nuėjusi ir pasakiusi, jog noriu ištekėti, jie būtų sureagavę į šią idėją labai audringai. Ir jau tikrai niekada nebūtų davę savo sutikimo vyrui, kurio jie nepažinojo ir kuris buvo daug vyresnis už mane. Ir dar tokiam vyrui, kuris buvo kilęs iš Nazareto, į kurį visoje Jeruzalėje buvo žiūrima iš aukšto.

Tad mano sūnus iš tiesų buvo pradėtas ne santuokoje ir gimė taip pat ne santuokoje. Nes kaip gi mes galėjome susituokti negavę mano tėvų sutikimo, kurie šį sutikimą davė tik daug vėliau? Kelionė į Betliejų nebuvo vien dėl surašymo, bet ir dėl mūsų troškimo išvengti mano tėvų ir visuomenės pasmerkimo. O pabėgimas į Egiptą nebuvo vien iš baimės Karaliui, nors karaliaus rūstybė iš tiesų buvo reali grėsmė mano sūnaus gyvybei. Pabėgimas į Egiptą buvo paskatintas mūsų troškimo pasitraukti nuo visuomenės, kurioje mes užaugome, pasmerkimo, visuomenės, kuri negalėjo ir nenorėjo suprasti ir patikėti, jog Juozapas ir aš padarėme tai, ką padarėme, Šventosios Dvasios įkvėpti.

Matote, mano mylimieji, jeigu priimsite biblijos žodžius pažodžiui, niekada nesuprasite vidinės prasmės, niekada nesuprasite, tikrosios dvasinės prasmės. Ir todėl niekada nesuprasite aukštesnių dėsnių, dvasinių Dievo dėsnių. O jeigu nesuprasite ir nepriimsite šių dėsnių, kaip galėsite atsiverti ir įkūnyti šiuos dėsnius, tapdami Gyvuoju Kristumi įsikūnijime? Tai paprasčiausiai neįmanoma.

Užbaigdama norėčiau susieti mano sūnaus Jėzaus pradėjimą ir gimimą su kiekvieno vaiko pradėjimu ir gimimu šioje planetoje. Mano sūnus Jėzus turėjo būti pradėtas tiksliai numatytu laiku, kad gautų geriausią pamatą savo misijai žemėje. Tai niekuo nesiskiria nuo bet kurio kito vaiko, kuris tik kada nors buvo pradėtas šioje planetoje. Duodu jums šį mokymą, norėdama padėti jums suprasti, kodėl mes, pakylėtieji mokytojai, nepritariame abortui. Matote, mes puikiai suprantame, kad kai vaikas yra pradėtas, kad ir koks nepatogus, neplanuotas ir nenorimas jis būtų tėvams, šis pradėjimas yra unikali galimybė tam tikram gyvybės srautui ateiti į įsikūnijimą. Atimdami šiam vaikui gyvybę, jūs atimate iš jo sielos galimybę.

Norėčiau, kad suprastumėte, jog visiškai priimtina moteriai naudotis savo pasirinkimo laisve imantis visų praktinių priemonių apsisaugoti nuo nėštumo. Į tai įeina ir kontracepcija, todėl vėlgi, katalikų bažnyčia prasilenkia su tiesa ir pakylėtųjų mokytojų realybę, drausdama katalikams naudotis kontraceptinėmis priemonėmis. Tai paprasčiausiai nėra teisinga šiuolaikiniame amžiuje.

Tačiau moteriai pasinaudojus savo pasirinkimo laisve ir vis tiek tapus nėščia, jai ir ateinančiai sielai būtų labai naudinga pripažinti, jog dabar ėmė veikti aukštesni dėsniai, pakeitę materialius dėsnius. Moteriai būtų naudinga suvokti, kad nors jos paviršinė sąmonė, jos sąmoningas protas ir nenori šio vaiko, gilesnė jos sielos dalis iš tiesų savanoriškai pasirinko atnešti šį vaiką į pasaulį šiuo konkrečiu momentu. Tai nereiškia, jog motina privalo šį vaiką užauginti. Yra visiškai priimtina atiduoti vaiką įvaikinimui. Tačiau tai reiškia, kad jeigu moteris nori įvykdyti Dievo įstatymą ir savo pačios sielos pasirinkimą, ji turėtų atnešti šį vaiką į pasaulį.

Palaiminimas

Mano mylimieji, baigiu šį diktavimą laimindama visus, kurie turėjo kantrybės ištverti šią mano ilgą dangiškosios motinos išminties paskaitą. Baigiu šį diktavimą perduodama jums nepaprastą dangiškosios motinos šviesos ir meilės fontaną, kuris dabar teka šiais žodžiais per visą kosmoso materiją, kuri iš tiesų yra kūnas dangiškosios motinos, Ma-ter (lot. motina) įsikūnijimas materijoje. Tad aš jums sakau: Ramybė dangiškoje motinoje.

Te visad rinksitės būti šioje ramybėje ir priimsite tobulą dangiškosios motinos meilę, kuri sudegins visas jūsų baimes, baimę būti Gyvuoju Kristumi įsikūnijime, baimę būti visu tuo, kas esate Dievuje ir daugiau. Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu jus savo meilėje ir šviesoje. Tai padaryta, atlikta, užsklęsta materijoje, nes tai ištarė dangiškosios motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels