Palikite išorinį kelią ir eikite vidiniu keliu

TEMOS: Palikite savo stabus – Laikas nuimti derlių – Drįskite būti tuo, kuo esate – Treniruokite protą – Netrukdyk man Jėzau – Laipsniškas apreiškimas nesibaigs – Brūkšnys smėlyje – Dievo teismas netikriems mokytojams ir netikriems jų mokiniams

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2003 rugpjūčio 19 d., per Kim Michaels

Aš esu Jėzus Kristus ir peržengiu šydą per šį pasiuntinį. Renkuosi kalbėti per jį, nes jis pasirinko leisti man kalbėti per save.

Noriu, kad žinotumėte, jog prieš keletą mėnesių Kimas sėdėjo priešais savo altorių. Jis pajuto mano Buvimą kambaryje. Jis atvėrė savo protą vizijai, kurią jam daviau, apie misiją, kurią per jį noriu atlikti. Jo išorinis protas šiek tiek išsigando ir sunerimo, tačiau tuomet jis krito ant kelių ir iš pačių sielos gelmių tarė: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

Turbūt pamenate, kad lygiai tokius pačius žodžius ištarė mano motina Marija, kai jai pasirodęs Arkangelas pranešė, jog ji pagimdys Kristaus kūdikį. Būtent tokio atsidavimo, mes, jūsų dvasiniai mokytojai, ir laukiame. Sulaikę kvėpavimą žvelgiame į savo mokinius, į tuos iš jų, kurie dvasiniu keliu keliauja jau ne vieną dešimtmetį. Mes tikimės, mes meldžiamės, kad jūs pasieksite šį atsidavimo momentą ir ištarsite: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“ O tai ištarę, priimsite savo dvasinę misiją ir užduotis, kurias trokštame jums duoti.

Palikite savo stabus

Ar suvokiate, kad mes niekada nenorėjome, jog vienas žmogus būtų išskirtas iš minios, pastatytas ant pjedestalo kaip stabas ir pavadintas vieninteliu Dievo Sūnumi, vieninteliu galėjusiu įkūnyti Kristiškumą ir būti tuo, kuo jis yra Dievuje. Tokia etiketė buvo užklijuota man. Taip jie mane pažemino ir mėgino sunaikinti mano misiją. Kol kas jiems neįtikėtinai gerai sekėsi. O kodėl sekėsi? Todėl, kad daugybė žmonių Žemėje bijojo būti tuo, kuo jie yra, nepaisydami to, kuo pasaulis nori priversti juos būti.

Prieš du tūkstančius metų pasirodžiau šioje Žemėje, kad atneščiau Kristaus sąmonės dispensaciją žmonijai. Atėjau kiekvienai sielai Žemėje duoti taurę šalto vandens Kristaus vardu. Tais laikais Žemės planetoje nebuvo pakankamai žmonių, pasiekusių sąmonės lygį, kuriame jie būtų galėję priimti savo Kristiškumą ir šį Kristiškumą išreikšti. Todėl aš tapau pirmtaku, tapau pavyzdžiu, pionieriumi. Ir kaip sakiau: „Jeigu aš būsiu pakylėtas, link savęs patrauksiu visus“ (Jono 12,32).

Laikas nuimti derlių

Jau praėjo 2000 metų ir laikas, seniai jau laikas, kad mano mokymas duotų vaisių, kurį turėjo duoti. Šis vaisius – tai Kristaus būtybės Žemėje, daugybė Kristaus būtybių įsikūnijime. Aš trokštu, kad kiekvienas iš jūsų, skaitantis šiuos žodžius, įskaičiuotų ir save į Kristaus būtybių, vaikščiojančių šia Žeme, tarpą.

Nenuvertinkite savęs. Neįsileiskite baimės ar nerimo. Jeigu jaučiate baimę ar nerimą, atpažinkite ir pripažinkite juos, o tuomet imkitės darbo su jais, naudodamiesi visais įrankiais, kurie jums buvo duoti, ar jie būtų buvę duoti per mūsų mokymus, ar per psichologines pasaulietines technikas, kurių daugelį įkvėpė pakylėtieji mokytojai.

Jeigu svyruojate nežinodami, ar galėsite būti tuo, kuo esate, būti Kristumi įsikūnijime, ar sugebėsite patvirtinti savo Kristiškumą, tuomet dirbkite su tuo.

Išsklaidykite šį nerimą.
Atiduokite jį.
Atiduokite šį jausmą man.
Atiduokite jį man!
Atiduokite jį mano Švenčiausiai Širdžiai.

Mano Švenčiausia Širdis yra deginanti ugnis, kuri gali sudeginti viską, kas nepanašu į ją. Mano Švenčiausia Širdis yra perpildyta meilės, meilės jums, kuri yra tobula meilė, išginsianti visas baimes iš jūsų esybės. Ji sudegins šias baimes – jei tik jas man atiduosite.

Drįskite būti tuo, kuo esate

Trokštu, kad būtumėte tuo, kuo esate. Aš atėjau į Žemę parodyti pavyzdį, kad žmogui fiziniame kūne įmanoma būti Gyvuoju Kristumi Žemėje, kad ir ką šio pasaulio jėgos sakytų ar darytų. Šio pasaulio jėgos mėgino nužudyti mano fizinį kūną, manydamos, kad gali nužudyti mano mokymą.

Mane nužudyti nebuvo taip lengva. Tad po mano prisikėlimo, kokia vienintelė jiems liko išeitis? Jiems neliko nieko kito, kaip nužudyti mano pavyzdį – pastatyti mane ant pjedestalo, kad nė vienas nedrįstų sekti mano pėdomis ir nedrįstų galvoti, kad ir jie galėtų būti Kristaus būtybe, kaip aš buvau.

Ar suvokiate, ką sakau? Ar iš tiesų suvokiate vidinę šių žodžių prasmę? Yra tik VIENAS kelias, ir šis kelias yra vidinis kelias. Tam tikroje pakopoje sielai reikalingas išorinis mokymas; jai reikia sekti tuo mokymu. Visa tai yra gerai, nes sielai reikalinga apsauga, jai reikia turėti į ką įsikibti. Tačiau aukštesnėje pakopoje, siela turi palikti šį išorinį mokymą. Sielai reikia eiti tikruoju pakylėtųjų mokytojų keliu, kurį mes šioje planetoje rodėme nesuskaičiuojamus amžius.

Ir šis tikrasis kelias yra:
Jūs priimate mokymą.
Jūs įsisavinate mokymą.
Jūs tampate mokymu.
O tuomet JŪS tampate mokytoju. Tampate sekančiu mokytoju, liudijančiu kelio tiesą.

Tai yra jūsų pašaukimas. Mes, pakylėtieji mokytojai, rėmėme daug organizacijų, per kurias nešėme tikrąjį mokymą apie vidinį kelią. Tačiau mes niekada neturėjome tikslo sukurti mokinius, kurie amžinai liktų mokiniais ir sekėjais. Mūsų tikslas visada buvo pakylėti jus, kad jūs patys taptumėte mokytojais, kuriais iš tiesų ir esate, ir kad būtumėte šiais mokytojais fiziniame įsikūnijime.

Vienintelis pakylėtųjų mokytojų kada nors duotas mokymas yra vidinio kelio mokymas. Jis buvo išreikštas per daugelį skirtingų išorinių mokymų, bažnyčių bei organizacijų. Jis buvo užmaskuotas po įvairiomis kaukėmis. Tačiau yra tik vienas mokymas.
Yra tik viena tiesa.
Yra tik vienas kelias.
Ir tai yra vidinis, tapimo tuo, kuo esate, kelias.

Labai sunku žmogui, esančiam fiziniame įsikūnijime, pakelti savo sąmonę ir iš tiesų pamatyti Dievo esybę ir tikrovę. Tačiau pamąstymui noriu pasakyti jums keletą žodžių. Pradžioje buvo tik Dievas. Nebuvo nieko išskyrus Dievą. Nebuvo jokių formų; nieko nebuvo sukurta. Tuomet Dievas nusprendė kurti. Dievas viską sukūrė pats iš savęs, iš savo paties substancijos, nes daugiau nieko nebuvo.

Turite suprasti, kad Dievas negali sukurti nieko, kas būtų atskirta nuo Jo. Tai neįmanoma. Tačiau Dievas nusprendė sukurti būtybes, turinčias sąmonę ir laisvą valią, ir tos būtybės gali susikurti jausmą, kad jos yra atskirtos nuo Dievo. Tačiau šis atskirties jausmas yra iliuzija, nes nėra nieko tik Dievas.

Tuomet galite sakyti: „Tai koks tuomet kūrimo tikslas?“ Tikslas yra, kad Dievas nori būti daugiau nei yra. Dievas visada nori būti daugiau nei yra. Ir kaip Dievas gali būti daugiau nei yra? Tą jis gali pasiekti tik per jus, nes jūs turite sąmonę, esybę ir valią. Kai pasirenkate eiti vidiniu keliu ir pripažinti kas esate Dievuje, tuomet tampate daugiau, Dievas tampa daugiau ir visa kūrinija išsiplečia.

Dievas pasiuntė jus į pasaulį sakydamas: „Dauginkitės ir viešpataukite Žemėje.“ Kai iš pradžių buvo sukurta Žemė, kai buvo sukurta materiali visata, visata sąmoningai nesuvokė savo egzistavimo ir savo ryšio su šaltiniu. Dievas trokšta, kad visata taptų sąmoninga ir žinanti, tačiau visata sąmoninga gali tapti tiktai per jus, nes jūs turite sąmonę ir esybę.

Suprantu, kad šį mokymą sudėtinga suvokti, tačiau noriu, kad pamąstytumėte apie jį, nes mąstydami apie tai, kas sudėtinga, treniruojate protą. O treniruodami savo protą, suteikiate savajam Kristaus AŠ, o kartu ir mums, galimybę išplėsti jūsų protus ir duoti jums supratimą iš vidaus.

Treniruokite protą

Ar suvokiate, kad mes niekada netroškome duoti kokį nors religinį ar dvasinį mokymą, kuris būtų absoliutus, išbaigtas ir neklystantis? Žemės planetoje niekada nebuvo nė vienos bažnyčios, kuri būtų turėjusi Dievo patentą, tiesos patentą ar pakylėtųjų mokytojų patentą. Mes niekam nesuteikinėjame išskirtinių teisių.

Mes trokštame atnešti Gyvąjį Žodį. Gyvasis Žodis nėra mirusi išorinė doktrina. Jo negalima užfiksuoti laike ir erdvėje. Jis nuolat teka. Jis gyvas. Jis nuolatos juda. Todėl vienintelė tikra Dievo bažnyčia, Jėzaus Kristaus ir pakylėtųjų mokytojų bažnyčia yra gyvoji bažnyčia, nešanti Gyvąjį Žodį.

Negalite sukurti bažnyčios, kuri, atnešusi mokymą nustotų perdavinėti žodį, ir teigti, jog ši bažnyčia yra gyvoji bažnyčia. Tą akimirką kai Gyvojo Žodžio srautas sustoja, bet kuri organizacija ima stingti ir stabarėti.

Galite pažiūrėti į kokią nors bažnyčią ir sakyti: „Bet juk šitą bažnyčią įkūrė pakylėtieji mokytojai. Mums sakė, kad ji turi aukščiausią mokymą planetoje. Mums sakė, kad joje yra viskas, ko reikia mūsų išganymui.“ Visgi sakau jums, nėra nė vienos bažnyčios, kuri skirtųsi nuo visų kitų bažnyčių, kurias mes įkūrėme istorijos eigoje. Ir jei pažvelgtumėte į tas bažnyčias, pamatytumėte, kas nutinka bet kokiai bažnyčiai, nustojus tekėti Gyvojo Žodžio srautui.

Organizacija pradeda stabarėti ir stingti, ji ima pritraukti sustabarėjusius žmones, tuos kurie nori jaustis patogiai, kurie nori turėti automatišką kelią, garantuotą kelią į išganymą. Ir tai yra netikras kelias, netikrų mokytojų, atėjusių į šią Žemę nuo Žmogaus Nuopuolio laikų, kelias. Jie atėjo ir rodė išorinį kelią. Jie žadėjo: „Jeigu seksite mumis, mes garantuosime jums išganymą.“ Jeigu seksite išorine organizacija, laikysitės visų jos taisyklių ir doktrinų, jeigu atlikinėsite visus ritualus, kuriuos jums privaloma atlikti, ir jeigu seksite visomis šitomis išorinėmis taisyklėmis, būsite automatiškai išganyti.

Bet tai yra melas!
Tai yra melas!
Tai yra melas!
Tai yra piktas melas. Tai yra klastingas melas.
Deja, tai taip pat yra užkrečiantis melas, įtikinantis melas.

Ir daugelis žmonių šioje planetoje patikėjo šiuo melu. Milijonai žmonių, tiesą sakant, beveik visi žmonės šioje planetoje, patikėjo šiuo išorinio kelio melu. Dar kartą jums sakau: „Nėra išorinio kelio!“ Nėra jokio automatiško kelio į išganymą, nes jūs turite laisvą valią.

Aš esu Jėzus Kristus. Dievas mane paskyrė būti žmonijos išganytoju. Ar manote, kad galiu garantuoti jūsų išganymą? Ne, negaliu jums nieko garantuoti, nes negaliu ir nenoriu veikti prieš jūsų laisvą valią. Negaliu jūsų išgelbėti už jus. Tiktai jūs patys galite save išgelbėti, pasirinkdami būti tuo, kuo esate Dievuje, įveikdami netikrą tapatumo jausmą, įveikdami savo pseudo aš ir tapę visu tuo, kuo esate – ir daugiau.

Matau, kaip kai kurie geriausi mūsų mokiniai, tie, kurie kelyje buvo ne vieną dešimtmetį, sėdi savo bažnyčiose ir atlikinėja savo ritualus. Ir jie sako nuostabias maldas, ir jų širdies liepsna liejasi į šias maldas. Tačiau kai prisiartinu prie jų, jie sako: „Aš turiu viską, ko reikia mano išganymui. Man čia patogu. Esu laimingas sekdamas mokymu, kuris man buvo duotas.“

Netrukdyk man, Jėzau

Ir žiūrint išoriškai, tai skamba gerai ir teisingai, juk šiaip ar taip jie turi savo laisvą valią. Bet sakau jums, tai sakydama, ši siela iš tiesų sako štai ką: „Netrukdyk man, Jėzau. Man čia patogu. Man patogu būti kur esu, ir nenoriu kopti aukščiau. Aš daug ką paaukojau per savo mokinystę. Išlaikiau daug testų, daug iniciacijų. Aš aukojausi. Viską atidaviau. Bet daugiau dabar nenoriu duoti. Aš tik noriu sėdėti čia su savo mokymu ir ritualais ir jausti, kad kol darysiu tai, kas man patogu visą savo likusį gyvenimą, būsiu automatiškai išganytas.“

Iš tiesų sakau jums, daugybė žmonių krikščioniškose bažnyčiose ir kitose dvasinėse organizacijose sėdi savo bažnyčiose ir jaučiasi turį aukščiausią dvasinį mokymą planetoje, bet aš sakau jums, jie eina keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Jie eina išoriniu keliu, kaip ir milijardai kitų sielų Žemės planetoje.

Kiek daug sielų sėdi savo bažnyčiose sakydamos: „Bet katalikų bažnyčia yra vienintelė tikra Jėzaus Kristaus bažnyčia. Mūsų bažnyčia yra tikroji. Islamas yra vienintelė religija. Mes turime viską, ko reikia mūsų išganymui, mums tereikia likti čia, kur mums patogu, ir pasieksime savo išganymą automatiškai.“

Ar suvokiate, ką sakau? Jūs manote, kad esate geresni už kitus, nes turite savo mokymą ir bažnyčią. O visi kiti galvoja, kad jie yra geresni už visus kitus, nes jie turi savo mokymą. Bet iš tiesų sakau jums, šioje planetoje yra milijardai sielų, kurios yra taip stipriai įstrigusios netikruose mokymuose ir netikrų mokytojų meluose, kad iš tiesų yra lyg numirėliai laidotuvių įkapėse.

Aš esu Jėzus Kristus. Dievas man patikėjo tarnauti išganytoju kiekvienai sielai Žemės planetoje. Ir dabar jums sakau, kaip sakiau Lozoriui: „Išeikite! Prabuskite! Išeikite iš netikrų mokymų kapo, palikite išorinio kelio prekes ir melus. Išeikite ir išsipainiokite iš tinklų, kurie buvo užmesti jus pagauti, pririšti jus prie netikro kelio.“

Laipsniškas apreiškimas nesibaigs

Aš esu Jėzus Kristus ir sakau jums, laipsniškas apreiškimas niekada nesibaigs, kol bus bent viena nepakilusi būtybė Žemės planetoje. Mums, pakylėtiesiems mokytojams, yra paskirta užduotis išgelbėti kiekvieną gyvybės srautą Žemėje, ir mes ketiname šį darbą įvykdyti iki galo.

Kaip galime išgelbėti gyvybės srautus Žemėje? Ką tik jums sakiau, kad kiekvieną kartą kai duodame mokymą, po kurio laiko žmonės pradeda stabarėti ir jaustis komfortiškai. Jie ima naudotis įrankiu, kuris buvo duotas jų gyvybės srautui išlaisvinti, savo komfortui susikurti. Ir tuomet šis mokymas tampa nebeveiksmingas, todėl mes turime duoti kitą. Štai tam ir reikalingas nuolatinis laipsniškas apreiškimas.

 Negi nesuvokiate, ką sakau? Daugybė žmonių nesuprato šito dalyko, tačiau tai yra pats svarbiausias dalykas pakylėtųjų mokytojų mokyme, kurį kada nors galėtumėte suprasti. Jeigu nesupratote šio vienintelio dalyko, nesupratote esminės mūsų žinios.

Turiu jums pasakyti, kad nėra tokio dalyko kaip absoliutus mokymas, absoliuti religija, absoliuti bažnyčia. Jūs sakote: „Bet mums sakė, kad mūsų bažnyčia turi aukščiausią mokymą planetoje ir kad mes turime viską, ko reikia mūsų išgelbėjimui.“ Ir kai kuriais atvejais jūs iš tiesų turite viską, ko jums reikia – jeigu tai įgyvendinate. Bet jeigu to neįgyvendinate, tuomet tai tampa spąstais. Ar suprantate, ką sakau? Sakau, kad jums reikia išplėsti savo supratimą, kas yra netikras ir tikras mokymas.

Šioje planetoje buvo daug tikrų mokymų ir bažnyčių. Tačiau jeigu paimsite tikrą mokymą ir paversite jį išoriniu keliu, išoriniu mokymu, tuomet tas tikras mokymas staiga taps netikru mokymu, nes jūs pasinaudosite juo, kad sustabdytumėte savo augimą, užuot pasinaudoję juo, kad užkoptumėte aukščiau.

Negalite sustoti kol esate Žemės planetoje. Negalite jaustis komfortiškai. Tai yra pats pavojingiausias dalykas, ir turiu perspėti tuos, kurie iš tiesų yra geriausi mūsų mokiniai. Tie, kurie ėjo dvasiniu keliu ilgą laiką, ar jie būtų buvę toje ar kitoje bažnyčioje, ar jokioje bažnyčioje.

Mes dedame tokias dideles viltis į jus ir į tai, ką Dievas gali per jus atlikti, ir trokštame, kad šios viltys išsipildytų. Tačiau šiuo metu būtent tai ir trukdo jums būti tuo, kuo esate. Pavojingiausia vieta kelyje yra tai, kad pasiekę kelyje aukštą lygį, kažkodėl imate tame lygyje jaustis komfortiškai. Kažkodėl patikite idėja, kad jums nebereikia žengti sekančio žingsnio. Manote, kad pakankamai padarėte, pakankamai aukštai užkopėte, pakankamai paaukojote.

Norėčiau priminti jums savo žodžius, pasakytus prieš 2000 metų: „Kas praranda savo gyvenimą dėl manęs, tas jį atras“ (Mato 10,39). Iš tiesų sakau jums, aš pakantus mokytojas. Kaip manote, kodėl Dievas pasiuntė mane į Žemės planetą? Nes aš toks pakantus mokytojas. Mane taip lengva patenkinti. Aš reikalauju tiek nedaug.

Man tereikia, kad atiduotumėte visą save man – visą savo žmogiškąjį aš, visą savo ego, visą savo netikrą tapatumą –  visą tai, kuo save laikote. Tai viskas, ko man reikia. Ir kai suvoksite, kad, kai visą save atiduosite man, aš atiduosiu visą save jums, tuomet staiga tai pasidarys nebe toks jau didelis reikalavimas.

Jeigu sutiktumėte mane gatvėje ir aš jums pasakyčiau: „Jeigu man duosite vieną dolerį, aš jums grąžos duosiu dešimt milijonų dolerių“, ar prarastumėte ką nors šiame sandėryje? Ak taip, prarastumėte vieną dolerį, bet ką verčiau turėtumėte – vieno dolerio vertės žmogiškąjį aš ar dešimties milijonų dolerių vertės Kristaus AŠ ir Kristaus sąmonę bei šios Kristaus sąmonės amžinąjį gyvenimą? Štai toks iš tiesų yra pasirinkimas.

Brūkšnys smėlyje

Dabar brėžiu brūkšnį smėlyje ir sakau: „Mes, pakylėtieji mokytojai, reikalaujame pokyčių, reikalaujame augimo!“ Negalite likti tokie kokie esate. Kai suvokiate Laisvos Valios Įstatymą, suprantate, kad tai nėra jūsų laisvos valios pažeidimas. Jūs turite teisę neigti augimo kelią, tačiau neturite teisės neigti jį amžinai. Ateis diena, kai turėsite pasirinkti, kam tarnausite, ir ši diena yra šiandien!

Aš esu Jėzus Kristus ir tariu šiuos žodžius materialiame pasaulyje, todėl šie žodžiai tampa teismu, kaip ir tada, kai Žeme vaikščiojau fiziniame kūne. Aš reikalauju pokyčių. Mes, pakylėtieji mokytojai, reikalaujame pokyčių. O kodėl? Todėl kad pasėjome gerą sėklą daugelyje dvasinių organizacijų, ir mums priklauso derlius. Ir šis derlius gali ateiti tiktai per jus – kai priimsite šį iššūkį, įsisavinsite vidinį kelią, tapsite mokymu ir tapsite mokytoju.

Kaip galite sekti Jėzumi Kristumi ir Jėzaus Kristaus mokymu? Tapdami Jėzumi Kristumi įsikūnijime. Nesakau, jog noriu, kad taptumėte mano klonais. Noriu, kad taptumėte Kristumis, kuriais esate ir išreikštumėte Kristaus, kuriuo esate, individualumą.

Tai yra vienintelis kelio reikalavimas. Tai vienintelis būdas eiti tikruoju keliu. Jeigu netampate Kristumi, einate keliu, kuris žmogui atrodo teisingas. Ir čia turiu pasakyti, kad negalite tapti Kristumi. Vienintelis pasirinkimas yra būti Kristumi arba nebūti Kristumi, ir jūs darote šį pasirinkimą kiekvieną kiekvienos dienos akimirką. Todėl dabar sakau: „Rinkitės būti!“

Kai kurie žmonės sako, kad jie turi viską, ko reikia jų išganymui. Aš sakau: „Įrodykit!“ Įrodykit tai, įgyvendindami mokymą, kurį turite. Neturiu jokio noro padaryti jus kokio nors vieno išorinio mokytojo pasekėjais. Aš tenoriu padaryti jus vidinio mokytojo, vidinio Kristaus, vienintelio tikrai egzistuojančio mokytojo pasekėjais.

Ar suprantate tai? Mes, pakylėtieji mokytojai, siunčiame jums išorinius mokytojus, nes negalite atrasti kelio patys, o tuomet jūs paverčiate išorinius mokytojus stabais, trukdančiais jums susisiekti su vidiniu mokytoju. Tai turi liautis! Tai turi liautis, dabar!

Dievo teismas netikriems mokytojams ir netikriems jų mokiniams

Aš esu Jėzus Kristus ir dabar skelbiu Dievo teismą netikriems mokytojams ir jų netikriems mokiniams. Tiems, kurie įkūnijo netikrą kelią. Tiems, kurie buvo kaip senų laikų įstatymo aiškintojai, kuriems priekaištavau. Tiems, kurie neįėjo į vidinį kelią patys ir bandė sukliudyti įeiti kitiems.

Aš dabar skelbiu jūsų teismą. Aš skelbiu teismą visiems netikriems mokytojams Žemės planetoje. Ir aš noriu, kad jūs savo sąmonėje laikytumėte viziją apie masinį žmonių prabudimą, kurie staiga prabus visoje Žemėje, išeis iš netikrų mokymų kapų, ims išsipainioti iš laidotuvių įkapių, kuriomis buvo surišti ir supančioti, ir staiga atras savo dvasinio aš saulę.

Štai tokią viziją trokštu jums duoti, ir trokštu, kad jūs šios vizijos laikytumėtės. Mes nenorime, kad visi žmonės Žemėje taptų kokios nors vienos bažnyčios nariais. Mes trokštame, kad visi žmonės atrastų vidinį kelią, kad ir kur jie būtų. Ar laikysitės šios vizijos dėl manęs?

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels