Ginkite Kristų visoje gyvybėje!

TEMOS: Tikrasis Kristaus mokymas buvo iškreiptas – Neišvengiama būtinybė atstatyti krikščionybę – Mielaširdingumas nėra aklas – Kodėl jie nužudė Jėzų – Dievo teismas netikriems pamokslautojams – Dangiškosios Motinos teismas – Išvartyti pinigų keitėjų stalai – Vėlyva valanda – Žemės pokyčių ir gamtos kataklizmų tikimybė – Išeikite iš tradicinės krikščionybės kapo – Pakilkite ir įvykdykite kas jums lemta. PADARYKITE TAI DABAR! – Paskirkite Motinai Marijai po kelias minutes kiekvieną dieną

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2003 lapkričio 27d., per Kim Michaels

AŠ ESU Pasaulio Motina ir atėjau kalbėti per savo sūnų apie savo Sūnų ir apie jo misiją, kuri buvo sužlugdyta. Bet pirmiausia norėčiau pakalbėti apie saulę. Šiomis paskutinėmis savaitėmis matėte nepaprastai padidėjusį saulės aktyvumą. Ir nors jūsų mokslininkai sako, jog tai yra atsitiktinis įvykis, aš galiu jums pasakyti, kad aktyvumas yra planuotas.

Saulės aktyvumas yra kruopščiai suplanuoto ciklo pradžia, kuris turi atnešti naują suvokimą apie tikrąją vidinę Jėzaus Kristaus misiją, apie tai, ką mano Sūnus iš tikrųjų kalbėjo prieš 2000 metų tiems savo mokiniams, kurie sugebėjo suvokti jo žodžius tomis tamsiomis dienomis.

Tikrasis Kristaus mokymas buvo iškreiptas

Ak, kaip norėčiau, kad daugelis tų, kurie šiandien yra gyvi ir kurie save vadina Jėzaus Kristaus pasekėjais, galėtų patirti tą sąmonės būseną, su kuria susidūrėme tais tamsiais laikais. Tais laikais, kai atėjau laikyti pusiausvyros savo Sūnui Jėzui, jam atėjus atnešti nepaprastą dispensaciją ir nepaprastą dvasinį mokymą.

Jei bent akies krašteliu galėtumėte pažvelgti į tą tamsą, kuri tuo metu viešpatavo Žemėje, tikrai suprastumėte, kodėl Jėzus negalėjo duoti pilno dvasinio mokymo minioms. Tuomet suprastumėte, kodėl šis vidinis mokymas, šis tikrasis mokymas apie tikrąjį atėjimą, pirmąjį Kristaus atėjimą, buvo duotas tik tiems jo mokiniams, kurie sugebėjo jį pakelti. Ir turiu pasakyti, kad net ir patys artimiausi jo mokiniai iki galo nesuvokė šio vidinio mokymo.

Jei galėtumėte suprasti, kokia tamsa viešpatavo tų laikų kolektyvinėje žmonių sąmonėje, suprastumėte, kodėl mano Sūnaus mokymas buvo iškreiptas beveik iš karto. Jau vien iš to, kad minios nesugebėjo girdėti jo vidinio mokymo, pasidaro aišku, kodėl jie iš karto ėmė iškreipinėti ir neteisingai interpretuoti išorinį jo mokymą. Ir taip pat turėtų tapti aišku, kodėl krikščionybė niekada netapo tokia religija, kokia jai buvo lemta būti, ir kodėl, beveik nuo pat pradžių, joje trūko supratimo apie tikrąją vidinę mano Sūnaus Jėzaus misiją.

Neišvengiama būtinybė atstatyti krikščionybę

Tuomet  taip pat turėtumėte suprasti, kodėl beveik neišvengiamai per pirmuosius kelis krikščionybės gyvavimo šimtmečius kovos dėl valdžios ir politikavimas įžengė į šį naują tikėjimą, beveik neatpažįstamai jį iškreipdami. Jeigu galėtumėte pamatyti, koks didžiulis kontrastas egzistuoja tarp tos sąmonės, kuri dominavo anais tamsiais laikais ir daug lengvesnės sąmonės, kurioje žmonija yra šiandien, iš karto pamatytumėte, kad krikščionybė, kokią jūs ją šiandien pažįstate, beveik visa yra žemesniosios sąmonės, kurioje žmonija buvo per pirmuosius šios krikščionybės dispensacijos, pirmuosius šių 2000 metų Žuvų Amžiaus šimtmečius, padarinys.

Ir tuomet iš karto pamatytumėte ir suprastumėte, kad dabar, kadangi žmonija pakilo į daug aukštesnį lygmenį, atsirado neišvengiama ir nepaneigiama būtinybė atkurti tikrąjį Jėzaus Kristaus mokymą, vidinį Jėzaus Kristaus mokymą. Jo vidinis mokymas, kurį jis davė savo mokiniams, ne tik kad nebuvo užrašytas (ar bent jau kol kas nėra atrastas ir nėra prieinamas visuomenei), bet ir išorinis jo duotas mokymas buvo užrašytas tik dalinai. Be to, nuo to laiko šis mokymas per daugybę visokiausių interpretacijų  ir neteisingų vertimų taip degradavo, kad tik labai nuovokus ir intuityvus žmogus galėtų atrasti tikrąją vidinę žinią, kurią mano Sūnus Jėzus atėjo atnešti į šią planetą. Žinią, dėl kurios jis atidavė savo gyvenimą, ir kurią, nutildyti jį norėję ir dėl to nužudę žmonės, darė viską ką galėjo, kad sunaikintų.

Gerumas nėra aklas

Daugeliui šiuolaikinių krikščionių nuo vaikystės buvo teigiama, kad Jėzus buvo mielaširdingas mokytojas, atnešęs gerumo žinią, jog reikia atsukti kitą skruostą ir visada visus mylėti bei maloniai su visais elgtis. Žinoma, Jėzus atnešė tokią žinią, tačiau  tai nebuvo nesugebantis atskirti gerumas, aklas gerumas. Gerumas iš tiesų yra dieviška savybė, ir visos Dievo savybės turi gebėjimą atskirti, turi įžvalgumo gebėjimą.

Kaip sakoma Biblijoje, iš Dievo nepasišaipysite. Dievo neįmanoma apgauti melais, manipuliacijomis ir miražais, sukurtais žmonių, kurie, pasak Šv. Pauliaus, yra įstrigę kūniškame prote. Todėl Dievas žino, kad, nors turite visada išlikti neprisirišę ir vengti bet kokio pykčio, baimės ar kitų negatyvių emocijų, ne visada turite pasyviai sukti kitą skruostą ir būti malonūs tiems, kurie nenusipelno malonės, bet nusipelno  griežto papeikimo, kurį tiek daug kartų matėte mano Sūnų Jėzų išsakant įstatymo mokytojams, fariziejams ir rašto aiškintojams. Ir galiu jus užtikrinti, kad Jėzus peikė šiuos veidmainius daug daugiau kartų, nei yra užrašyta Evangelijose. Tiesą sakant, be misijos atnešti naują dvasinį mokymą, vienas pagrindinių jo misijos tikslų buvo išreikštas žodžiais: „Dėl teismo atėjau!“

Kodėl jie nužudė Jėzų

Jėzus iš tiesų atėjo nuteisti tuos, kurie nenorėjo nusilenkti tikrajam Dievui, kurie nenorėjo nusilenkti tikrojo Dievo atstovams, dvasiniams mokytojams, dvasinių mokytojų hierarchijai, kuriuos Dievas siuntė į šią žemę tūkstančius metų ir dar ilgiau.

Šie tamsūs gyvybės srautai, šios išdidžios sielos, nenorėjusios nusilenkti tikrajam pakylėtųjų mokytojų atstovui, net ir tuomet, kai šis stovėjo priešais juos kūnu ir krauju, šios išdidžios sielos nenorėjo girdėti jo atneštos žinios ir siekė nutildyti jį. Ir galiausiai jiems pavyko nužudyti jo fizinį kūną. Tačiau jiems nepavyko nužudyti jo Dvasios, jo nemirtingos esybės, ir todėl jis pasirodė vėl ir toliau skelbė savo žinią tiems, kurie sugebėjo ją pakelti.

Tai ką tuomet darė šios išdidžios sielos, supratusios, kad paties Jėzaus joms nepavyks nužudyti? Na, tuomet jos pamėgino nužudyti jo pasekėjus, kartu  mėgindamos nužudyti jo mokymą, jo mokymą apie vidinį kelią į asmeninį Kristiškumą. Turiu jums pasakyti, kad, jeigu galėtumėte nors vienai sekundei patirti šių sielų, kurios yra absoliučiai pasišventusios tamsai, sąmonę, iš karto pamatytumėte, kad būtent šios sielos iškraipė ir sunaikino tikrąją vidinę Kristaus žinią. Ir būtent dėl to yra taip svarbu šią žinią atstatyti.

Aš daug kartų apsireiškiau šį praėjusį šimtmetį, ir daugiausia pasirodydavau katalikų tikėjimo žmonėms. Dariau tai vildamasi, kad katalikų bažnyčia dar gali būti atstatyta ir kad ji gali padėti atkurti tikrąją vidinę mano Sūnaus Jėzaus Kristaus žinią.

Turiu jums pasakyti, kad kol kas Bažnyčia neparodė jokio atvirumo bei noro sugrįžti atgal ir pažvelgti į praeitį, atverti katalikų bažnyčios praeities Pandoros skrynią. Ir nors žmonijos sąmonė pakilo į daug aukštesnį lygį nei buvo prieš 2000 metų, dabartiniai katalikų bažnyčios vadovai yra pernelyg sustabarėję ir turi pernelyg didelę puikybę, kad  vėdintų purvinus šios organizacijos baltinius, atvertų Vatikano archyvus ir sugražintų tikrąjį mano Sūnaus mokymą.

Todėl turiu jums pasakyti, kad šią dieną ateinu kaip Motina, kuri nėra ta švelni, meili motina, kurią daugelis jūsų mane įsivaizduoja esant. Aš ateinu kaip griežta, nirtinga liūtė, ginanti savo liūtukus nuo juos suėsti besikėsinančių hienų. Ateinu apginti savo Sūnaus Jėzaus Kristaus ir aukščiausios jo aukos žmonijai, ir ateinu apginti jo mokymo.

Dievo teismas netikriems pamokslautojams

Atėjau pasakyti jums, kad ši diena, lapkričio 27, 2003 metais, kuri Jungtinėse Amerikos valstijose yra švenčiama kaip Padėkos diena, žymės naujo dvasinio ciklo pradžią. Šis dvasinis ciklas bus intensyvaus teismo ciklas, per kurį bus teisiami visi tie, kurie yra atsakingi už mano Sūnaus Jėzaus mokymo iškraipymą, o ypač tie, kurie net ir praėjus šiems 2000 metų nenori nusilenkti ir atstatyti tikrojo Kristaus mokymo.

Turbūt pamenate, kaip Jėzus priekaištavo įstatymo aiškintojams sakydamas: „Vargas jums įstatymo aiškintojai, nes jūs paėmėte pažinimo raktą, ir ne tik patys nėjote, bet ir einantiems trukdėte.“ Galiu jums pasakyti, kad kai kurie iš tų įstatymo aiškintojų su jumis yra ir šiandien. Jie užima aukštus postus bažnyčioje ir valstybinėse institucijose, mokslo ir žiniasklaidos pasaulyje, ir jie vis dar nenori nusilenkti ir pripažinti Kristų savyje ir visuose kituose. Ir jie mėgina ir visiems kitiems šioje planetoje sukliudyti atrasti tikrąjį vidinį Kristaus mokymą ir žinią apie kelią į asmeninį Kristiškumą, žinią, kad kiekvienas žmogus turi potencialą būti Kristumi įsikūnijime, nes kiekvienas žmogus iš tiesų yra Dievo sūnus arba dukra.

O taip, tie tamsieji sunaikino Kristaus mokymą, sukūrę stabą, kad Jėzus, mano mylimas Jėzus, mano mylimas Sūnus, buvo vienintelis Dievo Sūnus. Kokia kvailystė. Koks melas. Kokia subtili žaltiška logika, kuri iš tiesų nebuvo regėta šioje planetoje nuo tų laikų, kai žaltys įtikino Ievą suvalgyti uždraustąjį vaisių. Mano Sūnaus Jėzaus misija buvo atstatyti paklydusių Izraelio genčių sąmonę į tą pirminę sąmonę, kurią jie turėjo Rojaus Sode, suteikiant jiems suvokimą, kad egzistuoja kelias į aukštesnę sąmonės būseną. O pasiekę šią Kristaus sąmonę, jie galės susitaikyti su savo Dievu ir pareikšti teises į savo dangiškąjį paveldėjimą, kuris jiems priklauso kaip Dievo sūnums ir dukterims.

Tai yra esminė Jėzaus mokymo žinia, ir kaip aiškiai galite matyti, ji iškraipyta buvo jau beveik nuo pat pradžių. Ir nuo to laiko krikščioniškos bažnyčios darė viską ką galėjo, kad šį iškraipymą išlaikytų. Ir liūdna man yra tai sakyti, bet katalikų bažnyčia padarė daugiau nei bet kuri kita organizacija, slėpdama tikrąjį Kristaus mokymą.

Dangiškosios Motinos teismas

Todėl sakau jums, kad šią dieną, ir nuo šios dienos neparastai didelį kiekį šviesos išspinduliuos fizinė saulė, kuri iš tiesų yra dvasinės saulės, slypinčios už saulės, židinys. Ši dispensacija ir šis šviesos paleidimas pagreitins teismo procesą tiems, kurie tapo netikrais mokytojais, aklais vadais, vedančiais žmoniją į duobę, į prarają, į pragaro sąmonės, kūniško proto sąmonės bedugnę. Te nusileidžia dabar teismas šiems netikriems mokytojams, man, Dangiškajai Motinai, pakylėtajai mokytojai Motinai Marijai, pakėlus savo dešinę Kosminės Mergelės ranką ir tarus, kaip tarė mano Sūnus prieš 2000 metų: „Dėl teismo atėjau!“

Ir aš dabar skelbiu Dievo teismą nusileidžiant ant Katalikų Bažnyčios ir šios bažnyčios vadovybės, ant tų, kurie nenori nusilenkti ir duoti mano žmonėms, mano mylimiems sūnums ir dukterims, tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo. Pranašauju šią dieną, kad, jeigu nebus beprecedentinių ir dar negirdėtų neregėtų pokyčių katalikų bažnyčioje, tuomet pranašystės apie katalikų bažnyčios griūtį iš tiesų išsipildys ir daug greičiau, nei dauguma žmonių galvoja.

Vis dar yra vilties, kad bažnyčia gali būti pakeista ir atstatyta. Tačiau ši viltis yra lyg mažytė vėjyje blaškoma žvakės liepsnelė. Ir turiu jums pasakyti, kad jeigu milijonai katalikų nesukils ir nepareikalaus naujo atvirumo bažnyčioje ir nepareikalaus atkurti pirminio Kristaus mokymo, pirminių krikščionybės religijos evangelijų, kurios šiandien guli palaidotos Vatikano archyvuose, jeigu to neįvyks ir neįvyks greitai, nematau jokių vilčių bažnyčiai pasikeisti. Ir žinoma, jau pats faktas, kad bažnyčia laikė paslėpusi vidinį Kristaus mokymą nuo bažnyčios pasekėjų, šių žmonių sukilimą daro praktiškai neįmanoma.

Kodėl statulos verkia kraujo ašaromis

Per šiuos praėjusius 2000 metų krikščionių religija buvo paversta labai galingu įrankiu, skirtu užliūliuoti tikruosius dvasios karius, kuriuos mano Sūnus Jėzus atėjo pažadinti prieš 2000 metų. Anuo metu dauguma šių karių, dauguma šių gyvybės srautų dar nebuvo galutinai pasirengę būti pažadinti. Bet jeigu viskas būtų ėję pagal planą, jie būtų pabudę praėjus keliems šimtmečiams po mano Sūnaus atėjimo. Tačiau būtent dėl to, kad netikri mokytojai sugebėjo iškreipti vidinį Kristaus mokymą, šis nubudimas neįvyko.

Ir todėl per šiuos 2000 metų krikščionybė buvo paversta religija, kuri paverčia žmones romiomis avimis, kurios aklai bėga į gardus, aklųjų mokytojų pastatytus. Tai tokia parodija! Ir tai yra tikra šių praėjusių 2000 metų tragedija. Tai yra tokia našta man ant širdies, ir galiu pasakyti jums, jog kaip tik dėl to daugelis statulų visame pasaulyje lieja ašaras, net ir kraujo ašaras. Ir tiek daug katalikų jaudina šios ašaros, tačiau jie nesupranta, ką šios ašaros nori pasakyti. Jie galvoja, kad aš verkiu dėl to, jog tiek daug žmonių paliko katalikų bažnyčią. Ne, mano mylimieji, mano statulos lieja ašaras kaip tik dėl to, kad katalikų bažnyčia paliko mano Sūnų ir tikrąjį jo mokymą.

Tiesą sakant, man teikia vilties tai, kad tiek daug žmonių paliko Bažnyčią, nes tai rodo, jog jie dar nebuvo iki galo užliūliuoti, jog jie vis dar turi tą vidinį, intuityvų jausmą, kad kažko trūksta, kad kažkas yra ne taip su katalikų bažnyčios pateikiamu mokymu. Ir būtent dėl to jie palieka Bažnyčią ir ieško tikrojo Kristaus mokymo.

O taip, žinau, jog daugelį katalikų šie žodžiai šokiruos ir jie juos atmes, tačiau tai yra tiesa. Katalikų bažnyčia šiandien nėra verta atstovauti mano Sūnų Jėzų Kristų. Ir aš jau mieliau matyčiau žmones paliekant Bažnyčią ir ieškant tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo, nei matyčiau juos toliau sėdint savo bažnyčiose sekmadienį po sekmadienio. Jie sėdi ten lyg būtų akli ir kurti, ir nesugebėtų patys mąstyti ir suvokti, kiek daug katalikiškų doktrinų  neturi nė trupinėlio logikos ir negali atsakyti į jų klausimus, jų pagrįstus klausimus apie tai, kas iš tiesų buvo Jėzus ir ką jo misija iš tiesų reiškia šiai planetai.

Išvartyti pinigų keitėjų stalai

Argi nematote, kad esminė Jėzaus žinia yra priimti save – ir tai galioja kiekvienam žmogui – kaip Dievo sūnų arba dukterį? Sąmoningai pareikšdami teises į savo sūnystę arba dukterystę, galite būti Dievo pasiuntiniu, Dievo tąsa. Galite tapti didžiu dvasios kariu ir išvartyti pinigų keitėjų, pavertusių mano Tėvo namus vagių lindyne ir vagiančių mano sūnų ir dukterų sielas, stalus.

Ar nematote, jog tai tęsiasi jau tūkstančius metų, ir kad mano Sūnus Jėzus atėjo pakeisti tai, atėjo išvartyti jų stalus ir duoti žmonėms šioje planetoje įrankį, kuris padėtų ištrūkti iš šios proto, emocijų ir dvasinės tironijos, kurioje jie vergavo tokią daugybę tūkstantmečių, jog dauguma krikščionių net patikėti negalėtų? Tad ar nematote, kokia tai yra didžiulė tragedija, kad ta pati bažnyčia, kuri turėjo būti įrankiu jūsų gyvybės srautų išlaisvinimui, dabar buvo paversta pačiu efektyviausiu jūsų sielų pavergimo įrankiu, koks tik buvo matytas šioje planetoje per tūkstančius metų? Ar jūsų siela pavojuje?

Turiu jums atvirai ir sąžiningai pasakyti, kad jeigu nematote šios tragedijos, tuomet jūsų siela yra pavojuje. Jūsų siela yra pavojuje. Jūsų siela yra pragaro ugnies pavojuje. Jūs esate lyg skęstantis žmogus, besigriebiantis šiaudo, bet nematantis kopėčių, kurias jam tiesia mano Sūnus Jėzus Kristus. Jūs griebiatės netikro mokymo šiaudų, kuriuos jums siūlo tradicinės bažnyčios, bet nematote mano Sūnaus vidinio mokymo kopėčių, kurios jums buvo siūlomas šiuos 2000 metų, ir vis dar yra prieinamos visiems, kurie yra pasirengę skaityti tarp eilučių, klausyti savo širdies ir naudotis savo intuicija.

Jeigu nesugebate matyti šios liūdnos tragedijos, šio šiuolaikinės krikščionybės melo ir veidmainystės, tuomet jums reikia pabusti ir reikia pabusti DABAR! Turiu jums pasakyti, kad dvasinis ciklas, kurį šiandien pradedu, yra teismo ciklas šiems netikriems mokytojams, šiems netikriems pamokslautojams bažnyčioje ir valstybėje, bet ypač tradicinėje krikščionybėje. Jų dienos baigiasi. Jų laikas baigiasi, ir turiu jums pasakyti, kad jeigu greitai nuo jų neatsiskirsite, jums gresia pavojus nuskęsti kartu su skęstančiais jų laivais. Jums gresia prarasti tikėjimą Dievu ir mano Sūnumi Jėzumi Kristumi. Tai gali nutikti, kai pamatysite atskleistą veidmainystę, korupciją ir melą šių netikrų vadų, kurie iš tiesų yra lyg nubaltinti antkapiai, pilni mirusiųjų kaulų.

Vėlyva valanda

Ak, mano mylimi sūnūs ir dukterys, kalbu griežtai su jumis, nes su jumis reikia griežtai kalbėti šią valandą. Ir turiu jums pasakyti, kad valanda ši vėlyva. Turiu jums pasakyti, kad artinasi valanda, kai nebebus įmanoma grįžti atgal ir viskas turės įvykti, ką išpranašavo mano Sūnus Jėzus, sakydamas, kad jeigu žmonės tylės ir atsisakys ginti Kristų, tai akmenys ims šaukti.

Turiu jums pasakyti, kad greitai artėja laikas, kai žmonija, kritinė masė žmonių, turės pakilti ginti Kristų savyje ir vienas kitame. Ir jeigu žmonės nepatvirtins Kristaus savyje, tuomet akmenys turės imti šaukti, tai reiškia, kad pati fizinė materija, pati fizinė planeta pakils ir ims šaukti gindama Kristų.

Argi nematote, kad jums yra lemta būti dvasios kariais, kurie galėtų išvartyti pinigų keitėjų stalus tiek bažnyčioje, tiek ir valdžioje? Jeigu nepakilsite ir nesieksite eiti asmeninio Kristiškumo keliu, kuriuo eidami taptumėte dvasios kariais, tuomet galiu jums pasakyti, kad pati Motina žemė, Motina žemė, kuri yra mano pačios kūno ir kraujo tąsa, sukils. Jeigu nepakilsite ir neišvartysite pinigų keitėjų stalų, Motina žemė pati išvartys šiuos stalus, ir tai įvyks per gamtos kataklizmus.

Žemės pokyčių ir gamtos kataklizmų tikimybė

Kaip galima nematyti, kad per šiuos praėjusius 2003 metus buvo daugiau ekstremalių oro sąlygų nei kuriais nors kitais metais neseniai praėjusiuose dešimtmečiuose? Net ir Jungtinės Tautos išsakė savo susirūpinimą dėl to. Žinoma, akli jūsų mokslininkai negali jums pasakyti, kad viso to priežastis yra dvasinė, t.y., dvasinis perversmas ir valymas.

Tad turiu jus šiandien perspėti, kad jeigu tie, kurie turi ausis girdėti mano žodžius, nepakils ir neims dėti visų pastangų savo asmeniniam Kristiškumui pasiekti ir nesiims ginti Kristaus savyje ir savo broliuose bei seseryse, ir neišvartys netikrų mokytojų bažnyčioje ir valdžioje stalų, tuomet vis dažniau pradėsite susidurti su ekstremaliomis oro sąlygomis ir gamtos kataklizmais – žemės drebėjimais, vulkanų išsiveržimais, cunamiais ir visomis kitokiomis katastrofomis kokias tik galite įsivaizduoti.

Turiu jums pasakyti, kad Motiną Žemę taip slegia žmonijos iškreiptos energijos, jog ji vos begali išlaikyti savo ašies pusiausvyrą. Tiesą sakant, iškreiptų energijų nuodėmės ją taip prislėgė, kad jai gresia pavojus pavirsti ant šono, ar netgi apvirsti aukštyn kojomis, bandant atsikratyti to, ko daugiau nebeišgali pakelti.

Išeikite iš tradicinės krikščionybės kapo

Todėl man reikia, kad pabustumėte ir suprastumėte, jog laikas išeiti iš tradicinės krikščionybės kapo. Turite pakilti, kaip pakilo Lozorius, išgirdęs Gyvojo Kristaus šauksmą. Ir turite išsipainioti iš klaidingų doktrinų ir mirusių ritualų įkapių, į kuriuos buvote suvynioti, į kuriuos buvo suvyniotos jūsų sielos beveik 2000 metų. Aš esu jūsų motina, visos gyvybės Žemėje motina, pačios visatos motina, ir sakau jums, atėjo metas pabusti realybei, kas jūs esate Dievuje. Jūs iš tiesų esate Kristaus būtybės.

Mano Sūnus Jėzus perdavė nuostabią knygą, Mistinis Jėzaus mokymas, kuri jums paaiškins viską, ką reikia žinoti, idant pasiektumėte savo Kristiškumą. Siūlau jums perskaityti šią knygą, įsisavinti ją ir leisti jai tapti jūsų sąmonės dalimi.

Toje knygoje Jėzus sako, kad 10 000 gyvybės srautų jau yra pasiekę savo Kristiškumą, tačiau daugelis jų sąmoningai apie tai nežino. Bet yra dar daugiau milijonų žmonių, kurie yra pasiekę aukštą Kristiškumo laipsnį. Taigi, turiu jums pasakyti, jog šioms sieloms seniai jau laikas atsibusti ir sąmoningai pripažinti, kas jos tokios yra ir kodėl jos yra čia.

Jos čia atėjo laikyti pusiausvyrą šiuo kritiniu metu ir neleisti Motinai Žemei atsidurti tokioje sumaištyje, kokia dar nebuvo regėta tūkstančius metų. Jūs esate avangardas, pirmoji dvasios karių banga, ir jūsų užduotis yra apgręžti šią planetą aplinkui, kad mano Sūnus Jėzus Kristus galėtų ateiti ir valdyti kaip dvasios karalius, kuriuo būti jį Visagalis Dievas iš tiesų paskyrė.

Pakilkite ir įvykdykite kas jums lemta. PADARYKITE TAI DABAR!

Tai iš tiesų yra žinia, kurią reikia šaukti nuo stogų. Ir šią dieną aš, Mergelė Marija, Palaimintoji Motina, stoviu prieš jus tokiame akivaizdžiame pasireiškime, kad kiekvienas skaitantis šiuos žodžius gali pajusti mano Buvimą savo širdyje – jei tik panorės atverti savo širdį man.

Ir aš jums sakau: „Pakilkite ir įvykdykite kas jums lemta! Apginkite Gyvąjį Kristų mano Sūnuje Jėzuje ir vidinį jo mokymą. Apginkite Gyvąjį Kristų savyje ir apginkite Gyvąjį Kristų savo dvasios broliuose ir seseryse. Tai iš tiesų yra šios valandos būtinybė. Tai yra šios valandos šauksmas. Išgirskite mano šauksmą, arba pamatysite masinio susinaikinimo bangą šioje planetoje, kurios niekas negalės sustabdyti išmušus kritinei valandai. Ši valanda greitai artėja! Kaip man dar labiau pabrėžti, koks skubus yra mano šauksmas! Man reikia, kad prabustumėte ir prabustumėte DABAR!“

Aš kalbu griežtai. Kalbu tiesiai. Bet pirmiausia kalbu atvirai apie skaudžią jūsų gyvenamų laikų realybę. Jeigu studijuosite mokymus mūsų svetainėje, pamatysite, kad juose nėra baimės. Taip pat ir dvasios karys neturi vietos baimei savyje. Mano tikslas nėra pažadinti jus per baimę. Visgi mano tikslas yra pažadinti jus, kad pamatytumėte kokia rimta yra jūsų dabartinė situacija planetoje.

Nesileiskite suklaidinami tų, kurie šaukia, kad viskas yra gerai. Nesileiskite suklaidinami netikrų mokytojų, pardavinėjančių savo prekes neišmanėliams. Pabuskite realybei, kad esate Dievo sūnus arba dukra ir kad esate čia tarnauti savo šviesos Broliui, mano Sūnui Jėzui, ir padėti jam atnešti Dievo karalystę į Žemę.

Paskirkite Motinai Marijai po kelias minutes kiekvieną dieną

Jeigu susitelksite savo širdin nors kelioms akimirkoms kiekvieną dieną ir sutelksite savo dėmesį į mano tyrą širdį, apglėbsiu jus didžiule savo Dangiškosios Motinos meile ir šviesa. Ir duosiu jums Dangiškosios Motinos, žinančios viską, kas vyksta šioje Žemėje, taip pat ir tai, kas paslėpta nuo paviršinės žmogiškų būtybių sąmonės, išmintį ir tiesą.

Neatėjau  tuščiomis. Atėjau su pažadu, kad jei naudositės mano Sūnaus duotais įrankiais, ypač susiderinimo su vidiniu Kristaus AŠ įrankiu, tuomet iš tiesų jums pasakysiu, ką turite žinoti, idant galėtumėte apsaugoti save ir savo mylimuosius nuo bet kokių katastrofų, kurios gali ateiti į šią Žemę. Naudokitės šiuo pratimu kiekvieną dieną, eikite į sodą ir paprašykite manęs, Palaimintosios Motinos, ateiti ir pasėdėti su kartu su jumis. Jeigu uoliai tai darysite ir atversite savo širdį mano Buvimui, tuomet ateisiu ir būsiu su jumis. Ir per jūsų Kristaus AŠ perduosiu jums savo meilę, savo paguodą ir parodysiu dieviškąją kryptį jūsų ir tų, kuriuos mylite, saugumui.

Išmėginkite mane šiandien, ir patirsite Dangiškosios Motinos, kuri jūsų niekada nepaliko ir niekada nepaliks, tikrovę ir ištikimybę. Užsklendžiu jus savo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, kuris šią dieną pakilo į naują kosminės sąmonės lygį. Amen. Ir ramybė Motinos Šviesoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels